2011 17 2 2011 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 . מדדים בית ספריים לניבוי אפקטיביות ההטמעה של טכנולוגיות חדשניות: מקצועיות המורה ( Tpack ) ותרבות בית הספר כארגון לומד. רקע. במהלך שנת 2009 הטמיע משרד החינוך "כיתות חכמות" ב-100 בתי ספר במחוז דרום.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 17 2 2011

האדם הלומד בעידן הטכנולוגיכנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011

מדדים בית ספריים לניבוי אפקטיביות ההטמעה של טכנולוגיות חדשניות:

מקצועיות המורה (Tpack) ותרבות בית הספר כארגון לומד

slide2
רקע
 • במהלך שנת 2009 הטמיע משרד החינוך "כיתות חכמות" ב-100 בתי ספר במחוז דרום.
 • לדברי יוזמי התכנית:

"ה'כיתה החכמה' תשמש פלטפורמה לחדשנות טכנולוגית חינוכית שתשנה את פני ההוראה".

slide3
המורה כגורם משמעותי בהובלת תהליך השינוי

המטרה: בחינת הגורמים המשפיעים על אפקטיביות

ההטמעה של טכנולוגיות חדשניות בבית הספר

 • יכולותיו ואמונותיו של המורה כגורם מקצועי-פדגוגי בתהליך השינוי היא גורם ראשון במעלה להתרחשותו של שינוי רדיקלי
tpack
מקצועיותו המורה בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות "ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (Tpack)

בליבה של הוראה

טובה עם טכנולוגיה

ישנם שלושה מרכיבים:

 • תוכן
 • פדגוגיה
 • וטכנולוגיה

היחס בין שלושת

המרכיבים נקרא:

Tpack

slide6
מטרות המחקר

בחינת הקשר בין "ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (Tpack) של מורים, עמדותיהם כלפי תהליך השינוי ותפיסתם את בית הספר כארגון לומד לבין הטמעה של חדשנות טכנולוגית בבית הספר, כדוגמת ה"כיתה החכמה".

 • מה הקשר בין "ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (Tpack) של המורים לבין עמדותיהם כלפי שינוי?
 • מה הקשר בין תפיסת המורים את בית הספר כארגון לומד לעמדותיהם כלפי שינוי?

אפקטיביות ההטמעה של טכנולוגיות חדשניות

slide7
האוכלוסייה
 • 100 מורים משמונה בתי ספר יסודיים בדרום הארץ המשתתפים בפרויקט "כתה חכמה".
 • הטמעת הפרויקט בבתי הספר הינה החלטה שנכפתה על בתי הספר ע"י המחוז ומשרד החינוך כמדיניות "מלמעלה למטה".
 • המורים מתנסים בטכנולוגיית ה"כיתה החכמה" שנה ראשונה.
slide8
כלי המחקר

שאלון לדיווח עצמי הכולל 3 מרכיבים:

 • בחינת ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ((Tpack
 • בחינת תפיסת בית הספר כארגון לומד
 • בחינת עמדות כלפי שינוי
1 tpack
(1) בחינת ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ((Tpack
 • מהימנות השאלון - 0.97= α
 • תוכן, פדגוגיה וטכנולוגיה - האינטראקציה בין שלושת בסיסי הידע
 • הכלי כולל 24 פריטים המחולקים לשבעה תחומים של ידע אותם נדרש המורה לדעת כדי להטמיע באופן אפקטיבי טכנולוגיות חדשניות בבית הספר:
slide10
(2) בחינת תפיסת בית הספר כארגון לומד
 • מהימנות השאלון - 0.82= α

שני היבטים בתפיסת המורה את בית הספר כארגון לומד:

(1) האם ההתנהגויות המאפיינות ארגון לומד קיימות בפועל בבית-הספר

(2) האם ההתנהגויות חשובות לאפקטיביות התפקוד של בית-הספר

השאלון כולל 44 שאלות המתייחסות לארבעת המאפיינים

slide11
(3)בחינת עמדות כלפי שינוי
 • מהימנות השאלון - 0.94= α
 • השאלון כולל 16 היגדים המתייחסים לשלושה מרכיבים של ההתנגדות לשינוי
slide12
ממצאים
 • מקצועיותו של המורה עפ"י מרכיבי ה TPACK
 • עמדות המורים ביחס לבית הספר כארגון לומד
 • עמדות המורים כלפי שינוי
 • בחינת הקשר בין TPACK לבין עמדות כלפי שינוי
 • הקשר שבין עמדות כלפי שינוי ובין תפיסת בית הספר כארגון לומד
tpack13
מקצועיותו של המורה במרכיבי ה TPACK
 • רמת הידע של המורים בכל שבעת המרכיבים של "ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (Tpack), היא בינונית-נמוכה.
 • המורים מעידים על עצמם כשולטים בדרכי ההוראה בתחום הדעת (Pck) אותו הם מלמדים.
 • בתחום הידע הטכנולוגי ((Tk המורים מעידים על עצמם כי הם פחות מקצועיים, קיימת ביניהם שונות גדולה יותר.
slide14
עמדות המורים ביחס לבית הספר כארגון לומד
 • המורים חושבים שחשוב שביה"ס יאמץ דפוסי התנהגות של ארגון לומד.
 • המורים מעידים כי בבית ספרם קיימות התנהגויות של מאפייני ארגון לומד, אך הן נמוכות מהרמה שהם היו רוצים לראות בביה"ס.
 • תפיסת החשיבות גבוהה מהתפיסה הקיימת.
 • קיימת בין המורים הסכמה גבוהה יחסית על הצורך לראות את ביה"ס כמקיים דפוסי התנהגות של ארגון לומד.
slide15
עמדות המורים כלפי שינוי
 • במרכיב התנהגויות קיימת הסכמה גבוהה. קיים כנראה ציות ביחס לשינוי.
 • במרכיבים הרגשי והקוגניטיבי הכוללים בעיקר הזדהות והבנה - משדרים המורים חוסר הסכמה יחסי.
tpack16
בחינת הקשר בין TPACK לבין עמדות כלפי שינוי

- נמצאו קשרים מובהקים בין מרכיבים ה Tpack ובין עמדות רגשיות וקוגניטיביות כלפי שינוי.- מקצועיות גבוהה בידע הפדגוגי (Pk) ובידע ההקשרי בתחום הדעת (Ck) מובילה להסכמה גבוהה מבחינה רגשית וקוגנטיבית.- ככל שהמורה חש כשירות ביכולותיו המקצועיות, כך עולה הנכונות שלו לבצע שינויים, שכן הוא מאמין בכישוריו וביכולותיו להתמודד עימם.

slide17
הקשר שבין עמדות כלפי שינוי ובין תפיסת בית הספר כארגון לומדעמדות כלפי שינוי ותפיסת בית הספר כארגון לומד – המצוי
 • נמצאו קשרים מובהקים בין תפיסת בית-הספר כארגון לומד לבין עמדות המורים כלפי שינוי בתחום הרגשי.
 • מורים מזדהים עם בית-הספר כאשר קיימת בו רמה גבוהה של הערכה והפקת לקחים ורמה גבוהה של איסוף ושימור מידע.
 • ככל שהמורים תופסים את בית-הספר ככזה המקיים הערכה והפקת לקחים כמו גם איסוף ושימור מידע, עמדותיהן הרגשיות כלפי השינוי חיוביות יותר.  

*מובהק ברמת מובהקות של p<0.05

slide18
הגורמים המשפיעים על הטמעה אפקטיבית של טכנולוגיות חדשניות על פי ממצאי המחקר

תפיסת ביה"ס כארגון לומד

 • מקצועיות המורה, הבאה לביטוי ב"ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (Tpack).
 • שיתופם של המורים במהות השינוי והשגת תמיכתם להבנת עיקרי השינוי ועקרונותיו.
 • תפיסת המורים את בית הספר כארגון לומד היא קריטית לקבלתו של

תהליך השינוי ע"י המורים.

עמדות המורים כלפי שינוי

slide19
מסקנות
 • שני מנבאים להטמעה אפקטיבית של טכנולוגיות חדשניות: מקצועיות המורה ותרבות בית-הספר כארגון לומד.
 • גישת המורים כלפי השינוי משפיעה על אפקטיביות ההטמעה ובכך קובעת את הצלחתה או כישלונה.
 • ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי הנו ידע מורכב וככל שהמורה שולט בו יותר, כך חששותיו מהשינוי פוחתות ועמדותיו כלפי השינוי הן חיוביות יותר.
 • שליטה בידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ברמה גבוהה הופכת את מעשה ההוראה עם טכנולוגיה בכיתה מאיום לאתגר.
 • היכולת לשלב בין ידע פדגוגי, ידע בתחום התוכן וידע טכנולוגי (Tpack) היא יכולת נרכשת - קרקע טובה לשיפורה היא דפוסי עבודה של בית-הספר כארגון לומד.
slide20

באחד השאלונים כתבה מורה בהתייחס להיגד

"הייתי מוכן לשלוח מכתב נגד השינוי לגורמים רלבנטיים",

את הדברים הבאים:

"כוסות רוח למת - לא יתכן שכל פעם יקום

מלך אחר עם מסננת אחרת ויתחיל להעביר

אותנו דרך החורים..."

slide21
תודה על ההקשבה!

אורית אבידב-אונגר

האוניברסיטה הפתוחה

oritav@openu.ac.il