1 / 27

Jézus, Isten Fia

Jézus, Isten Fia. Dogmatikus – biblikus megközelítés. Dogmatika: IF = Jézus isteni természete, EF = Jézus emberi természete Újszövetség: IF = Jézus különleges kapcsolata az Atyával, de nem szubsztanciális értelemben gondolkodik róla. IF a hellenizmusban. Vallástörténeti vélemények

connley
Download Presentation

Jézus, Isten Fia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jézus, Isten Fia

 2. Dogmatikus – biblikus megközelítés • Dogmatika: IF = Jézus isteni természete, EF = Jézus emberi természete • Újszövetség: IF = Jézus különleges kapcsolata az Atyával, de nem szubsztanciális értelemben gondolkodik róla.

 3. IF a hellenizmusban • Vallástörténeti vélemények • Bousset  Bultmann: • palesztinai őskereszténység: a feltámadásban lett Isten Fiává (ld. Róm 1,3: Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.) • hellenista keresztényeknél kezdik el először Isten Fiának nevezni. • Wetter (1916): a pogányságban isten fiai • a királyok (Egyiptom, Babilon, Asszíria) • csodatevők („istenemberek”, theioi andres) Az istenfiúság alapja az isteni erővel felruházottság.

 4. Isten fia a zsidóságban: a nép • Akkor ezt mondd a fáraónak: Így szól az Úr: Izrael az én elsőszülött fiam. (Ex 4,22) • Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. (Oz 11,1) • Halljátok, egek és te, föld, figyelj, mert az Úr beszél: „Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak. (Iz 1,2) • Ne tartsd vissza tőlünk könyörületed, mert te vagy a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. (Iz 63,16) • „Térjetek vissza, hűtlen fiaim; és meggyógyítom elpártolástokat.” (Jer 3,22) • De hát nem oly kedves fiam nekem Efraim és nem oly dédelgetett gyermekem, hogy minden megfenyítése után meg ne kellene róla emlékeznem? (Jer 31,20) • A gyermek tiszteli apját, a szolga pedig urát. Ha tehát én atya vagyok, hol az irántam való tisztelet? (Mal 1,6) • Bár azt mondtam: „Isteneknek mondanak titeket, és a Magasságbeli fiai vagytok mind.” (Ps 82,6) Valamennyiben közös, hogy a népet Isten különleges feladatra választotta ki teljes engedelmességgel tartozik Istennek

 5. Isten fia a zsidóságban: a király • Istenfiúsága ugyanolyan jellegű, mint a népé: • Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik. (2Sám 7,14 – Nátán orákulum) • Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet. (Ps 2,7) • Így szólít majd engem: Atyám vagy, Istenem és üdvöm sziklája! Én pedig elsőszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld minden uránál. (Ps 89,27-28)

 6. If a zsidóságban: angyalok, messiás • angyalok: Gen 6,2 (részben mitikus elképzelések alapján) az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. • Messiás? Nincs forrásunk ilyen elnevezésre • a Hénokban későbbi betoldás • 4Ezd-ban „szolga” értelemben használják. • De: a királyzsoltárokat a messiásra alkalmazták  ezekben a messiás Isten fia • Ugyanakkor a szinoptikusok nem a messiás címből vezetik le Jézus istenfiúságát! A zsidóságban Isten fia a kiválasztott (nincs különleges ereje, adoptív értelmű) engedelmességgel tartozik Istennek Ennek alapján intézkedései isteni eredetűek (de ő maga nem!)

 7. IF az Újszövetségben - bevezető • E cím azt fejezi ki, hogy Jézus különleges, egyedülálló viszonyban van az Atyával • Pálnál is: Jézus az egyetlen Fiú, a mi fiúságunk ebből az egyedülálló fiúságból ered. • Nem Jézus csodatevő erejét, hanem engedelmességét fejezi ki • Jézus tehát azért Isten Fia, mert tökéletes akarati egységben van az Atyával.

 8. Újszövetségi helyek • Keresztség: Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Mk 1,11) • itt a fiú az Ebed Jahvéra utal • Megkísértés: „ha Isten Fia vagy…” • Jézus a politikai messiási szerepet, a csodatevő istenfiúságot utasítja el. • Egyetlen helyen nevezik Jézust a csodája miatt Isten Fiának: • Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14,32-33) • De ld. szinoptikus forrását! • Aztán beszállt ő is a bárkába, és a szél elállt. Az ámulattól nem tudtak hová lenni (Mk 6,51)

 9. Újszövetségi helyek • Máshol mindenütt Jézus nem a csodái miatt, hanem megbízatása teljesítésében IF • Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” (Mk 15,39) • Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16) • Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,7 par)

 10. Mt 11,27 Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. • Jézus kapcsolata az Atyával az Ő titka, aminek felismeréséhez csak természetfölötti tudással lehet eljutni • vagy mint Péter, aki kinyilatkoztatást kap róla • „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. (Mt 16,17) • vagy mint a démonok, akik a sátántól tudják meg • A tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátták, elé vetették magukat, és elkezdték kiáltozni: „Te az Isten Fia vagy!” (Mk 3,11) • hangosan kiabált: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” (Mk 5,7 – a gadarai megszállott)

 11. Használta-e Jézus az IF nevet? • Nem lehet kizárni, de az is lehet, hogy csak az őskereszténység kezdi el a maga krisztológiai meggyőződését kifejezni vele. • Jn, Zsid: krisztológiai alapfogalom • Pál: használja, de ritkábban, mint a Kürioszt. • evangéliumok: emberi erővel sosem hívják így Jézust • Ahol használják, nem ószövetségi értelemben, és nem a kései zsidóság nyomán: • a Messiásnak ez a cím nem feltétlenül velejárója • a Péter-hitvallásban is elválik egymástól • Mt-nál az Isten Fiára: „boldog vagy”, a messiásra „távozz tőlem” a válasz. Mivel az ősegyház nem a messiásból vezette le az IF-t, azért használata feltehetően magára Jézusra megy vissza.

 12. Az IF Jézus használatában • A Messiást nem utasította el, de kerülte. • Legtöbbször az EF-t használta, és csak ritkán az IF-t, ebben ugyanis csak a fenség gondolata hangsúlyos. • IF  egy ember prófétai öntudatával, ebben a mély benső egység élménye fejeződik ki. • e benső titkot ritkán mondja ki • nem a csodatevők értelmében IF.

 13. Az IF elhelyezése a többi cím közé • Két fő szempontot emel ki • fiúi engedelmesség a küldetés teljesítésében • különleges viszony Istennel Ezek a király küldetésével rokon vonások, de új a maradéktalan akarati egység élménye. • IF és Isten Szolgája (= EJ) közeli rokonok. • Iz 42,1 az ebed-et a bekhiri-vel együtt használja (szerettem  egyetlen fiú) • A LXX sem a doulos (rabszolga), hanem a pais (szolga, fiú) szavakkal fordítja.

 14. Jézus istenfiúsága • Megkeresztelkedés története = krisztológiai alapvetés: ez jelenti ki, hogy kicsoda Jézus. • Csodatevő ereje is az engedelmességből származik. • Színeváltozás, Getszemáni kert: benső közössége az Atyával • Felkiáltás a kereszten: ez is csak e benső közösségből érthető meg. • Isten Szentje (Mk 1,24; Jn 6,69) = Isten Fia

 15. Három evangéliumi szakasz • Mt 11,27: jánosi jellegű szakasz, de ettől még lehet jézusi logion. • (Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.) • Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya. (Mk 13,32) • indirekt módon Jézus fiúságáról szól (mindentudásának egyetlen korlátja) • Mk 12,1-12 (gonosz szőlőművesek: végül fiát küldte el…) • Benne Isten utolsó küldöttének különleges viszonya jut kifejezésre • Mindig különbséget tesz „az én Atyám” és „a ti Atyátok” között. • Dávid-fiúság, rokoni kapcsolatok helyett számára ez az egyetlen lényegi viszony.

 16. Az ősegyház hite Isten Fiában • A feltámadás után közkeletűvé válik. • ApCsel 8,37 sok régi kéziratból hiányzik. E betoldás régi keresztségi hitvallásból kerülhetett a szövegbe: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. • Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. (1Ján 4,15) – szintén régi formula • Szintén a hitvallással van összefüggésben a Zsid 4,14: Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban. • Róm 1,3b-4: Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. (= horisztentosz hüiou theou en dünamei = erőben) • Nem azt akarja állítani, hogy Jézus csak a feltámadás óta Isten Fia, hanem a feltámadásban „erőben mutatkozott meg” istenfiúsága.

 17. Isten Fia Pálnál • A Küriosz sokkal gyakoribb. De az Úrrá magasztalás nála is a fiúi engedelmesség folyománya. • Róm 8,32: Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta – utalás az Izsák feláldozása történetre • Gal 4,4: De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek… • Róm 5,10: Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk… • 1Tesz 1,10: várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment bennünket az eljövendő haragtól. • A bűnbocsánatnak is az a célja, hogy fiakká legyünk. • Arra vagyunk rendelve, hogy mi is fiakká legyünk.

 18. Isten Fia Pálnál 2. • 1Kor 15,28: S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. • Itt a fiúság az üdvtörténettel van szoros kapcsolatban. • A Fiúnak nem Isten létével, hanem kinyilatkoztatásával van összefüggése. • egységük alapja: Isten a Fiúban jelenti ki önmagát.

 19. IF a szinoptikusoknál • Mk: „Ez az ember valóban Isten Fia volt” (Mk 15,39) • óvatosan vezet el ehhez a végső kijelentéshez, mert benne Jézus titkáról van szó. • Mt, Lk: már nem tartózkodnak a használatától, válaszolnak a hogyan kérdésére: szűztől születés • Csakhogy: az ősi hitvallás szerint Dávid fia • Pálnál ez nem probléma, ld. Róm 1,3 • Lk az apa nélküli születést adopcióval oldja meg • József fiának vélve – 3,23 • Máté pedig Mária közbeiktatásával • családfa Józsefre levezetve, aki jegyese Máriának, Jézus anyjának – 1,16

 20. A „családfa” későbbi megoldása • A hitvallásokból kihagyják a „Dávid fia” formulát • Tehát a szűztől születés gondolatának fejlődése: • 1. Dávid-fiúság testben, Isten Fia lélekben • ld. Gal 4,4 „asszonytól született”: csupán a mi emberségünk felvételéről beszél • 2. A szűztől születés Máté és Lukács sajátja, eszerint Isten Fia, mert szűztől született, a Dávid-fiúság adopció • 3. Újszövetség után: Mindkét fiúság valóságos (nem adoptív), a családfát Máriára vezetik le.

 21. Isten Fia Jánosnál • A különleges eredet prepozíciója: ek (-ból) • A hogyant nem magyarázza, az emberi szülők kérdése nem vetődik fel. • Jézus egyedülállósága: monogenész (egyszülött) • egyetlen, szeretett, kezdettől kiválasztott • Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. 1,18 • Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 3,16 • Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 1Ján 4,9

 22. IF Jánosnál 2. • Isten Szentje  Jézus különbözik minden teremtménytől: IF szinonímája • Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. Jn 6,69 • hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, azért mert azt mondtam: Isten Fia vagyok? • Jn-ban (a Szin-kal ellentétben) Jézus nyíltan hirdeti, hogy IF. • Tartalma itt is az engedelmesség és az egység a kinyilatkoztatásban, de ez utóbbi hangsúlyosabb. • Jézus engedelmessége a kinyilatkoztatás hűséges átadásában mutatkozik meg. • Az Atya és a Fiú közötti lényegi egység az akarati egység miatt áll fenn. • Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. 4,34 • De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött. 5,36

 23. IF Jánosnál 3. • Isten akaratának teljesítésében nem eszköz, hanem társ • nem belső kényszerből kell teljesítenie, mint a prófétáknak • Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. 5,17 • Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak. 9,4-5 • Részt vesz az élet alkotásában is: halottakat támaszt fel (Lázár, 11. fej.) • A szenvedés és a halál vonatkozásában is IF. • egyszülött Fiát adta oda (3,16) – edoken: halálra adni-t is jelent. • monogenész: Izsákra is utal. • A cselekvés és a tanítás egysége • Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított. 8,28 • Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött. 7,16

 24. Isten Fia Jánosnál 4. • „Aki küldött engem” • ez nem a próféta küldetése, hanem az egybetartozáson alapul. Ez a szereteten alapul, ez az egység végső oka. • Az Atya ugyanis szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat is mutat neki, hogy csodálkozzatok rajta. Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. 5,20-21 • Jézus az Atyától jön, és vissza is tér hozzá. • Nincs tehát egyedül, az Atya nem általa, hanem vele cselekszik. • ha ítélkezem is, igazságos az ítéletem, mert nem vagyok egyedül, hanem én, és aki küldött, az Atya. 8,16 • Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 16,32 • Az Atya nagyobb mint a Fiú, de csak annyiban, hogy Jézus tőle jön és hozzá tér vissza. • hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 14,28 • Állítja az Atyával való egységet is: • én és az Atya egy vagyunk. 10,30 • ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok. 10,38 • Kifejezetten állítja a preegzisztenciát is: • Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. 8,58

 25. Isten Fia Jánosnál 5. • Jn is tudja (mint Mk), hogy Jézus fiúsága emberileg felfoghatatlan. • Istenkáromlónak tartják: nem a messiás, hanem a Fiú miatt • hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, azért mert azt mondtam: Isten Fia vagyok? 10,36 • Nem jótettedért kövezünk meg - felelték a zsidók -, hanem a káromlásért, azért hogy ember létedre Istenné teszed magadat.” 10,32-33 • Hogyan bizonyítja istenfiúságát? Jn 5 és 8: egyfajta kisztológiai ismeretelmélet: • ember nem tanúsíthatja, csak az Atya • az ismeri meg Krisztus fiúságát, aki • ismeri az Atyát és az ő tetteit cselekszi: Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek. 7,17 • látja Jézus tetteit: Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem. De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.” 10,37-38

 26. IF az Újsz. többi irataiban • Paszt, Jak, 1Pét: teljesen hiányzik. Jel 1x, ApCsel 2x • Zsid: előtérben áll • a főpapot a preegzisztencia miatt összekapcsolja az IF-val. • IF-sága a kiny. küldetésén alapul. Ez több mint a prófétáké: már az elején külön veszi: • Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. 1,1-2 • A Fiú felette áll az angyaloknak és Mózesnek is: • Vajon melyik angyalnak mondta valaha: „A fiam vagy, ma szültelek?” Vagy: „Én atyja leszek, ő meg a fiam.” Ám amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: „Imádja őt Isten minden angyala.” 1,5-6 • ő Mózesnél annyival nagyobb dicsőségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építője, mint a ház. 3,3

 27. IF a Zsid-ben 2. • A zsoltárok Jézusra vonatkoznak: • közvetlenül Istennek van szólítva: • A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszője. 1,8 • neki tulajdonítja a világ teremtését: • Továbbá: Kezdetben, Uram, te teremtetted a földet, az ég is a te kezed munkája. 1,10 • Jelentős az engedelmesség motívuma: • Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. 5,8 • Az apa és anya nélküli Melkizedekkel való rokonság. Az emberi nemzésnek nincs jelentősége. • Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké. 7,3

More Related