1 / 8

DÂNG LỄ VẬT

Done check spelling - - 11/15/2010. DÂNG LỄ VẬT. DÂNG LỄ VẬT. Nguyễn Duy. DK- Rượu nho bánh miến. Rượu nho bánh miến con dâng về (dâng về) Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn (dư tràn) những hồng ân. 1.. tình yêu thiết tha.

corbin
Download Presentation

DÂNG LỄ VẬT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Done check spelling - - 11/15/2010 DÂNG LỄ VẬT DÂNG LỄ VẬT Nguyễn Duy

  2. DK- Rượu nho bánh miến Rượu nho bánh miến con dâng về (dâng về) Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn (dư tràn) những hồng ân.

  3. 1.. tình yêu thiết tha 1- Con xin dâng lên tình yêu thiết tha cùng muôn tiếng ca. Ghi trong tâm tư ngàn muôn ước mơ cùng năm tháng qua.

  4. DK- Rượu nho bánh miến Rượu nho bánh miến con dâng về (dâng về) Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn (dư tràn) những hồng ân.

  5. 2.. này thân xác con 2- Con xin dâng lên này thân xác con nhiều khi yếu đau. Xin thương ban ơn để năm tháng sau được thêm sức hơn

  6. DK- Rượu nho bánh miến Rượu nho bánh miến con dâng về (dâng về) Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn (dư tràn) những hồng ân.

  7. 3.. niềm tin sắt son 3- Con xin dâng lên, niềm tin sắt son vượt qua khó nguy. Khi con an vui hoặc khi đắng cay được yêu Chúa thôi.

  8. DK-E Rượu nho bánh miến Rượu nho bánh miến con dâng về (dâng về) Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn (dư tràn) những hồng ân.

More Related