pr b h p ij mac ho zen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Průběh přijímacího řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Průběh přijímacího řízení

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16

Průběh přijímacího řízení - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Průběh přijímacího řízení
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Průběh přijímacího řízení

 2. Vyplňování a podávání přihlášek • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce (rodič) žáka řediteli příslušné střední školy • Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat 3 přihlášky • Přihlášky odevzdá do 15. března 2011, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30.11.2010

 3. Součástí přihlášky je výstupníhodnocení žáka ze základní školy, diplomy z okresních soutěží, krajských soutěží • Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (vydává správa sociálního zabezpečení) • Doporučení PPP,kde se uvádí vhodný postup při přijímacím řízení

 4. Přijímací řízení • Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 22.dubna do 7.května2011

 5. Ředitel střední školy vyhlásí termín přijímacího řízení nejpozději do 31.1.2011 a to na veřejně přístupném místě ( v budově střední školy ) a současně způsobem umožňující dálkový postup (webové stránky školy)

 6. Ředitel střední školy může rozhodnout o konání písemné přijímací zkoušky, v takovém případě stanoví dva termíny pro první kolo.

 7. Průběh přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení- přehled přijatých a nepřijatých žáků se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky

 8. A to v budově školy, na webových stránkách školy a písemně zákonným zástupcům žáka. • Pořadí žáků se zveřejňuje pod registračním číslem • Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnůod doručení písemného rozhodnutí.

 9. Odvolání zákonný zástupce adresuje řediteli střední školy, kde se žák hlásil. • Zákonný zástupce žáka musí odvolání podepsat. • Další kola přijímacího řízení a volná místa na středních školách jsou zveřejněna na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a webových stránkách středních škol.

 10. Každý žák obdrží jeden zápisový lístek, který zákonný zástupce odevzdá řediteli střední školy, na níž byl žák přijat. • Zápisový lístek odevzdá do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí . • Neodevzdá-li žák zápisový lístek, pak místo bude poskytnuto jinému žáku.

 11. O zpětné vydání zápisového lístku může zákonný zástupce jednou požádat ředitele střední školy a odevzdat na jinou školu • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku se vydává na základě písemné žádosti zákonného zástupce náhradní zápisový lístek. • Ten je označen slovem náhradní.

 12. Prezentační výstava středních škol • UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK se koná 3. –4.12. na výstavišti Černá louka Ostrava, dny otevřených dveří na středních školách

 13. V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Bilovou. Tel.: 595 020 523 Email: vychporadce.skola@ludgerovice.cz