Nowa strategia lizbo ska
Download
1 / 29

Nowa Strategia Lizbo?ska - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Nowa Strategia Lizbońska. Zajęcia prowadzą Maciej St. Zięba Sylwia Chyl. Historia Strategii Lizbońskiej. marzec 2000 - szczyt RE w Lizbonie - pierwotne założenia czerwiec 2001 - szczyt RE w Göteborgu (szczegółowe wytyczne) 2004 - przegląd śródokresowy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowa Strategia Lizbo?ska' - cora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowa strategia lizbo ska

Nowa Strategia Lizbońska

Zajęcia prowadzą

Maciej St. Zięba

Sylwia Chyl


Historia strategii lizbo skiej
Historia Strategii Lizbońskiej

 • marzec 2000 - szczyt RE w Lizbonie - pierwotne założenia

 • czerwiec 2001 - szczyt RE w Göteborgu (szczegółowe wytyczne)

 • 2004 - przegląd śródokresowy

 • luty 2004 - Komunikat KE „Partnerstwo na rzecz wzrostu gosp. I zatrudnienia. Nowy Start SL” + „Plan działań”

 • listopad 2004 - raport Grupy Wysokiego Szczebla pod przew. Wima Koka

 • marzec 2005 - Konkluzje Rady Europejskiej

 • kwiecień 2005 - Zintegrowany Pakiet Wytycznych KE dla państw UE

 • lipiec 2005 - Wspólnotowy Program Lizboński KE

 • październik 2005 - krajowe programy reform państw członkowskich


G wny cel sl
Główny cel SL

Stworzenie na obszarze Unii Europejskiej - do 2011 roku - najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającej spójność społeczną.


Odnowa ekonomiczna spo eczna i rodowiskowa ue
Odnowa ekonomiczna, społeczna i środowiskowa UE

Polityka społeczna

jakość życia - spójność społeczna

środowisko .

konkurencja / dynamika wzrostu ilość i jakość miejsc pracy Polityka ekonomiczna Polityka zatrudnienia


Cele i aspekty g wne
Cele i aspekty główne

innowacja

zatrudnienie

jakość życia

WIEDZA

Konkurencyjność

Gł. ekonomiczny

Spójność

Gł. społeczny

Zrównoważenie

Gł. środowiskowy


P aszczyzny podejmowania dzia a
Płaszczyzny podejmowania działań

 • płaszczyzna gospodarcza (innowacyjność i zatrudnienie)

 • płaszczyzna społeczna (model europejski)

 • płaszczyzna środowiska naturalnego (zrównoważony rozwój)


Priorytety cz 1
Priorytety - cz. 1.

 • płaszczyzna gospodarcza

  • rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych

   i komunikacyjnych

  • dokończenie budowy rynku wewnętrznego

  • pełna integracja rynków finansowych

  • rozwój przedsiębiorczości

   (MŚP = samozatrudnienie)

  • stworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego - powiązanie świata nauki z przedsiębiorczością


Rynek wewn trzny a wolny rynek

Wolny rynek (NAFTA):

swoboda konkurencji jakości i ceny produktu, siły roboczej itp.

od razu minimum ingerencji państwa

brak jednolitych zewnętrznych barier celnych

Wspólny rynek (UE):

4 swobody (metoda drobnych kroków, od Dekl. Schumanna)

regulacje wspólnotowe zastępują krajowe

brak barier wewn. ale wspólne zewnętrzne bariery celne

Rynek wewnętrzny a wolny rynek


Priorytety cz 2
Priorytety - cz. 2.

 • płaszczyzna społeczna

  • osiągniecie pełnego zatrudnienia

  • satysfakcjonujące zatrudnienie i poprawa jakości życia (zapobieganie odpływowi umysłów twórczych)

  • zwalczanie marginalizacji społecznej i dyskryminacji (polityka równych szans)

  • edukacja jako najważniejszy czynnik budowy gospodarki opartej na wiedzy


Konkurencyjne modele spo eczne

amerykański:

indywidualizm:

każdy sam dba o własne zabezpieczenie społeczne poprzez indywidualne oszczędzanie i ubezpieczenia

dalekowschodni:

model rodzinny:

rodzina (lub zorganizowane na model rodzinny przedsiębiorstwo - pracodawca/korporacja) dba o zabezpiecznie społeczne swych członków

Konkurencyjne modele społeczne


Model europejski francuski niemiecki brytyjski skandynawski uwaga nie istnieje aden model czysty
Model europejski (francuski, niemiecki, brytyjski, skandynawski)Uwaga: nie istnieje żaden model czysty

 • państwo opiekuńcze:

 • państwo przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia społecznego swych obywateli

 • koszt zabezpiecznei społecznego pokrywa się z bieżących dochodów (podatków) ludności pracującej

 • nikt nie jest pozostawiony sobie - ale to kosztuje


Priorytety cz 3
Priorytety - cz. 3. skandynawski)

 • Płaszczyzna środowiska naturalnego

  • rozwój nie może się odbywac kosztem degradacji środowiska naturalnego

  • osiagnięcie celów Strategii musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju:

   • gospodarka

   • środowisko naturalne

   • środowisko społeczne


Zreformowana strategia lizbo ska
Zreformowana skandynawski)Strategia Lizbońska

Dwa priorytety nadrzędne:

 • wzrost gospodarczy

 • zatrudnienie

  (Partnership for growth and jobs)

  zmiana horyzontu czasowego do 2015


O ywienie strategii lizbo skiej cel
Ożywienie Strategii Lizbońskiej skandynawski)cel:

Zabezpieczyć wyjątkowy, europejski model socjalny w obliczu:

 • rosnącej globalizacji rynków,

 • postępu technologicznego,

 • presji na ochronę środowiska naturalnego,

 • starzenia się społeczeństw;

  To wszystko powoduje wzrost społecznych kosztów pracy


Wsp lnotowy program lizbo ski lipiec 2005 kategorie inicjatyw
Wspólnotowy Program Lizboński skandynawski)(lipiec 2005) - kategorie inicjatyw

1. wspieranie wiedzy i innowacji

2. reforma polityki udzielania pomocy państwa

3. uproszczenie ram prawnych przedsiebiorczości

4. wprowadzenie wewnetrznego rynku usług

5. sfinalizowanie porozumień handlowych (Doha)

6. likwidacja przeszkód dla swobodnego przepływu osób

7. wspólne podejście do kwestii migracji ekon. (zewn.)

8. likwidacja społ. skutków przekształceń gospodarczych


Nowa agenda lizbo ska ii 2005 realizacja cel w ma nast powa w poni szej kolejno ci
Nowa Agenda Lizbońska skandynawski)II 2005Realizacja celów ma następować w poniższej kolejności:

1. Skuteczny rynek wewnętrzny (effective internal market)

2. Wolny i uczciwy handel (free and fair trade)

3. Lepsze regulacje (better regulations)

4. Poprawa infrastruktury europejskiej (improving European infrastructure)

5. Inwestowanie w Badania i Rozwój (investing in Research and Development)

6. Gwałtowny rozwój innowacji (boosting innovations)

7. Tworzenie silnej podstawy przemysłowej (creating strong industrial base)

8. Więcej lepszych miejsc pracy (more and better jobs)

9. Pracownicy mobilni i zdolni do zmiany (adaptable workforce)

10. Lepsze wykształcenie i umiejętności zawodowe (better education and skills)


Trzy podstawowe obszary
Trzy podstawowe obszary skandynawski)

 • Wiedza i innowacje jako lokomotywy trwałego wzrostu gospodarczego

  • technologie teleinformatyczne i energooszczędne, sieci transeuropejskie

 • Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy

  • MŚP, sektor usług

 • Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy


 • Obszar trzeci zatrudnienie
  Obszar trzeci - zatrudnienie skandynawski)

  • poprawa planowania i zarządzanie restrukturyzacją gospodarczą

   • likwidacja destabilizujących skutków restrukturyzacji i relokacji dla dotknietych nimi obywateli i społeczności

 • ułatwienie mobilności zawodowej i geograficznej

  • stworzenie paneuropejskiego rynku pracy

  • stworzenie europejskich ram uznawania kwalifikacji


 • Obszar trzeci zatrudnienie 2
  Obszar trzeci - zatrudnienie - 2 skandynawski)

  • stworzenie wspólnych europejskich ram zarządzania migracja ekonomiczną

   • wykorzystanie światowego kapitału ludzkiego i jego zasobów wiedzy:

    • przyspieszone procedury wydawania zezwoleń na pobyt długioterminowy pracownikom naukowym

    • ułatwienia w wydawaniu jednolitych wiz krótkoterminowych


  Obszar trzeci zatrudnienie 3
  Obszar trzeci - zatrudnienie - 3 skandynawski)

  • wspieranie i uzupełnianie wysiłków PCz w zakresie kapitału ludzkiego, edukacji i szkolenia zawodowego

   • integracja ludzi młodych (Europesjki Pakt na rzecz Młodzieży, 30.05.2005)

   • opracowanie strategii aktywnego starzenia się, w tym życie w zdrowiu

   • ogólnounijny program kształcenia ustawicznego - budowanie sieci wspólpracy

   • wspieranie uniwersytetów w realizacji celów lizbońskich (program Edukacja i Szkolenia 2010, uzupełniajacy proces boloński)


  Zasady modernizacji europejskich dzia a publicznych
  Zasady modernizacji europejskich działań publicznych skandynawski)

  • Otwartość

  • Uczestnictwo

  • Przejrzystość

  • Skuteczność

  • Spójność


  Metoda otwartej koordynacji 1
  Metoda otwartej koordynacji - 1 skandynawski)

  • Komisja i Rada poddają pod dyskusję PCz i partnerów społecznych proponowane cele polityki unijnej w jakiejś dziedzinie

  • Komisja sporządza raport dokonujący redukcji celów przez ich kategoryzowanie

  • Rada przyjmuje wieloletnie wytyczne (guidelines) oraz ustala harmonogram osiagania celów krótko-, średnio - i długoterminowych


  Metoda otwartej koordynacji 2
  Metoda otwartej koordynacji - 2 skandynawski)

  • PCz przekładają te wytyczne na polityki narodowe, określając specyficzne cele z uwzględnieniem różnic krajowych i regionalnych, wdrażają je i włączają partnerów społecznych w ich ocenę

  • Komisja - na podstawie raportów okresowych PCz - ustala procedury służące zapewnieniu spójności i stosowaniu tych samych standardów w praktyce PCz


  Metoda otwartej koordynacji 3
  Metoda otwartej koordynacji - 3 skandynawski)

  • Komisja ocenia skuteczność stosowanych praktyk, identyfikuje praktyki mogące znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach (inne PCz), ustala procedury horyzontalne i warunki ich wdrażania, przekłada je na legislację wspólnotową

  • PCz wdrażają mechanizmy horyzontalne, włączając partnerów społecznych w ich ocenę


  Nowa strategia lizbo ska

  Metoda otwartej koordynacji skandynawski)KE .p. sp.REP Cz RE P CzRE . p.sp.p. sp.p. sp.REK E


  Wynik metody otwartej koordynacji

  Wynik metody otwartej koordynacji skandynawski)

  Szczegółowe wytyczne polityki zatrudnienia


  Szceg owe wytyczne
  SZCEGÓŁOWE WYTYCZNE skandynawski)

  • Aktywne i prewencyjne działania na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo

  • Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość

  • Promocja adaptacyjności i mobliności na rynku pracy

  • Promocja rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenia ustawicznego


  Szceg owe wytyczne cd
  SZCEGÓŁOWE WYTYCZNE cd. skandynawski)

  • Wzrost podaży pracy i promocja aktywnego starzenia się

  • Polityka równości szans kobiet i mężczyzn

  • Wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

  • Rozwijanie finansowych zachęt do podejmowania zatrudnienia


  Szceg owe wytyczne cd1
  SZCEGÓŁOWE WYTYCZNE cd. skandynawski)

  • Ograniczenie szarej strefy zatrudnienia

  • Zmniejszanie regionalnych zróżnicowań w zatrudnieniu