Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung - PowerPoint PPT Presentation

c p nh t ti n tr nh i m i v n b n th a thu n chung n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung

play fullscreen
1 / 15
Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung
213 Views
Download Presentation
conroy
Download Presentation

Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cập nhật tiến trình Đổi mới Văn bản thỏa thuận chung

 2. Các đặc điểm cơ bản của Văn bản SOI • Dựa trên các nguyên tắc của Cam kết Hà Nội và Chương trình hành động Accra vì sự hài hòa, tinh giản và sự dụng nhiều hơn các hệ thống của quốc gia • Mục tiêu hướng tới việc tạo ra những tác động của các hỗ trợ phát triển dành cho y tế lên sức khỏe người dân Việt Nam • Được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm giải trình chung và không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hay tính áp đặt • Tất cả các bên ủng hộ cho các nguyên tắc và cam kết của Văn bản Thỏa thuận chung SOI • Được thông qua ngày 31/3/2009

 3. Các cam kết đối tác • Tăng cường tính làm chủ của quốc gia vì sự phát triển • Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả và rộng rãi vì sự phát triển • Chia sẻ và cùng tạo ra các kết quả phát triển • Các Cột mốc • Các Phụ lục: Báo cáo tổng quan y tế (JAHR); Điều khoản tham chiếu HPG

 4. Một số kết quả chính đạt được của Văn bản SOI hiện thời • Tổchứcthànhcôngdiễnđànđốithoạichínhsáchgiữa BYT vàcácđốitácpháttriểnthông qua cáccuộchọp HPG • Thựchiệnthànhcôngnhiềucộtmốctrong SOI • Tăngcườngsự minh bạchvàgiảitrìnhlẫnnhaugiữa BYT vàcác ĐTPT (Thông qua Ma trậnhoạtđộngcác ĐTPT trongngành y tế, JAHR …) • XâydựngKẾ HoẠCH 5 NĂM NGÀNH Y TẾ 2011-2015 vớisựnỗlựcchungcủacáccơquanchínhphủvàcác ĐTPT • HPG cóliênkếtmạnhmẽhơnvớicáchoạtđộngHiệuquảviệntrợcấpquốctế (IHP+), • Liênkếtmạnhmẽhơnvớicácđốitáccấpđộquốcgia (AEF, PAHI, ISG, ISGE, HIV/AIDS forum, INGO forum…) • Cáchoạtđộngthườngquyvềhiệuquảviệntrợ ở cấptỉnh • Củngcố Ban thưký HPG vớivaitròđầumốicủaVụ HTQT, Bộ Y tế

 5. Các thách thức • Viện trợ cho Việt Nam có xu hướng giảm, viện trợ cho ngành y tế cũng giảm theo khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình • Sự khác biệt về quan điểm, cơ chế tài chính, thời gian, theo dõi đánh giá giữa các ĐTPT • Sự hài hòa giữa các ưu tiên của BYT với các sự quan tâm của các ĐTPT chưa thực sự tương xứng • Sự khác biệt giữa cơ chế và thủ tục của ĐTPT và BYT đặc biệt là các thủ tục về tài chính • Nguồn nhân lực còn hạn chế • Sự tham gia các cơ quan, đơn vị chức năng của BYT còn hạn chế, cần được tăng cường

 6. Tiến trình Đổi mới Văn bản SOI Xem xét bối cảnh + dự thảo các lựa chọn • Tham vấn các bên tham gia: Đánh giá các lựa chọn: • Rà soát lại SoI • Thảo luận các lựa chọn Dự thảo đầu tiên – Nhóm nhỏ soạn thảo Tham vấn ý kiến các bên cho dự thảo đầu tiên Lặp lại quá trình dự thảo và đàm phán tiếp theo Thông qua lần cuối tại cuộc họp HPG (và có thể “ký kết” nếu phù hợp)

 7. Xem xét bối cảnh + dự thảo các lựa chọn đã được thực hiện • Giới thiệu và tổng kết quá trình thực hiện SOI và các bước đổi mới văn bản SOI • Tóm tắt việc thực hiện các Cột mốc • Một số lựa chọn đặt ra cho Văn kiện mới:- Đổi mới SOI- Giao ước quốc gia - Biên bản ghi nhớ.- Quy tắc ứng xử- Các nguyên tắc hợp tác đối tác

 8. Đổi mới SOI • Có vẻ đã đạt được mục đích • Được thực hiện bởi Bộ Y tế và nhiều đối tác • Đạt được hầu hết các mục tiêu, mục đích và các cột mốc • Cung cấp được nền tảng cho việc xây dựng trên cơ sở các quá trình và đầu ra sẵn có • Có thể tránh được các tranh luận không cần thiết về các khía cạnh pháp lý và tạo điều kiện để các ĐTPT tham gia và thông qua • Thể hiện vai trò làm chủ của Bộ Y tế • SOI là một mô thức mở trên cơ sở cách tiếp cận dựa trên kết quá, bao gồm các mục tiêu và kinh phí được xác định

 9. Giao ước quốc gia • Bộ Y tế đã ký kết Giao ước toàn cầu của Nhóm đối tác y tế quốc tế năm 2010 • Thực hiện các cam kết tập thể và cá nhận đối với các nguyên tắc về hiệu quả viện trợ trong y tế • Không phải tất cả các ĐTPT đều ký vào Giao ước toàn cầu IHP+ này • Điều này không đồng nghĩa với việc thúc đẩy các cam kết toàn diện của chính phủ một cách chính thức • Giao ước quốc tế IHP+ nhấn mạnh vào việc xây dựng cấu trúc và cơ chế quốc gia hiện thời • Các khía cạnh của IHP+ có thể được phản ánh qua phiên bản mới của SOI

 10. Biên bản ghi nhớ • Thường được dùng trong các công ty và các cơ quan chính phủ để xác định mối quan hệ giữa các đơn vị hay cơ quan • Định nghĩa tổng quát của Biên bản ghi nhớ chưa từng được diễn giải chi tiết • Đôi lúc có sự ràng buộc về mặt pháp lý, đôi lúc thì không • Nhìn chung Biên bản ghi nhớ giống như một văn kiện được ký kết giữa các bên • Văn bản SOI hiện nay “được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm chung và không ràng buộc về mặt pháp lý cũng như không mang tính áp đặt”

 11. Quy tắc ứng xử • Một bộ quy tắc quy định trách nhiệm hoặc cách hành xử đúng đắn cho các cá nhân, đảng phái hoặc tổ chức • Các nguyên tắc, giá trị, tiêu chuẩn hoặc các quy tắc ứng xử định hướng cho các quyết định, thủ tục và các hệ thống của một tổ chức theo cách mà: (a) Đóng góp vào phúc lợi của các bên tham gia, và (b) Tôn trọng quyền của tất cả các thành phần chịu tác động bởi quá trình thực hiện • Quy tắc ứng xử được áp dụng trong: Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ và các NGO trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo do thảm họa; lời thề Hippocrat; v..v..

 12. Các nguyên tắc Hợp tác đối tác • Định nghĩa:- Quan hệ đối tác: Hội nhóm gồm 2 hoặc nhiều hơn 2 đối tác hoặc là một sự sắp đặt mà ở đó các bên đồng ý hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy những lợi ích chung - Nguyên tắc: Sự tin cậy lẫn nhau hoặc cam kết phục vụ cho hệ thống niềm tin, cách ứng xử tuyên bố đóng góp nền tảng cho hệ thống hoặc cách ứng xử hoặc một chuỗi các lý luận • Được sử dụng như một khái niệm để thiết lập sự sắp xếp nhằm tăng cường sự điều phối và hài hòa, tinh giản • Văn bản SoI dường như phản ánh khái niệm này

 13. Nhóm nòng cốt HPG • Đã thảo luận và xem xét bối cảnh + dự thảo các lựa chọn • Một số trong những lựa chọn mới này thể hiện ở mức độ chi tiết nào đó và mô tả các định chế bắt buộc được yêu cầu • Khi đã lựa chọn được một cách tiếp cận mới, các bên có thể đi đến quá trình bàn thảo dài hơi và tích cực hơn • Lặp lại quá trình thảo luận về các yếu tố pháp lý để tránh sự ràng buộc về mặt pháp lý cho các ĐTPT • Kết luận: Việc đổi mới SOI là thích hợp nhất

 14. Lộ trình đổi mới SOI

 15. Kinh phí ước tính và các hỗ trợ tài chính