velkommen til setskog oppvekstsenter rsplan virksomhetsplan 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013. Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 5 1954 Setskog Tlf kontor 67 20 59 50 ,Barnehage 67 20 59 52, SFO 67 20 59 44, Lærerrom 67 20 59 54 Mob. bhg;404 37 164 Mob. SFO: 404 37 165

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Velkommen til Setskog OppvekstsenterÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2013 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 5 1954 Setskog Tlf kontor 67 20 59 50 ,Barnehage 67 20 59 52, SFO 67 20 59 44, Lærerrom 67 20 59 54 Mob. bhg;404 37 164 Mob. SFO: 404 37 165 E-post :setskog.skole@ahk.no

  2. Her er vi som jobber på Setskog Oppvekstsenter • Konstituert rektor på skolen: Kari Høgenes • Konstituert styrer i barnehagen/spes.ped: Vigdis Aaserud • Kontaktlærer: Pernille CB Hansen 1.klasse – leseveileder • Kontaktlærer: Ida Melby 2.klasse • Kontaktlærer: Vibeke B. Syversen 3. og 4. klasse • Kontaktlærer: Carina Nilssen 5.-6. klasse • Kontaktlærer: Kjetil Lindahl/Kari Høgenes 7. klasse • Allmennlærer: Maren Å Aamodt • Kontormedhjelper på onsdager: Lena Moen • Assistent: Hilde F. Heggedal • Assistent: Linda Arnesen som også er på Sfo • Ped.leder: Monica Clausen • Ped.leder: Sarah Sandnes • Ped.leder på disp til sommer 2013: Trine Bjørknes • Barne og ungd.arb: Tone Eriksen (20%ped.l disp til sommer 2013) • Barne og ungd.arb: Dagmar Killi • Barne og ungd.arb: Laila D. Kolstad • Assistent bhg: Mona Engen • Assistent bhg: Anne P. Berg • Assistent til sommer 2013: Monica Delingsby • Fagansvarlig Sfo : Ann Iren Åsheim • Assistent Sfo: Trine Bergersæther • Vår hovedrenholder: Renate Øisjøfoss • Vår driftsoperatør: Jan Moseby Vårt arbeide skal gjennomsyres av RAUS: RESPEKT: – Alle har rett til å bli tatt på alvor ANSVAR: – Vi tar ansvar og er til å stole på UTVIKLING: – Vi ser muligheter og gjør noe med dem SERVICE: – Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

  3. SETSKOG OPPVEKSTSENTERBarnehage, skole og SFO Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Vi holder til i samme bygning, og har et tett og godt samarbeid. Setskog barnehage har 37 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ønsker å gi barna gode opplevelser som de skal ha med seg i ”ryggsekken” når de går videre i livet. Vi har stort fokus på kvalitet i barnehagen, satsningsområdenen er voksenrollen, språkstimulering, ”lek” med matematikk og sosial kompetanse. SFO på Setskog gir elever i 1.-4.kl et godt fritidstilbud med trygge rammer og tydelige voksne. Vedtekter for barnehagen og SFO finnes på kommunes hjemmeside. Setskog skole er en fådelt skole med ca 60 elever. Satsningsområdene er matematikk, norsk og engelsk, samt et godt sosialt miljø. Vi har som mål at elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter og vi jobber mot å heve skolen og våre elevers resultater på nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. Vi ser frem til å delta i kommunens store satsing som dreier seg om vurdering for læring Vi jobber aktivt med å gi alle våre barn, unge og voksne gode holdninger til miljøet rundt oss. I og med at vi er et oppvekstsenter der alle kjenner alle, blir vi godt kjent med hverandre, både barn og ansatte. Vi følger en plan med aktiviteter vi skal legge til rette for i overgangen fra barnehagen til skolen. Det gjør at overgangen mellom barnehage og skole er godt forberedt, og det gir trygghet hos barna.

  4. Setskog Oppvekstsenter - visjon”Læring og utvikling i trygge hender for bygdas framtid” Dette vil vi skal prege vårt miljø: Sosial kompetanse Engasjement Tilhørighet Selvtillit Kunnskap Omsorg Gode felles opplevelser RELASJONER Miljøet hos oss preges av trygghet og glede, og består av barn og voksne som trives sammen og gis mulighet til å danne gode relasjoner. Dette får vi til ved: • Å være anerkjennende og vise hverandre respekt • Å ha et samstemt personale med et felles ansvar for alle barn • Å legge til rette for aktiviteter der samarbeid står sentralt • Å legge til rette for gode felles opplevelser • Å gi humoren en stor plass i hverdagen • Å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med foresatte og lokalmiljø LÆRING OG UTVIKLING Barn og elever på Setskog oppvekstsenter skal oppleve glede, mestring og meningsfull læring. Dette får vi til ved: • Å ha positive og anerkjennende voksne som i samarbeid med foresatte viser at hvert barn er unikt og settes i sentrum • Å benytte varierte arbeidsmetoder • Å gi barna og foresatte mulighet til medbestemmelse • Å la barna møte kunnskapsrike voksne med sterkt fokus på tilpasset opplæring og sosial kompetanse Setskog Oppvekstsenter legger til rette for et godt og tett samarbeid mellom barnehage, skole og SFO for å skape et trygt oppvekstmiljø for bygdas barn og unge. I løpet av året har vi mange felles aktiviteter; kantine, karneval, aktivitetsdager, nissefest, barnehagen får delta på skolens DKS arrangementer, matematikkensdag, elevene leser for barna i barnehagen, 6 åringene er på uteskole med 1. og 2.klasse, felles samarbeid i ferier mellom bhg/SFO o.l

  5. Hva sier loven «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»( Utdrag fra Bhg loven § 1 Formål) «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Bhg lov § 2 Innhold) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Bhg.loven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Opplæringsloven § 1-2 Opplæringen skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Setskog oppvekstsenter har SU /SMU (skolemiljøutvalg) og skolen har FAU Kunnskapsløftet Samarbeid mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetting for godt samarbeid er god kommunikasjon. Aurskog-Høland modellen – en felles og forpliktende arbeidsmetode i forhold til barn og unge. Modellen beskriver hvordan ansatte i vår kommune skal møte som kanskje trenger litt ekstra oppfølging. Modellen bygger på en forståelse av at foreldre/foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre oftest ligger i hjemmet eller nærmiljøet. Målene er følgende: • Arbeidet skal bidra til å gi barna en trygg oppvekst • Arbeidet skal bidra til at barn og foreldre/foresatte har en positiv opplevelse i møter med kommunen. Noen stikkord for det konkrete innholdet: • Ansatte på helsestasjonen, i barnehagene og i skolene skal raskt ta initiativ i forhold til ”barn de lurer på”. • Foreldre/foresatte informeres og trekkes inn umiddelbart • Det gjøres avtaler med foreldrene/de foresatte om oppfølging • Representanter fra Barnevern, PPT, helsetjenesten eller andre trekkes inn dersom barnet over tid ikke får det bedre. Foreldrene – de viktigste ressursene i et barns liv

  6. Kunnskapsløftet - KL 06 Kunnskapsløftet gir føringer for at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være rom for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Læreplanen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever. De grunnleggende ferdighetene: • Å kunne uttrykke seg muntlig • Å kunne uttrykke seg skriftlig • Å kunne lese • Å kunne regne • Å kunne bruke digitale verktøy Prinsipper for opplæringen – LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet • Stimulere elevene til å utvikle egen læringsstrategier og evne til kritisk tenkning • Stimulere elevene i deres personlige utvikling, identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse • Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter • Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse • Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte KUNNSKAPSLØFTET 2006

  7. Formål Skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune er et frivillig tilsyns-og omsorgstilbud før og/eller etter skoletid med trygge rammer og god omsorg. Tjenestens innhold SFO skal gi barn fra 1.-4. årstrinn et tilbud om skolefritidsordning. Barn med særskilte behov gis rett til plass etter behov til og med 7. årstrinn. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og funksjonsnivå. SFO kan være en arena for lag og foreninger. SFO kan være et sted hvor det arbeides med lekser. Vilkår Alle i ovennevnte aldersgruppe har rett til SFO-plass. Man kan melde seg på hele året, og plassen opprettholdes inntil oppsigelse. Dette kan du forvente av SFO: • Synlige og tydelige voksne • Trygge rammer og omgivelser • Foresatte blir kontaktet ved spesielle hendelser • Allsidig lek og aktiviteter • Et måltid etter skoletid • SFO/hjem-samarbeid tas opp som tema i skolens foreldresamtaler og foreldremøter. For at vi skal kunne følge opp dette, må de foresatte: • Ringe og gi beskjed dersom barnet ikke kommer, og melde ifra når barnet hentes av andre • Gi nødvendig informasjon om det du og ditt barn er opptatt av • Sørge for at barnet har med seg egnede klær etter værforhold og aktiviteter. Saksgang 1.-4. klasse: • Påmeldingsskjema ligger på kommunens hjemmeside • Påmeldingsskjema fylles ut og sendes den aktuelle SFO • Det foretas et hovedopptak hvert år med påmeldingsfrist 1. april, ellers er det fortløpende påmelding gjennom hele året • Plassen varer til den endres eller sies opp, jfr vedtekter. 5.-7. klasse (gjelder barn med særskilte behov): • Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside • Avslag om plass kan påklages. Vedtekter for SFO finner du på kommunens hjemmeside. Lovgrunnlag Opplæringsloven § 13-7: ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.” SFO - skolefritidsordningen

  8. Barnehageloven I Barnehageloven § 1 står det at» barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem». Videre står det at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal implementerer Rammeplanens sju fagområder i sitt daglige pedagogiske arbeid. Det vil være et stort læringsfelt innenfor hvert fagområde, men et fagområde vil sjelden fungere alene. Områdene vil være representert i de ulike temaene, hverdagsaktiviteter, lek og sosialt samspill i barnehagen. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagens innhold er preget av en tidlig og god språkstimulering. For å kunne utvikle et godt muntlig språk, må det bestå av både den verbale og nonverbale kommunikasjonen. For å kunne forstå begreper, trenger barna varierte erfaringer. Det å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. 2. Kropp, bevegelse og helse Gjennom fysisk aktivitet både inne og ute, tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. 3. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom egne opplevelser vil barna få muligheter til å danne sin egen kultur. Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få mulighet til å oppleve kunst og kultur. 4. Natur, miljø og teknikk Ved at barna er ute i alle årstider og i all slags vær, vil de få mulighet til å bli kjent med og få forståelse for planter, dyr og landskap. 5. Etikk, religion og filosofi Barnegruppene i barnehagen representerer et mangfold, og vi skal reflektere og respektere det. Religion og livssyn danner grunnlaget for etiske normer. 6. Nærmiljø og samfunn Ved å gi barna medvirkning i barnehagens hverdag, kan barna få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barna kommer fra ulike hjem og kulturer, og ved å la de formidle dette til hverandre, vil barna lære om ulike samfunn/kulturer. 7. Antall, rom og form Barn starter tidlig med telling og tall, samt å utforske former og rom. Barnehagen skal legge til rette for barns utforskning gjennom lek og eksperimentering. Barnehageloven og rammeplanen for barnehagenDisse føringene skal gjenspeiles i hverdagen sammen med barna

  9. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING I hverdagen skal barna gis mulighet til å påvirke sin hverdag. Barnas synspunkter, både kroppslige og muntlige, skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Barna blir oppmuntret til å gi uttrykk for sine tanker og meninger slik at de utvikler sin selvbestemmelse. I Setskog barnehage deltar barna aktivt og kommer med sine ønsker som personalet må vurdere fortløpende. Det er alt fra hva barna vil leke, ha på brødskiva ,om de vil ha på votter eller ikke, til følelser og tanker i samspill med andre. Det er viktig at barna blir tatt på alvor, men det er de voksnes ansvar å vurdere om barnets ønske lar seg gjennomføre ut ifra dets alder og modenhet, samt hvordan det passer med gruppa i den situasjonen. Personalet åpner for dialog og møter barna med respekt og rettferdighet. LÆRING Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet og lærelyst som skal bidra til livslang læring. Mennesker lærer i alt de foretar seg gjennom hele livet og de lærer best når de er sammen med andre. Det er viktig at de voksne som er rundt barnet er lydhør for barnas undring og lysten til å utforske verden. Setskog barnehage skal skape inspirerende og spennende miljøer for barna som skaper motivasjon og lyst til å skaffe seg lærdom. De 7 fagområdene skal bidra til at barna har mulighet til påvirkning på mange områder. Vi ønsker å gi barna gode erfaringer rundt utfordringer og læring på en lekende måte slik at de er best mulig rustet til skolegangen. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen , SFO og skole er en viktig arena der barn lærer ferdigheter for å omgås andre mennesker. Disse ferdighetene går på empati/rolletaking, ta hensyn til andre, selvkontroll, selvhevdelse og lek/glede/humor. Alle barn uansett bakgrunn må ha likeverdige muligheter til å delta i fellesskapet. For å vite hvordan man er sammen med andre er dette noe vi snakker om i barnehagen. Barn trenger repetisjon for å lagre lærdom. Setskog oppvekstsenter ønsker å formidle verdier og holdninger som er gode å ha i samhandling med medmennesker. Voksne mennesker er rollemodeller for barna. Vi jobber jevnlig med å vise hva vi gjør for å vise at vi bryr oss om hverandre, hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi er mot hverandre hvis vi ikke er helt enig om ting. LEK Lek er den viktigste delen av barnas oppvekst. Den er viktig for barnekulturen, og er en arena der barn har god kompetanse og engasjement .Leken består av mange uttrykksformer som kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig/kulturell ulikhet. Setskog barnehage legger til rette for variert lek både ute og inne der personalet er tilstede sammen med barna. Personalet er beviste på at de minste barna leker på sin måte og de eldre på sin, ved at barnegruppa blir delt i mindre grupper. Vi ønsker å skape lekende og lærende barn i trygge omgivelser. OMSORG OG DANNING ” Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.” Personalet skal handle omsorgsfullt for alle barn, og se det unike i hvert enkelt barns behov, både som enkelt individ og som medlem av et fellesskap. Omsorg har en egenverdi og skal prege alle situasjoner i hverdagen. «Danning er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom danning/oppdragelse overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter”. Barnehagen må se til at dette skjer i tråd med barnehagens verdigrunnlag og barnas foresatte. Setskog barnehage har voksne som er rollemodeller for barna og tar opp uklarheter med foresatte. Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen

  10. ORGANISERING AV BARNEGRUPPA Vi har barn i alderen 0-6 år. I vår hverdag har vi valgt og dele barnegruppen i to ”baser”; en base for barna mellom 0-3 år , og en base for barna i alderen 4-6 år. Grunnen til ”inndeling” er at barna skal få et pedagogisk opplegg tilpasset sin alder og utvikling, og at de opplever ro og trygghet. Aktivitetene skal stimulere hele barnet, gi barna mestringsopplevelse og utfordringer. Det pedagogiske opplegget i gruppene tar utgangspunkt i alder og utvikling, samt fagområder i Rammeplanen og tema i årsplanen. Sammen med omsorg og danning/oppdragelse ser vi i Setskog barnehage at trygghet er en vesentlig faktor. Vi har et personalet som er trygge, tydelige og rettferdige i sin praksis. Vi ønsker å ha en åpen dialog med barnas hjem der vi tar opp gjensidig ris/ros for å gjøre samarbeidet fruktbart slik at barna har en god hverdag. Har dere tilbakemeldinger ønsker vi at dere tar kontakt med personalet Vi har fokus på språkstimulering og lekende matematikk, da dette er viktig å få kjennskap til i forhold til skolestart. Vi ”leker” inn disse ”fagene” i hverdagssituasjoner og aktiviteter barna deltar i. Vi ønsker å legge til rette for lekende læring. Barn som trenger ekstra oppfølging i forhold til sin utvikling blir ivaretatt av spes.ped i samarbeid med personalet på basen. Spes.ped har ansvar for at det blir satt i gang foreldresamarbeid og tiltak som hjelper barnet med utvikling på det området som trengs. Barnehagen skal på et tidligst mulig tidspunkt involvere foresatte dersom det er bekymring for et barns utvikling. Foresatte og personalet skal undre seg sammen og finne gode tiltak for å oppnå utvikling. For barna som kommer fra andre land har vi først og fremst fokus på trygghet, tilhørighet og språkstimulering for at de skal forstå, og bli forstått. I samarbeid med foresatte organiserer vi tradisjoner/nasjonaldager fra barnas hjemland, og formidler kultur fra andre land. Dokumentasjon og vurdering i skole/SFO og barnehage Dokumentasjon og vurdering er en del av arbeidsmåten vår. Gjennom dette ønsker vi å utvikle virksomheten vår. Dette gjelder så vel skole som barnehage. Vi har foreldresamtaler, utviklingssamtaler, elevsamtaler, foreldremøter, SMU-møter og FAU-møter. Dette gir alle foreldre/barn en mulighet og uttale seg i viktige spørsmål som berører barna eller deres miljø. I tillegg til dette gjennomføres elevundersøkelsen på skolen, ståstedsanalysen for skole og barnehages personale, samt brukerundersøkelser. Rammeplan for barnehager sier: Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i personalgruppen og med barn og foreldre. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives og analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale planer og retningslinjer. Forskrift i opplæringsloven (§§ 3-3,4-4) sier: Formålet med underveis vurdering er å fremme læring og utvikling å gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå målene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. ”SAMMEN OM EN GOD START” Kvalitetsprosjekt 2010-2013 Da er vi inne i siste år med dette kvalitetsprosjekttema. Vi har fokus på voksenrollen og sosial kompetanse for barn og voksne. Vi setter fokus på samspill og relasjoner mellom voksen-barn og barn-barn. Vi trenger ulike sosiale ferdigheter når man er sammen med andre mennesker. Vi øver på noen av disse; si hyggelige ting til hverandre, hilse/si ha det, dele på i lek, bruke humor og at vi kan ha flere venner. Hver 14. dag har prosjektgruppa møte der det evalueres hva som har blitt gjort, og hvordan det går, ser vi noen resultater, samt veien videre. Øvrig personale i barnehagen er inkludert i prosessen og kommer med ønsker/ideer. På avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager er kvalitetsprosjektet et fast punkt på sakslista.

  11. TILTAKSPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLESetskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO under samme tak.Vi har et godt samarbeid oss i mellom og dersom anledningen byr seg har vi felles aktiviteter.Vi har felles årsplan/virksomhetsplan og flere av årets temaer er felles for oppvekstsenteret.Felles aktiviteter er: kantine, karneval, adventsstund, påskelunsj og felles ute areale.Dette gjør at barnehagebarna blir trygge på barn og personal på skolen.Vi ønsker at overgangen fra barnehagen til skolen skal være så god som mulig og jobber systematiskfor at vi skal ha trygge barn som har en god hverdag.”Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp

  12. For at våre elever skal få et så godt læringsutbytte som mulig, forventes det at foresatte følger disse punktene ( vedtatt på foreldremøte september 2008) • Vi har hovedansvaret for ungene jfr .lekser og motivasjon. • Foresatte viser interesse for barnas skolearbeid. • Vi må sørge for ekstra klær, etter vær og føre. • Dersom det skjer noe, så har vi ansvar for å si i fra. • Følge opp beskjeder. • Ta vare på materiell, som bl.a bokbind på alle bøker. • Holde tider og tidsfrister. • Sørge for riktig kosthold jfr. sunn matpakke. • Vi tar kontakt med skolen ved behov. • Sørge for at ungene er uthvilte og opplagte når de kommer på skolen. • Foresatte må være gode forebilder, lære barna å vise respekt. • Bidra til samarbeid og samhold mellom hjem og skole. • Delta på foreldremøter. • Ta imot viktig informasjon. Følge med på ukeplaner og infoskriv. • Være lærerens forlengede arm. • Vi setter krav til skolen. • Vi kommer med positive og negative tilbakemeldinger. Negative ting tas direkte opp med skolen og ikke med naboen – (jfr. unngå negativt syn på skolen i bygda) • Vi stiller på dugnader og møter på arrangementer. • God kommunikasjon. • Aktivt FAU. • Foresatte og barn må være forberedt til utviklingssamtalen. • Prate positivt om skolen når barna er i nærheten. • I skolens lovverk står det at skolen og hjemmet har et gjensidig ansvar for barna. Skolen skal legge til rette for god kontakt med de foresatte.

  13. Setskog oppvekstsenter

  14. JANUAR • Barnehagen: • TEMA: VINTER • Fagområde i rammeplan: Antall rom og form • Snø og is skulpturer • Vinter aktivitetsdag • 6-års klubben begynner – skoleforberedende ”klubb”. Det jobbes med skoleforberedende oppgaver, besøker 1.klasse. • Ukas barn fortsetter Skole og SFO • Etter ulike kartlegginger blant elevene, samt resultater fra nasjonale prøver , blir to av våre satsningsområder 2013 å styrke elevene i matematikk og norsk. Dette gjør vi blant annet gjennom intensive matte- og lesekurs for de som trenger det, og ekstra matematikk og lese- utfordringer for de elevene som har behov for det. • Opplæringa i matematikk veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter. • Praktisk og teoretisk matematikk, målinger, sortering og ferdighetstrening • Når det gjelder leseinnlæringen /lesing/norsk og andre fag er det viktig å lære elevene ulike læringsstrategier. • Vi ønsker å fokusere på vurdering for læring • Aktivitetsdag – avhengig av snø/værforhold • Lærerne på plandag i NY-GIV metodikk SFO: • Følg med på månedsplan • Mulighet for å ha med skøyter

  15. JANUARGodt nyttår og velkommen tilbake

  16. FEBRUAR • Barnehagen: Tema: fortsettelse på vintertema. • Fagområde i rammeplan : Kunst ,kultur og kreativitet. • Karneval sammen med skolen • Barna forbereder seg til karnevalet ved å lage egne instrumenter og ev. masker for de som vil. • Vi bruker akebakken og skiløyper så lenge været og snøen er der. • Følg med på vår månedsplan. • Vi holder fokus på å ta vare på miljøet vårt bl.a sortering av søppel. Skole og SFO • Det er viktig at alle foresatte følger med på ukeplan for skolen og månedsplan for SFO. Der står hva det jobbes med på skolen og hvilke aktiviteter det er på SFO. • Det gis også viktig informasjon på ukeplan til elevene, så følg godt med • Når det gjelder SFO, settes det opp viktig info på døren eller det sendes beskjed med hjem. • 5.februar har vi matematikkens dag på skolen. • Fra 1.feb. er det leksehjelp for 1.-4.kl på tirsdager kl 14-16 • Karneval for hele oppvekstsenteret 15.feb • Aktivitetsdag- værforbehold • Skole, barnehage og SFO inngår i Sektor – oppvekst og utdanning. • I denne årsplan /virksomhetsplan presenterer vi satsningsområdene som sektor for oppvekst og utdanning har i perioden 2013-2017. • Vi presenterer hovedmålene for sektoren samt noen av Setskog oppvekstsenters tiltak i egen virksomhet på ulike steder i denne årsplanen. • Langsiktig hovedmål for sektor oppvekst og utdanning: • 1. Oppvekst og utdanningssektoren skal bli best i landet på tverrfaglig samarbeid rettet mot barn og unge. • 2. Oppvekst og utdanningssektoren skal bli best i landet når det gjelder å sette elevene i stand til å gjennomføre videregående utdanning. • 3. Aurskog –Høland skal være i tetsjiktet når det gjelder å arbeide forebyggende

  17. FEBRUARUke 8 vinterferie for skolen. - SFO og Bhg har åpentUtviklingssamtaler på skolen gjennomføres innen 15.feb

  18. MARS • Barnehagen: • Tema: Våren • Fagområder i rammeplan- Etikk, religion og filosofi • Utviklingssamtaler i barnehagen • Barnesamtaler med barna – trivsel og vennskap i barnehage • HUSK! Følg godt med på månedsplan og les gjerne Dagen i dag. • Bruk av TRAS i barnehagen – fokus på språkstimulering • Påske tradisjoner og aktiviteter tilknyttet den • Felles påskelunsj for barn og elever • Skole: • Vi har etter kartlegginger og nasjonale prøver sett hvilke tiltak vi trenger å sette inn i form av både støtte og ekstra utfordringer til elever. • Vi samarbeider tett med elev/ foresatte i forhold til de ev. tiltak som settes inn, • Foreldremøte på Bjørkelangen skole for 7.kl.foreldre • 7.kl besøker u-skolen • Påskelunsj for hele oppvekstsenteret fredag 22.03 • Påsketradisjoner • SFO: • Følg med på månedsplanen som blir delt ut • Påskestengt fra onsdag 27.03 • Mål i økonomiplan AHK: Aurskog-Høland Kommune skal ha kontinuerlige tiltak som sikrer en kvalitetsutvikling av lærernes undervisningstilbud til elevene • Setskog: • Rektor/inspektør deltar i lederforum/kurs i regi av skoleeier, og videreformidler og starter utviklingsprosesser på egen skole • Lærerne deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen og eksterne aktører • Veiledning i hverdagen, både for nye og «gamle» ansatte • Fokus på kvaliteten i skolen – refleksjon over egen praksis. • Ta med seg nyere forskning i sin praksis • Delta i nasjonal satsing i vurdering for læring • Mottar veiledning fra PPT og eksterne aktører dersom det er nødvendig.

  19. MARSKartleggingsprøve – UDIR -obligatorisk for 2.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartleggingsprøve – UDIR – frivillig for 1. og 3.trinn i tallforståelse og regneferdighetKartlegging SL 60 for 4 .klasseUtviklingssamtaler gjennomføres i barnehagen Foreldremøte – foreldreskole – mer info kommer

  20. APRIL • Barnehage: • Tema:Våren • Fagområde i rammeplan: Kropp, bevegelse og helse • Barnesamtaler med barna – trivsel og vennskap i barnehagen • Hva skjer ute i naturen når det er vår? • Bjørner har ute-uke i uke 17 i gapahuken – gi barna erfaringer med friluftsliv • Besøksdag på skole for 6 årsklubben 29.april • Skole og SFO. • Svømming starter 03.04.13- 09.04.13 – husk badetøy og nødvendig utstyr • Mål i økonomiplan AHK: Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal forbedres, og nasjonale prøver og eksamen ligger til grunn for måling av elevprestasjon. • Setskog: • Fokus på klasseledelse og vurdering for læring • Rektor/inspektør deltar sammen med klassestyrer i evaluering/refleksjon for å legge til rette for utvikling hos eleven. • Plan for grunnleggende lese og skriveopplæring tas i bruk i skoleåret 2013 – leseveileder på skolen har ansvar for gjennomføringen av dette • Følge opp plan for alle overganger, fra barnehage til ungdomsskole • «Ny giv» – kurs/plandag – metodikken deles med resten av personalet og tas i bruk overfor elever. Interkommunalt samarbeid (3+3) for å legge til rette for at flest mulig fullfører hele utdanningsløpet t.o.m videregående skole • Matte på tvers videreføres, samarbeid mellom skolen og bhg • Foreldreskole(foreldremøte) arrangeres i mars, der det er fokus på matematikk

  21. APRILObligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet 1- 3trinnUtviklingssamtaler i barnehagen

  22. MAI • Barnehagen: • Tema: Vi fortsetter med våren • Fagområder i rammeplan: Nærmiljø og samfunn, samt natur, miljø og teknikk Vi besøker den gamle butikken • Mai betyr forberedelser til 17.mai, og det skal i forkant av det være en miljødag der vi rydder nærmiljøet vårt. • Skole og SFO: • Det vil bli tre sykkeldager for 5-7. trinn. Der elevene lærer seg trafikkregler og hvordan ferdes i trafikken. • Vi forbereder oss til 17. mai, rydder søppel ute, raker med mer. • I løpet av mai måned blir det en felles dugnad for alle foresatte på oppvekstsentret. Dugnaden resulterer i et ryddig og pent uteområde til 17. mai. • Mål i økonomiplan AHK: Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø • Setskog: • Gjennomføre elevundersøkelse og elevsamtaler om elevenes trivsel og tanker om skolehverdagen, 2 fast oppsatte elevsamtaler i året der fag og sosial trivsel er i fokus • Klassemøter hver uke med det sosiale miljøet som tema • Zippy`s venner i 1. og 2.klasse • Elevene skriver loggbok (5.kl-7.kl) • Jobbe kontinuerlig med forebygging av mobbing • Håper på god svarprosent på foreldreundersøkelsen • Vi får besøk av skolehelsetjenesten • Samarbeid med interne og eksterne aktører (f.eks PPT , barnevern og BUP) for å legge til rette for et godt læringsutbytte for elever som trenger ekstra oppfølging. • Vi bruker AHK modellen der det er elever som trenger ekstra oppfølging, tidlig inn med samarbeid med hjemmet • Ønsker et godt foreldresamarbeid

  23. MAI

  24. JUNI • Barnehagen: • Tema Sommer • Fagområde i rammeplan: Nærmiljø og samfunn, samt kropp, bevegelse og helse. • Vi utforsker Setskog og nærmiljøet,- hva finnes det rundt oss? Aktiv bruk av natur og nærmiljø, gir mange muligheter. • Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring • Sommertur for barn og personalet • Sommeravslutning i barnehagen • Skole og SFO • Felles aktivitetsdag med Bjørkelangen og Rømskog skole for 5-7 trinn • 7.klasse besøker ungdomskolen • Skoleavslutning med underholdning • Siste skoledag er 19.juni (20.juni avspaseres pga sommeravslutning) • Tradisjon på SFO –vannkrig • SFO har sommerstengt i juli • SFO • Mål i økonomiplan AHK: I løpet av 2013 implementeres rammeplanen for SFO • Setskog: • Leder for SFO deltar i nettverksmøter med fokus på kvalitet og innhold • SFO, bhg og skole samarbeider tett for bedre koordinering og kvalitetsutvikling • Bruker AHK modellen for barn som trenger ekstra oppfølging

  25. JUNIHalvårsrapporter og IOP ferdig seinest 8.juni

  26. GOD SOMMERFERIE TIL ALLE !

  27. JULI SFO har stengt uke 27-30 åpner igjen mandag 29 juliI uke 29 og 30 samarbeider barnehage med Festingsåsen og Burholtoppen bhg , for de som har behov for barnehageplass disse ukene. VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMERFERIE !!

  28. AUGUST • Skole , Sfo og Barnehage • TEMA: PÅ SAMME LAG • Vi vil at alle barn skal ha en venn, med dette mener vi at alle barn på Setskog oppvekstsenter skal ha noen å leke med, være venn med og være sammen med. • Vi ønsker at alle barn skal glede seg til å komme på skolen, i barnehagen og på SFO til sine venner. • Vi vil sette fokus på vennskap denne måneden for å gjøre hverdagen lettere for nye og ”gamle” elever og barn etter sommeren. • Nye vennskapsbånd vil dannes, og gamle vil oppdages på nytt. Vi voksne skal være tilstede og anerkjenne barnas initiativ og ønsker. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. • Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og vennskap, samt at det er viktig for læring. • I slutten av måneden har skolen en felles ute-aktivitetsdag, der vi deler oss i grupper på tvers av klassene

  29. AUGUSTVi ønsker nye barn og foresatte velkommen til Setskog oppvekstsenter.

  30. SEPTEMBER • Barnehagen • Fagområde i rammeplan: Omsorg lek og læring • Barna skal bli bedre kjent med seg selv og hverandre. Utvikle gode sosiale ferdigheter for å fungere i samspill med andre • Vi fokuserer på det positive i stedet for det negative. • Vi lærer barna at vi alle er avhengig av hverandre Skolen ,SFO og Barnehagen • For å utvikle barnas sosiale kompetanse skal barnehagen/skole/SFO legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem og konfliktløsning. • Vi lærer bl..a. om å: • Be om hjelp • Dele med hverandre • Bli enige • Få bli med • Lytte til, si hyggelige ting til hverandre • Vise respekt • Vise empati • Vi lar barna reflektere rundt problemløsninger • Sosiale mål på ukeplan på skolen • Barnehagen • Mål i økonomiplan AHK: Vi styrker barnehagen som læringsarena ved å skape kultur for systematisk utviklingsarbeid • Setskog: • Ståstedsanalyse og brukerundersøkelse gjennomføres årlig og resultatene følges opp i etterkant – tiltak igangsettes • Refleksjon over egen praksis for å kunne gi et godt kvalitetstilbud • Fortsatt arbeid med prosjektet for å bedre kvaliteten – «hjertevekst» og ICDP ( fokus på voksenrolle) • Tilbyr veiledning til personalet, både nye og gamle. • Personalet deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen • Pedagogene skal være oppdatert på barnehagefaget – videreformidle til personalgruppa • Fokus på de minste barnas behov i hverdagen, legge til rette for delte grupper med innhold som passer for de enkelte barna • Samarbeider med interne og eksterne aktører dersom det er behov for det. • Arbeider etter AHK modellen i forhold til barn som trenger ekstra oppfølging

  31. SEPTEMBERKartleggingsprøve – Ringeriksmaterialet 1.klasseKartlegging av leseferdighet 7.klasseNivå prøver i matematikk fra matematikksentret 2-7. klasse (Alle teller)Nasjonale prøver for 5.kl i september og oktoberForeldremøter i skole/SFO ,og barnehage Utviklingssamtaler på skolen

  32. OKTOBER • Barnehagen: • TEMA: Høsten og Elgjakt • Fagområde i rammeplan: Kunst, kultur og kreativitet • Barna får oppleve kunst og kultur, og selv uttrykke seg estetisk gjennom bl.a. • Ulike formingsaktiviteter • Kle oss som jegere, går ut og jakter • Dramaøvelser • Form og farge aktiviteter. • Skole og SFO • Våre sosiale mål på ukeplan fortsetter, følg med på ukeplan og diskuter gjerne også om samme tema hjemme med barna. • Høsten og mørket/refleks • Mål i økonomiplan AHK: De ansatte retter oppmerksomheten mot 1 og 2 åringenes kroppslige kommunikasjon og utfoldelse. • Setskog: • Deltar på plandager og møter med andre bhg i kommunen der fokuset er på de minste barna i bhg • Utviklingssamtaler med alle barnas foresatte der det settes utviklingsmål for hvert barn • Kunne gi positive tilbakemeldinger om hva barnet har gjort i løpet av dagen • Ta i bruk plan for lese og skriveopplæring i hverdagen – språkstimulerende aktiviteter • Fagområdene i rammeplanen synliggjøres i hverdagen, les i periodeplaner og årsplan • Fokus på tilstedeværelse – være der barna er i lek og samspill

  33. OKTOBERElevsamtaler i oktober og november på skolenUtviklingssamtaler i bhg

  34. NOVEMBER • Barnehagen • Tema Språkstimulering • Fagområde i rammeplan: kommunikasjon, språk og tekst • Barna skal få kjennskap til ulike typer litteratur og få oppleve gleden ved å bli lest for. • Vi ønsker å lære barna å lytte og stimulere fantasien. • Barna skal få gode lese opplevelser og delta i varierte aktiviteter for å stimulere språket sitt • Skape gode lesestunder for barna • Skole og SFO • Lesekampanje • Elevsamtaler på skolen • Vi planlegger til juleavslutningen • Mål i økonomiplan AHK :Barnehagen møter barna med tillit og respekt og anerkjenner barndommens egenverdi • Setskog: • Kvalitetsprosjekt der tema er sosial kompetanse og fokus på voksenrollen (hjertevekst og ICDP) • Arbeide forbyggende mot mobbing • Gjennomfører barnesamtaler om barnas trivsel og vennskap • Fokus på samspill barn-voksen, barn-barn – hva sier vi og gjør vi når vi er sammen med barna

  35. NOVEMBERLeseprøve i 6.trinn – CarlstenUtviklingssamtaler i bhg

  36. DESEMBERSkole, SFO og BarnehagenTEMA : JULEHØYTIDEN OG TRADISJONER • Vi lar barna oppleve gleden og tradisjonen ved julehøytiden. • Julen er for alle barn en forventningsfull tid. • Vi legger vekt på adventstiden med adventsstund for hele oppvekstsentret • Vi vil bruke god tid til å være forventningsfulle, fryde og glede oss. • Aktiviteter: • Adventsstund • Leser julefortellinger/ høytlesing • Juleverksted • Lager gaver/julepynt • Baker • Synger og leker • Nissefest • Luciafeiring • Eldrefest • Juleavslutning

  37. DESEMBERVi ønsker alle en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR2. JANUAR 2014 HAR OPPVEKSTSENTRET PLANDAG - DA ER DET STENGT

  38. Setskog oppvekstsenter