Helene Bank
Download
1 / 65

Helene Bank - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Helene Bank. MARKEDSSTYRING I STATEN (NPM) Drivkrefter, effekter og alternativer. Spesialrådgiver NTL Forskningsinstituttene 24.Mai 2012. Institusjonene Utdanning/helse/sosial Infrastruktur Demokrati og lovverk/AML/faste ansettelser/streikerett Hovedavtalen/Trepartssamarbeid Verdiene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Helene Bank' - creda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MARKEDSSTYRING I STATEN (NPM)

Drivkrefter, effekter og alternativer

Spesialrådgiver

NTL Forskningsinstituttene

24.Mai 2012


Hva er velferdsstaten

Institusjonene

Utdanning/helse/sosial

Infrastruktur

Demokrati og lovverk/AML/faste ansettelser/streikerett

Hovedavtalen/Trepartssamarbeid

Verdiene

Universelle tjenester

Sosial trygghet

Yte etter evne-motta etter behov

Utjevning/omfordeling

Finansiering

Skatt

Skjerme offentlig sektor fra det råe marked

Hva er velferdsstaten?


Klassekompromisset

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Faste

vekslingskurser

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Klassekompromisset

Privat kapital


Det konomiske frislepp
Det økonomiske frislepp

 • 1970-tallet: Krise i verdensøkonomien

 • Sammenbruddet av Bretton Woods

 • Markedskreftene på offensiven

 • Oppgivelse av fastkurs-politikken

 • Frie kapitalbevegelser og fri handel

 • Ideologienes død og historias slutt


Hva er hva truer velferdsstaten

Institusjonene

Utdanning/helse/sosial

Infrastruktur

Demokrati og lovverk/AML/faste ansettelser/streikerett

Hovedavtalen/Trepartssamarbeid

Verdiene

Universelle tjenester

Sosial trygghet

Yte etter evne-motta etter behov

Utjevning/omfordeling

Finansiering

Skatt

Skjerme offentlig sektor fra det råe marked

Institusjonene

Privatisering/markedsstyrt investering/markedsstyring

EU-dommer/Tjeneste-, vikardirektiv

Oppsplitting/lokale forhandlinger

Verdiene

Behovsprøving

Arbeidslinja /mistillit

Konkurranse/egen lykkes smed

Finansiering

Privat profitt for det offentliges regning

Oljefondet?

Tilleggstjenester

Hva er Hva truer? velferdsstaten?


Den markedsliberale offensiv

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Faste

vekslingskurser

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Den markedsliberale offensiv1

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Kapitalkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Den markedsliberale offensiv2

Konsesjonslover

Etablerings-/

kredittkontroll

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Den markedsliberale offensiv3

Konsesjonslover

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Den markedsliberale offensiv4

Arbeidsmiljølov m.v.

Stor offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Den markedsliberale offensiv5

Arbeidsmiljølov m.v.

Redusert offentlig sektor

Den markedsliberale offensiv

Privat kapital


Angrep p velferdsordningene kriseh ndtering med velutviklet retorikk
Angrep på velferdsordningene = ”Krisehåndtering” med velutviklet retorikk

Finans og profittkrise

Finans- versus realkapital (billioner US$)


Kapitalen svar p profitt og finanskrise utvide markeder
Kapitalen svar på profitt- og finanskrise:Utvide markeder

 • Markedsadgang i utviklingsland

 • Utvide hva som anses for å være marked – konkurranseutsetting og privatisering

 • Eiendomsrett til allmenningene

 • Frihet på finansområdet – total frihet

 • Øke utlån (risiko og gjeld nasjonaliseres)


Problemet er
Problemet er….

… at offentlig velferd er offentlig drevet

… at folk har tillit til det offentlige

… aaallt for sterke fagorganisasjoner


N r alt blir marked tving de trege reformistene
Når alt blir markedTving de trege reformistene

 • La markedet styre – konkurranseutsett og privatisér (1980-tallet ->)

 • New Public Management NPM - trinnvise reformer ( 1991 ->) Mistillitsstyring

  • For gradvis privatisering

  • For å svekke fagorganisasjonene

 • Markedsreformer (1998->)

  • Produktmarkedsreform = privatisering og konkurranse

  • Arbeidsmarkedsreform = fleksibilisering og lokale forhandlinger

  • Finanssektor reform = finansliberalisering


Npm p tre niv er
NPM på tre nivåer

 • Markedsgjøring: Offentlig virksomhet flyttes til privat sektor (anbud og privatisering)

 • Markedsstyring: Etablering av kunstige markeder (valgfrihet, pengene følger bruker - tellekantfinansiering)

 • Organisasjons- og ledelsesformer: Konsern-struktur, management, lønn som incitament… HR


Virkemidler i npm politikken
Virkemidler i NPM-politikken

 • Salg, selskapsdannelser, fristilling

 • Anbud / konkurranseutsetting

 • Internfakturering (bestiller/utfører)

 • Underinvestering i offentlig sektor

 • Pengene følger brukeren – stykkpris

 • Offentlig Privat Samarbeid

 • Privat sektor regnskapssystem


Synet p de ansatte
Synet på de ansatte

 • Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser

 • Samfunnsoppdraget kommer i annen rekke

 • Skaper en karikatur av de offentlig ansatte

 • Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet

 • Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller


8. sep. 2014

NTL Brønnøysundregistrene


Imfs r d til norsk politikk 2000
IMFs råd til Norsk politikk 2000

 • Privatisér statlige selskaper

  ( olje, bank, tele, post)

 • Hold lønnsvekst så lav som mulig

 • Øk arbeidsledigheten

 • Oljepengene utenlands

 • Inflasjon så lav som mulig – viktigere enn stabil kronekurs

 • Utleie av arbeidskraft

 • Lettere å si opp folk

 • Moms på tjenester

  Satt i verk før regjeringsskifte til Bondevik II.

  Privatiserte og svekket kraftig fagorganisasjonenes maktOmdanning fra forvaltning til forretning fra nou 2000 19 side 104 eks sverige
Omdanning fra forvaltning til forretningFra NOU 2000:19: side 104 – eks Sverige

 • Skape markedslignende ordninger innenfor virksomheten. Bestiller/utfører-modeller, resultatenheter mm.

 • Budsjettfinansiert virksomhet settes ut på anbud til eksterne, evt uten at egen virksomhet tillates å legge inn anbud.

 • Virksomhet bort fra forvaltningen f.eks. i form av en omdanning til et statlig selskap. evt ved hjelp av stegene over.

 • Selskapet kan eies av staten eller som et ytterligere steg privatiseres.Bare jernbane?

Gjøvikbanen

NSB

persontog

Finse

Forsikring

NSB

Trafikk

service


Fra forvaltning til forretning i staten
Fra forvaltning til forretning i staten

Forretningsdrift

"Statsforretning"

Avinor

Banetele

Baneservice

Flytoget

NSB

Statoil

Jernbaneverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Universitet

Nav

Telenor

Dep/etater

Forsvarsbygg

Dnb Nor

Helseforetak

Cermaq

Norsk hydro


Imf om eus markedsreformer imf working paper wp 06 137
IMF om EUs markedsreformerIMF Working Paper, WP/06/137

 • De fleste markedsreformer innen varer og tjenester er styrt fra Brussel, mens arbeidsmarkedsreformer er et nasjonalt spørsmål.

 • Tiltak for arbeidsmarkedsreformer er styrket med Lisboa strategien

 • …… arbeidsmarkedsreformer alene vil øke vekst ( output) men redusere reallønnene.


Nasjonale drivkrefter
Nasjonale drivkrefter

 • Offentlig sektor brukte 555 mrd kr

 • Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr

 • Pleie og omsorgstjenester ca 70 mrd kr

 • Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr

  ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra)

  NHO: ” Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til”

  Petter Brubakk ( Dagsavisen 5.5.11)


Slutt p konkurranseutsetting med de r dgr nne forvaltningsmeldingen 2008
Slutt på konkurranseutsetting med de rødgrønne?Forvaltningsmeldingen 2008

 • Skiller på virksomheter som er en ”del av staten som rettssubjekt” og de som ikke er det, ” Særlovsselskap, statsforetak, helseforetak, statlige aksjeselskap, stiftelser og andre enheter som ikke er regnet som en del av statsforvaltningen”.

 • Prinsipp for organisering: Statlege verksemder som opererer i ein marknad i konkurranse med andre, bør organiserast som selskap. Statlege verksemder som opererer i ein marknad, og som òg skal fremme viktige sektorpolitiske omsyn, bør organiserast som statsføretak.”

 • EUs konkurransepolitikk gjelder for enheter som ikke er del av staten som rettssubjekt ( regjeringens tolkning)


Demokrati og medvirkning forvaltningsmeldingen 2008
Demokrati og medvirkning?Forvaltningsmeldingen 2008

Ett av 4 handlingspunkt i Forvaltningsmeldingen:

”sikre at omorganiseringen skjer i tråd med Hovudavtalen og prinsippa for leiing i staten. ”

Ledelse i staten skal være å skape en ” …en god felles forståelse av hva slags endring som trengs…” og …”formidle og klargjøre det overordnete formål med omstillingen…”

Stortingskomiteens flertall ( unntatt H og FrP):

” Flertallet ber samtidig Regjeringa vurdere tiltak som kan bidra til samarbeid, innovasjon, kompetanseutvikling og ansatte- og brukermedvirkning, som middel til effektiv ressursbruk.”


Hva vi m ler tillit eller mistillit forvaltningsmeldingen 2008
Hva vi måler: Tillit eller mistillit?Forvaltningsmeldingen 2008

Meldingen om mål og resultatstyring:

Økonomiregelverket og etatsstyring, StatRes, med målemetoder. Evalueringsmetoder. Viderefører styringsmodellen til SSØ til etater generelt

Stortingets behandling:

Flertallet ber ”Regjeringa legge økt vekt på kvalitative mål i styringen av statlige virksomheter og analyse og evalueringer i vurderingen av statlige virksomheters måloppnåelse.


Hva skjer med det offentlige
Hva skjer med det offentlige?

Anbudsbyråkrati og -hysteri

Nye kommersielle aktører – med ny politisk makt


Kontroll

Omstilling

Anbud

Profitt

Før-kostnader

Etter-kostnader

1. Anbudskostnader


Anbudsbyr krati kostar 16 mrd
”Anbudsbyråkrati kostar 16 mrd”

 • ” EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året.

 • Vi ligg i kostnadstoppen i Europa”

 • Klassekampen 9.9.2011


Tiltak som ker anbudshysteriet
Tiltak som øker anbudshysteriet

 • Lovverk

 • Lov om offentlige anskaffelser (stadig utvidet)

 • Ny offentlighetslov (2009). Innsyn for private i klagesaker i KOFA

 • Privates hurtigfil i rettssystemet

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 • ESA – EØS-avtalens overvåkings og klageorgan

 • Momsklagenemnda


Veiledere og oppl ring i markedsretting
Veiledere og opplæring i markedsretting

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Senter for statlig økonomistyring (SSØ)

 • Frihet til å velge" Veileder (KRD 2004), ”….konkurranse skal søkes i så stor grad som mulig”. 

 • Veileder fra fornyingsdepartementet om offentlige anskaffelser ( 2007), Ett kapittel om egenregi.

 • Ingen veileder om Egenregi, ingen kurs, ingen subsidierte klageordninger som kan sikre fellesskapets interesser


2. De nye aktørene - bare en barnehage?Eierstruktur i Askeladden barnehage

Askeladdens Sjarmtroll

Barnehageselskap og arbeidsformidling

(enkeltmannsforetak)

Mereo AS

Inkassoselskap

MKE Holding AS

Morselskap

Holbekk Barnehagetun AS

Barnehageselskap

Kjøper arbeidskraft fra

Forvalter

investeringstilskudd..

Emmek AS

Eiendomsselskap

Askeladden Barnehage AS

Barnehageselskap

Leier eiendom av....

Offentlige investeringstilskudd

til bygging av barnehage

Offentlige tilskudd

til drift av barnehage


Trygge barnehager AS(Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010selskapsstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.)

X FUS AS

X FUS AS

X FUS

X FUS

X barnehage AS

X barnehage AS

X barnehage BA

X barnehage BA

Foreldrebetaling

Offentlige driftstilskudd

Offentlige investeringstilskudd

Sigurd Steen Aase

36 roller i næringslivet

Inntekt 1.8mill, formue 52mill (09)

Eli Sævareid

247 roller i næringslivet

Inntekt 3.4mill, formue 46mill

Eystein Sævareid Aase (f 1984) 10 roller (styrer),formue 36mill

Vanadis AS

Skattebetingete investeringsselskap

Eiendeler 12 mill (09)

Bifrost og Draupne

Skattebetingete investeringsselskap

Eiendeler 27 mill (09)

Vista holding

Investering

1.3 mrd driftsinnt (09)

1.2 mrd fast eiendom

Trygge barnehager AS

Driftsinnt 430 mill (09)

Anleggsmidler 82 mill (09)

Sekstipluss Boliger AS

FUS AS

Kontortjenester

Tb Grønne bygg AS

Foretaksutvikling AS


Espira Gruppen AS(Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010eierstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.)

49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp.

16,68% Venadis AS

10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B

7,03% Fotveien Invest AS

5,25% Maneq 2007 AB

Espira Dragerskogen AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Espira X barnehage AS

Foreldrebetaling

Offentlige driftstilskudd

Offentlige investeringstilskudd

CapMan - 65,60%Jersey(Channel Island)

Einar JansenFormue: 264 mill

Johnny Jansen Formue 64 mill


Hvordan tjene penger p velferdstjenester
Hvordan tjene penger på velferdstjenester?

 • Lønn: Lavere grunnlønn (ca.30.000 sykehjem– 28.000 barnehager), timelønn heller enn månedslønn, Uten tillegg, ”Opp i lønnstrinn, men ned i lønn”. Bemanningsselskap, delte vakter

 • Pensjon: Innskuddsbaserte vs. ytelsesbaserte.

 • Bemanning: Ulike turnuser, doble vakter og lignende, innleid/midlertidig og mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene), ikke full stilling

 • ”Å utnytte markedet”:Konsentrert i store markeder (sentrale strøk), markedet for det enkle, men godt betalte, ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd for alle)

 • Selskapsstrukturering: Skille drift, eiendom og bemanning, kjøpe tjenester og vikarer/ansatte fra egne selskap, uoversiktlige konsernstrukturer, skatteparadis


Hva sier forskningen
Hva sier forskningen?

«Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på.

(...)

Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.»

Dagens Nyheter, 7.9.2011


Sannheten ble for mye for svensk n ringsliv
Sannheten ble for mye for svensk næringsliv

 • Laura Hartman lämnar Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS: ”Jag kunde inte bedriva min forskning och delta i samhällsdebatten som jag ville”.

 • Olof Petterson, som varit SNS mest meriterade forskare och profilerade offentliga gestalt, säger i protest upp sig med omedelbar verkan.

 • Dagens arena 22.9.2011

 • http://www.dagensarena.se/ledare/krisen-for-sns-ar-ett-faktum/


Handlingsrommet ta tjenestene tilbake
Handlingsrommet: TA TJENESTENE TILBAKE!

 • Ta tjenestene tilbake i offentlig regi

  2) Alle pengene til brukerne

  3) Kontroll med offentlig eierskap


Egenregi normaltilstanden for det offentlige
Egenregi:Normaltilstanden for det offentlige

Tjenester utført med egne ansatte ”egenregi”: unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om offentlige anskaffelser.

 • Ingen private eiere i virksomheten

 • Samme kontroll med virksomheten som med egne avdelinger ( selskapsorganisering risikabelt).

 • Hovedparten av virksomheten rettet mot det offentlige. Hvor mye ”hovedparten” utgjør, er uklart.

 • En tjeneste som har vært konkurranseutsatt kan tas tilbake ved å iverksette punktene over.


Egenregi etter kontraktsavslutning
Egenregi etter kontraktsavslutning

Paris tok vannforsyningen tilbake

25 år med private, franske, storkonsern – utbytte 30%, ikke opprusting av ledningsnett

Politiske kontroll og sparer ca 320 mill kr/år

Flere franske byer ventes å følge opp


London tok t banen tilbake
London tok T-banen tilbake

 • OPS i Londons T-bane (ca 150 mrd kr), med to private aktører

 • 2007: den ene aktør gikk konkurs. Londons T-bane måtte innfri 95 % av selskapenes gjeld, kostet staten ca 17 mrd kr.

 • 2010: Oppkjøp av Tube Lines, slik at Londons T-bane igjen var i fullt offentlig eie. Dette kjøpet kostet 3.1 mrd kr


Ta tilbake ekspropriasjon tilbakekj p hjemfall
Ta tilbake - ekspropriasjon/tilbakekjøp/hjemfall

 • St Georgsfonden i DK

 • Barnevernsinstitusjon som drev uforsvarlig. ”Tilbageskødningsklausul” (hjemfallsklausul)i kontrakt gjorde at kommunen kunne ta over all eiendom.

 • Sennerud barnehage i Sørum

  Andelsbarnehage som ville selge. Kommunen valgte å legge inn tilbud ( mot H og FrPs stemmer)

  Barnehagestyret ville ha kommunal eier for nærhet til eier og best for ansatte


2 stopp suger rene i fellesskapets kasser
2. Stopp sugerørene i fellesskapets kasser

 • Alle pengene skal komme brukerne til gode

 • Ikke konkurranse med lønns, arbeids- og pensjonsvilkår

 • Velge ikke-kommersielle ( én selveiende institusjon)


2a alle pengene skal komme innbyggerne til gode
2a Alle pengene skal komme innbyggerne til gode

 • Privatskoleloven

  • Forbud mot utbytte og overføring av verdier gjennom andre måter

  • Departementet kan løpende lage forskrifter som hindrer omgåelse

 • Bør overføres til alle velferdstjenester


 • 2b ikke konkurranse p l nns pensjons og arbeidsvilk r
  2b Ikke konkurranse på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår

  Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (2008):

  Oppdragsgiver skal stille krav til leverandør og underleverandører som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale

  Begrenset mulighet for kontroll og innsyn hos private – krevende å sikre at kravene er oppfylt, pensjon unntatt


  2c ikke kommersielle fram for kommersielle
  2c Ikke-kommersielle fram for kommersielle

  l

  Tildelingsbrev til BUF-dir 2010

  • Bufdir skal i størst mulig grad benytte offentlig drevne tiltak, dernest ideelle. Det er et mål å redusere bruken av kommersielt drevne barneverntiltak

   ESA har bekreftet at det er lov


  Skottland tok sykehusene tilbake
  Skottland tok sykehusene tilbake

  • Helsevesen i offentlig egenregi

  • Når det ikke skulle konkurranseutsettes: Avvikle foretaksmodellen, og bestiller/utfører

  • Rammebevilgning

  • Overordnete mål

  • Riksrevisjonen: Holder budsjetter og bedret måloppnåelse.


  3 ta tilbake politisk kontroll over offentlig eide selskap
  3. Ta tilbake politisk kontroll over offentlig eide selskap

  Steinkjærs eierskapspolitikk

  Samordningsbehov med den rådmannsorganiserte virksomheten

  • Hvorvidt Forskrift om offentlige anskaffelser vil legge uheldige føringer/begrensninger

   I vedtektene til alle heleide selskap:

  • Saker som innebærer stor økonomisk betydning for selskapet eller vesentlig endring eller utvidelse av virksomhetsområdet, skal forelegges eier før beslutning fattes.


  For velferdsstaten

  Hjemmeside:www.velferdsstaten.no

  Abonner på elektronisk nyhetsbrev:

  aksjon@velferdsstaten.no


  Ops et konfliktfylt tema
  OPS – et konfliktfylt tema

  ”OPS er bare en ny måte å privatisere på. Det er et tiltak for at private kapitalinteresser skal få melke de offentlige budsjettene.”

  Jan Davidsen, leder i Fagforbundet.

  ”Vi synes, for en gangs skyld, at Davidsen har et poeng.”

  Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen.


  Offentlig privat samarbeid
  Offentlig Privat Samarbeid

  • Kontrakt privat selskap / offentlig sektor

  • Ansvarsdeling (og delt risiko?) for

   • bygging, finansiering, eierskap, drift

  • Leaset / kjøpt tilbake til offentlig sektor

  • Gjenopplivet på 1990-tallet – i UK

  • Innen infrastruktur og offentlige tjenester


  Den store skandalen
  ”Den store skandalen”

  ”OPS er den store offentlige skandalen i vår tid, og de avslørte refinansieringene av disse avtalene er til spott og spe for enhver som tror at de representerer mer for pengene for skattebetalerne.”

  Michael Meacher, tidligere miljøminister fra Labour.


  De fem store ops agentene
  De fem store OPS-agentene

  • Revisjons- og rådgivningsselskaper

  • PricewaterhouseCoopers (PwC)

  • Andersen Worldwide

  • KPMG

  • Ernst & Young

  • Deloitte Touch Tohmatsu


  De fem store i mange roller
  De fem store i mange roller

  • Gir regjeringene råd om OPS

  • Skriver regjeringenes saksdokumenter

  • Gir råd til potensielle budgivere

  • Er revisorer for de samme selskaper

  • Reviderer også det offentliges regnskaper

  • Leier ut personale til departementene


  Hva slags samarbeid
  Hva slags samarbeid ?

  ”Heller enn å skape ”partnerskap” i noen meningsfull betydning av dette ordet, bidrar OPS til en modell der kontraktspartnerne forfølger sine egne, forskjellige og potensielt motstridende offentlige og private interessere.”

  Chris Sheil, Australia


  Seks myter om ops
  Seks myter om OPS

  • Skaffer økte ressurser til viktige oppgaver

  • Privat sektor utfører bedre tjenester

  • Reduserer det offentliges finansielle risiko

  • Muliggjør skattereduksjoner

  • Gir arbeidsplasser og bedre arbeidsforhold

  • Klargjør ansvarsforhold


  Offentlige lån er billigst

  Kilde: Kommunekreditt


  Deling av ansvar
  Deling av ansvar?

  • Politikerne sier at de overfører risiko

  • Erfaringer viser det motsatte

  • Når kriser oppstår, betaler det offentlige

  • Kontraktør overfører risiko til sub-kontraktører

  • Ansvarspulverisering i forhold til risiko

  • Mer uklare ansvarsforhold med OPS


  Til fordel for hvem
  Til fordel for hvem ?

  ”Den britiske riksrevisjonen påpekte i 2002 at mer enn halvparten av de offentlige virksomhetene som hadde brukt OPS, hadde måttet reforhandle kontraktene, og at to av tre offentlige virksomheter hadde måttet iverksette straffetiltak overfor kontraktørene fordi de ikke klarte å innfri de kravene som var stilt.”

  Rapport fra Strategic Economics, for australske fagforbund, august 2003


  Hovedproblemer m ops
  Hovedproblemer m/OPS

  • Privat sektor må betale mye høyere rente på lån enn offentlig sektor

  • Gebyr og avgifter for bruken av tjenestene betyr indirekte skatteøkning

  • Utsetter framtidige generasjoner for forpliktelser som ikke er forutsatt


  OPS: Omfattende

  Privatisering og Salg


  ad