zku enosti s centralizac intenzivn p e vy ho typu ve velk fn l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno. Východiska pro vznik ORIM. V obecné rovině Víceleté úsilí vedení FN Brno o centralizaci nejnáročnější intenzivní (tedy resuscitační ) péče

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN' - cornell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zku enosti s centralizac intenzivn p e vy ho typu ve velk fn

Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN

Pavel Ševčík

KARIM FN Brno a LF MU Brno

v chodiska pro vznik orim
Východiska pro vznik ORIM
 • V obecné rovině

Víceleté úsilí vedení FN Brno o centralizaci nejnáročnější intenzivní (tedy resuscitační) péče

Faktická existence resuscitační péče rozptýleně na řadě pracovišť FN Bohunice

Malá kapacita ARO (7 lůžek) na tak velkou nemocnici

Ne zcela vyhovující prostory pro resuscitační péči na některých JIP

Potřeba zlepšit prostorové, personální, přístrojové vybavení pro tento typ péče

pozitiva centralizace
Pozitiva centralizace
 • V obecné rovině

Výrazné sjednocení tohoto typu péče, vč. používaných postupů, centralizace některých typů nákladné techniky

Zlepšení prostorových, přístrojových i personálních podmínek

rizika centralizace
Rizika centralizace

Nozokomiální infekce

Obava některých oborů (ekonomické, prestižní, odborné, forenzní aj. důvody)

Ekonomika – v podmínkách ČR se zdá, že neklesnou náklady, spíše naopak

Řešení pacientů s nepříznivou prognózou

Kam s pacienty ve stabilizovaném nepříznivém stavu – typicky s posthypoxicky, potraumaticky či pokrvácivě postiženým mozkem

nozokomi ln infekce
Nozokomiální infekce

Pracoviště IM jsou považována za epicentra NI a rezistence mikroorganismů v daném zařízení

Četnost NI jednoznačně koreluje s počtem SZP na pracovištích intenzivní medicíny

Studie opakovaně prokazují, že překročení sesterské zátěže nad 40 TISS bodů na 1 sestru v 1 směně vede ke zvýšení incidence NI a tím k faktickému prodražení léčby

definice bari rov p e
Definice bariérové péče

Bariérovou ošetřovatelskou péčí rozumíme zavedení takových režimových opatření a používání takových postupů, kterými bráníme přenosu patogenních mikroorganismů, resp. polyrezistentních kmenů, mezi pacienty nebo na personál.

obecn z sady bari rov p e
Obecné zásady bariérové péče
 • Izolace pacienta
 • Označení pokoje na vstupních dveřích
 • Přednostní používání jednorázových pomůcek
 • Individualizace pomůcek
 • Používání speciálních filtrů na ventilační okruh a uzavřeného odsávacího systému
 • Používání OOPP
obava n kter ch obor
Obava některých oborů

Nejedná se o jednorázový akt, ale déledobější proces, kdy si obory zvykají na centralizaci péče a převedení některých kompetencí a postupně zjišťují, že jim ubylo starostí o tento segment péče a mohou se lépe věnovat svým programům

ekonomika v podm nk ch r
Ekonomika v podmínkách ČR

Resuscitační péče provozovaná na některých oborových JIP v ČR bývá poskytována „levněji“ – s nižším počtem sester i lékařů, s nižšími náklady na léky, infúze, krevní deriváty apod.

Centralizace intenzivní péče v Ústí n. L. vedla za prvních 5 měsíců k prodražení o 7 mil Kč

ekonomika p klad
Ekonomika - příklad
 • KARIM FN Brno - rok 2006:
  • Celkem přijato 904 pacientů
  • V souvislosti s alkoholem 144 pac. (15,9 %)
 • Výše nákladů na lůžkách KARIM – rok 06:
  • Celková výše (v mil Kč) 114,9
  • Výše nákl. na alkoholiky 22,6 (19,7 %)
e en pacient s nep znivou progn zou
Řešení pacientů s nepříznivou prognózou

Resuscitační a intenzivní péče není indikována pro pacienty:

 • příliš málo nemocné pro tento typ péče (ad standardní oddělení nebo ambulantní péče) ani
 • pacienty nemocné příliš mnoho, kteří již z tohoto typ péče nemohou profitovat (ad paliativní péče, péče s vysokou ošetřovatelskou náročností) – pacienti v terminálních stavech neléčitelných onemocnění, pacienti bez naděje na přežití nebo na život alespoň s přijatelnou kvalitou
e en pacient s nep znivou progn zou12
Řešení pacientů s nepříznivou prognózou

V současnosti se uvádí, že 30% (před několika lety) až 90% (nyní) pacientů v intenzivní péči v západních zemích de facto umírá v přímé souvislosti s nerozšiřováním nebo zužováním intenzivní léčby

ORIM nemůže být odkladové zařízení pro takovéto pacienty, jeho nákladný provoz pro to není určen

Záleží velmi na zkušenosti, poctivosti, ochotě řešit problém nerozšiřování léčby již na oborové JIP nebo standardní péči, tedy lékaři, kteří konkrétního pacienta déledoběji dobře znají a dokáží solidně odhadnout prognózu daného nemocného. Záleží na tom nesklouznout do alibismu, který může vyústit ve snahu tento problém přenechat jinému pracovišti a pacienta přeložit.

e en pacient s nep znivou progn zou13
Řešení pacientů s nepříznivou prognózou

I tak má ORIM řadu pacientů tohoto typu (např. přijatých přes UP), u nichž zmíněný problém musí řešit

Nicméně je žádoucí, aby přibližně 75 % pacientů opouštělo ORIM ve zlepšeném stavu

p vodn p edstava o orim
Původní představa o ORIM

22-25 ventilovaných pacientů ve FNB

Takovéto nemocné soustředit na jedno pracoviště s výjimkou:

 • pacientů se sdělnými chorobami (KICH)
 • popálených pacientů (KPRCH)
 • pacientů koronárního programu (KJ IKK)
 • pacientů iktového programu (iktová jednotka NK)
po ty l ek oborov ip
Počty lůžek oborové IP

Cca 140 lůžek JIP ve FN Bohunice

28 lůžek z toho na ORIM, tj. 1/5

Nicméně t.č. fakticky se jedná o 23 lůžek ze 140, tzn. 1/6

Na ORIM se přesouvá 16 lůžek z oborových JIP ze 133, tzn. necelá 1/8

Čili – více než 7/8 lůžek oborové intenzivní péče zůstává v oborové působnosti

slide16
ORIM

Základní představa byla, že se zde bude koncentrovat především resuscitační péče, která dosud z kapacitních důvodů nemohla být řešena pouze na ARO, ale byla rozptýlena po řadě pracovišť FNB.

Na malém počtu lůžek (např. 4) nechť jsou pacienti již zlepšující se, pro něž by přechod na oborovou JIP či standardní odd. byl příliš náročný

ot zka sk rov n jako krit ria k p ijet na orim
Otázka skórování jako kritéria k přijetí na ORIM

Skórovací systémy typu TISS (rozsah provedených intervencí) nebo APACHE II (stav orgánových systémů vč. laboratorních vyšetření) jsou používány k retrospektivní kalkulaci závažnosti stavu

Pro rozhodování o přijetí na ORIM je praktičtější a zásadní:

 • zhodnocení rizika možného nebo již nastalého orgánového selhávání a
 • příslušná základní diagnóza
indikace k p ijet na orim
Indikace k přijetí na ORIM

Pacienti s reálně hrozícím nebo již rozběhnutým selháváním životních funkcí, přičemž:

Jejich prognóza je dobrá či nejistá, tzn. mají naději na zlepšení a přechod do lidsky kvalitního života

p klady diagn z vhodn ch k p ijet na orim
Příklady diagnóz vhodných k přijetí na ORIM

Pacienti v sepsi s jedno či víceorgánovou dysfunkcí – např. těžké bronchopneumonie, akutní mediastinitidy, peritonitidy v návaznosti na chirurgické řešení, urosepse apod.

ARDS různé etiologie

Stavy po KPR (kardiální příčiny, plicní embolie, asfyxie vč. tonutí a strangulace apod.)

Pacienti s rozvratem vnitřního prostředí s nutností podpory životních funkcí – např. diabetické, hyperosmolární kóma, endokrinní kritcké stavy typu Addisonské krize, pokročilé hypotyreózy (myxedémové kóma) apod.

Akutní neurologické stavy s nutností podpory vitálních funkcí – např. G-B sy, myasthenia gravis, status epilepticus (vyjma pacientů s ikty, jimž je věnován speciální iktový program)

Stavy tzv. infekční s hrozícím selháním nebo selháním vitálních funkcí – typicky botulismus, tetanus

Akutní stavy u psychiatrických pacientů – např. maligní neuroleptický syndrom, vystupňovaná mentální anorexie

p klady diagn z vhodn ch k p ijet na orim20
Příklady diagnóz vhodných k přijetí na ORIM

Pacienti s respirační insuficiencí pro atypické pneumonie – CMV, pneumocystová pn. apod. u onkologických pacientů s imunosupresí, po transplantaci kostní dřeně apod.

Pacienti s globální respirační insuficiencí při status asthmaticus, akutní exacerbaci CHOPN

Pacienti se SA krvácením vyžadující resuscitační péči

Polytraumatizovaní pacienti

Pacienti se závažnými kraniocerebrálními poraněními

Závažné intoxikace s nutností podpory životních funkcí

Stavy po rozsáhlých operačních výkonech s komplikovaným průběhem a nutností pooperační resuscitační péče (radikální resekce tumorů v orofaciální oblasti, dvoudutinové výkony, rozsáhlé resekční plicní výkony)

Výkony na velkých cévách, zejména abdominální aortě, operace páteře zadním i transtorakálním přístupem případně spojené s velkou krevní ztrátou, rozsáhlé resekční výkony na GIT u rizikových pacientů, radikální cystektomie, gyn-por výkony u rizikových pacientek s komplikovaným operačním průběhem

orim i iii glob ln daje
ORIM I-III – globální údaje

2006 2007

Počet hospit. 904 847

TISS dny 50 a více 474 836

Polytraumata 67 73

Sepse (příjm. dg) 29 34

APACHE II 20,05 20,1

Prům. oš. doba (dny) 6,34 6,66

Využ. lůžek 77,4 % 78,1 %

orim i iii letalita
ORIM I-III - letalita

2006 2007

Letalita 13,8 % 12,5 %

Počet zemřelých 125 106

Z toho MOF/sepse 14 20

Kranio + polytrauma 27 25

SAK spont 5 4

Dárci - transpl. prg. 12 13

(nejč. dg. – SAK – spont. ruptura aneurys.)

jak jsou dal p edstavy
Jaké jsou další představy ?

Nárůst polytraumat

Nasmlouvání zbylých 5 lůžek resuscitační péče

Otevření IV. ORIM – celkem ORIM 28 lůžek

Otevření velkého Oddělení urgentního příjmu (8 lůžek)