1 / 20

Deuteronomy

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. 舊約 《 申命 記 》 第二十五章. Kū-iok Sin-bēng͘-kì Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ. Deuteronomy. Sin-bēng-kì 《 申命 記 》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 1 chat 第一節. Lâng nā ū oan-ke lâi tùi-sìn, koaⁿ-hú phòaⁿ-toàn i, chiū tio̍h tēng gī-lâng

coral
Download Presentation

Deuteronomy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 舊約 《申命記》 第二十五章 Kū-iok Sin-bēng͘-kì Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ Deuteronomy

 2. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 1 chat 第一節 Lâng nā ū oan-ke lâi tùi-sìn, koaⁿ-hú phòaⁿ-toàn i, chiū tio̍h tēng gī-lâng chòe-gī, tēng pháiⁿ-lâng chòe-pháiⁿ.人若有冤家來對訊,官府 判斷伊,就tio̍h定義人 做義,定pháiⁿ人做pháiⁿ。

 3. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 2 chat 第二節 Pháiⁿ-lâng nā eng-kai siū-phah, sím-phòaⁿ-koaⁿ tio̍h hō͘ i phak tī tōe-ni̍h, tī i ê bīn-chêng, chiàu i ê chōe, chiàu siàu-gia̍h phah i;Pháiⁿ人若應該受phah, 審判官tio̍h hō͘伊仆tī地裡, tī伊ê面前,照伊ê罪, 照數額phah伊;

 4. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 3 chat 第三節 to̍k-to̍k thang phah i sì-cha̍p-ē, m̄-thang kè siàu-gia̍h; nā kè siàu-gia̍h, phah I khah-chōe-ē, chiū lí ê hiaⁿ-tī hō͘ lí khòaⁿ-khin.獨獨thang phah伊四十下, m̄-thang過數額;若過數額, phah伊khah-chōe下, 就你ê兄弟hō͘你看輕。

 5. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 4 chat 第四節 Gû teh lún gō͘-kak, m̄-thang láng i ê chhùi.牛teh lún五穀, m̄-thang láng伊ê嘴。

 6. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 5 chat 第五節 Hiaⁿ-tī saⁿ-kap khiā-khí, kî-tiong nā chi̍t-ê sí bô kiáⁿ, sí-lâng ê bó͘ m̄-thang kè gōa-lâng, i tiōng-hu ê sió-tī tio̍h ji̍p-khì i hia, chhōa i chòe-bó͘, lâi chīn sió-chek ê pún-hūn;兄弟相kap khiā起,其中若一個 死無kiáⁿ,死人ê bó͘ m̄-thang嫁外人, 伊丈夫ê小弟tio̍h入去伊hia, 娶伊做bó͘,來盡小叔ê本份;

 7. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 6 chat 第六節 i só͘ siⁿ ê tōa-kiáⁿ, tio̍h sòa-chiap sí ê hiaⁿ ê bêng-hūn, bián-tit i ê miâ tī Í-sek-lia̍t-tiong siau-bia̍t.伊所生ê大kiáⁿ, tio̍h續接死ê兄ê名份, 免得伊ê名tī以色列中消滅。

 8. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 7 chat 第七節 Hit-lâng nā m̄ goān-ì chhōa i ê hiaⁿ-só, i ê hiaⁿ-só chiū tio̍h kàu siâⁿ-mn̂g ê tiúⁿ-ló hia kóng, Góa ê tiōng-hu ê sió-tī m̄-khéng tī Í-sek-lia̍t-tiong kā i ê hiaⁿ thoân chi̍t ê miâ-jī, bô beh kā góa chīn sió-chek ê pún-hūn.Hit人若m̄願意娶伊ê兄嫂,伊ê兄嫂就tio̍h 到城門ê長老hia講:我ê丈夫ê小弟 m̄肯tī以色列中kā伊ê兄傳一個名字, 無beh kā我盡小叔ê本份。

 9. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 8 chat 第八節 I siâⁿ-lāi ê tiúⁿ-ló chiū tio̍h kiò i lâi, kā i kóng; i nā chip-ì kóng, Góa bô beh chhōa i;伊城內ê長老就tio̍h叫伊來, kā伊講;伊若執意講: 我無beh娶伊;

 10. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 9 chat 第九節 i ê hiaⁿ-só chiū tio̍h tī tiúⁿ-ló ê bīn-chêng chiū-kūn i, thǹg hit-lâng kha-ni̍h ê ôe, phùi-nōa tī i ê bīn, kóng, Kìⁿ-nā bô beh ūi-tio̍h hiaⁿ kiàn-li̍p i ê ke ê, tio̍h án-ni khoán-thāi i;伊ê兄嫂就tio̍h tī長老ê面前就近伊, thǹg hit人腳裡ê鞋,phùi-nōa tī伊ê面,講: 見若無beh為tio̍h兄建立伊ê家ê, tio̍h án-ni款待伊;

 11. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 10 chat 第十節 tī Í-sek-lia̍t-tiong, i ê miâ beh chheng chòe thǹg-ôe-ê ê ke.tī以色列中,伊ê名 beh稱做thǹg鞋ê ê家。

 12. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 11 chat 第十一節 Nā ū nn̄g-lâng saⁿ-phah, kî-tiong chi̍t-lâng ê bó͘ kūn-óa lâi, beh kiù i ê tiōng-hu thoat-lī phah i ê lâng ê chhiú, chhun-chhiú khîⁿ-tiâu hit-lâng ê ē-thé;若有兩人相phah,其中一人ê bó͘ 近óa來,beh救伊ê丈夫 脫離phah伊ê人ê手, 伸手擒tiâu hit人ê下體;

 13. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 12 chat 第十二節 chiū tio̍h chām-tn̄g hū-jîn-lâng ê chhiú, ba̍k-chiu m̄-thang khó-lîn i.就tio̍h斬斷 婦人人ê手, 目睭m̄-thang可憐伊。

 14. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 13 chat 第十三節 Lí ê tē-á-lāi m̄-thang ū nn̄g-iūⁿ ê phêng-chí, ū-lia̍p tōa, ū-lia̍p sòe;你ê袋á內m̄-thang有 兩樣ê秤子, 有粒大,有粒細;

 15. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 14 chat 第十四節 chhù-lāi m̄-thang ū nn̄g-iūⁿ ê chin, táu, ū-ê tōa, ū-ê sòe;厝內m̄-thang有 兩樣ê升、斗, 有ê大,有ê 細;

 16. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 15 chat 第十五節 tio̍h ēng chún-chún kong-pêng ê phêng-chí, chún-chún kong-pêng ê chin, táu; thang hō͘ lí tī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê tōe chia̍h tn̂g hè-siū;tio̍h用準準公平ê秤子, 準準公平ê升、斗; thang hō͘你tī耶和華你上帝 所賞賜ê地食長歲壽;

 17. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 16 chat 第十六節 in-ūi kìⁿ-nā kiâⁿ chiah ê tāi-chì, kap kiâⁿ put-gī ê, lóng sī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè só͘ iàm-ò͘ⁿ-ê.因為見若行chiah-ê tāi-chì, kap行不義ê, lóng是耶和華 你上帝所厭惡ê。

 18. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 17 chat 第十七節 Lí tio̍h kì-tit lín chhut Ai-ki̍p ê sî, A-má-le̍k lâng tī lō͘-ni̍h só͘ khoán-thāi lí ê;你tio̍h記得lín出埃及ê時, A-má-le̍k人tī路裡 所款待你ê;

 19. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 18 chat 第十八節 i tī lō͘-ni̍h tú-tio̍h lí, tng lí khùn-khó͘ ià-siān ê sî, ū cháiⁿ-iūⁿ phah lí āu-tūi, chiū-sī tī lí āu-bīn ê loán-jio̍k ê; i iā bô kiaⁿ-ùi Siōng-tè.伊tī路裡tú-tio̍h你,當你困苦 厭倦ê時,有怎樣phah你後隊, 就是tī你後面ê軟弱ê; 伊也無驚畏上帝。

 20. Sin-bēng-kì《申命記》Deuteronomy Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 19 chat 第十九節 Só͘-í kàu Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè kiù lí thoat-lī sì-ûi lóng-chóng ê tùi-te̍k, tī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè siúⁿ-sù lí chòe-gia̍p ê tōe, tit-tio̍h pêng-an, hit-sî lí tio̍h chiong A-má-le̍k ê miâ-jī, tùi thiⁿ-ē chhat-siau, m̄-thang bōe-kì-tit.所以到耶和華你上帝救你脫離四圍 lóng總ê對敵,tī耶和華你上帝賞賜你 做業ê地,得tio̍h平安,hit時你tio̍h將 A-má-le̍k ê名字,tùi天下擦消,m̄-thang bōe記得。

More Related