slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí ISO /IEC 38500 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí ISO /IEC 38500

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí ISO /IEC 38500 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí ISO /IEC 38500 Corporate governance Informa čných technológie. 12.Okt ó bra 2010 Club Penati , Agátová 33 Bratislava-Dúbravka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí ISO /IEC 38500


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ABIT 2010 – IT Governance v 21. Storočí

ISO/IEC 38500

Corporate governance Informačných technológie

12.Októbra 2010 Club Penati, Agátová 33 Bratislava-Dúbravka

slide2

Obsah: - Zdrojové informácie ISO/IEC - 38500Definície corporate governance IT - Štruktúra normy - Model - ISO/IEC 38500 použitie - ISO/IEC 38500 a certifikácia - ISO/IEC 38500 v Slovenskomjazyku - ISO/IEC 38500 a kľúčové pojmy - Otázky

slide3

Zdrojové informácie ISO/IEC 38500: - Governance komisie pre Finančnéstanoviská Corporate Governance, Sir Adrian Cadbury, Londýn 1992 ISBN 085258 9131 - OECD princípy Corporate Governance,, OECD 1999 and 2004 - ISO príručka 73 2002, Riadenierizík – Slovník – Pokynynapoužívanienoriem - Praktické skúsenosti.....

corporate governance it
Corporate governanceIT:
 • - Vedenie (riadenie)
 • - Práva

- Kontrola

- Povinnosti

slide5

Definície: - Corporate governanceIT podľa definície OECD corporate governancepredstavuje systém, ktorým je spoločnosť vedená a kontrolovaná. Systém definuje distribúciu práv apovinností mezi zainteresovanými stranami v spoločnosti ako súakcionári, výkonný manažment, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci prípadneďalšie zainteresované strany.- Corporate Governance je interný system zahrňujúci zasady, procesy a ľudské zdroje ktoré slúžia potrebám, akcionárov a ďalším zainteresovaným stránám (Gabrielle O’Donovan)

slide6

Ciele: - Rámec princípov pre riaditeľov pre hodnotenie, riadenie, monitorovanie využitia IT v organizácií - Rámec pre účinnú governance IT, aby pomáhala na najvýššej úrovni organizácii pochopiť a naplniť svoje právne, regulačné a etické záväzky - Vedenie zodpovendých k navrhovaniu zásad systémov riadenia, procesova štruktúr podporujúcich governance Dôvody- IT je ako podnikatelský nástroj, - Výdavky do IT a ľudských zdrojov sú významná investičná spotreba - Negatívne skúsenosti s riadením projektov

trukt ra normy
Štruktúra normy:

Rozsah

použitie a ciele

Rámec pre spoľahlivú

Corporate

Governance IT

Návod pre

Corporate

Governance IT

 • Predmet
 • Použitie
 • Ciele
 • Prínosy použitia
 • tejto normy
 • Definície
 • Príncípy
  • Zodpovednosť
  • Stratégia
  • Akvizícia
  • Výkon
  • Súlad
  • Správanie sa ľudí
 • Model

Nariadiť

Hodnotiť

Monitorovať

slide8

Rozsah použitie a ciele: - Predmet: Táto norma stanovuje zásady pre riaditeľov organizácií (zahrnujúc vlastníkov, členov rád, riaditeľov, partnerov, vrcholových predstaviteľov exekutívy alebo im podobným) pre efektívne, učinné a akceptovateľné využívanie informačných technológií (IT) v rámci ich organizáciíPoskytuje tiež návod pre tých, ktorí poskytujú poradenstvo, informovanie, alebo asistenciu riaditeľom- Použitie: Táto norma je použiteľná pre všetky organizácie, verejné a súkromné spoločnosti, vládne entity a neziskové organizácie - Ciele: Zmyslom tejto normy je podporiť efektívne, účinnéa akceptovateľné využívanie IT vo všetkých organizáciách

slide9

Prínosy použitia tejto normy: - Všeobečné: Zabezpečuje, aby organizácie sledujúce princípy na efektívne, účinné a prijateľné využívanie ITnapomáhali riaditeľom pri zvažovaní rizík a podporovali príležitosti vyplývajúce z využívania IT.- Súlad organizácie: Správna corporate governance IT môže pomôcť riaditeľom v zaistení súladu so záväzkami (regulačné, právne predpisy, zvykové právo, zmluvné predpisy), zameranými na vhodné využívanie IT - Výkonnosť organizácie: Náležitá corporate governance IT, pomáha riaditeľom zabezpečiť, aby využívanie IT prispievalo pozitívne na výkonnosť organizácie

slide10

Princípy: - Zodpovednosť: Jednotlivci a skupiny v organizácii chápu a akceptujú svoje zodpovednosti v súvislosti s IT ponukou a dopytom. - Stratégia: Strátegia organizácie zahŕňa aktuálnu a budúcu spôsobilosť IT - Akvizícia: IT akvizície sa vykonávajú z opodstatnených dôvodov na základe vhodnej a priebežnej analýzy, s jasným a transparentným rozhodovaním. - Výkon: IT je schopné podporovať organizáciu poskytovaním služieb, pri ktorých sa vyžaduje, aby úroveň služieb a kvalita služieb vyhovovala súčasnýma budúcim podnikateľským požiadavkám - Súlad: IT je v súlade so všetkými záväznými právnymi predpismi a nariadeniami. Zásady a postupy sú jasne definované, implementované a presadzované.

slide11

Princípy: - Správanie sa ľudí: IT zásady, postupy a rozhodnutia demonštrujú ohľad na správanie sa ľudí, zahrnujúc súčasné a vznikajúce potreby všetkých 'ľudí v procese'.

n vod na corporate governance it
Návod na Corporate Governance IT:

Hodnotiť

 • Príncípy
  • Zodpovednosť
  • Stratégia
  • Akvizícia
  • Výkon
  • Súlad
  • Správanie sa ľudí

Nariadiť

Monitorovať

slide14

ISO/IEC 38500 použitie: - Vhodná na pochopenie čo vyžaduje / čo je základom pre IT corporate governance - Použitelná pre štart budovania IT corporate governance - Dobrý základ pre interný audit organizácie - ?

slide16

ISO/IEC 38500 v Slovenskomjazyku : - Prekladrealizovaný pre SUTN v roku 2009 - Preklad pripomienkovaný L. Gondovou , členka ISACA - Vydanie pozastavené v roku 2010 (p. Považaj) - ?

slide17

ISO/IEC 38500 a kľúčové pojmy: - IT corporate governance/ štatutárne dozorovanie/ - Directors /riaditelia, dozor/ - Organization memory / história organizácie/Využitie pôvodných pojmov,Prečo ?- obohatenieslovenského jazyka- snaha zamedziť nejednoznačnosti pojmov- slovenský slovník neobsahuje v súčasnej dobe možné ekvivalenty

slide18

Na záver: - WG1A pracuje na nových normách pre oblasť IT Corporate governance (Alison Holt) - Predpokladá za zrod certificačnej normy pre IT Corporate governance - Výkladový slovník, jeho oficiálna akceptácia