slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seloot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seloot

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Seloot - PowerPoint PPT Presentation

coyne
164 Views
Download Presentation

Seloot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seloot • Petrus se bynaam (Lk 6: 15 & Hf=d 1: 13) • Regsepolitiek! • Die dissipel/apostel, ja! • Christene as selote – virditwatgoed is! (1 Pt 3: 13)

  2. I Petrus • GerigaanjongChristene • HOE leefChristene • Sluitsterkaan by Jesus se prediking • Indeling • 1: 3 – 12  Hoop, geloof, liefde • 1: 13 – 2: 10  Oproepomheiligtelewe • 2:11 – 4: 19  Hoe sulkegedraglyk • 5  Diensaanmekaar in gemeente

  3. Christene van vroegafvervolg • Maar hullemoetvoorbeeldigleef: • In huwelik • Met medelye • Liefdevol • Goedhartig • Nederig • Niekwaad met kwaadvergeldend

  4. Maar wat help dit? • Wiesaljullekwaadaandoen as jullejullebeywervirwatgoed is? (:13) Beywer = zelōtēs

  5. Maar… (:14) • Die Satan is aan die werk in hierdiewêreld! • En so het Hyna die geeste in die gevangenisgegaan en daarsyoorwinningaangekondig. Ditis hullewataan God ongehoorsaamgebly het toe Hygrootgeduld met hulleaan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. (1 Pe 3:19 – 20). • OokChristus het eenmaalvir die sondesgely, die onskuldigevir die skuldiges… (1 Pe 3:18). • Beskoudit as ‘n voorreg (:14)

  6. Apologia = antwoord = Apologie (vak) • Elkeenwatswaarkry (ly) omdathy/sygoeddoen, het die geleentheidomtegetuig • Ons hoop is op God geplaas, want onsweet: Jesus het gelytwvons!

  7. Ekleefaltyd die lewe van ‘n seloot Al los die Satan my nieuitnie