Download
koolieksami vormid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koolieksami vormid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koolieksami vormid

Koolieksami vormid

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Koolieksami vormid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koolieksami vormid Einar Rull SA Innove

 2. Seos kooli suunaga Kooli suuna kujundamine on kooli enda otsustada Koolieksam võimaldab kooli suunaaineid oluliseks teha Võimaldab tõsta õppimise ja õpetamise kvaliteeti suunaainetes Tagasisidena võimaldab suunda täpsustada Võimaldab läbi mõelda seost üldpädevustega ja valdkonnapädevustega Võimaldab läbi mõelda, missuguste teadmistega inimesi on kõige rohkem meie piirkonnas vaja

 3. Elukestev õpe See mida me õpetame, peab õpilasele andma elus täiendavaid võimalusi Mitte ainult kõrgkooli astumiseks Mitte ainult tööle asumiseks Mitte ainult ise firma loomiseks tulevikus vaid ka praegu Avaldub suheldes kodus vendade-õdedega ja vanematega Avaldub vaba aja planeerimisel Avaldub tulevikueesmärkide seadmisel Avaldub oma varasemate kogemuste ümbermõtestamiseks Avaldub enesepildi muutumises

 4. Mida me ootame koolilt Et kool tõstaks õpilase ettekujutuste ja maailma nägemise horisonti mitte lihtsalt keskpärasel viisil, vaid et tänu õpetaja pingutusele õpilane jõuaks sinna, kus ta omal käel ei jõuaks. Ning et see edasiliikumine toimuks iga päev Et arendataks lapse tundlikkust ja tähelepanelikkust, et õpetataks väärikust ja respekti teiste suhtes, et lapsest saaks aus ja töökas inimene, kes on tänu oma sihikindlatele ja püsivatele pingutuste viljadele õnnelik Et leiaks koolis sõpru ning õpiks lävima teiste inimestega, sest see tõstab rahulolu kooliga ning õpitulemusi Et suurendataks potentsiaali edasi õppida järgmises kooliastmes, et õppimine parandaks õpilaste elukvaliteeti edaspidi

 5. Valmis tulevikuks Et kokkupuuteluuegatulemuslikulttegutseda (Mayersiüldpädevused 1992) Informatsiooni kogumine, analüüsimine ja organiseerimine Ideede ja informatsiooni kommunikatsioon Oma tegevuse planeerimine ja organiseerimine Meeskonnatöö, suhtlemisoskus Probleemide lahendamine Matemaatiliste ideede ja tehnikate praktiline kasutamine Tehnoloogia kasutamine

 6. Pädevused tööhõiveks(generic skills 2002) Lisaks Mayeri pädevustele nimetatakse nelja oskust • Ettevõtlikkus, initsiatiivlikus • Produktiivsed harmoonilised suhted • Enesekontrolli ja toimetuleku oskused • Õpioskused ja veel lisaks 13 isiksuse omadust Lojaalsus, Eneseesitlusoskus, Terve mõistus (mõistlikkus), Positiivne enesehinnang, Huumorimeel, Surve talumine, Paindlikkus, Pühendumus, Ausus ja kombekus, Entusiasm, Usaldusväärsus, Tasakaalustatud töö- ja kodune elu, Motiveeritus Iga eriala lõimib pädevused omal moel, samas raske hinnata

 7. Euroopa Liit Euroopa Liidu võtmepädevused on Emakeeleoskus Võõrkeeleoskus Matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest Infotehnoloogiline pädevus Õppimisoskus Sotsiaalne ja kodanikupädevus Algatusvõime ja ettevõtlikkus Kultuuriteadlikkus ja -pädevus Üldpädevuste üle arutamine on viinud sinna, et üldpädevused on ainealased pädevused ja midagi veel (EU variant) Järgmise tase on, et „key skills“ asendub „key subject'iga“ - matemaatika, emakeel, võõrkeel

 8. XXI sajandi oskused Kriitiline mõtlemine Loomingulisus IKT kirjaoskus Koostööoskused ja kommunikatsioon Elu ja karjäär

 9. Näide kriitilisest mõtlemisest Oskab sõnastada, mida näeb, mida on öeldud Oskab sõnastada autori positsiooni, mida on mõeldud Oskab hinnata, kuivõrd autori positsioon on veenev, miks? Oskab tuua näiteid autori positsioonist erinevatest lähenemistest Oskab üldistavalt hinnata nende ideede mõju ühiskonnas tulevikus. Millest selline küsimus ja milles on lahendus.

 10. Millise mulje tekitab järgnev illustratsioon? Mida soovitakse sellega öelda? Teie vastust hinnatakse kirjelduse täpsuse ning materjalist arusaamise põhjal ning tõlgenduse sisu ja kvaliteedi põhjal. Visual literacy – funktsionaalne vaatamisoskus? Banksy – Wall and Peace Doug McCurry, ACER

 11. Mida leiab meie materjalidest AEA-Europe põhimõtted testide analüüsile, testitsükkel Kontrollitud hindamine – erineva kontrolli tasemega testimine – Victoria Crisp Austraalia lõimitud testid - McCurry Valikvastustega osa Essee osa Avatud vastusega osa Queenslandi koolieksamite ajalugu Üldpädevuste erinevaid käsitlusi ja vastavad testid

 12. Eksamite vormid Kirjalik Suuline Praktiline Arendatud üldpädevuste osaga Kombineeritud Mitmeid aineid kokku võttev Mitme päevaline ja erinevatest ainetest koosnev Pideva hindamise kokkuvõttev hinne või sellega kombineeritud Embedded e. õppetöösse sisse istutatud test – iga päev on kõrgetel panustel test (meie abi võimalused selleks)

 13. Embedded testimine Kui ülesannete pank on kalibreeritud Sellest kokku pandud testi tulemus on standardiseeritud ja võrreldav Testimist saab teha kogu aasta jooksul Kui soovida paremat tulemust, tuleb veel harjutada ja testida, kuni õpilane on rahul Loodame, et saab ka adaptiivsuse käima Küsimus, kuivõrd vastab teie kooli profiilile Fikseerib tulemuse üldainetes, millel võib olla tähendus (ka välisriikide)kõrgkoolide jaoks, kui me sooviksime koolieksami arendusega selles suunas liikuda

 14. Koolieksam Mõelda õpilasele, milliseid täiendavaid võimalusi annab see talle erinevate uste taga või iseendale, et tal on mingis aines koolieksami tulemus, kas siis numbrina või pikemalt lahti kirjutatuna Annab rohkem, kui on formaliseeritud On täpselt teada, mis tingimustel testiti Mis olidtesti kokku panemise ja hindamise ning testi läbiviimise tingimused Teada, kus platseerus õpilane võrreldes teistega Kas õnnestub hinnata õpilast nii, et me õpetajat ei hinda

 15. Variandid koolieksamiks: • Koolieksam hõlmab kolme suuremat valdkonda: õppesuunaga seotud valdkond, loodusvaldkond ja sotsiaalvaldkond. Vastava õppesuuna õpilasel on kohustus valida igast tulbast üks eksamiosa ehk üks õppeaine vastavate kursuste arvuga. Õpilane sooritab sisuliselt kolmes enda poolt valitud aines eksami. Koolieksamihinne kujuneb kolme eksamiosa hinnete kokkuvõttes. Mõistlik lahendus. 15

 16. Variant • Koolkohustabõpilasisooritamaühesetteantudõppeaineseksami. Eksam on näiteksfilosoofia, misaineolemusesttulenevalthõlmabniiõppesuunda, sotsiaal- jaloodusvaldkonda. Samamoodivõibselleksaineks olla kageograafia (hõlmabniisotsiaal- jaloodusvaldkonda, kuidvõibhõlmatakaõppesuunda) võivõõrkeel (näitekssaksa keel, mishõlmabSaksamaa (loodus)geograafiatjaajalugu). Mõistlik lahendus. 16

 17. Variant • Koolis on perioodõpe ning iga perioodi lõpus toimuvad perioodi jooksul õpitud ainetes arvestused. Kool kehtestab põhimõtte, et koolieksam on sooritatud, kui konkreetsed arvestused (seotud nii õppesuuna, sotsiaal- kui loodusvaldkonnaga) on sooritatud. Eksamihinne pannakse konkreetsete arvestuste alusel. Vajadusel moodustatakse eksamikomisjon, kes eksamihinded otsustab. Võimalik lahendus. 17

 18. Variant • Analoogne eelmise juhtumiga, kuid kool sätestab lisanõude: eksam on sooritatud, kui mainitud arvestused on sooritatud hinnetele „hea“ ja „väga hea“. Vastasel juhul tuleb sooritada koolieksam. See juhtum jaguneb omakorda kaheks: 1) koolieksam hõlmab ainult allapoole hinnet „hea“ sooritatud kursusi; 2) koolieksam hõlmab kogu ettenähtud kursuste õppematerjali. Võimalik lahendus. 18

 19. Variant • Kool arvestab koolieksamina või koolieksamiosana teistes koolides või kõrgkoolides tehtavaid eksameid või arvestusi. Näitena võib tuua muusika- või spordikoolides sooritatud eksameid või TÜ Teaduskoolis läbitud kursusi. Võimalik lahendus. 19

 20. Variant • Kool määrab koolieksamiks akadeemilise testi, mis kontrollib loogilist ja matemaatilist mõtlemist; keeleliste väljendusvahendite valdamist; jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskust (vajalik nii õppesuuna-ainete kui loodus- ja sotsiaalainetes) jne. Kaheldav lahendus. 20

 21. Variant • Kool jätkab käesoleval õppeaastal 11. ja 12. klasside jaoks kehtiva koolieksamite süsteemiga, kus koolieksamit võib teha õppeaines, mida on õpitud vähemalt 105 tundi. Millised on võimalikud probleemid, mis võivad koolil või õpilasel tekkida? Ei vasta PGS-i nõuetele. 21

 22. Soovitusi igasuguse formaadi jaoks Põhinevad AEA-Europe väljapakutud testide analüüsi raamistikule Kes on osapooled ja mis on nende õigused, kuidas olla nende suhtes aus? Õpilased Õpetajad Vanemad Tööandjad Kõrgkoolid

 23. Õpilased • Kui õpilaste teadmised on sertifitseeritud, annab see neile elus uusi võimalusi • Sertifitseerimine ise on varajane märk õpilasele vajadusest ennast kokku võtta ja esineda edukamalt, kasvatades oma võimalusi omandada elus täiendavaid võimalusi • Adekvaatne tunnustamine soodustab adekvaatset õppimist • Adekvaatne tunnustamine soodustab adekvaatset tööjaotust ühiskonnas • Sertifitseerimine võiks olla võimalikult objektiivne ja laialt tunnustatud, raskestivaidlustatav

 24. Õpetajad • Hea hindamiskultuur on vajalik paljude kaasaegsete pedagoogikate edukaks rakendamiseks, õpilased õpivad ennast adekvaatselt hindama õpetajalt • Levivad hindamise modereeritud võtted, et ennetada süüdistusi subjektiivsuses, hindamisoskus on muutumas oluliseks õpetajakvalifikatsiooni osaks • Teatud modereerimise tasemest alates sobivad õpetajahindamise hinded kõrgkoolide jaoks • Õpetajahindamist on uuritud standardiseeritud hindamise seisukohast, millised hindamisvõtted on valiidsed (kohased)

 25. Eesti ja Euroopa kontekst • Õpilaste mobiilsus eeldab tulemuste mobiilsust • Hariduse väärtustamise kaudu soovitakse säilitada Euroopa elatusstandardid ka tulevikus • Testimine peab õpilasi targemaks tegema • Ainealaselt • Elukestva õppe kontekstis • Andma teada oma võimalustest ühiskonnas • Tõsta usaldust hindamisse, et hindamise kvaliteedikriteeriumide suhtes valitseks ühine arusaamine

 26. Õiglus ja võrdne kohtlemine • Õiglus • õpetaja oma ainealased teadmised on piisavad • hindame õpilase kuvandit • hindame hindamisjuhendi või mulje alusel • huvigrupid oskavad tulemusi õigesti kasutada • Võrdne kohtlemine • Õpilased on erinevad, kõigile võiks jaguda võrdselt tähelepanu (nii erivajadused kui ka talendid) • Lapse nimel tehtavad otsused peavad olema laste huvides (ÜRO laste õiguste harta)

 27. Testimistsükkel Standardid iga sammu jaoks, et teha otsuseid läbipaistvalt • Testi eesmärgipüstitus • Tõendite ja ülesannete iseloomu määramine • Tõendite kogumise logistika planeerimine • Tulemuste kogumine ja hindamine • Otsustuste tegemine • Tulemuste interpreteerimine ja raporteerimine • Hinnangu andmine otsestele ja kaudsetele mõjudele ja järgmise tsükli kavandamine

 28. Tänan tähelepanu eest! Küsimusi?