udsk pr va l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ĽUDSKÉ PRÁVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ĽUDSKÉ PRÁVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

ĽUDSKÉ PRÁVA. Študijný program: Sociálna práca Doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD Letný semester 2006/2007. Pôvod a história ľudských práv . Čo rozumieme pod ľudskými právami? Vzťah demokracie a ľudských práv Univerzálnosť ľudských práv Garancie dodržiavania ľudských práv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĽUDSKÉ PRÁVA' - coralie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udsk pr va

ĽUDSKÉ PRÁVA

Študijný program: Sociálna práca

Doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD

Letný semester 2006/2007

p vod a hist ria udsk ch pr v
Pôvod a história ľudských práv
 • Čo rozumieme pod ľudskými právami?
 • Vzťah demokracie a ľudských práv
 • Univerzálnosť ľudských práv
 • Garancie dodržiavania ľudských práv
 • Kontrola dodržiavania ľudských práv
 • Prečo venujeme pozornosť dodržiavaniu a ochrane ľudských práv?
dimenzie udsk ch pr v
Dimenzie ľudských práv
 • Kde začínajú ľudské práva?
 • Kde končia ľudské práva?
 • Kto najviac porušuje ľudské práva?
 • Prečo štát porušuje ľudské práva?
 • Miera porušovania ľudských práv vo svete
defin cia udsk ch pr v
Definícia ľudských práv
 • Kategória práv a slobôd jednotlivcov, ktoré sú zakotvené v ústavných normách jednotlivých štátov – rozsahom i kvalitou ide o rôzne práva a slobody – ako univerzálne sa tieto práva vzťahujú na každého jednotlivca na Zemi bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vierovyznanie, národnosť atď. a ako práva sú kodifikované v medzinárodných dokumentoch, deklaráciách, dohovoroch, konvenciách a najmä ústavách
tri gener cie udsk ch pr v
Tri generácie ľudských práv
 • PRVÁ GENERÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
 • Občianske a politické práva – základné práva a slobody človeka voči štátu
 • Sú to práva univerzálne, internacionálne, neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné
 • Patrí k nim právo na život, slobodu, osobnú bezpečnosť, na konanie pred súdom, nedotknuteľnosť obydlia, listové tajomstvo, zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti, povesti....
z kladn politick pr va
Základné politické práva
 • Právo na slobodu prejavu
 • Právo na slobodu informácie
 • Petičné právo
 • Právo na slobodu zhromažďovania a združovania
 • Volebné právo
 • Právo podieľať sa na správe vecí verejných
 • Právo na sebaurčenie
druh gener cia udsk ch pr v hospod rske soci lne a kult rne pr va
DRUHÁ GENERÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV – hospodárske, sociálne a kultúrne práva
 • Hospodárske práva:
 • právo na prácu, na primeranú a rovnakú odmenu za rovnaký výkon
 • Právo na priaznivé, bezpečné a zdravé pracovné podmienky
 • Právo na rovnakú príležitosť v zamestnaní
 • Právo na primeraný životný štandard
soci lne pr va
Sociálne práva
 • Právo na sociálne zabezpečenie a na lekársku starostlivosť
 • Právo na zákonné vymedzenie pracovného času, odpočinok a dovolenku
 • Právo na štrajk, na zakladanie odborov
 • Právo na ochranu rodiny, tehotenstva, matiek, detí a mládeže
kult rne pr va
Kultúrne práva
 • Právo na vzdelanie
 • Právo na účasť na kultúrnom živote spoločnosti
 • Právo na slobodnú prezentáciu alternatívnych umeleckých žánrov
 • Právo na slobodu vedeckého výskumu a tvorivosti
tretia gener cia udsk ch pr v
Tretia generácia ľudských práv
 • Delenie ľudských práv podľa subjektov – kontroverzné vnímanie
 • Individuálne ľudské práva
 • Kolektívne ľudské práva – napr. právo národov na sebaurčenie, právo na rozvoj, právo na prírodné zdroje, na hodnotné životné prostredie, právo na mier, na solidaritu, na odzbrojenie
ochrana udsk ch pr v
Ochrana ľudských práv
 • Problém adekvátnych záruk garantujúcich práva jednotlivcov v prípade ich porušenia
 • Internacionalizácia ľudských práv – prijatie medzinárodných dohovorov
 • Vnútroštátne a medzinárodné prostriedky ochrany ľudských práv
 • Priame a nepriame prostriedky
 • Právne, mimoprávne, súdne a mimosúdne prostriedky ochrany ľudských práv
ot zky do diskusie o vn man ochrany udsk ch pr v
Otázky do diskusie o vnímaní ochrany ľudských práv
 • Reguluje medzinárodné právo iba vzťahy medzi štátmi, ku ktorým tradične nepatria jednotlivci?
 • Je teda ochrana ľudských práv výlučne vnútornou vecou jednotlivých štátov?
 • Môže byť ochrana práv jednotlivca v prípade ich porušenia štátom predmetom záujmu riešenia inými členmi medzinárodného spoločenstva štátov?
charta organiz cie spojen ch n rodov charter of the united nations
Charta Organizácie Spojených národov (Charter of the United Nations)
 • F.D. Rooswelt v posolstve Kongresu v roku 1941 navrhol zakotviť základné ľudské práva a slobody do medzinárodných dokumentov – sloboda slova a prejavu, sloboda viery, právo na oslobodenie od hladu a biedy a právo na oslobodenie od strachu
 • Postupne sa Atlantická charta z augusta 1941 dopĺňala, Charta OSN nadobudla platnosť v októbri 1945
v eobecn deklar cia udsk ch pr v universal declaration of human rights
Všeobecná deklarácia ľudských práv- Universal Declaration of Human Rights
 • Valné zhromaždenie prijalo 10.decembra 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv – celosvetový Deň ľudských práv
 • Deklarácia obsahuje 30 článkov s výpočtom základných ľudských práv a slobôd: zakotvuje právo ľudských bytostí narodiť sa slobodnými, s rovnakými právami, slobodami a dôstojnosťou bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, politické presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok....
pozit va a negat va v eobecnej deklar cie udsk ch pr v
Pozitíva a negatíva Všeobecnej deklarácie ľudských práv
 • Deklarácia mala programový charakter
 • Vyhlásila všeobecné princípy medzinárodného štandardu ľudských práv, interpretovala pojem „ľudské práva a slobody“
 • Prínosom je zaradenie jednotlivcov do kategórie subjektov medzinárodného práva
 • Negatívom je absencia medzinárodnoprávneho mechanizmu na vynútenie práv a slobôd voči odporujúcemu štátu
slide16
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (International Covenant on Civil and Political Rights
 • Prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1966 a nadobudol platnosť po ratifikácii 35 štátmi v roku 1976
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ČSFR od 1976)
 • Obidva pakty zakotvujú právo národov na sebaurčenie; rešpekt k ľudským právam ako právnu povinnosť
pr va men n
Práva menšín
 • Príčiny aktualizácie problematiky ochrany práv menšín
 • Zdroje súčasného chápania ochrany menšinových práv v Európe
 • Určenie všeobecného štandardu ochrany práv menšín
 • Miera súladu vnútroštátnych a medzinárodných právnych noriem
pr stupy medzin rodn ho spolo enstva k problematike men n
Prístupy medzinárodného spoločenstva k problematike menšín
 • Organizácia spojených národov (OSN)
 • Princíp „nezasahovania do vnútorných záležitostí jednotlivých krajín“
 • 1992 – Deklarácia o právach osôb patriacich k národnostným, náboženským a jazykovým menšinám
 • Nevenuje sa pozornosť pozitívnym právam menšín
medzin rodn trestn tribun l international criminal court
Medzinárodný trestný tribunál International Criminal Court
 • 104 krajín, sídli v Haagu
 • Podľa Rímskej zmluvy z roku 1998 bol ustanovený ako stály trestný súd pre stíhanie páchateľov zločinov proti ľudskosti, genocídy, vojenských zločinov a agresie
 • Normou na posudzovanie trestnosti činov vojakov sú dodnes platné Ženevské konvencie o pravidlách vedenia vojny a o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z roku 1921.
medzin rodn s dny dvor international court of justice
Medzinárodný súdny dvor International Court of Justice
 • Je hlavný súdny orgán OSN, bol zriadený Štatútom Medzinárodného súdneho dvora, ktorý tvorí súčasť Charty OSN
 • Tvorí ho 15 sudcov, má sídlo v Haagu, rieši spory medzi štátmi a vydáva poradné posudky k právnym otázkam
 • Stranami v spore predloženom MSD môžu byť výlučne štáty, ako subjekty medzinárodného práva
 • Za Slovensko je sudcom MSD Peter Tomka
eur pske in tit cie
Európske inštitúcie
 • Organizácia o bezpečnosti a spolupráci v Európe (OBSE)
 • Rada Európy (RE)
 • Rámcový dohovor RE na ochranu národnostných menšín – prvý právne záväzný multilaterálny mechanizmus na ochranu práv národnostných menšín – Kodanský dokument z roku 1990