1 / 11

Träningsplanering

Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg. För att kunna tillhöra eliten på internationell tävlingsnivå krävs det runt 10 000 träningstimmar, fördelat på cirka 10 år! Det ger 2,7 träningstimmar/dag

coral
Download Presentation

Träningsplanering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg För att kunna tillhöra eliten på internationell tävlingsnivå krävs det runt 10 000 träningstimmar, fördelat på cirka 10 år! Det ger 2,7 träningstimmar/dag • Med en träningsplanering ger det dig en möjlighet att välja rätt träning vid rätt tidpunkt. • Du får en bra översikt av din tid, det blir lättare att planera hur du ska disponera din tid till skola, vänner och familj mm. Träningsplanering

 2. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Hjälp att nå dina mål • Du måste veta vad som krävs för att nå de mål du satt upp. • Du måste analysera vilka färdigheter och kvaliteter du behöver för din idrott, det kallas för en kravanalys Träningsplanering • Du bör känna till det krav som din idrott ställer på dig, ifall du ska kunna tävla på elitnivå.

 3. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering kravanalys • Fysiska kvaliteter • (styrka, snabbhet, spänst, uthållighet, rörlighet) • Psykiska egenskaper • Tekniska färdigheter • Koordinationsförmåga • Taktiska färdigheter • Sociala egenskaper

 4. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Kapacitetsanalys • Hur ligger du till i din idrott? Titta på egna testresultat, tävlingsresultat och din uppfattning av dina färdigheter, egenskaper och kvaliteter. Du kan då se skillnaden mellan dig och de bästa inom din idrott. Det kallas för en kapacitetsanalys Arbetskravsanalysen, kapacitetsanalysen och dina målsättningar utgör en grund för din träningsplan • Utvärdera hur långt ifrån de bästa i din idrott du är. • Kartlägg vad som krävs i din idrott. • utvärdera vilka egenskaper, färdigheter och kvaliteter du har • Nu är du redo att sätta upp realistiska mål. Lägg upp en plan för din träning som behövs för att nå dina mål

 5. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Göra en träningsplan Träningsplanen ska ge dig en översikt över hur du ska träna, vila och tävla under en viss period Träningsplanen delas in i följande delar- Långtidsplan- En beskrivning på utvecklingen under en period på flera år, både delmål och långsiktiga mål är viktiga i en långsiktsplan. Årsplan- Ger dig en översikt över aktiviteter och händelser, träningsinnehåll och träningsbelastning under ett helt träningsår.

 6. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Göra en Årsplan En årsplan delas in efter: • Grundträningsperiod (Avsikten med perioden är att du ska vänja dig fysiskt, tekniskt och mentalt för att kunna ta emot en högre träningsbelastning) • Specifik träningsperiod (Målsättning med perioden är att lägga en optimal grund för tävlingsperioden, Träning bedrivs under denna period både med hög och låg intensitet) • Tävlingsförberedande period (Träning med intensiv och grenspecifik träning, så lika tävlingsmomenten som möjligt)

 7. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Göra en Årsplan forts. • Tävlingsperiod (Din tävlingssäsong, den kan innehålla flera olika periodiseringar/tävlingar med avbrott osv.) • Aktiv viloperiod (Fysisk och psykisk återhämtning, träningen under perioden bör gärna bestå av andra alternativa aktiviteter med låg intensitet/belastning) Mall för en Årsplan

 8. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Periodplan I varje period ska du sedan planera periodens innehåll och vad som är målet eller målen med träningen under respektive period. Veckoplan Veckoplanen beskriver det detaljerade innehållet, metoderna och belastningsstrukturen för träningen. Aktuell veckoplan görs bäst veckan innan.

 9. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Plan för enskilda träningspasset Plan för träningspasset ska innehålla följande. • När och var passet ska äga rum • Hur länge passet ska vara • Vilka övningar du ska använda • Övningarnas ordningsföljd • Vilken intensitet • Är passet riktat mot (teknik, taktik, fys osv)

 10. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Träningsdagbok • Med en träningsdagbok kan du enkelt ta reda på hur din kropp svarar på olika former av träning. • Genom att göra samma test upprepade gånger, kan du med hjälp av träningsdagboken veta vilken träning som har lett till bra prestationer. • Träningsdagboken är ett bra verktyg för att kunna se tillbaka på hur du tränade för att hitta toppformen, eller för att kunna se tecken på varför du hamnat i en sämre form.

 11. Tränings och Tävlingslära Moment: Träningsplanering Jocke Grimberg Träningsplanering Träningsdagbok

More Related