Corporate slide master With guidelines for corporate presentations - PowerPoint PPT Presentation

connor-byers
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Corporate slide master With guidelines for corporate presentations PowerPoint Presentation
Download Presentation
Corporate slide master With guidelines for corporate presentations

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Corporate slide master With guidelines for corporate presentations
120 Views
Download Presentation

Corporate slide master With guidelines for corporate presentations

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Corporate slide master With guidelines for corporate presentations Modiwl 3 Cyflwyniad i sgiliau meddwl 1

 2. Nodau’r modiwl • Cyflwyno sgiliau meddwl i gydweithwyr neu adnewyddu eu dealltwriaeth ohonyn nhw. • Sefydlu cysylltiad rhwng sgiliau meddwl a PISA. Corporate slide master With guidelines for corporate presentations

 3. Amcanion y modiwl • Archwilio’r term ‘meddwl’ yng nghyd-destun PISA. • Gwneud cysylltiadau rhwng ymarfer yn y dosbarth a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar PISA a sgiliau meddwl. • Sefydlu arfer dda o ran sgiliau meddwl a rhannu rhai mentrau addysgol cyfredol sy’n cael eu defnyddio i ddatblygu meddwl yn yr ysgolion. • Adnabod ac archwilio rôl sgiliau meddwl o ran hybu dysgu gwell. Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 3

 4. Cysylltiadau Meddwl: gweithgaredd rhagbaratoi Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 4

 5. Cysylltiadau Mae PISA yn ein hannog i wneud cysylltiadau: • o fewn ac ar draws ystod o destunau • o fewn ac ar draws ystod o themâu • ar sail pob math o brofiadau personol. Corporate slide master With guidelines for corporate presentations Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu Rhaglen er Asesiad Disgyblion Rhyngwladol (PISA) yng Nghymru

 6. Tasg ‘Meddwl’ yng nghyd-destun PISA Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 6

 7. delweddu adnabod amcangyfrif cyfrifo rhesymu dadansoddi meddwl yn feirniadol gwerthuso adfyfyrio rhagdybio dilyniannu casglu tynnu diffinio esbonio creu datrys problemau rhagfynegi cynnig 7

 8. Datblygu sgiliau meddwl yng nghyd-destun PISA Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 8 Tynnwyd o: OECD (2012) Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

 9. Datblygu sgiliau meddwl yng nghyd-destun PISA Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 9 Tynnwyd ac addaswyd o: OECD (2012) Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

 10. Tasg Sefydlu’r hyn rydym yn ei wneud eisoes Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 10

 11. Sut mae’r cwricwlwm yng Nghymru yn cefnogi datblygiad sgiliau meddwl yng nghyd-destun PISA? 11

 12. Datblygu meddwl yn galluogi dysgwyr i: • magu dealltwriaeth ddyfnach o ran cysyniadau • deall sut y cyrhaeddwyd at syniad a’r strategaeth maen nhw’n ei datblygu er mwyn gwneud hynny • bod yn fwy beirniadol ynglŷn â thystiolaeth • meddwl yn hyblyg • dod i farnau a phenderfyniadau ar sail rheswm yn hytrach na dod i gasgliadau’n frysiog. Bydd rhain gyda’i gilydd yn hybu dysgu gwell. Corporate slide master 12

 13. Gall datblygiad o strategaethau dysgu helpu myfyrwyr i ddysgu’n fwy effeithiol a pherfformio’n well yn PISA Corporate slide master • Gall myfyrwyr sy’n gwybod y ffordd orau i grynhoi’r wybodaeth y byddan nhw’n ei darllen, gyflawni tasgau darllen sy’n fwy anodd o lawer, ar gyfartaledd, na’r rheiny nad ydyn nhw’n gwneud hyn. (OECD, 2010: tudalen 72) 13

 14. Gall datblygiad o strategaethau dysgu helpu myfyrwyr i ddysgu’n fwy effeithiol a pherfformio’n well yn PISA Corporate slide master • Bydd myfyrwyr yn perfformio’n well hefyd pan fyddan nhw’n gwybod pa strategaethau sy’n eu helpu i ddeall ac i gofio gwybodaeth, a thrwy fabwysiadu strategaethau i lywio eu dysgu nhw eu hunain. (OECD, 2010: tudalen 72) 14

 15. Gall datblygiad o strategaethau dysgu helpu myfyrwyr i ddysgu’n fwy effeithiol a pherfformio’n well yn PISA Corporate slide master • Mae deall strategaethau dysgu yn wirioneddol a defnyddio’r strategaethau hynny, lawer yn well o ran rhagfynegi perfformiad darllen na phan y bydd myfyrwyr yn darllen yn eang er mwyn pleser. (OECD, 2010: tudalen 72) 15

 16. Tasg Adnabod sgiliau meddwl drwy ddefnyddio asesiadau PISA Corporate slide master With guidelines for corporate presentations 16

 17. Corporate slide master 17

 18. Tasg – Tŷ gwydr: cwestiynau Corporate slide master 18

 19. Y sgiliau meddwl sy’n cael eu hasesu gan y dasg Tŷ gwydr • Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol. • Cywain gwybodaeth. • Creu a datblygu syniadau. • Meddwl am achos ac effaith a dod i gasgliadau. • Meddwl yn rhesymegol a chwilio am batrymau. • Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau. • Ffurfio barn a gwneud penderfyniadau. • Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl nhw eu hunain. • Cysylltiadau a meddwl ochrol. (OECD, 2012, tudalen 21) 19

 20. CYNLLUNIO • Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol • Cywain gwybodaeth • DATBLYGU • Creu a datblygu syniadau • Meddwl am achos ac effaith a dod i gasgliadau • Meddwl yn rhesymegol a chwilio am batrymau • Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau • Ffurfio barn a gwneud penderfyniadau • MYFYRIO • Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl nhw eu hunain • Cysylltiadau a meddwl ochrol • (OECD, 2012, tudalen 21) 20

 21. Gweithgareddau dosbarth sy’n meithrin meddwl o ran llythrennedd • Perfformio mathau gwahanol o dasgau darllen, megis adalw gwybodaeth benodol, datblygu dehongliad neu adfyfyrio ar gynnwys neu ffurf y testun. • Testunau darllen wedi’u hysgrifennu ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol, e.e. ar gyfer diddordeb personol, neu er mwyn ateb gofynion gwaith. 21

 22. Gweithgareddau dosbarth sy’n hybu meddwl yn fathemategol • Galluoedd mathemategol (e.e. modelu, datrys problemau) wedi’u rhannu i dri chategori: 1. cyflawni gweithdrefnau 2. gwneud cysylltiadau 3. meddwl yn fathemategol a chyffredinoli. • Defnyddio mathemateg mewn sefyllfaoedd gwahanol, e.e. problemau sy’n effeithio ar unigolion, cymunedau neu’r byd i gyd. 22

 23. Gweithgareddau dosbarth sy’n hybu meddwl yn wyddonol • Sgiliau prosesu, e.e. adnabod tystiolaeth; dod i gasgliadau, eu gwerthuso a’u cyfleu. • Nid yw’r rhain yn dibynnu ar set benodol o wybodaeth wyddonol ond ni ellir eu defnyddio pan nad oes dim cynnwys gwyddonol yn bresennol. • Defnyddio gwyddoniaeth mewn sefyllfaoedd gwahanol, e.e. problemau sy’n effeithio ar unigolion, cymunedau neu’r byd i gyd. 23

 24. Sut byddaf i’n creu effaith? Un peth y bydd rhaid i mi ei gofio... Heddiw dysgais fod... Roeddwn yn gwybod sut i... ond nawr gallaf... Y peth pwysicaf a ddysgais yn y sesiwn hon yw... 24

 25. Cyfeiriadau • OECD (2009) Take the test sample questions from OECD’s PISA Assessments. [Ar-lein]. Ar gael ar: www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/41943106.pdf(Cyrchwyd 24ain Hydref 2012). • OECD (2010) PISA 2009 at a Glance. [Ar-lein]. Ar gael ar: www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/41943106.pdf (Cyrchwyd 24ain Hydref 2012). • OECD (2012) Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu. [Ar-lein]. Ar gael ar: http://91.198.29.68/dtaafl/cym/wg14503_pisa_booklet_web__w_.pdf(Cyrchwyd 24ain Hydref 2012). 25

 26. Dolenni i fentrau ar y we sydd ar gael i ysgolion • www.sapere.org.uk/ • www.philosophy-foundation.org/ • www.cognitiveacceleration.co.uk/ • www.debonoforschools.com/asp/six_hats.asp • www.thinkingschool.co.uk/ • http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/ 26

 27. Darllen pellach • PISA 2009 Bradshaw, J., Ager, R., Burge, B. a Wheater, R. (2010): Cyflawniad disgyblion 15 oed yng Nghymru/Achievement of 15-Year-Olds in Wales. Slough: NFER. 27