darba vides aizsardz ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DARBA VIDES AIZSARDZĪBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DARBA VIDES AIZSARDZĪBA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

DARBA VIDES AIZSARDZĪBA - PowerPoint PPT Presentation


  • 301 Views
  • Uploaded on

DARBA VIDES AIZSARDZĪBA. Lektors – Imants Kristiņš. V ide — dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums ( Antropogēns - cilvēka darbības izraisīts.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DARBA VIDES AIZSARDZĪBA' - coy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
darba vides aizsardz ba

DARBA VIDES AIZSARDZĪBA

Lektors – Imants Kristiņš

slide2

Vide — dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums

(Antropogēns - cilvēka darbības izraisīts.

Antropogēnās slodzes - vielas, objekti un procesi, kas rada slodzes uz dabas komponentiem vai teritorijām un ir saistīti ar cilvēka saimniecisko un cita veida darbību.)

slide3
Vides aizsardzība — pasākumu kopums vides kvalitātes saglabāšanai

un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai

slide4
ilgtspējīga attīstība — sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
slide5
2007. gada 1. februāris - Brisele

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ilgtspējības iekļaušanu attīstības sadarbības politikās (2006/2246(INI))Eiropas Parlaments

slide6
Dabas aizsardzība - vides aizsardzības sastāvdaļa, pasākumu kopums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.
slide7
darba vide — darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem, fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu darbu
slide8
Saistība starp vidi un darba vidi:

Kādu laiku kurā vidē pavadām?

Kādām būtu jābūt pieļaujamām robežvērtībām (ekspozīcijas vērtībām)?

slide9
Trokšņa robežlielumi

Teritorijas lietošanas funkcija Trokšņa robežlielumi (1)(2)(3)

L diena Lvakars Lnakts

(dB(A)) (dB(A)) (dB(A))

Mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, slimnīcu,

bērnu iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu

teritorija 50 45 40

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku

teritorijas, kultūras, izglītības, pārvaldes

un zinātnes iestāžu teri­torija 55 50 45

Dažādu funkciju ēku (ar dzīvokļiem)

teritorijas 60 55 45

Viesnīcu, darījumu, tirdzniecības un

pakalpojumu, sporta

un sabiedrisko iestāžu teritorija 60 55 50

MK 2004.07.13. not.Nr.597, Vides trokšņa novērtēšanas kārtība

slide10
Pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas ilgums atbilstoši trokšņa ekspozīcijaslīmenim, kas pārsniedz ekspozīcijas līmeņa robežvērtību 87 dB(A)

Trokšņa ekspozīcijas līmenis*st.

87 dB(A) 8 h 00 min

88 dB(A) 6 h 21 min

89 dB(A) 5 h 02 min

90 dB(A) 4 h 00 min

91 dB(A)3 h 10 min

MK 2003.04.02. not Nr.66 Darba aizsardzībasprasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku

slide11
Telpas lietošanas funkcija Pieļaujamie normatīvi

Ldiena Lvakars Lnakts

(dBA) (dBA) (dBA)

Mācību telpas un lasītavas 35 35 35

Ambulatorie ārstniecības

kabineti 40 40 40

Dzīvojamās telpas

un guļamtelpas 35 35 30

Ārstniecības un rehabilitācijas

stacionāru slimnieku palātas 35 30 30

Viesnīcu un viesu māju

numuri (trīszvaigžņu (***) un

augstākas kategorijas),

moteļu numuri (III un

augstākas kategorijas) 35 35 30

slide12
Veicot Latvijas vides stāvokļa analīzi un ņemot vērā tautsaimniecības nozaru stratēģiskās pamatnostādnes ir gūtas šādas svarīgākās atziņas:
slide13
Lai racionāli izmantotu dabas resursus, nepieciešams ieviest uz modernām tehnoloģijām balstītu mazatlikuma ražošanu, nodrošinot augstu energoefektivitāti un izveidojot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru. Ieviešot principu „piesārņotājs maksā”, tiks samazināts rūpnieciskās darbības rezultātā gaisā, ūdenī un augsnē nonākušais piesārņojošo vielu daudzums.
slide14
Latvijā ir liela ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu, lauksaimniecības augu un dzīvnieku šķirņu daudzveidība. Šīs daudzveidības saglabāšana ir nepieciešama ne tikai veselīgas dzīves vides un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā, bet arī starptautisko saistību izpildē.
slide15
Nacionālā vides politikas plāna īstenošanā ļoti liela nozīme ir vides normatīvo aktu prasību iekļaušanai visu līmeņu plānošanas dokumentos.
slide16
Pilsoniskas sabiedrības veidošanā izšķiroša nozīme ir sabiedrības informēšanai un plašākai iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā.
slide17
Latvijas lielākā bagātība un labklājības pamats – zeme, netiek ilgtspējīgi izmantota. Attīstot bioloģisko un vidi saudzējošo lauksaimniecību, kā arī lauksaimniecībai alternatīvu ienākumu radīšanu, nepieciešams saglabāt bioloģisko daudzveidību un nepieļaut lauku ainavas degradāciju, tādējādi nodrošinot agrovides resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
slide18
Intensīva transporta plūsma un gaisa piesārņojums lielajās pilsētās kļūst par valsts nozīmes problēmu. Tuvāko gadu laikā Vides un Satiksmes ministriju un pašvaldību uzdevums būs uzlabot gaisa kvalitāti, izmantojot ekonomiskās un organizatoriskās metodes, kā arī liekot uzsvaru uz transporta plānošanas lomas palielināšanu.
slide19
Kaut gan Latvijas ūdeņu resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni vēl nesaņem visi Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta ūdeņu kvalitātes uzlabošanai un uzsākto programmu sekmīgai virzībai.
slide20

Pasaules Dabas FondsElizabetes iela 8 - 4Rīga, LV 1010tālrunis 7505640, fakss 7505651, e-pasta adrese: info@pdf.lv

slide21
WWF International WWF ir pasaulē lielākā dabas aizsardzības organizācija, kuras projekti darbojas vairāk kā 100 pasaules valstīs, un tai ir vairāk kā  4,7 miljoni atbalstītāju. WWF vēsture aizsākas 1961. gadā. WWF galvenā mītne - WWF International - atrodas Glandā, Šveicē.Informācija par WWF International - www.panda.orgPar WWF biroju darbu citās valstīs - www.wwf.org
slide22
Eiropas Vides aģentūra atrodas Kopenhāgenas centrā, Kongens Nytorv. Eiropas Vides aģentūraKongens Nytorv 6,DK-1050 Copenhagen K,Dānija
slide23
Vides izglītības fonds http://www.videsfonds.lv/ Zemes draugi http://www.zemesdraugi.lv/ Latvijas Dabas Fonds http://www.daba.lv/

Vides Aizsardzības Klubs (VAK) http://www.vak.lv/

slide24
Latvijas Ornitoloģijas Biedrība  http://www.lob.lv/

Zaļā Brīvība  http://www.zb-zeme.lv/ Latvijas Koalīcija par Tīru Baltiju  http://www.ccb.se/

Bērnu Vide Skola  http://www.bvs.parks.lv/ Pasaules Dabas Fonds http://www.pdf.lv/ Latvijas Zinātnieku Savienība  http://www.lza.lv/

slide25
Apvienoto nāciju organizācija http://www.un.org/

Apvienoto Nāciju Organizācija Latvijā http://www.un.lv/

ANO vides programma http://www.unep.org/

ANO attīstības programma http://www.undp.org/ Tehniskas palīdzības informācijas apmaiņas biroja (TAIEX) mājas lapa http://taiex.cec.eu.int/

Eiropas Savienības informācijas aģentūra http://www.latvija-eiropa.gov.lv/lv/agentura/