tematy konferencji z 21 10 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tematy konferencji z 21.10.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Tematy konferencji z 21.10.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Tematy konferencji z 21.10.2009. 1.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka obcego. a) plany i rozkłady materiału b) metody kształcenia ( szczególne zwrócenie uwagi na metody aktywizujące i projektu ) 2.Pomiar dydaktyczny. a) rodzaje testów 3.Informacje:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tematy konferencji z 21.10.2009' - craig


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tematy konferencji z 21 10 2009
Tematy konferencji z 21.10.2009

1.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka obcego.

a) plany i rozkłady materiału

b) metody kształcenia ( szczególne zwrócenie uwagi na metody aktywizujące i projektu )

2.Pomiar dydaktyczny.

a) rodzaje testów

3.Informacje:

a) konkursach ( jęz.ang. do szkół podstawowych,Wiedzy o GB, festiwal ‘BABEL’, fotograficzne + warsztaty dla młodzieży)

b) lekcjach otwartych, warsztatach ( wczesane nauczanie kl.I-III, Jewish Culture,life and Holocaust’)

c) ciekawe strony internetowe

slide3

Dydaktyka

teoria nauczania i uczenia się

Przedmiotem zainteresowań

dydaktyki jest wychowanie

umysłowe, czyli metody, formy,

środki, treści i zasady skutecznego

nauczania i uczenia się.

slide4

Pracę wychowawczo – dydaktycznąopieramy na planach dydaktycznych Roczny plan dydaktyczny( roczny plan nauczania w zakresie swojej specjalności ) zwany także rozkładem materiałuOkresowy plan dydaktyczny np.miesięcznych eksponuje się tematy poszczególnych zajęć lekcyjnych Codzienny plan dydaktyczny Wszystkie treści programowe, z każdego obszaru edukacyjnego traktujemy jako równie ważne. Planowanie całego etapu edukacyjnego!!!!.

slide5

Stosujemy różne metody, formy i pomoce w celu lepszej aktywizacji wychowanków i wzbogacenia zasobu ich wiadomości, bardzo dużo dodatkowych ćwiczeń i zajęć wzbogacających mowę i wypowiedzi dzieciPrzy różnych okazjach prowadzimy ćwiczenia słuchu fonematycznego przygotowujące do przyszłej nauki czytania. W zajęciach ruchowych i muzycznych stosujemy dużo elementów metod twórczych, dużo muzyki rozwijającej ekspresję ruchową i wrażliwość muzyczną.

metody kszta cenia
Metody kształcenia

Metody kształcenia obejmują ogólne kształcenie uczniów, zmianę ich osobowości mając na uwadze przede wszystkim czynności uczniów, ich aktywność poznawczą, emocjonalną lub praktyczną (E.Pasternak)

Nauczyciel stosując różnorodne metody nauczania wywołuje, ukierunkowując i wspomagając te operacje ucznia, dzięki którym następuje uczenie się, a w wiadomościach, umiejętnościach i systemie wartości ucznia następują planowe zmiany. (K.Kruszewski)

slide7

1.PODAJĄCE

2.PROBLEMOWE

METODY

PRACY

3.EKSPONUJĄCE

5.PROGRAMOWE

4.PRAKTYCZNE

slide8

Metody asymilacji tz. metody podające, wiedza oparte głównie na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym

1.Pogadanka - pogadanka wstępna

- pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości

- pogadanka utrwalająca

2. Dyskusja ( charakter dowolny, charakter dowolny wraz z regulaminem, z moderatorem, panelowa, metaplan)

3. Wykład informacyjny

4. Opis

5. Prelekcja, odczyt

6. Opowiadanie

7. Anegdota

8. Praca z książką

slide9

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy zwane problemowymi, oparte na twórczej aktywności poznawczej polegające na rozwiązywaniu problemów(W.Okoń)

1. Klasyczna metoda problemowa

- wytwarzanie sytuacji problemowej

- formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązania

- weryfikacja pomysłów rozwiązania

porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym

metody problemowe
Metody problemowe

Wykład problemowy

Metoda klasyczna

Wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące

wyk ad
Wykład:

Wykład z mapą mentalną

Wykład z wykorzystaniem środków wizualnych ( błędy: mały print prosto z książki), pokaz, demonstracja

Wykłady + mini wykłady uczniów w trakcie

Wykład + reakcja zwrotna ( zadania, ćwiczenia dla uczniów co mają wynotować, streścić)

Wykład jako podsumowanie i uporządkowanie nabytej wiedzy i doświadczenia

metody aktywizuj ce
Metody aktywizujące

Metoda przypadków

Metoda sytuacyjna

Inscenizacja

Gry dydaktyczne

Seminarium

Dyskusja dydaktyczna ( okrągły stół, metaplan, dyskusja związana z wykładem, burza mózgów, panelowa)

slide13

Do metod problemowych należą:

metoda przypadków

polega na rozpatrzeniu przez niewielką grupę uczniów opisu jakiegoś przypadku np. na temat odkryć naukowych, handlu, prawa i rozwiązywania trudności w celu wyjaśnienia tego przypadku

MATERIAŁ: udramatyzowany, poruszający wyobraźnię, fabularny, wyraźny, prezentujący problem

 • otrzymanie opisu, wycinka prasowego, artykułu np.o anoreksji, Aids,’na gigancie’
 • sesja formułująca pytania dotyczące tego przypadku, nauczyciel udziela wyjaśnień.
 • podczas dyskusji ustala się problem główny,
 • kilka możliwych rozwiązań,
 • ich konfrontacji, znalezienia różnic, ewentualnych błędów w rozumowaniu uczniów.
slide14

Co się stało

Jak ktoś coś zrobił

Jakie to miało konsekwencje

Jak ocenić postępowanie bohatera bohaterów omawianego przypadku

Kto ponosi odpowiedzialność

Co spowodowało że obraz jest właśnie taki

Dlaczego ktoś postąpił w ten sposób

Co mógł zrobić innego

Co należało zrobić

Co ty byś zrobił w podobnym przypadku

slide15

*Metoda gier dydaktycznych– wspólną cecha tych metod jest obecność pierwiastka zabawy

*Metodę sytuacyjną

*Metoda symulacyjna

*Metoda inscenizacyjna

*Burza mózgów

*Gry decyzyjne

*Gry psychologiczne

metoda symulacyjna
Metoda symulacyjna

Poznanie relacji i zasad określających tę sytuację; opis typowych zachowań ludzi

Wybrane odpowiednio do doświadczenia życiowego tematy zadań

Testuje emocje, wrażenia, opinie

Co to był za problem,był on dla ciebie trudny czy łatwy

Co myślałeś, co czułeś...

Czego byś chciał się jeszcze nauczyć...

Co można było pominąć...

Jak inaczej można było się zachować...

slide17

Word -Delphi

Brainwriting pool

Collective notebook

Team-collaboration

Brainstorming

Metoda B-B-B

Stop and go

Metoda 635

metody waloryzacyjne zwane te eksponuj cymi o dominacji aktywno ci emocjonalno artystycznej
Metody waloryzacyjne zwane też eksponującymi o dominacji aktywności emocjonalno – artystycznej

1. Metody impresyjne

2. Metody ekspresyjne

slide19

Metody impresyjne

 • kształtują wewnętrzne emocje, przeżycia,
 • mają wywołać głębsze uczucia u wychowanków,
 • wpłynąć pozytywnie na ich system wartości, postawy,
 • sprawić by uczniowie utożsamili się z właściwymi wartościami poprzez „spotkanie” z dziełami literackimi, muzycznymi, cenną architekturą, dziełami sztuki plastycznej itd.
slide20

Metody ekspresyjne

 • kształtują sfery psychiczne, emocjonalne ucznia poprzez zewnętrzne wyrażanie stanów uczuciowych;
 • wskazują na właściwe postawy uzewnętrzniana emocji ze względów społecznych oraz zdrowotnych, ukierunkowują emocje

*pokaz łączony z przeżyciem –*przedstawienie szkolne –

*pokaz prac - *happening-wielowątkowa scenka z udziałem osób

i przedmiotów, w której scenariusz dopuszcza przypadkowość sytuacji;

*psychodrama-wyrażanie różnych przeżyć w formie improwizowanych scen.

*wystawa, ekspozycja

slide21
Metody praktyczne cechujące się przewagą aktywności praktyczno – technicznej, zmieniającej otoczenie lub stwarzającej nowe jego formy

1.Metody ćwiczebne -niezbędna dla wytworzenia u uczniów odpowiednich umiejętności i nawyków.

2.Metody realizacji zadań wytwórczych

metody praktyczne
Metody praktyczne

1.Pokaz

Ćwiczenia przedmiotowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia produkcyjne

Metoda projektu

Metoda przewodniego tekstu

slide23

Metoda problemowa – uczeń poprzez rozwiązanie problemu zdobywa nową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W każdym problemie musi być coś znane oraz nieznane. Rozwiązywanie problemu dokonuje się w trzech fazach:

a)      tworzenie sytuacji problemowej;

b)      szukanie pomysłów rozwiązania;

c) sprawdzenie rozwiązania połączone

z usystematyzowaniem nabytych wiadomości.

slide24

Zalety PROJECT WORK:

Pozwala uczniom wykorzystać wszystkie sprawności językowe

Pozwala uczniom wskazać się innymi umiejętnościami (muzyczne, plastyczne)

Sprzyja kreatywnemu i logicznemu myśleniu

Pozwala uczniom przejąć odpowiedzialność za uczenie się

Zachęca do współpracy z innymi uczniami

Pozwala uczniowi pracować w jego własnym tempie

Sprzyja poszerzeniu wiedzy

Pozwala uczniom wykazać się przed innymi (koledzy, rodzice, nauczyciele) swoimi talentami

slide25

Etapy organizacji PROJECT WORK

1.Wypracowanie listy tematów(burz mózgów negocjacje)

Budowanie grup tematycznych

Ustalenie struktury projektu

Przydział zadań w grupach

Materiał językowy

Materiały pomocnicze

Praca nad projektem

Prezentacja produktu finalnego.

Ewaluacja

slide26

PROJECT WORK ZADANIA UCZENIA:

Analizuje jakiej informacji potrzebuje

Podejmuje decyzję co do procedury gromadzenie materiału

Zbiera materiały,dane,dokonując selekcji

Prezentuje zebrany materiał w ciekawej formie,

Analizuje ostateczny rezultat swojej pracy

slide27

PROJECT WORK ROLA NAUCZYCIELA:

Incjator

Pomaga z zaplanowaniu pracy

Udostępnia,wskazuje pomoce : słowniki, leksykony, encyklopedie, inne materiały, strony internetowe

Stwarza odpowiednią atmosferę do pracy grupowej i indywidualnej

Służy jako konsultant językowy

Dokonuje ewaluacji pracy uczniów

slide28

5.metody programowe

z użyciem komputera

z użyciem maszyny dydaktycznej

z użyciem podręcznika programowego

slide29

Współczesna dydaktyka wyróżnia następujące

rodzaje lekcji, jako najmniejszej jednostki metodycznej:

            a) podająca (wprowadzająca);

            b) utrwalająca;

    c) kombinowana (utrwalająco – sprawdzająca);

d) sprawdzająca.

slide30

Zadania nauczyciela

stwarzać warunki sprzyjające uczeniu się; motywować ucznia do pracy, ułatwiać mu uczenie się;

uczyć to znaczy organizować przestrzeń edukacyjnej aktywności dla uczniów

nauczyciel schodzi na drugi plan, jest tylko trenerem- uczenie się pod okiem trenera, przewodnika, doradcy językowego.

slide31

Nie ma jednej słusznej i dobrej, skutecznej metody nauczania języka obcego.

Eklektyzm, ( metoda współczesna ) a więc łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod ma skuteczność i atrakcyjność tegoż nauczania.

slide32

Metody tradycyjne/konwencjonalne

Metoda bezpośrednia:

 • ·      to najwcześniejsza metoda stosowana od czasów greckich
 • ·      naturalny kontakt nauczyciela z uczącym się
 • ·      sprawność mówienia, komunikacji, konwersacji
 • ·      guwernantki-cudzoziemki
 • ·      odrzucała systematyczne uczenie się gramatyki, nawet słownictwa
 • błędy gramatyczne w zasadzie nie były poprawiane, ponieważ głównym celem było zachęcanie uczących się do konwersacji
slide33

Metody tradycyjne/konwencjonalneMetoda bezpośrednia:·      to najwcześniejsza metoda stosowana od czasów greckich ·      naturalny kontakt nauczyciela z uczącym się·      sprawność mówienia, komunikacji, konwersacji·      guwernantki-cudzoziemki·      odrzucała systematyczne uczenie się gramatyki, nawet słownictwa błędy gramatyczne w zasadzie nie były poprawiane, ponieważ głównym celem było zachęcanie uczących się do konwersacjiMetoda gramatyczno-tłumaczeniowa· główny cel uznawała opanowanie gramatyki i słownictwa języka obcego, po to, aby uczący się był w stanie samodzielnie czytać i rozumieć teksty literackie (jak łacina)

slide34

Metoda audiolingwalna (II wojny światowej w USA / metoda wojskowa- na potrzeby żołnierzy / oparta na behawioryzmie Skinnera /  oraz lingwistyce strukturalnej /Leonard Bloomfield w USA.

wykształca nawyki językowe w sposób mechaniczny, nierefleksyjny, poprzez wielokrotne powtarzanie odgrywanie scenek ( tzw. Drilling = dryl językowy )

 • relacja między bodźcem a reakcją oraz pochwała nauczyciela
 • błędy językowe były zwalczane, nie dopuścić do tworzenia się błędnych nawyków·       
 • zbędne tłumaczenia czy analiza gramatyczna
 • sprawność słuchania przede wszystkim, potem ćwiczeniach uruchamiają sprawność mówienia, następnie czytania i pisania/ w tej kolejności/
slide35

Metoda kognitywna,

lata 70tych na bazie teorii Noama Chomskiego, twórcy językoznawstwa transformacyjnego, była zaprzeczeniem metody  audiolingwalnej.

·       uczący się powinni język obcy rozumieć i tworzyć samodzielnie coraz to nowe zdania na podstawie tzw. kompetencji językowej

·      uczący muszą znaleźć się w sytuacji naturalnej, przyswajać język za pomocą prób i błędów, a błąd nie jest czymś potępianym; błąd pokazuje, czy uczenie się, postęp w nauce ma miejsce.

·       twórcze, refleksyjne, analityczne przyswajanie języka obcego to trwałe elementy zapożyczone z tej metody obecnie w dydaktyce języków obcych.

slide36

Metody niekonwencjonalne/alternatywneNiewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie zawsze ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna /refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny

slide37

Metoda reagowania całym ciałem ( TPR ) lata 70te w USA, James Asher·    milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny·    uczący się reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela, jak najmniejszej ilości wypowiadanych słów, a uczący kojarzyli słowo z ruchem, reagując całym ciałem /zaktywizowanie całego mózgu: lewej półkuli, odpowiedzialnej za język i prawej, odpowiedzialnej za ruch fizyczny/ modelu interakcji: matka-dziecko, poznawanie języka ojczystego oznacza rozumienie i wykonywanie szeregu poleceń zanim dziecko zacznie mówić stosowana w nauczania poleceń, trybu rozkazującego/gramatyki i słownictwa w nauczaniu najmłodszych, dzieci, bo wykazują potrzebę ruchliwości; ich motoryczność pozwala na nieuświadomione uczenie się wielu poleceń nauczyciela sprzyja uczeniu się/ nauczaniu bezstresowemu, pozwala na relaks w czasie lekcji, pokonuje zahamowania i strach przed mówieniem, a także niewątpliwie uatrakcyjnia proces nauczania.

slide38

Metoda The Silent Way ( twórca Caleb Gattegno ) , przyswajanie języka obcego w ciszy, skupieniu, medytacji. Nauczyciel demonstruje nowy materiał językowy/zazwyczaj tylko jeden raz/, uczący się natomiast przejmują jego rolę, powtarzając te same czynności i wypowiadając te same frazy, tak aby stopniowo tworzyć nowe. W trakcie procesu nauki, nauczyciel mówi coraz mniej / tzw. wyciszenie nauczyciela/  a uczeń coraz więcej. Mowa ciała/body language/ i gesty odgrywają ważną rolę w procesie nauczania

slide39

Metoda Community Language Learning USA lata 70-te wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem  ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą nauczyciel jest obserwatorem, stoi zewnątrz i tłumaczy z języka rodzimego na obcy, następnie nagrywa wersję obcojęzyczną na taśmę i uczący się ją powtarzają.Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa na uczącym się głównie, tak więc rośnie jego autonomia i motywacja. Potrzeby uczącego się są najważniejsze. Relacja nauczyciel-uczeń opiera się na empatii i partnerstwie.

slide40

Metoda naturalna /The Natural Approach/ USA sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i  lęku przed popełnianiem błędów. nauka powinna odbywać się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania.Metoda naturalna zwróciła uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która przecież w naturalnej akwizycji języka ojczystego rozwija się jak pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić.

slide41

Metoda nauczania języków obcych podejście komunikacyjne popularne w latach 80tych, na bazie wszystkich poprzedzających je metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, dlatego nosi znamiona eklektyzmu.Celem nadrzędnym jest opanowanie sprawności mówienia, a więc autentyczna komunikacja, porozumiewanie się w języku obcym. Uczyć języka obcego oznacza uczenie dla komunikacji poprzez komunikację.Dopuszcza popełnianie błędów, o ile nie powodują one zakłócenia komunikacji; innymi słowy, najważniejsze, żeby przekazać to, co się chce przekazać, tak, aby być zrozumianym. Materiał językowy to głównie dialogi, symulacje, odgrywanie ról, gry, zabawy i dyskusje prowadzone w parach i grupach.

slide42

Formy:a) prezentacja materiału przez nauczyciela, b) rozmowa z całą grupą sterowana przez nauczyciela, c) rozmowa (dyskusja) w grupie, d) praca indywidualna, e) praca w parach lub grupach.

ad