mechanizmy koordynacji w administracji rz dowej a procesy decyzyjne unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation

corin
164 Views
Download Presentation

Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej Jowanka Jakubek-Lalik Wydział prawa i administracji Uniwersytet warszawski

  2. Członkostwo w UE jako wyzwanie dla administracji • Nowa sytuacja dla administracji publicznej • Zadania administracji państwa w UE • Wyzwania implementacyjne (top-down) • Wyzwania polityki wpływu (bottom up) • Prawo administracyjne a nowe wyzwania – powrót res internae? • Krajowa polityka europejska – pojęcie i mechanizmy

  3. Kwestie metodologiczne • Założenia pracy • Specyfika polityki europejskiej a prawne i instytucjonalne ramy funkcjonowania administracji • Pojęcia pomostowe – aplikacja pojęć prawnych do opisu mechanizmów poznawczych • Nowe zjawiska a pojęcia prawne – kompatybilność opisu nowej rzeczywistości czy konieczność zmiany siatki pojęciowej? • Zmiany w doktrynie prawa administracyjnego – powrót sfery wewnętrznej?

  4. Kształtowanie i prezentacja polskiego stanowiska w Unii Europejskiej • Kształtowanie stanowiska negocjacyjnego wewnątrz ministerstwa • Piętra akceptacyjne i Komitet do Spraw Europejskich • Grupy robocze • COREPER • Rada Unii Europejskiej • Rada Europejska • Współpraca z Parlamentem Europejskim • Relacje pomiędzy pionem politycznym i urzędniczym • Rola ekspertów

  5. Ramy prawne i instytucjonalne koordynacji polityki europejskiej w Polsce • Konstytucja RP a członkostwo w UE • Regulacja ustawowa i mechanizmy koordynacji polityki europejskiej • Instytucje koordynujące przed 1996 r. • Komitet Integracji Europejskiej i UKIE • Komitet do Spraw Europejskich i MSZ • Prawo wewnętrzne • Przedstawicielstwo RP w UE i jego rola w koordynowaniu polskich stanowisk w UE

  6. Rząd i administracja rządowa w relacji do samorządu terytorialnego • Kontekst lokalny i regionalny w Unii Europejskiej • Pozycja samorządu terytorialnego w procesach decyzyjnych UE • Komitet Regionów - reprezentacja interesów regionalnych na poziomie Unii Europejskiej • Współpraca rządu i samorządu lokalnego w kształtowaniu krajowej polityki europejskiej czy próby działania „ponad głowami” rządu?

  7. Rząd a parlament w mechanizmach polityki europejskiej • Parlamenty narodowe jako strażnicy subsydiarności w UE • „System wczesnego ostrzegania” - 8 tygodni na wyrażenie opinii nt. aktów prawodawczych • Sprawowanie kontroli wobec szefów państw i rządów w Radzie Europejskiej i wobec przedstawicieli rządów w Radzie UE • Ramy prawne relacji Sejmu i Senatu z rządem • Praktyka współpracy rządu i parlamentu – nieskuteczność sankcji?

  8. Prezydencja Polski w Radzie UE • Ramy prawne prezydencji przed i po Traktacie Lizbońskim - redukcja zarówno zadań i kompetencji Prezydencji, jak i zakresu jej odpowiedzialności • Administracja w sprawowaniu prezydencji – nacisk na kwestie organizatorsko-zarządzające i koordynacyjne • Zadania mediacyjne i inicjująco-programowe jako najtrudniejsze wyzwanie • Polskie przygotowania i przebieg prezydencji – czy administracja zdaje „egzamin dojrzałości”?

  9. Konkluzje • Problemy polskiej administracji w kontekście koordynowania polityki europejskiej – administracja ucząca się? • Regulacje prawne a efektywność działania administracji krajowej w systemie UE • Adekwatność pojęć prawa administracyjnego do opisywanych zjawisk

  10. Dziękuję za uwagę! j.jakubek@uw.edu.pl