s numid uueks ppeaastaks n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sõnumid uueks õppeaastaks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sõnumid uueks õppeaastaks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Sõnumid uueks õppeaastaks - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Sõnumid uueks õppeaastaks. Õpilaste arv langeb. Gümnaasiumid vastavalt õpilaste arvule gümnaasiumiastmes. Alustatakse pikaajalise haridusstrateegia koostamist.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sõnumid uueks õppeaastaks' - craig-howe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alustatakse pikaajalise haridusstrateegia koostamist
Alustatakse pikaajalise haridusstrateegia koostamist
 • Koostöös Eesti Koostöö Kogu ja Haridusfoorumiga alustatakse pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamist, mis kavade järgi peaks valmima 2011. aastal.
ldharidus
Üldharidus
 • Tegevuskava “Turvaline kool”
 • Õppekava arendusvajadused ja nende elluviimine
 • Muudatused koolivõrgus – MIKS?
 • Veel “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” muudatusi
 • Õpetajatel bürokraatiat vähemaks
 • Avatakse juurdepääs õppekirjanduse registrile
 • Vene õppekeelega gümnaasiumides jätkub üleminek eestikeelsele aineõppele
 • Eesti keele kui teise keele eksam muutub tasemeeksamiks
 • Tõukefondidest toetatakse üldhariduse projekte
veel muudatusi p hikooli ja g mnaasiumiseaduses
Veel muudatusi “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses”
 • Alates juulist võib koolides õpe toimuda ka Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni väljatöötatud õppekava alusel.
 • Alates juulist võib koolijuht kuni üheks aastaks sõlmida töölepingu õpetaja kvalifikatsiooninõuetele mittevastava vähemalt keskharidusega isikuga. Sellisel juhul on direktor kohustatud kvalifitseeritud õpetaja leidmiseks korraldama aasta jooksul uue avaliku konkursi.
mida k ike petajalt n utakse b rokraatiat peab v hendama
Mida kõike õpetajalt nõutakse – bürokraatiat peab vähendama
 • Detailne töökava pikaks ajaks ja igal hommikul
 • Klassijuhataja tööplaan
 • LÕK-i õpilaste eraldi tööplaan
 • Põhjalikud kokkuvõtted arenguvestlustest õpilastega
 • Tunnikonspekt iga päev
 • „Saatekiri“ tunnist välja saadetud õpilasele
 • Iseloomustused politseile, politsei teavet ei anna
 • Aruanne puudumispõhjustest
 • Veerandi lõpul aruanne õppetulemuste kohta
 • Aruanne, mis tehtud, et puudulikke ei tuleks
 • Pikendatud õppetöö plaan puudulike hinnete puhul
 • Plaan suvetöö ebaõnnestumise puhul
 • Aasta lõpul pikk ja keeruline eneseanalüüs
 • Aasta kokkuvõte klassiti
 • Igasugused nimekirjad (bussisõitjad jne)
eesti keele kui teise keele eksam muutub tasemeeksamiks
Eesti keele kui teise keele eksam muutub tasemeeksamiks
 • Algavast õppeaastast sooritavad eesti keele kui teise keele eksami valinud põhikooli lõpetajad selle ühtlasi A2 keeleoskuse tasemeeksamina.
haridus ja teadusminister kutsub noori pinguid j tkama
Haridus- ja teadusminister kutsub noori õpinguid jätkama
 • Ministeerium käivitab toetusmeetme majandusbuumi aegadel kõrgkooliõpingud katkestanute tagasitoomiseks haridussüsteemi.
 • Selleks planeerib ministeerium muuta 150 miljoni krooni ulatuses Euroopa Liidu tõukefondide raha sihtotstarvet.
kutseharidus
Kutseharidus
 • Valminud on kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013
 • Uuendatud õppekavad kutseõppeasutustes
 • VÕTA jõuab kutsekooli
 • Jätkub kutsete süsteemi ajakohastamine
 • Kutseõppeasutuste õpetajad saavad täienduskoolitust
 • Eesti võistkond osaleb taas ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel
t iskasvanuharidus
Täiskasvanuharidus
 • Valminud on täiskasvanuhariduse arengukava 2009 - 2013.
 • Elukestvas õppes osaleb üha rohkem inimesi.
leriigiline projekt noortest l htuv tervisekasvatus
Üleriigiline projekt „Noortest lähtuv tervisekasvatus“
 • Projekti käigus korraldatakse noortele koolitusi, koolides, noortekeskustes ja noorteühingutes viiakse läbi temaatilisi konsultatsioone. Projekti sihtrühmaks on 12 - 16aastased noored.
 • Suurendatakse kohalike omavalitsuste teadlikkust tervisekasvatusest ja ennetustegevustest.
slide14
Keel
 • “Keeleseadus” uueneb
 • Kirjandist saab kaheosaline keeleeksam
 • Euroopa Liidu liikmesriikides viiakse läbi keeleoskuse uuring
euroopa liidu liikmesriikides viiakse l bi keeleoskuse uuring
Euroopa Liidu liikmesriikides viiakse läbi keeleoskuse uuring
 • Uuringu eesmärk on anda liikmesriikide ekspertidele, poliitikakujundajatele, õpetajatele ja praktikutele usaldusväärsed ja võrreldavad andmed võõrkeeleoskuse kohta Euroopa Liidus.
 • Sihtrühmaks on põhikooli lõpetajad, keda testitakse kahes võõrkeeles. Eestis on testkeelteks inglise ja saksa keel. Eesti koolide õpilased osalevad piloottestimises 2010. aasta kevadel.
v lishindamine
Välishindamine
 • Nõustamine
 • Riiklik järelevalve
 • alusharidus: pedagoogide kvalifikatsioon, atesteerimise korraldus ja täienduskoolituse võimaldamine
 • üldharidus: õpilaste õpijõudluse toetamise ja väljalangevuse ennetamise mõjusus
 • kutseharidus: praktikakorraldus ning õpilaste hindamine
t ukefondidest toetatakse ldhariduse projekte
Tõukefondidest toetatakse üldhariduse projekte
 • Septembris selguvad kaasava, mitmekesise ja turvalise üldhariduse alased projektid, mis saavad ligi 32 miljoni krooni ulatuses Euroopa Liidu toetusraha. Kõige enam esitati taotlusi õpetamise mitmekesistamise ja ajakohastamise teemadel.
 • Kokku laekus 195 taotlust (kogusummas üle 293 miljoni krooni).
 • ÕKVA