Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

play fullscreen
1 / 16
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
137 Views
Download Presentation
courtney-rogers
Download Presentation

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

 2. 15.02.2008 r. – zebranie założycielskie SGPEO 12.05.2008 r. – rejestracja w KRS 06.06.2008 r. – I. Walne Zgromadzenie SGPEO

 3. Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym, zrzeszającą gminy-jednostki samorządowe na zasadzie dobrowolności, Aktualnie skupia 36 członków.

 4. GMINACHOJNICE GMINA CZŁUCHÓW GMINA GNIEWINO GMINA KOBYLNICA GMINA MIŁORADZ GMINA POTĘGOWO GMINA PUCK GMINA SŁUPSK GMINA STEGNA MIASTO I GMINA SZTUM GMINA TRABKI WIELKIE GMINA BĘDZINO GMINA BIESIEKIERZ GMINA BRZEŻNO GMINA DARŁOWO MIASTO I GMINA KARLINO GMINA KOŁOBRZEG GMINA ALECHOWO GMINA POSTOMINO GMINA SŁAWNO GMINA WIELOWIEŚ GMINA I MIASTO KISIELICE GMINA MARGONIN GMINA WŁADYSŁAWÓW GMINA BOGATYNIA GMINA MYSŁAKOWICE GMINA SULIKÓW GMINA CHOCEŃ GMINA PŁUŻNICA GMINA WIĘCBORK GMINA ZGORZELEC GMINA DĘBOWA ŁĄKA GMINA PRUSZCZ GMINA PLATERÓWKA GMINA NIESZAWA GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

 5. Wspieranieinicjatyw popularyzujących produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.

 6. SGPEO realizuje go poprzez następujące działania: • opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych oraz gospodarczychzwiązanych z pozyskaniem i produkcją energii w oparciu o wykorzystanie siły wiatru, energii wody, słońca, biomasy i gazu w celu realizacji krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, • reprezentowanie wspólnych interesów miast i gminw zakresie ochrony i kształtowania środowiska w tym dotyczących opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień z takich opłat,

 7. podejmowanie wspólnych przedsięwzięćw zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu – naturalnych walorów zasobów przyrodniczych, • przedstawianieparlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków, stanowisk projektów programówbędących przedmiotem działań Stowarzyszenia.

 8. Przedstawiciel SGPEO został zaproszony do udziału w pracach: • Komitetu Monitorującego Strategię Rozwoju Energetyki Województwa Pomorskiego, • Pomorskiego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, • Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.

 9. Korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów z postulatem konkretnych zmian w zapisach odpowiednich ustaw, wystosowanie pisma do Premiera Rządu RP w tej sprawie Postulowane zmiany dot. m.in.: • uregulowania spornych zapisów odnośnie wysokości podatków, - doprecyzowania pojęcia „budowli”.

 10. Nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej Cele współpracy Wypracowanie wspólnych działań dotyczących m. in.: Uproszczenia procedur realizacji inwestycji sieciowych Określenia procedur i dobrych praktyk Udziału społeczeństwa w procesie przygotowania inwestycji OZE Aktualizacji krajowej strategii rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych Działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających akceptację społeczną inwestycji

 11. Nawiązanie współpracy z Investment Protection Agency Uzyskanie strategicznego know-how dotyczącego ochrony inwestycji bezpośrednich, w tym w OZE, m.in. w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych, komunikacji z interesariuszami oraz w zakresie prawa administracyjnego. Budowanie silnej marki, rozpoznawalnej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

 12. dobra współpraca z samorządami gminnymi, przekazywanie dobrych praktyk, rozwiązywanie spraw problemowych w realizacji inwestycji.

 13. Korzyści ekonomiczne • znaczący wzrost dochodów własnych samorządów, • wzrost dochodów właścicieli gruntów, na których zlokalizowano farmę wiatrową. Korzyści społeczne • znaczące zwiększenie potencjału rozwojowego gmin, • rozwój infrastruktury, • możliwość realizacji programów prospołecznych i ekologicznych). Korzyści promocyjne • uzyskanie przez samorząd dobrej marki Gminy sprzyjającej inwestorom, • przyciąganie kolejnych inwestorów.

 14. Niespójność przepisów prawa, różnorodna interpretacja przepisów przez instytucje publiczne uczestniczące w procesie inwestycyjnym, Brak współpracy instytucji rządowych i samorządowych (szczególnie wojewódzkich) powodujący blokowanie możliwości realizacji budowy farm wiatrowych, Długotrwały proces zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Brak uznania budowy farmy wiatrowej za inwestycję celu publicznego,

 15. Protesty społeczne - często nieuzasadnione i celowo podsycane w celu uzyskania doraźnych korzyści „politycznych”, • Różnorodne stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, • Brak jednolitych uregulowań dotyczących lokalizacji farm wiatrowych na gruntach będących w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, • Niski poziom wiedzy na temat OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej wśród dziennikarzy - skutkujący powielaniem i nagłaśnianiem nieprawdziwych, często wręcz kuriozalnych informacji.

 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński