KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B' - PowerPoint PPT Presentation

crescent
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B' PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B'

play fullscreen
1 / 59
Download Presentation
KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B'
886 Views
Download Presentation

KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JABATAN PELAJARAN TERENGGANU KURSUS CEMERLANG BAHASA MELAYU PENULISAN UPSR 2009 BAHAGIAN 'B'

 2. BAHAGIAN B • Tiga soalan yang melibatkan pelbagai jenis soalan akan diberikan. • Dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. • Panjang karangan hendaklah tidak kurang daripada 80 patah perkataan. • Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. • Masa yang dicadangkan ialan 15 minit.

 3. SEKILAS PANDANG UPSR OH UPSR KAUDATANG LAGI

 4. KELEMAHAN BAHASA MELAYU 012 BAHAGIAN B Tidak memahami kehendak soalan /tugasan yang diberikan Isi-isi yang diberikan tidak mencukupi Hanya mengemukakan pernyataan isi sahaja Huraian yang kurang jelas dan sukar difahami Lemah dalam penguasaan bahasa Banyak melakukan kesilapan dalam aspek tatabahasa Tulisan yang kurang menarik dan sukar untuk dibaca Mengemukakan format karangan yang salah Hanya menyalin soalan sahaja bagi calon yang terlalu lemah

 5. KELEMAHAN-KELEMAHAN PEMERIKSAAN GURU • Menggunakan satu jenis penandaan sahaja untuk kesalahan-kesalahan bahasa yang berlainan. • Menggunakan satu tanda ( / ) panjang lalu diberikan markah • Tidak meletakkan penandaan bagi kesalahan yang dilakukan oleh calon • Penandaan bagi isi-isi yang diberikan oleh calon tidak ditandakan dengan tepat • Masih menggunakan kaedah analitik dalam penandaan • Markah yang diberikan kepada calon tidak digenapkan • Kurang tepat dalam menentukan kesalahan dalam aspek tatabahasa Contohnya, antara kesalahan struktur ayat dengan penggunaan perkataan. 8. Markah yang diberikan kurang tepat, sama ada terlalu tinggi / terlalu rendah untuk bahagian A, B atau C

 6. APAKAH YANG CIKGU FAHAM DENGAN MAKSUD PENGAJARAN BERKESAN ?

 7. PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERKESAN B. MELAYU BHG B • Dedahkan pelbagai soalan karangan karangan mengikut jenis karangan • Dedahkan semua jenis contoh karangan • Kuasai semua jenis format karangan • Kaitkan tema karangan dengan pelbagai jenis karangan yang berkaitan • Banyakkan aktiviti mencari isi karangan • Tampalkan hasil karangan murid yang cemerlang di tempat-tempat tertentu.

 8. PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERKESAN B. MELAYU BHG B • Baca satu karangan satu hari. • Hafal kata-kata aluan / pendahuluan dan penutup beberapa jenis karangan. • Banyakkan latihan membina ayat berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. • Latihan merangka karangan.

 9. CONTOH-CONTOH SOALAN YANG MENGUJI MINDA MURID

 10. TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B 1. Baca dan fahamkan dahulu semua tajuk karangan yang diberi. 2. Pilih tajuk karangan yang benar-benar anda faham. 3. Sediakan isi karangan yang lengkap, tepat dan sesuai. 4. Sediakan rangka karangan supaya karangan lebih sistematik. Rangka karangan perlu mempunyai: a) Pendahuluan - satu perenggan b) Isi-isi - empat perenggan c) Penutup - satu perenggan

 11. TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B 5. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. 6 Isi karangan mempunyai 4 perenggan. Perlu ada isi utama, huraian bagi isi dan contoh sebagai bukti huraian anda. 7 Perenggan pendahuluan dan penutup memadai dengan 2 ayat. Manakala perenggan isi seelok-eloknya 3 atau lebih. 8 Setiap karangan perlu ada kesinambungan. Penggunaan penanda wacana seperti, oleh itu, namun begitu, oleh hal yang demikian dan sebagainya digunakan untuk menyambung isi.

 12. TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B 9 Penutup karangan mengandungi kesimpulan atau rumusan tentang tajuk untuk menegaskan pendirian anda tentang tajuk karangan. 10 Pastikan anda menyemak karangan, jika ada tanda baca yang tertinggal, ejaan yang salah, struktur ayat yang tidak betul dan sebagainya. 11 Tulisan mesti kemas dan cantik.

 13. TANDA-TANDA DALAM PEMERIKSAAN • Isi ( ) Kesalahan isi Kesalahan struktur ayat Kesalahan penggunaan perkataan Kesalahan penggunaan imbuhan

 14. Kesalahan penggunaan imbuhan yang berulang Kesalahan tanda baca X Kesalahan tanda baca yang berulang / Kesalahan ejaan // Kesalahan ejaan yang berulang

 15. ANALISA SOALAN UPSR

 16. ANALISA SOALAN UPSR

 17. BAHAGIAN B MASA : 40 MINIT (CADANGAN) MARKAH : 30 Pilih satu daripada tajuk-tajuk karangan di bawahdan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. UPSR 2005 • Kamu telah mengikuti Program Motivasi UPSR yang dianjurkan oleh sekolah kamu. • Ceritakan pengalaman kamu semasa mengikuti program tersebut. • Pada cuti sekolah yang lalu, kamu berpeluang berkelah bersama-sama keluarga kamu di sebuah tempat yang menarik. • Tulis catatn kamu tentang perkelahan tersebut. • Rakan anda telah memenangi pertandingan bercerita peringkat daerah. Anda diminta menemu ramah rakan anda itu tentang kejayaannya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. • Tulis temu ramah anda selengkapnya.

 18. BAHAGIAN B MASA : 40 MINIT (CADANGAN) MARKAH : 30 Pilihsatudaripadatajuk-tajukkarangandibawahdantulissebuahkarangan yang panjangnyatidakkurangdaripada 80 patahperkataan. UPSR 2006 • Penjagaankesihatandirisangatpentingkepadakita. • Tuliskarangantentangcara-caramenjagakesihatandiri. • Kamu diminta untuk menyampaikan ucapan dalam majlis meraikan kejayaan kamu dalam satu pertandingan. • Tulis ucapan kamu selengkapnya. • Kamu sedang berbual dengan seorang rakan tentang lawatan yang akan kamu sertai. • Tulis perbualan kamu itu.

 19. BAHAGIAN B MASA : 40 MINIT (CADANGAN) MARKAH : 30 Pilihsatudaripadatajuk-tajukkarangandibawahdantulissebuahkarangan yang panjangnyatidakkurangdaripada 80 patahperkataan. UPSR 2007 • Selepasmakantengahhari, kamisekeluargadudukdiruangtamusambilberbual-bual. Tidak lama kemudian, sebuahteksiberhentidihadapanrumah. Akumenjengukkeluar. Akumelihat… • Mulakanceritakamudengan : Akumelihat… • Kamu mempunyai jiran-jiran yang baik. • Tulis karangan tentang kebaikan jiran-jiran kamu itu. • Sempena sambutan Hari Kemerdekaan, satu pertandingan melukis telah diadakan di tempat tinggal kamu. Kamu telah ditugaskan untuk menulis berita tentang pertandingan tersebut. • Tulis berita itu selengkapnya.

 20. BAHAGIAN B MASA : 40 MINIT (CADANGAN) MARKAH : 30 Pilihsatudaripadatajuk-tajukkarangandibawahdantulissebuahkarangan yang panjangnyatidakkurangdaripada 80 patahperkataan. UPSR 2008 • Kamutelahmemenangihadiahwangtunaisebanyak RM500.00 dalampertandinganlukisan. • Ceritakancara-carakamumenggunakanwangtersebut. • Tulis sebuah karangan yang bertajuk, ‘Orang yang Saya Sayangi’. 3 Ilmu sangat penting dalam kehidupan. Tulis sebuah karangan tentang perlunya kita menuntut ilmu.

 21. TEMA KARANGAN • Hari Guru • Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah • Hari Kantin • Sukan Sekolah • Perkhemahan • Lawatan • Perhimpunan Mingguan • Sambutan Maulidur Rasul • Sambutan Hari Kemerdekaan • Kepentingan Ko-Kurikulum • Faedah Membaca • Kebaikan Menonton Televisyen • Karangan Tindakan • Kem Motivasi • Faedah Perpustakaan • Gotong-royong

 22. LAPORAN CERITA BERITA SAMBUTAN HARI GURU UCAPAN DIALOG CATATAN

 23. KARANGAN BERTEMA Tarikh/tempat/tujuan Ucapan Perasaan HARI GURU Permainan Penyampaian hadiah Persembahan Jamuan

 24. KARANGAN BERTEMA Tarikh/tempat/tujuan Aturcara Perasmian Perasaan & Harapan HARI SUKAN Acara sukan Hadiah & Pemenang Sambutan & Penglibatan Jamuan

 25. KARANGAN BERTEMA Tarikh/tempat/tujuan Barang Jualan Perasaan & Harapan HARI KANTIN Penglibatan & Sambutan Hasil Jualan

 26. KARANGAN BERTEMA Tarikh/tempat/tujuan Bil. Peserta & Kumpulan PERKHEMAHAN Aktiviti yang dijalankan Perasaan & Harapan Pemenang & hadiah

 27. KARANGAN BERTEMA Bil peserta, guru & Kenderaan dinaiki Tarikh/tempat/tujuan LAWATAN Tempat yang dilawati Pulang & ketibaan Perasaan & Harapan

 28. KARANGAN BERTEMA Hari/Masa/tempat Ikrar / nyayian doa PERHIMPUNAN MINGGUAN Laporan Guru bertugas Aktiviti semasa Ucapan GB

 29. KARANGAN BERTEMA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN

 30. KARANGAN BERTEMA Memupuk semangat kepimpinan Isi masa lapang Elak gejala sosial Dapat ramai rakan KEPENTINGAN KOKURIKULUM Menyihatkan badan Memupuk semangat kerjasama Mengcungkil Bakat

 31. KARANGAN BERTEMA FAEDAH MEMBACA

 32. KARANGAN BERTEMA KEBAIKAN MENONTON TV

 33. KARANGAN BERTEMA KEM MOTIVASI

 34. KARANGAN BERTEMA FAEDAH PERPUSTAKAAN

 35. KARANGAN BERTEMA GOTONG- ROYONG

 36. PENDAHULUAN DAN PENUTUP KARANGAN

 37. KEGIATAN KOKURIKULUM PENDAHULUAN Kegiatan kokurikulum dijalankan di semua sekolah. Semua murid tahap dua diwajibkan melibatkan diri dalam kegiatan ini. PENUTUP Banyak faedah yang boleh kita dapati dengan menyertai kegiatan kokurikulum. Oleh itu marilah sama-sama kita menyertai kegiatan ini.

 38. CARA-CARA MENJAGA KEBERSIHAN PENDAHULUAN Kebersihan asas keimanan. Kebersihan juga menjamin kesihatan. PENUTUP Kebersihan adalah asas kesihatan. Kita patut menjaga kebersihan pada setiap masa.

 39. KATA ALUAN UCAPAN PENDAHULUAN Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Tuan Guru Besar, yang dihormati guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. PENUTUP Sekian sahaja ucapan saya. Saya berharap …………………………………… Sekian, terima kasih.

 40. SURAT RASMI KATA-KATA ALUAN Berhubung perkara di atas dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ……………………….. PENUTUP Sekian untuk makluman tuan. Segala keprihatinan tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.

 41. SURAT TIDAK RASMI KATA ALUAN Menemui sahabatku yang kini berada di Sabah. Apa khabar saudara/ri di sana. Saya berharap saudara/ri sihat sejahtera. PENUTUP Sekian dulu coretan saya pada kali ini. Lain kali kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.

 42. MARKAH ISI KARANGAN YANG MAKSIMUM

 43. Contoh Huraian Isi • Cara-caramenjadimuridcemerlang. - rajinmembaca: Kita mestilahrajinmembacauntukmenambah pengetahuan.(memuaskan) Kita mestilahrajinmembacauntukmenambah pengetahuan. Apabilailmupengetahuanbertambah, kita akandapatmenjawabsoalanpeperiksaandengan baikdantepat.(baik) Kita mestilahrajinmembacauntukmenambah pengetahuan. Apabilailmupengetahuanbertambah, kitaakandapatmenjawabsoalanpeperiksaandengan baikdantepat. Lantaranitu, kitaakanmenjadiseorang murid yang cemerlang.(cemerlang)

 44. CONTOH OLAHAN/HURAIAN ISI KARANGAN Contoh 1 (Bersukan) Kita hendaklah bersukan supaya badan kita sihat dan cergas. (memuaskan) Kita hendaklah bersukan supaya badan kita sihat dancergas. Apabila badan kita sihat dan cergas, otak kita juga akan menjadi cerdas. (baik) Kita hendaklah bersukan supaya badan kita sihat dancergas. Apabila badan kita sihat dan cergas, otak kita juga akan menjadi cerdas.Lantaran itu, kita dapat belajar dengan sempurna. Hal yang demikian, kita akan berjaya dengancemerlang. (cemerlang)

 45. KESILAPAN DALAM PENULISAN

 46. Petikan 1 • Masaalah displin dikalangan remaja perlu di beri perhatian serius. Hal ini demikian kerana jumlah terbabit remaja di dalam kegiatan bukan bermoral telah meningkat sejak akhir ini. PEMBETULAN • Masalah disiplin di kalangan remaja perlu diberi perhatian serius. Hal ini demikian kerana jumlah pembabitan remaja dalam kegiatan tidak bermoral telah meningkat sejak akhir-akhir ini.

 47. Petikan 2 • Di hari persandingan tersebut, ramai tetamu-tetamu yang hadir. Di antaranya berapa orang kenamaan. Dua pengantin tersebut kemudian di raikan dengan penuh adat istiadat. PEMBETULAN • Pada hari persandingan tersebut, ramai tetamu/tetamu-tetamu yang hadir. Antaranya beberapa orang kenamaan. Kedua-dua pengantin tersebut kemudian diraikan dengan penuh adat istiadat.

 48. Petikan 3 • Cikgu telah menghadiahkan kami beberapa batang pen yang paling cantik sekali. Kami amat bangga kerana telah menang pertandingan itu hasil semangat saling bantu-membantu. PEMBETULAN • Cikgu telah menghadiahi kami beberapa batang pen yang amat/sangat/sungguh cantik sekali. Kami amat bangga kerana telah memenangi pertandingan itu hasil semangat saling membantu.

 49. Petikan 4 • Kita semua akan menyambut ulangtahun kemerdekaan yang ke 50 bulan ogos nanti. PEMBETULAN • Kita/semua akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-50 bulan Ogos nanti.

 50. Catat ejaan yang betul 1. Tengahari Tengah hari 2. SamaadaSamada 3. MasalahMasaalah 4. IkhlasIklas 5. NaskahNaskhah 6. CalonCalun 7. PerabutPerabot 8. PameranPamiran 9. GambarajahGambar rajah