Valsts un priv t s partner bas pilotprojekts
Download
1 / 17

Valsts un priv?t?s partner?bas pilotprojekts - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Valsts un privātās partnerības pilotprojekts. “Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”. Projekta apraksts. Jēkabpils pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Projekta kopējais investīciju apjoms – LVL 4 010 000 siltumtrašu rekonstrukcija – LVL 2 760 000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valsts un priv?t?s partner?bas pilotprojekts' - cree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valsts un priv t s partner bas pilotprojekts

Valsts un privātās partnerības pilotprojekts

“Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”


Projekta apraksts
Projekta apraksts

 • Jēkabpils pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

 • Projekta kopējais investīciju apjoms – LVL 4 010 000

 • siltumtrašu rekonstrukcija – LVL 2 760 000

 • siltumtrašu cirkulācijas sūkņu frekvenču vadība– LVL 75 000

 • gāzes katlu degļu modernizācija– LVL 145 000

 • siltummezglu rekonstrukcija – LVL 1 030 000


Projekta nepiecie am bas pamatojums
Projekta nepieciešamības pamatojums

 • Jēkabpils ir mantojusi 60.-tajos gados veidotu centralizēto siltumapgādes sistēmu, kuras jaudas tika pielāgotas apjomīgajām Jēkabpils rūpnieciskajām ražotnēm

 • Siltumtrašu kopgarums ~ 26 km, siltumtrašu nolietojuma dēļ siltuma zudumi trasēs sastāda 30% no saražotās siltumenerģijas (30 000 MHw/gadā)

 • Ikgadējie zaudējumi naudas izteiksmē:

 • 600 000 Lv neiegūtie līdzekļi/gadā,

 • 225 000 Lv kurināmā un elektroenerģijas zudumi/gadā


Projekta nepiecie am bas pamatojums1
Projekta nepieciešamības pamatojums

 • SIA “Jēkabpils siltums” kredītsaistības ~1,5 mlj.Ls

 • Iedzīvotāju parāds par apkuri ~ 250 000 Ls

 • Siltumenerģijas taupības dēļ, siltā ūdens padeve iedzīvotājiem tiek nodrošināta tikai apkures sezonā

 • Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai nepieciešama apjomīgu finanšu resursu piesaiste

 • Pašvaldības kredītsaistības neļauj pašiem realizēt Jēkabpils siltumapgādes rekonstrukcijas projektu pilnā apmērā


Projekta v sture
Projekta vēsture

2005. gada 13. oktobris - līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par PPP pilotprojekta ”Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” realizāciju.

2005. gada decembrī pēc LIAA uzdevuma konsultantu kompānija ”Ernst &Young” izstrādā pētījumu par iespējamiem VPP projekta realizācijas modeļiem.

2006.g. sākumā – sagatavotā pētījuma prezentācija Jēkabpils pilsētas domē. Deputāti nobalso par labu koncesijas variantam.

2006. g. uz pētījuma bāzes advokātu birojs ”Kronbergs & Čukste” sagatavo līgumu ”Par Jēkabpils pilsētas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu koncesiju”.


Projekta v sture1
Projekta vēsture

2006. gadā pēc LIAA pasūtījuma konsultantu kompānija ”Ernst &Young” un advokātu birojs ”Kronbergs & Čukste” sagatavo nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju jeb koncesijas līguma valsts privātās partnerības pilotprojekta ”Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” slēgšanas tiesību iegūšanas tiesību procedūras nolikumu.

2006. – 2007.gads – ieilgst jaunā PPP likuma izstrāde, kas liedz Jēkabpils pilsētas domei realizēt šo pilotprojektu


Koncesija
Koncesija

 • projekts tika balstīts uz jauno Publiskās un privātās partnerības likumprojektu

 • koncesija tiek definēta kā “pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma tiesības izmantot koncesijas resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku”, koncedentam (SIA “Jēkabpils siltums”) un koncesionāram (privātais investors) noslēdzot par to koncesijas līgumu.

 • Koncesijas gadījumā SIA “Jēkabpils siltums” nodod Koncesijas resursus Koncesionāram, īpašuma tiesības uz Koncesijas resursos ietilpstošajiem pamatlīdzekļiem, kuri pieder SIA “Jēkabpils siltums”, bet Koncesionārs uz līguma darbības laiku iegūst Koncesijas resursu turējuma tiesības.


Koncesija1
Koncesija

 • Koncesijas gadījumā privātajam sektoram tiek uzticēts ne tikai apgādāt iedzīvotājus ar siltumu, bet arī iekasēt par to samaksu no iedzīvotājiem, kas ļauj zināmā mērā atpelnīt ieguldītos līdzekļus infrastruktūras uzlabošanā.

 • Vispārīgie noteikumi projekta ietvaros:

  • Priekšmets – siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšana un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un uzturēšana, izmantojot koncesionāra finanšu resursus;

  • Pakalpojuma kvalitātes prasības – normatīvajos aktos paredzētās + nolikumā un līguma pielikumā noteiktās;

  • Termiņš – 30 gadi.


Koncesijas l guma galvenie nosac jumi
Koncesijas līguma galvenie nosacījumi

 • Koncesijas resursi:

  • Jēkabpils pilsētas siltumapgādes sistēma, kas uz koncesijas līguma termiņu tiek nodota koncesionāram;

  • Īpašuma tiesības uz koncesijas resursiem (arī uz uzlabojumiem) – visā līguma darbības laikā paliek SIA “Jēkabpils siltums”;

  • Līguma termiņa beigās koncesijas resursiem jābūt tādā stāvoklī, lai vēl vismaz 5 gadus, neveicot papildus kapitālos ieguldījumus, būtu iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.


Koncesijas l guma galvenie nosac jumi1
Koncesijas līguma galvenie nosacījumi

Finansiālā puse:

 • Koncesionāram ir tiesības saņemt maksājumus no pakalpojuma lietotājiem;

 • Koncesionāram ir pienākums maksāt ikmēneša koncesijas maksājumu SIA “Jēkabpils siltums” (konkrēts lielums tiks aprēķināts pēc pretendentu piedāvājumu saņemšanas);

 • Koncesionāram aizliegts iekļaut tarifā koncesijas maksājumu, kā arī ar koncedentu nesaskaņotus izdevumus, ko tas veicis koncesijas resursu uzlabošanai.


Koncesijas l guma galvenie nosac jumi2
Koncesijas līguma galvenie nosacījumi

 • Projekta uzraudzība – koncedentam ir plašas projekta kontroles tiesības:

  • Tiesības dot saistošus norādījumus par jebkuriem veicamajiem darbiem;

  • Saņemt jebkāda veida informāciju par projekta norisi un veikt koncesijas resursu pārbaudes;

  • Problēmu gadījumā Iesaistīt savus pārstāvjus līguma izpildes īstenošanā un koncesionāra darbības kontrolē;

  • Tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja koncesionārs atkārtoti nekvalitatīvi vai nesavlaicīgi pilda līgumu, u.tml.


Koncesijas l guma galvenie nosac jumi3
Koncesijas līguma galvenie nosacījumi

Projekta uzraudzība – koncesionāra pienākums informēt:

 • Koncesionāram jāsniedz regulāras atskaites par savu darbību;

 • Koncesionāram jāsaskaņo jebkuras izmaiņas līgumos ar apakšuzņēmējiem, finansētājiem, apdrošinātājiem;

 • Koncesionāram jāsaņem piekrišana, ja tam mainās kontrolpaketes īpašnieki, tas uzsāk jaunus darbības veidus, vēlas reorganizēties, u.tml.;

 • Koncesionāram nav tiesību nodot tiesības uz koncesiju citai personai.


Valsts un priv t s partner bas pilotprojekts
Projekta realizācijas problēmas jeb kāpēc Jēkabpilī gaida jauno Publiskās un privātās partnerības likumu

a) Koncesijas modeļa realizācija Jēkabpils siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā uz doto brīdi nav iespējama, jo to neatļauj spēkā esošā LR likumdošana – balstoties uz spēkā esošo “Koncesiju likumu”, koncedents var būt tikai Jēkabpils pilsētas dome, un tai būtu jāpārņem visi SIA “Jēkabpils siltums” aktīvi un līdz ar to arī kredītsaistības, kas uz doto brīdi pārsniedz 1 milj. latu. Pašvaldībai būtu jākārto sarežģīta administratīvā procedūra ar Finanšu ministriju, kā arī pārņemot SIA “Jēkabpils siltums” kredītsaistības, tiktu ietekmēta pieļaujamā pašvaldību kredītsaistību likme,

b) inflācija (neapšaubāmi, ka inflācijas dēļ projekta apjoms ir audzis).


Potenci lie investori
Potenciālie investori gaida jauno Publiskās un privātās partnerības likumu

 • Divi vietējie (Latvijas) uzņēmumi – notikušas pārrunas, gatavi strādāt izstrādāto pilotprojekta dokumentu ietvaros,

 • Lietuvas uzņēmums - notikušas pārrunas, gatavs strādāt izstrādāto pilotprojekta dokumentu ietvaros,

 • Norvēģijas un Somijas uzņēmumi – abiem līdzīgi uzstādījumi: gatavi realizēt pilotprojektu, piedāvājot savus siltumtīklu rekonstrukcijas risinājumu variantus, realizējot pilotprojektu, apņemas dibināt savu uzņēmumu Baltijas reģionālo centru Jēkabpilī.


J kabpils pa vald bas c a ar dzirnav m
Jēkabpils pašvaldības “cīņa ar dzirnavām” gaida jauno Publiskās un privātās partnerības likumu

Gaidot likumdošanas izmaiņas, Jēkabpils pilsētas domei nācās piesaistīt apjomīgus finanšu resursus, lai apkures sezonas laikā siltumtrasēs nerastos avārijas situācijas:

2006. gadā

1) tika veikta Bebru ielas mikrorajona siltumtrašu rekonstrukcija:

 • 600 000 valsts investīcijas

 • 50 000 pašu finansējums

  2) 350 000 Ls tika ieguldīti siltummezglu nomaiņai daudzdzīvokļu mājās( pašu finansējums)


J kabpils pa vald bas c a ar dzirnav m1
Jēkabpils pašvaldības “cīņa ar dzirnavām” gaida jauno Publiskās un privātās partnerības likumu

2007. gadā

1) Tvaika ielas katlumājā uzsākta gāzes katlu nomaiņa, lai iedzīvotājiem varētu nodrošināt nepārtrauktu karstā ūdens padevi (arī ārpus apkures sezonas laikā)

 • 250 000 Ls valsts investīcijas

 • 150 000 Ls pašu finansējums

  2) Kredīts 180 000 Ls apmērā Draudzības alejas mikrorajona siltumtrašu nomaiņas pabeigšanai

 • Uzsākot remontdarbus, inflācijas dēļ tika investēti papildus Ls 63 000 (pašvaldības bužeta līdzekļi)


Valsts un priv t s partner bas pilotprojekts

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks gaida jauno Publiskās un privātās partnerības likumuJuris Asars, jurisasars@gmail.com, +37126815868“Jēkabpils sarkanās trubas” – no Google Earth informācijas par Jēkabpili