Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties
Download
1 / 37

Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties... - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties. ...met het oog op effectieve wet- en regelgeving? Carolien Klein Haarhuis WODC . Kort iets over het WODC. Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie www.wodc.nl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties...' - connor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties

Welke lessen kunnen we trekken uit evaluaties...

...met het oog op effectieve wet- en regelgeving?

Carolien Klein Haarhuis

WODC


Kort iets over het wodc
Kort iets over het WODC

 • Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie

 • www.wodc.nl

  • Semi-onafhankelijk, onderzoek op aanvraag van & in dialoog met het ministerie (onderzoeksprogramma)

   • Meer dan de helft wordt door WODC weer uitbesteed

 • Ruim 100 werknemers

 • Jaarlijks ruim 100 rapporten en evenzoveel artikelen (50% peer reviewed)

 • Tijdschrift Justitiële Verkenningen (JV)

 • WODC-Infodesk: bijna 500 informatievragen

 • Jaarlijks enkele honderdduizenden unieke bezoeken website


 • Wetgeving in nederland
  Wetgeving in Nederland

  • Vastleggen van instituties, bevoegdheden, geldstromen

  • Waarborgdoelen (bijv. rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, proportionaliteit)

  • Instrumentele doelen (bijv. meer aanbod van donororganen bewerkstelligen)

  • De meeste wetten zijn complex van samenstelling

   • Behelzen niet één, maar meerdere ‘interventies’ – o.a. concrete verplichtingen/verboden, sancties, kaders, subsidies...

 • Vaak meerdere normaddressaten

  • Bijv. gemeenten, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, burgers

  • Bijv. Awgb, Wod, Wet Tweede Fase


 • Voorbeeld van complexe wet wet tweede fase
  Voorbeeld van complexe wet: Wet Tweede Fase

  • Uiteenlopende instrumenten:

   • Vakkenprofielen

   • Nieuwe examenprogramma’s

   • Zelfstandig leren

   • Meer loopbaanoriëntatie, etc.

  • 3 doelen:

   • Modernisering onderwijsprogramma bovenbouw

   • Aansluiting Middelbaar (HAVO / VWO) met Hoger Onderwijs verbeteren

   • Meer autonomie school in keuze werkvormen


  Wetgeving in nederland een paar cijfers
  Wetgeving in Nederland: een paar cijfers

  Medio april 2014:

  • 1.958 wetten in werking

  • 2.257 AMVB’s

  • 5.278 Ministeriёle regelingen

   ‘Het totale aantal regelingen is tussen 2005-2013 stabiel gebleven’ (Brief minister aan TK, 12 september 2013)


  Waarom evalueren
  Waarom evalueren?

  • Complexe wetgeving & complexe praktijk

  • Leren(wat kan beter?)

  • Transparantie, verantwoording afleggen

  • Wet van de afnemende meeropbrengsten van beleid / wetgeving (meer van hetzelfde is niet altijd beter)

  • Reductie van ‘mediapraat’, ‘van horen zeggen’, ‘belangengroep-verhalen’

  • Andere (politieke) doelen:

  • Uitstel van besluitvorming – of juist doorduwen

  • ‘Munitie’ in het debat

  • Verdediging van gemaakte beleidskeuzes

  • ...


  Soorten evaluatie
  Soorten evaluatie

  • Ex ante: toekomstgericht / beleidsvoorbereiding

  • Ex post: terugkijkend

  • Ex durante: gaandeweg (leren)

  • Procesevaluatie: proces van in (en uit-)voering

  • Effectiviteitsevaluatie / effectenevaluatie: doel / neveneffecten

  • Monitoren: maatschappelijke (doel)indicatoren

  • Meta-onderzoek & evaluatiesyntheses: bestaande evaluaties als gegevensbron voor de beantwoording van nieuwe / overstijgende vragen


  Effectiviteitsevaluatie twee benaderingen
  Effectiviteitsevaluatie: twee benaderingen

  • Campbell (Collaboration) De experimentele invalshoek. Watwerkt?

   • Test beleid en wetgeving als in een ‘laboratorium’: contextuele invloeden worden uitgeschakeld

   • Attributief: zijn veranderingen op de doel-indicator ook echt aan de wet / het beleid in kwestie toe te schrijven?

 • Realist evaluation (o.a. Pawson, 2003/6; Pawson & Tilley, 1997)

  • Wat-werkt-benadering niet altijd realistisch. Hoe ga je om met complex beleid? Hoe verklaar je gemengde uitkomsten?

  • Contributief: hoe werken interventies (in wetten) welke mechanismen (M) triggeren uitkomsten (O) en onder welke condities (C) gebeurt dat?  C-M-O heuristiek

  • Mechanismen vaak verborgen (bijv. zwaartekracht, psychologische processen, afwegingen door mensen, groepsprocessen)


 • Experimenteel design la campbell
  Experimenteel design à la Campbell

  Waarbij T (T0, T1) staat voor tijdstip meting (resp. nulmeting en nameting), X voor de interventie (bijv. wetswijziging), e voor experimentele groep en c voor controlegroep.

  T0eX T1e

  T0c … T1c


  Realist evaluation cmo hoe werken wetten

  CONTEXT

  • Factoren die de werking van de wet beïnvloeden

  • Bijv. kenmerken doelgroepen of economische factoren

  MECHANISMEN

  - (Beoogde) Keten van gedragsreacties

  - Langs welke schakels?

  Outcome

  Wet

  Realist evaluation (CMO): HOE werken wetten?

  .-


  Synthese wetsevaluaties wodc 2008
  Synthese wetsevaluaties (WODC, 2008)

  • Hoe staat het met de onderzoekstechnische kwaliteit van wetsevaluaties?

  • Wat leren we over de aard en werking van de geëvalueerde

   wetten?

  • Welke typen interventies bevatten wetten?

  • Doelbereiking/ effectiviteit?

  • Tussengelegen processen?

  • Invloeden vanuit de context?


  Nederlandse wetten typen interventies
  Nederlandse wetten: typen interventies

  • ‘Bestuursinstrumenten’: 80% (kaders, instructies)

   • Voorbeeld: Wet op de Basisvorming

  • Juridische interventies: Handhaving: 59%. Vooral richting burgers en bedrijven.

   • Voorbeelden: Ontnemings (Pluk-Ze) wetgeving, Mededingingswet

  • Financiёle prikkels: 10%. Vooral voor burgers en bedrijven

   • Voorbeeld:Wet Inkomstenbelasting, Wet Ink.vz. Kunstenaars


  Doelbereiking
  Doelbereiking

  • 41 uit 58: ‘middelmatig’

  • 11: relatief hoog

  • 6: relatief gering

  • Meeste doelbereiking in geval van:

  • Wetten die louter uitvoerders adresseren

  • Kwaliteit van proces van invoering en uitvoering/handhaving

  • Meer tijdsverloop tussen invoering en evaluatie

  • Ambitieniveau


  C m o in de evaluatiepraktijk
  C-M-O in de evaluatiepraktijk ...

  • Veel beschrijvingen van het implementatieproces (de invoering en deels de tenuitvoerlegging)

  • Relatief veel over Uitkomsten (O)

  • ... echter weinig over Mechanismen (M): Gefragmenteerde beschrijvingen van de verdere dóórwerking op de doelgroep

   • Bijv. HOE leiden de vele instrumenten in de Wet Tweede Fase nu precies tot kwaliteitsverbetering?

  • Gefragmenteerde informatie over Contexten (C)


  Beoogde werking in wetten
  Beoogde werking in wetten

  • Institutionele mechanismen, gericht op organisaties met publieke taak

  • Zelfsturing, checks and balances, integrale aanpak, regierol, organisatorische ingrepen, versobering en transparantie

  • Sociale mechanismen, gericht op burgers en bedrijven

  • Rechtshandhaving, rechtsbescherming, financiële prikkels, communicatie


  Werkingsprocessen in werkelijkheid
  Werkingsprocessen in werkelijkheid

  • Personen, bedrijven, uitvoerders kennen de wet niet altijd (direct) goed

  • De uitvoering stokt of verloopt traag; coördinatie- en capaciteitsproblemen (vgl. Nas et al. 2011)

   • Autonomie en maatwerk lieten te wensen over; personeelsproblemen; problemen in de samenwerking tussen organisaties (taakverdeling, informatie-uitwisseling)

 • Evaluaties komen vaak (te) vroeg, waardoor uitvoering nog niet is voltooid en werking niet is opgetreden


 • Voorbeeld rechtshandhaving i n theorie
  Voorbeeld: rechtshandhaving in theorie

  • Een afdwingbaar ge- of verbod (interventie)

   • bijv. met sancties (straf- /bestuursrechtelijk)

   • of via de civiele rechter

 • Zou moeten leiden tot (generaal- en specifiek)preventieve werking (M)

 • En zo ongewenst gedrag voorkómen of terugdringen (O)

 • Niet alleen op burgers/ bedrijven, maar ook op uitvoerenden Bijv. aansturing van (huis)artsen


 • Rechtshandhaving de werkelijkheid
  Rechtshandhaving: de werkelijkheid

  • Sancties worden in de praktijk nauwelijks opgelegd  controle- en detectiekansen zijn klein

  • Preventieve werking is gefragmenteerd: hier wel, daar niet

  • Niettemin is veel naleving bereikt

  • Hoe dit laatste te verklaren?


  Werking in de praktijk andere voorbeelden
  Werking in de praktijk: andere voorbeelden

  • WMCZ: erosie van bestaande medezeggenschapstructuren  ‘crowding out’

  • Wvgs: spontane naleving vanwege grote bedrijfsmatige risico’s

  • Veerman (2013) vond dat de doelbereiking van wetgeving toeneemt met:

   • Consultatie

   • Inzet van toezichts- en handhavingsbevoegdheden

   • Nalevingsgerichte handhaving

   • Naleving


  Context
  Context

  • Omgevingscondities die het slagen of falen van wetten beïnvloeden

   Werkelijkheid:

  • Grote verschillen in succes tussen gemeenten, regio’s en groepen mensen

  • Grote instellingen en bedrijven ’doen het beter’

  • Flankerende wetten en regels werken volgens veel evaluaties ‘complicerend’


  Voorbeeld basisvorming
  Voorbeeld: Basisvorming

  • Bestuurlijke context

  • Andere, gelijktijdige hervormingsoperaties (2e fase / Studiehuis)

  • Schoolbesturen en leraren zijn overbelast, er is (te) weinig capaciteit voor uitvoering

  • Schoolcontext

  • Verschillen in resultaat tussen grote en kleine scholen & resultaatverschillen tussen vakken

  • Individuele context

  • Kwaliteitsbewustzijn bij leraren maakt verschil


  Context in de praktijk op 3 niveaus
  Context in de praktijk op 3 niveaus

  • Macro: samenleving/economie, wetten & regels

   • Groei, afname, fusies

   • Aanpalende wetten en regels, EU-regelgeving

  • Meso: organisaties & netwerken

   • Omvang organisaties

   • ‘Bestuurscultuur’

  • Micro: individuen, gevallen

   • Startniveau (bijv. nieuwkomers, scholieren, leraren)

   • Type crimineel (bijv. bij Pluk-ze), omvang van het bedrijf


  Context het veld uiterst divers zo ook werking en doelbereiking
  Context (het veld) uiterst divers, zo ook werking en doelbereiking

  Doel

  Wet/ interventie


  Aannames die zijn uitgedaagd
  Aannames die zijn uitgedaagd

  • Wet = naleving

   • Wetten leiden tot Weten…

   • ...en Weten leidt tot Doen

    Veerman (2013): weten, willen en kunnen zijn – gelet op de empirie – inderdaad cruciaal voor doelbereiking

  • Normadressanten maken kosten-batenafwegingen & handelen daar ook naar, bijv.

   • Calculeren detectie-, pak- en sanctiekans

   • Zijn gevoelig voor financiële prikkels

    Mensen gebruiken vuistregels en zijn gebiased, zijn sociale en emotionele wezens, etc. Niettemin: wetgeving heeft een ordenende functie, dus kan daar niet altijd van uitgaan

 • Regelgeving werkt overal op dezelfde manier / in dezelfde mate

  De context is dus van belang maar ook complex en divers; wordt nooit helemaal gekend


 • Mechanismen van menselijk gedrag
  Mechanismen van menselijk gedrag

  • ....die van belang kunnen zijn voor de werking van wetten (Veerman, 2013:73)

  • Betrokkenheid op het directe eigenbelang, moral hazard, shadow of the future

  • Sociale druk, imitatie, groupthink, gewoonte

  • Verliesaversie

  • Angstreductie

  • Padafhankelijkheid, reductie van cognitieve dissonantie

  • Informatiereductie

  • Respect


  Naar evidence based wetgeving
  Naar Evidence Based wetgeving?

  Voor beleid & onderzoek

  • Open de black box: hoe werkte ‘t / moet ‘t werken, voor wie en onder welke condities?

   Voor beleid

  • Oog voor de (o.a. sociale, economische en capacitaire) context bij de keuze & implementatie van interventies

  • Oog voor ‘fouten’ en ‘short cuts’ in waarneming en beslisgedrag doelgroepen

   • (in de VS:) vereenvoudiging van (communicatie van) regels, ‘default’ regels, aanhaken op saillante voorbeelden in campagnes

  • Inzet en gebruik van ex ante onderzoek


  Ex ante onderzoek
  Ex ante onderzoek

  • Steeds meer aandacht voor effectief beleid

  • Eerder onderzoek: ex ante evaluatie gebeurt niet zo vaak (en niet goed genoeg)

  • Inmiddels vele toetsen

  • Kaders: RPE ( Rbv 2008) en IAK (2011)

  • Wetenschappelijke inzichten over (verplicht) ex ante onderzoek

   • Nederland

   • EU  Stadium van beleid onderzochte alternatieven
  Stadium van beleid & onderzochte alternatieven

  • Hoe verder de planvorming, hoe minder mogelijke doorwerking

   • Stadium niet exact te bepalen o.b.v. de rapporten

 • 85% vond plaats voorafgaand aan de besluitvorming

  • Daarvan ogenschijnlijk het meeste ‘ergens halverwege’ het ontwikkelingstraject

 • 15% na nemen besluit verricht

  • Deels uitvoeringsanalyses, maar ook klein aandeel studies over doelbereiking / alternatieven

 • Gemiddeld zijn 3,4 alternatieven bestudeerd

  • Afhankelijk van opdrachtgever en uitvoerder

  • Na besluitvorming toch nog 1,8 opties • Uitgelicht m kba s
  Uitgelicht: (M)KBA’s

  • Verschillende doelen en alternatieven samenbrengen in één analyse

  • Op zijn minst projectalternatief en (nul)optie vergelijken op kosten en baten

  • In MKBA ook maatschappelijke kosten en baten verdisconteerd

  • Zo mogelijk in geld uitgedrukt (gemonetariseerd)

  • Uitmondend in een saldo

  • Bandbreedte rond dit saldo afhankelijk van scenario (gevoeligheidsanalyses)


  Voorbeeld mkba langer zwangerschaps en bevallingsverlof
  Voorbeeld: MKBA langer zwangerschaps- en bevallingsverlof

  • Beleidsalternatieven: 20 en 18 weken verlof. Nuloptie: 16 weken (huidige situatie)

  • Directe, indirecte en externe effecten vertaald naar kosten en baten

   • Direct: kosten en baten voor de (a.s.) moeders, werkgevers, overheid

   • Indirect: o.a. uitstel van kinderopvanggebruik

   • Extern: bijv. gezondheidseffecten door langere borstvoedingsperiode

 • Ervaringscijfers: literatuuronderzoek (buitenland)

  • Uitdrukken in eenheden, volume, monetaire eenheden (waarderingsmethode)

 • Conclusie: negatief maatschappelijk saldo

  • Bandbreedte wel groot

 • Effecten uitsplitsen naar actoren

  • Aanknopingspunten voor beleidsoptimalisatie


 • Uitgelicht ex ante evaluaties van potenti le effectiviteit
  Uitgelicht: Ex ante evaluaties van potentiële effectiviteit

  • Kan het doel met voorziene instrumentarium cq. alternatieven bereikt worden?

   • Kunnen met ‘Schoon & Zuinig’ de ‘coalitiedoelen’ versnelling energiebesparing (2%), een groter aandeel hernieuwbare energie (20%) en minder CO-2 uitstoot (30%) worden bereikt?

   • In hoeverre dragen convenanten bij aan de effectiviteit van energiebeleid? (literatuur, OESO-data en gevoeligheidsanalyses)

   • Vaak een mix van onderzoeksmethoden; in 50% kwantitatief onderzoek

 • De systematische KEA en de ‘planevaluatie’ sluiten op deze vragen aan, maar komen niet vaak voor

  • Beleidswetenschappelijke methode

  • ‘Arenamodel’


 • Gebruik van ex ante onderzoek in de praktijk
  Gebruik van ex ante onderzoek in de praktijk

  • Redelijke mate van kennisname door bijv. Kamerleden, bewindspersonen, het veld

  • Wisselende mate van standpuntbeïnvloeding/ discussie

   • Soms kwam de ex ante studie daarvoor te laat

   • Dezelfde – onzekere – bevindingen zijn gebruikt om bijv. zowel het SP- als het VVD-standpunt te onderbouwen

  • (Enige) doorwerking in 3 van de 5 onderzochte gevallen; in de 2 andere cases was sprake van:

   • Nieuwe minister, van een andere partij

   • Val van het kabinet-Rutte I


  Wat verklaart gebruik van ex ante onderzoek
  Wat verklaart gebruik van ex ante onderzoek?

  • Besluitvormingscontext

   • Relatie evaluatie – wetgeving niet 1 op 1; evaluatie geen receptenboek

 • Timing

  • Beleidscyclus ≠ looptijd onderzoek

 • Contact ‘opdrachtgever- opdrachtnemer’

  • bijv. in begeleidingsscommissie of klankbordgroep

 • Evaluatiekwaliteit

 • Begrijpelijkheid en verspreiding


 • Vragen
  Vragen

  • Eigen ervaringen / praktijken met ex ante en ex post evaluatie?

   • IAK?

 • Wat kan de bijdrage zijn van ex ante onderzoek op uw werkgebied (of breder)? / Wat zijn redenen om ertoe over te gaan?

  • Wat voor (soort) vragen zouden dan vooral gesteld moeten worden?

  • Wanneer is het te laat voor ex ante onderzoek; wanneer is het te vroeg?

 • Wat zijn redenen om niettot evaluatie over te gaan? • ad