seminarium n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Seminarium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Seminarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminarium' - conroy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminarium

CO O RECYKLINGU POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA

Obowiązki wynikające z ustawy o WEEE i rozporządzeń wykonawczych dla producentów krajowych oraz przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny do obrotu na terytorium Polski

Marek Szymański, Cezary Sowiński, PricewaterhouseCoopers

Warszawa, 14 lutego 2006 r.

Seminarium
kluczowe daty wej cia w ycie przepis w ustawy art 96
Kluczowe daty wejścia w życie przepisów ustawy – art.96:
 • 21 października 2005 r.
 • 1 stycznia 2006 r.
 • 1 lipca 2006 r.
 • 1 października 2006 r.
 • 1 stycznia 2008 r.
 • 1 stycznia 2009 r.
21 pa dziernika 2005 r
21 października 2005 r.
 • Ewidencja – art. 32 i 90
 • Znakowanie – art. 23
 • Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art.27
 • Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania sprzętu B2B – art.29
 • Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38
dodatkowa ewidencja art 32 oraz art 90
Dodatkowa ewidencja – art. 32 oraz art. 90
 • Służy określeniu zakresu obowiązków danego przedsiębiorcy / wprowadzającego sprzęt do obrotu na terytorium Polski
 • Powinna zawierać informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu
  • Liczy się tylko pierwsze wprowadzenie na terytorium kraju
  • Istotny jest cel: wprowadzenie do obrotu
 • Stanowi podstawę dla obliczenia osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • Ustawa nie przewiduje sankcji za nieprowadzenie ewidencji ale …
informacja dla konsument w art 22
Informacja dla konsumentów – art. 22
 • Obowiązek dołączenia informacji o:
  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,
  • masie sprzętu
 • Niewypełnienie w/w obowiązku zagrożone karą grzywny
 • Obowiązek informowania o:
  • systemie zbierania zużytego sprzętu i
  • roli gospodarstw domowych w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu
 • Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za niewypełnienie w/w obowiązku
znakowanie art 23
Znakowanie – art. 23
 • Oznakowanie:
  • Wzór określony w zał. nr 3 do ustawy
  • Umieszczany na każdej sztuce sprzętu lub opakowaniu zbiorczym, instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu
 • Obowiązek znakowania dotyczy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju począwszy od dnia 21 października 2005 r.
 • Ustawa przewiduje karę grzywny za brak oznakowania
slide7

Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych – art. 27

 • Odbieranie od prowadzących punkty zbierania każdej ilości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, niezależnie od jego rodzaju i marki
 • Ustawa nie określa sposobu zorganizowania odbioru sprzętu
 • Finansowanie odbioru sprzętu (i dalszych procesów z nim związanych) – zgodnie z traktatową zasadą „zanieczyszczający płaci”
 • Niewypełnienie w/w obowiązku – kara grzywny ale … … dowody na popełnienie wykroczenia?
slide8
Zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu B2B – art. 29
 • Obowiązek dotyczy sprzętu wprowadzonego przez danego producenta na terytorium kraju po 21 października 2005 r.
 • Natomiast w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju do dnia 21 października 2005 r. obowiązuje zasada zastępowalności (,,1 za 1’’)
 • Możliwość przeniesienia kosztów finansowania zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu na użytkownika
 • Brak bezpośrednich sankcji za niewypełnienie w/w obowiązków
 • Pośrednio: kara grzywny – art. 71 (brak wpisu do rejestru), art. 72 pkt 7 (brak sprawozdania o masie zebranego zużytego sprzętu)
obowi zek zbierania zu ytego sprz tu art 37 i 38
Obowiązek zbierania zużytego sprzętu – art. 37 i 38
 • Zbierający jest obowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu (niezależnie od jego ilości, rodzaju i marki)
 • Zbierający jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania
 • Definicja zbierającego zużyty sprzęt:
  • Art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy: „prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych”
 • Obowiązek w takim kształcie istnieje do 30 czerwca 2006 r.
 • Przewidziano możliwość karania grzywną za niewypełnienie w/w obowiązku
1 stycznia 2006 r
1 stycznia 2006 r.
 • Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20
zabezpieczenie finansowe art 18 20
Zabezpieczenie finansowe – art. 18 – 20
 • Przeznaczone na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który został wprowadzony przez danego przedsiębiorcę
 • Wnoszone w przypadku braku umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Forma zabezpieczenia – depozyt, umowa ubezpieczenia o.c., gwarancja bankowa
 • Element wniosku o wpis do rejestru
 • Coroczne rozliczanie zabezpieczenia (do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostało wniesione)
zabezpieczenie a op ata produktowa
Zabezpieczenie a opłata produktowa
 • Stawka opłaty produktowej podstawą dla określenia wysokości zabezpieczenia niewypełnienia obowiązków ustawowych
 • Stawki uzależnione od rodzaju sprzętu (0 zł - 20 zł za kg)
 • Pełnomocnictwo dla Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe stawki opłat produktowych (po 1 stycznia 2008 r.)
 • Projekt rozporządzenia gotowy
 • Brak zabezpieczenia – podstawa do wykreślenia z rejestru od 1 lipca 2008 r. (art. 14 pkt 3)
 • Brak zabezpieczenia a odmowa wpisu do rejestru?
1 lipca 2006 r
1 lipca 2006 r.
 • Wpis do rejestru – art. 7 i 8 oraz art. 90
 • Opłaty rejestrowe i roczne – art. 9
 • Sprawozdania – art.24 i art. 31
 • System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 r. – art. 42
wpis do rejestru art 7 i 8 zasady og lne
Wpis do rejestru – art. 7 i 8 (zasady ogólne)
 • Obowiązek złożenia wniosku do GIOŚ przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewidzianym w ustawie
 • Wniosek powinien zawierać:
  • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, numer NIP, REGON, numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w zał. nr 1 do ustawy
 • Informacje składane wraz z wnioskiem:
  • o zawarciu umowy z organizacją odzysku albo
  • o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, który przedsiębiorca zamierza wprowadzić w danym roku oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego
wpis do rejestru art 90 lex specialis
Wpis do rejestru – art. 90 (lex specialis)
 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do dnia 30 września 2006 r., w przypadku przedsiębiorców prowadzących już działalność w zakresie przewidzianym w ustawie
 • Dodatkowe informacje składane wraz z wnioskiem:
  • o ilości i masie wprowadzonego sprzętu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu)
 • Niedokonanie rejestracji – kara pieniężna (od 5 000 do 500 000 PLN)
op aty rejestrowe i roczne art 9
Opłaty rejestrowe i roczne – art.9
 • Opłata rejestrowa:
  • Uiszczana jednorazowo przy wpisie do rejestru
  • Górna stawka opłaty = 8.000 PLN
  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska: od 50 do 7500 PLN
  • Nieuiszczenie opłaty rejestrowej – odmowa wpisu do rejestru
 • Opłata roczna:
  • Uiszczana do końca lutego każdego roku (za wyjątkiem roku, w którym uiszczono opłatę rejestrową)
  • Stawki opłaty rocznej tak, jak przy opłacie rejestrowej
  • Nieuiszczenie opłaty rocznej – wykreślenie z rejestru
sprawozdania art 24 i art 31
Sprawozdania – art. 24 i art. 31
 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (z uwzględnieniem rodzaju i masy baterii):
  • Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu
  • Pierwsze sprawozdanie: do 15 października 2006 r. (ale art. 90) –
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi oraz unieszkodliwianiu:
  • Do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale
  • Pierwsze sprawozdanie – 30 października 2006 r.
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu:
  • Do 31 marca po roku, w którym miały miejsce w/w procesy
system zbierania sprz tu od 1 lipca 2006 roku art 42
System zbierania sprzętu od 1 lipca 2006 roku – art.42
 • Ograniczenie ilości przyjmowanego sprzętu:
  • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
 • Obowiązek nieodpłatnego przekazywania przyjętego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru GIOŚ
  • Sprzedawca detaliczny do sprzedawcy hurtowego lub bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania
  • Sprzedawca hurtowy – prowadzącemu zakład przetwarzania
1 pa dziernika 2006 r
1 października 2006 r.
 • Numer rejestrowy na fakturze – art. 21
 • Sieć zakładów przetwarzania – art. 33
numer rejestrowy na fakturze art 21
Numer rejestrowy na fakturze – art. 21
 • Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego:
  • Na fakturach oraz innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą
  • Za nieumieszczanie numeru na fakturach ustawa przewiduje karę grzywny
sie zak ad w przetwarzania art 33
Sieć zakładów przetwarzania – art. 33
 • Obowiązek zapewnienia sieci zakładów przetwarzania o odpowiednich zdolnościach przetwórczych, obejmującą terytorium kraju:
  • Zawieranie umów z prowadzącymi zakłady przetwarzania wpisanymi do rejestru GIOŚ
  • Sporządzanie i przedkładanie GIOŚ w terminie do dnia 31 marca każdego roku wykazu zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć
 • Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania – spełnienie obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy
 • Niezorganizowanie sieci (niezawarcie umów) może być traktowane równoznacznie z niewypełnieniem obowiązków nałożonych przez art. 27
1 stycznia 2008 r
1 stycznia 2008 r.
 • Obowiązek zapewnienia zbierania sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych – art. 28
 • Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30
obowi zek zapewnienia zbierania zu ytego sprz tu pochodz cego z gospodarstw domowych art 28
Obowiązek zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych – art. 28
 • Określenie sposobu wykonywania obowiązku zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu – art. 27
  • Podział sprzętu na „stary złom” i „nowy złom”
  • Problem oszacowania i weryfikacji proporcji udziału poszczególnych wprowadzających w masie „starego złomu”
 • Za niewypełnienie w/w obowiązku ustawa nie przewiduje sankcji karnych, ale możliwość nałożenia kary grzywny na podstawie art. 27
obowi zek osi gni cia odpowiednich poziom w odzysku i recyklingu art 30
Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu – art. 30
 • Obliczanie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu na podstawie prowadzonej ewidencji dot. sprzętu wprowadzonego oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie wydawanych przez prowadzących zakłady przetwarzania
 • Proporcje odzysku i recyklingu uzależnione od rodzaju sprzętu (odzysk od 70% do 80% masy, recykling od 50% do 75% części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu)
 • Niewypełnienie obowiązku – konieczność wniesienia opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu po 1 stycznia 2008 r.