PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2 0 0 4 – 2 0 0 6 KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROSzEFS Koszalin, 7 marca 2007 r. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2004 - 2006. Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje projekty w ramach Programów Operacyjnych:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA EFS

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2 0 0 4 – 2 0 0 6

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROSzEFS

Koszalin, 7 marca 2007 r.


Europejski fundusz spo eczny 2004 2006
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2004 - 2006

 • Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje projektyw ramach Programów Operacyjnych:

 • Sektorowy Program OperacyjnyRozwój Zasobów Ludzkich

 • Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – ROZWÓJ

ZASOBÓW LUDZKICH

Priorytet I

Aktywna polityka rynku pracy

oraz integracji zawodowej i społecznej

Działania

1.2 Perspektywy dla młodzieży

1.3  Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

KONKURSYSPO RZL w WUP

Stan na 31.12.2006r.


Sektorowy program operacyjny rozw j zasob w ludzkich
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Informacja o projektach złożonych w ramach

Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL (schemat A i B ) w latach 2004 – 2006*

*Stan na 31.12.2006r.


Sektorowy program operacyjny rozw j zasob w ludzkich1
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Rodzaj zrealizowanego wsparcia w ramach SPO RZL w latach 2004- 2006* (schemat A i B)

*Stan na 31.12.2006r.


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

ŚRODKI SPO RZL NA LATA 2004 – 2006*

* Dane na podstawie umów o dofinansowanie realizacji projektu od początku realizacji SPO RZL w WUP

(stan na 31.12.2006r.)


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

DODATKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

DLA PUP

(listopad 2006 r.)


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Priorytet II

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działania

2.1  Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

2.3  Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

2.4  Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymiZintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacja o projektach wdrażanych w ramach ZPORR *

* Stan na dzień 31.12.2006 r.


Projekt w zako czone od pocz tku realizacji dzia a ii priorytetu zporr 2004 2006
PROJEKTÓW ZAKOŃCZONEOD POCZĄTKU REALIZACJI DZIAŁAŃ II PRIORYTETU ZPORR 2004 - 2006

* Stan na dzień 31.12.2006 r.


Finansowanie ii priorytetu zporr wzmocnienie rozwoju zasob w ludzkich w regionach
FINANSOWANIE II PRIORYTETU ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach


Ilo os b obj tych wsparciem od pocz tku realizacji dzia a ii priorytetu zporr 2004 2006
ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM OD POCZĄTKU REALIZACJI DZIAŁAŃ II PRIORYTETU ZPORR 2004 - 2006

(stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego1
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁAŃ ROZWOJU REGIONALNEGO

Stan wdrażania Działań ZPORR w WUP Szczecin i w kraju


Wdra anie efs
WDRAŻANIE EFS DZIAŁAŃ

 • OGÓLNE PROBLEMY WDRAŻANIA:

  • złożone procedury wdrażania wynikający ze struktury międzyinstytucjonalnej;

  • opóźniające się przelewy środków finansowych;

  • czasochłonne procedury weryfikacji wniosków o płatność;

  • niepraktyczność przewidzianej dla projektów procedury zmian i wynikające z tego częste aneksowanie Umów o dofinansowanie realizacji projektu;

  • nieprawidłowo funkcjonujący SIMIK: niemożność modyfikacji kwoty dofinansowania, nieuporządkowane projekty z poszczególnych edycji konkursów.

 • BŁĘDY BENEFICJENTÓW:

  • niedokładne dokumentowanie przez Beneficjentów przelewów i operacji bankowych pomiędzy poszczególnymi kontami bankowymi;

  • nieprawidłowe wykazywanie kwalifikowalności wydatków;

  • opóźnienia decyzyjne wynikające z braku pełnomocnictw i nieprawidłowych kontrasygnat wymaganych załączników;

  • zbyt cząstkowy, szczegółowy podział zadań przy rozliczaniu projektu - niespójność danych i zmian wprowadzanych przez poszczególne osoby;

  • niewystarczające uszczegółowienie kategorii wydatków projektu;

  • niedotrzymywanie przez Beneficjentów terminów sprawozdań nadsyłania sprawozdań i błędy rachunkowe;

  • pomijanie przez Beneficjentów kwestii horyzontalnych, takich jak równość szans dla grup narażonych na wykluczenie społeczne;


Wdra anie zporr
WDRAŻANIE ZPORR DZIAŁAŃ


Najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 1 2006
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORR DZIAŁAŃ DZIAŁANIE 2.1 / 2006

 • Nazwa Beneficjenta:Powiat Policki

 • Tytuł projektu:„Elementy prawa w praktyce samorządowej”

 • Beneficjentami Ostatecznymi są dorosłe osoby pracującez terenu powiatu polickiego, chcące z własnej inicjatywy podnieść lub dostosować swoje kwalifikacje i umiejętności do regionalnego rynku pracy. W projekcie założona została realizacja 3 bloków szkoleń tematycznych. Pierwszy obejmuje zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ukierunkowany na zapoznanie beneficjentów z jego przepisami, a także z najnowszymi zmianami prawa w tym zakresie. Drugi blok tematyczny odnosi się do Prawa Zamówień Publicznych, obejmujący aktualne nowelizacje, a także naukę przeprowadzania procedury przetargu przez jednostki sektora finansów publicznych. Trzeci blok obejmuje teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy unijnych. W szkoleniach przewidziano udział 45 osób (30 kobiet, 15 mężczyzn).

 • Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2006r.a zakończy się 31 grudnia 2007r.Informacje na temat projektu można uzyskaćza pośrednictwem lokalnej prasy i na stronie internetowej.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 26 641,04 zł.


Najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 1 20061
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORR DZIAŁAŃ DZIAŁANIE 2.1 / 2006

 • Nazwa Beneficjenta:Urząd Gminy Połczyn-Zdrój

 • Tytuł projektu:„Niezbędne minimum – rozwój umiejętności informatycznych, językowych i społecznych pracujących mieszkańców MiG Połczyn -Zdrój”

 • Beneficjentami Ostatecznymi projektu są dorosłe osoby pracujące z gminy Połczyn-Zdrój, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub dostosować swoje kwalifikacje i umiejętności do potrzeb regionalnego rynku pracy. W związku z tym dla uczestników projektu zorganizowane są szkolenia językowe (angielski, niemiecki), kursy komputerowe wg standardów ECDL (podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych), jak również kurs pt. „Budowanie zespołów” - metody i techniki zarządzania zespołem w zakresie organizacji pracy, określania priorytetów, motywowania zespołu itp. Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach i kursach 90 osób (65 kobiet, 25 mężczyzn). Rozpoczęcie projektu nastąpiło 1 sierpnia 2006r. a zakończy się 31 lipca 2007r.

 • Informacje na temat projektu można uzyskać za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów promocyjnych. Kampania informacyjna jest prowadzona na terenie gminy Połczyn-Zdrój, jak również na terenie powiatu świdwińskiego.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 486 186,96 zł.


Najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 3 2005
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORR DZIAŁAŃ DZIAŁANIE 2.3 / 2005

 • Nazwa Beneficjenta:Gmina Dobra

 • Tytuł projektu:‘’Dobrze zainwestuj w siebie”

 • Osobami bezpośrednio korzystającymi z wdrażanej pomocy byli rolnicy, domownicy oraz osoby pracujące w rolnictwie chcący zmienić swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnieniew sektorach pozarolniczych. Założeniem projektu było przeszkolenie 30 osób, w tym 20 kobiet w zakresie umiejętności zastosowania języka niemieckiego w handlui usługach.

 • Oferta obejmowała szkolenie oraz wsparcie dodatkowew postaci opieki nad dziećmi beneficjentów ostatecznych.

 • Informacje o projekcie były umieszczane w prasie, promocje realizowano poprzez ulotki i plakaty informacyjne. Aktualnościo realizacji projektu były także przekazywane przez sołtysów na zebraniach wiejskich oraz udostępnione w Gminnym Centrum Informacji.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 159 656,98 zł.

 • Okres realizacji projektu od 01.02.2006r. do 31.12.2006r.


Najlepsze praktyki zporr dzia anie 2 3 2006
NAJLEPSZE PRAKTYKI ZPORR DZIAŁAŃ DZIAŁANIE 2.3 / 2006

 • Nazwa Beneficjenta:Gmina Połczyn - Zdrój

 • Tytuł projektu:‘’Kurs kierowcy kategorii C i C + E oraz rękodzielnictwa skutecznym elementem reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w Gminie Połczyn - Zdrój’’

 • Osobami bezpośrednio korzystającymi z wdrażanej pomocy byli rolnicy z terenu gminy Połczyn - Zdrój chcący zdobyć umiejętności i kwalifikacje pozwalające podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Projekt ten objął grupę 35 osób, w tym 15 kobiet.Oferta obejmowała kurs prawa jazdy kat. C i C + E, kurs języka niemieckiego z uwzględnieniem słownictwa fachowego dla kierowców poruszających się na trasach międzynarodowych, kurs rękodzieła oraz szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dodatkowym wsparciem dla beneficjentów ostatecznych były szkolenia specjalistyczne z zakresu nauki prowadzenia samochodów ciężarowych.

 • Informacje o projekcie były rozpowszechniane poprzez spotkania informacyjne.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania to 241 719,86 zł.

 • Okres realizacji projektu od 01.09.2006 r. do 30.04.2007 r.


Podsumowanie wdra ania efs przez wojew dzki urz d pracy w szczecinie 2 0 0 4 2 0 0 6

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁAŃ

–Dziękuję za uwagę –

Koszalin, 7 marca 2007 r.