Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa
Download
1 / 15

Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa. Järjestökoulutus 18.3.2008 Eliisa Alatalo. Oamk vaikutusareenana. Pienoisdiktatuuri vai oligarkia? Oamk elää määritellyissä sykleissä Ainaisessa muutoksessa. OPM. TASO Tavoitesopi-musneuvottelut. Rehtori. Amk-hallitus. OSEKK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa' - cosmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa

Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa

Järjestökoulutus 18.3.2008

Eliisa Alatalo


Oamk vaikutusareenana
Oamk vaikutusareenana

 • Pienoisdiktatuuri vai oligarkia?

 • Oamk elää määritellyissä sykleissä

 • Ainaisessa muutoksessa

OPM

TASO

Tavoitesopi-musneuvottelut

Rehtori

Amk-hallitus

OSEKK


Opiskelija vaikuttajana
Opiskelija vaikuttajana

 • Oman opiskelijaelämänsä asiantuntija

 • Palaute vai arvioiva kehittäminen?

 • Hallinnon opiskelijaedustajaksi?

 • Ei määritelty perustaitoja ja tietoja osallistumiselle!


V yli
Väyliä

 • Lailla laitetut

 • Rehtorin asettamat

 • Yhdessä Oamkin kanssa sovitut (OSAKO-Oamk)

 • Suoraa ja välillistä (työryhmät, opiskelijapalaute, valmistelevat virkamiehet, OSEKK)


Oamk itse linjaa
Oamk itse linjaa…

 • Opiskelijoiden osallistuminen aktiivisesti ammattikorkeakoulun toimintaan tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen (Anne Anttinen, opintoasioiden johtaja)

 • Oamkin strategisena tavoitteena on mm.

  • että henkilöstön ohella ammattikorkeakoulun tärkein voimavara on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva opiskelija (Oamkin strategia 2010)

  • että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oamkin toiminnan kehittämiseen (TTS vuosille 2006-2008)


 • Lentoon l ht
  Lentoon lähtöä

  • Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia valvoo opiskelijakunta, josta ammattikorkeakoululaissa sanotaan:

   • Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

   • Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

   • Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.


  Amk hallitus
  Amk-hallitus

  • 2 -vuotinen toimikausi, OSAKO edustajisto valitsee 3 opiskelijaedustajaa

  • Oamkin hallituksella on seuraavat tehtävät:

   • päättää ammattikorkeakoulun sisäisestä tulosyksikköjaosta

   • vahvistaa käyttösuunnitelma ylläpitäjän hyväksymän talousarvion ja asettamien tavoitteiden mukaisesti

   • hyväksyä ammattikorkeakoulun tilinpäätös ylläpitäjän vahvistettavaksi

   • päättää ammattikorkeakoulussa perittävien maksujen perusteista,

   • nimittää opettajankoulutusneuvosto Ammatilliseen opettajakorkeakouluun sekä

   • valita tulosyksiköiden johtajat.

   • Kysymys: Miten muuttuu uuden amk-lain myötä?


  Tutkintolautakunta
  Tutkintolautakunta

  • 2-vuotinen toimikausi, kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet

  • Tutkintolautakunnan puheenjohtaja on yliopettaja, muista jäsenistä toinen on opettaja ja toinen Oamkin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelija

  • Tehtävänä käsitellä opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjä

  • Opiskelijajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsee opiskelijakunnan edustajisto

  • Kysymys: miten 80% läsnäolovelvoite vaikuttaa opintojakson suorittamiseen?


  Opintotukilautakunta
  Opintotukilautakunta

  • 2-vuotinen toimikausi, puolet jäsenistä opiskelijoita (3+3), jotka nimeää opiskelijakunnan edustajisto

  • Tehtävänä on:

   • seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä

   • määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle

   • määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle

   • antaa lausunto siitä, onko opintolainan valtiontakauksen saanut, joka on suorittanut tutkinnon, oikeutettu opintolainavähennykseen

   • antaa lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää


  Tutkintokollegio
  Tutkintokollegio

  • Hyväksyy tutkinnot yhdessä henkilökunnan kanssa

  • Yksi opiskelijaedustaja

  • Mahdollisuus osallistua yksikön johtoryhmään opiskelijajäseneksi?


  Koulutusohjelmatiimi
  Koulutusohjelmatiimi

  • Koulutusohjelmatiimin tehtävänä on käsitellä opetustarjontaa ja opintosuunnitelmia sekä antaa niistä lausunto yksikön johtajalle. Muutoin koulutusohjelmatiimin tehtävät sekä opetustarjonnan ja opintosuunnitelmien valmistelu kuvataan yksikön opintojen suunnittelun osaprosessikuvauksessa. (Rehtorin päätös 6.10.2005 § 540.)

  • Tiimien opiskelijaedustajat nimeää opiskelijakunnan hallitus, opiskelijaedustajien toimintaa ohjaa OSAKOn muistio.

  • Koulutusohjelmatiimien toimintaa vakinaistetaan vuonna 2008 osana Oamkin opiskelijapalautejärjestelmää.


  Suora opiskelijapalaute
  Suora opiskelijapalaute

  • Suora opintojaksopalaute

  • Oamkin opiskelijapalautekyselyt kolme kertaa opintojen aikana

  • Opiskelijakunnan palautekiertue ja palauteseminaarit

  • Kehittävää arviointia ko-tiimeissä ja opiskelijakunnassa palautteen pohjalta


  Esteit on
  Esteitä on

  • Amk-hallituksen kumileimaisuus

  • Opettajien autonomia

  • Yksikkökohtaiset erot toiminnassa, opintojen järjestämisen vastuu yksiköillä

  • Opiskelijatoiminnan tukemisen puutteet ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet

  • Vaikuttavien elinten ja työryhmien johtajien puutteet kokoustaidoissa

  • Nyt tehty vaikuttaminen näkyy vasta seuraavien opiskelijoiden opinnoissa

  • OSAKO ja Oamk prosessiorganisaatioita

  • Kysymys: Onko opiskelijan osattava Oamkin prosessit jotta voi vaikuttaa?


  Opiskelijakunta
  Opiskelijakunta…

  • Nimeää, kouluttaa ja neuvoo opiskelijaedustajia

  • Koordinoi ja kehittää koulutusohjelmatiimejä

  • Kerää opiskelijapalautetta

  • Jakaa Opiskelijaedustajan käsikirjaa

  • Osallistuu Oamkin toimintaan monissa hallinnon työryhmissä

  • Ylläpitää sektorikohtaisia työryhmiä (KOPO-tiimi, Hyvinvointitiimi, Club KulttuRally)

  • 2008 syntyy ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Kunnallispoliittisen ja Valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelmien rinnalle

  • Kysymys: Miten koulutusalajärjestön säännöissä mainittua opiskelijoiden sosiaalisten, koulutuksellisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistäminen on järkevintä järjestää?