slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙ โดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก PowerPoint Presentation
Download Presentation
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙ โดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙ โดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙ โดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก. ระบบบริการสาธารณสุข. บริการสาธารณสุข. Good service delivery. Referral system. Health Service Delivery. Special care. Rehabilita tion. Curative. P & P. Holistic care.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙ โดย พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก' - colton-hatfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๕๙

โดย พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก

slide6

Referral system

Health Service Delivery

slide7

Special care

Rehabilita

tion

Curative

P

&

P

Holistic care

Palliative & long term care

slide9

ที่มาและเหตุผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่มาและเหตุผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

slide13

นโยบาย รัฐ/รมต.(SMART Health)

 • คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
 • ปัจจัยแวดล้อม UCเปลี่ยนแปลง

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

(ฉบับปรับปรุง)

ขึ้นระบบ ISO

กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายของหน่วยบริการ รวมทั้งการจัดเครือข่ายหน่วยบริการ ตามระเบียบว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ

ประกาศเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ(สค.48)

สำรวจความเห็น จากผู้เกี่ยวเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ปรับโครงสร้างสปสช.

ก่อตั้ง

สปสช.

(มค.46)

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

สพค.ส่งมอบภารกิจงานเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ ร่วมให้บริการ ให้กองทุนปฐมภูมิ

มีการหารือเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

(จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ตาม ม.44 (กย. 47)

พ.ร.บ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (พย.45)

slide15

หลักการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหลักการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

slide16

แนวคิดการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแนวคิดการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

slide17
หลักการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหลักการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

เพื่อประกันคุณภาพหน่วยบริการที่ให้บริการแก่ประชาชน

 • เพื่อจัดประเภทหน่วยบริการที่ให้บริการในระบบหลักประกันฯ
 • กรณีหน่วยบริการภาครัฐเน้นการตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ สนับสนุนการกระจาย และ พัฒนาหน่วยบริการ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพแข่งขัน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน
 • เพื่อจัดเครือข่ายหน่วยบริการ และ พัฒนาระบบส่งต่อ
 • เพื่อจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
slide18

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เฉพาะทาง :> จัดบริการเฉพาะสาขา ด้วยแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญ ต้องมีสถานที่และเครื่องมือเฉพาะ ใช้เทคโนโลยีสูง ราคาแพง

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ :> ต้องจัดบริการที่เพียงพอ รองรับผลรวมประชากรที่หน่วยบริการประจำระบุว่าจะส่งต่อมา เช่น รพ.ชุมชน รองรับ ทั้งอำเภอ รพ.จังหวัดต้องมีเตียงรองรับทั้งจังหวัด ด้วย

หน่วยบริการประจำ :> จัดบริการปฐมภูมิที่ครบถ้วนอย่างเป็นองค์รวม เพียงพอในการดูแลประชากรที่รับผิดชอบ และระบุหน่วยบริการที่จะส่งต่อเมื่อจำเป็น

หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการร่วมให้บริการ:> เป็นเครือข่ายหน่วยบริการของหน่วยบริการประจำ เพื่อให้บริการครบถ้วน เข้าถึงได้ ของประชากรที่หน่วยบริการประจำรับผิดชอบ

www.nhso.go.th/khonkaen

slide19

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557

2,895.09 บาท ต่อประชากร

slide20

กรอบวงเงิน : อัตราเหมาจ่ายรายหัวปี 2557

* ประเภทรายการที่ 4 ครอบคลุมประชากรไทยทุกคน

slide22

กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

slide24
หน่วยบริการ
 • ให้บริการตามขอบเขต บทบาท และหน้าที่ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
 • พัฒนาส่วนขาด และ พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
 • เบิกจ่ายค่าชดเชยบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
slide25

แนวคิดการปรับเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแนวคิดการปรับเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

slide27
สรุปประเด็นที่ขอปรับปรุงข้อบังคับฯสรุปประเด็นที่ขอปรับปรุงข้อบังคับฯ
 • ปรับนิยามหน่วยบริการใหม่ โดย
  • หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีความชัดเจน คือ “ให้บริการปฐมภูมิอย่างเป็นองค์รวม”
  • หน่วยบริการร่วมให้บริการ ให้สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงเพื่อรับค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขได้ (เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย ร้านยาคุณภาพ คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ Nursing Home ศูนย์ฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ (O&M) เป็นต้น)
  • เพิ่มหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ได้แก่ “หน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะทาง” ซึ่งจะขึ้นทะเบียนตามข้อตกลงให้บริการเฉพาะโรคหรือเฉพาะบริการ
 • ระบุให้ชัดเจนขึ้นว่า สถานบริการภาครัฐ และของสภากาชาดไทยที่จัดตั้งภายหลังปี 2547 ให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ UC ทุกแห่ง

รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

slide28
การจัดประเภทของหน่วยบริการการจัดประเภทของหน่วยบริการ

ประเภทหน่วยบริการที่ขอปรับใหม่

ระดับบริการ

ประเภทหน่วยบริการเดิม

ปฐมภูมิ (Primary Care)

หน่วยบริการประจำ

หน่วยบริการประจำ

หน่วยบริการปฐมภูมิ

หน่วยบริการปฐมภูมิ

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ทุติยภูมิ

+

ตติยภูมิ

(Hospital

Care)

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะทาง

slide29

กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

slide30

ภาพระบบบริการปฐมภูมิในอนาคต (5 ปีข้างหน้า)

ประชาชนมีศักยภาพดูแลตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีหมอประจำครอบครัว และรู้ว่าใครคือหมอประจำครอบครัว ของตน เมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลและส่งต่ออย่างเหมาะสม

หมอประจำครอบครัว หมายถึง แพทย์ แพทย์ FM และทีม สหวิชาชีพ และมีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

slide31

รูปแบบการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

มี 2 รูปแบบ คือ

หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (PCC: Primary Care Center)หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถจัดบริการได้ครบถ้วนตามขอบเขตบริการปฐมภูมิ โดยมีแพทย์ปฏิบัติงานประจำ ร่วมกับทีม สหวิชาชีพ และมีศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิ สามารถพัฒนาและขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำได้ ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น ศสม. ศบส. เป็นต้น

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU: Primary Care Unit) เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถจัดบริการได้ตามขอบเขตบริการปฐมภูมิ มีแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและให้คำปรึกษา หรือไปบริการเป็นบางวัน แต่มีทีมสหวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจำ ได้แก่ รพ.สต. ศสม. หน่วยบริการ ปฐมภูมิของรพช. และรพท. รพศ.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ ศบส. เป็นต้น

slide32

ภาพระบบบริการปฐมภูมิในอนาคต (5 ปีข้างหน้า)

หน่วย

รับส่งต่อ

CUP

PCC

หน่วยร่วมให้ บริการ

PCU

PCU

PCU

หน่วยร่วมให้ บริการ

PCU

slide33
แนวทางการปรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
 • ปรับภาษาให้เข้าใจง่าย ลดความสับสนในการตีความ
 • กำหนดบทบาทหน่วยบริการประจำ ในการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการ ให้ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ DHS
 • ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ service plan และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกณฑ์บริการ และเกณฑ์บุคลากร การมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น
 • ปรับแนวทางการให้คะแนนในการตรวจประเมินหน่วยบริการในระดับบริการปฐมภูมิ ทั้งรายข้อและการสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อแสดงระดับคุณภาพ และชี้ทิศการพัฒนา
 • การแยกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินกองทุนฯสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ แยกจากเงินบำรุงโรงพยาบาล
slide34
การใช้ประโยชน์จากเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
 • เป็นการประกันคุณภาพบริการให้แก่ประชาชนว่า หน่วยบริการมีความพร้อมให้บริการตามขอบเขต บทบาท และหน้าที่ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
 • ชี้ทิศการพัฒนา พัฒนาตามส่วนขาด และ พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
 • เบิกจ่ายค่าชดเชยบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
slide36
บริการเฉพาะทาง ที่ร่วมให้บริการกับ สปสช
 • 9. มะเร็ง
 • 9.1 Leukemia & Lymphoma
 • 9.2 มะเร็งเคมีบำบัด
 • 9.3 มะเร็งรังสีรักษา
 • 10. วัณโรคดื้อยา
 • 10.1 หน่วยบริการรักษาด้วยยาพื้นฐาน
 • 10.2 หน่วยบริการที่รักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา
 • 10.3 Laboratory Testing
 • 11. หัวใจ
 • 11.1 รับส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทาง
 • ศัลยกรรมหัวใจ
 • 11.2 ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
 • 11.3 ใส่สายสวนหัวใจ (Cath Lab)
 • 11.4 ให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • 12. หลอดเลือดสมอง
 • 12.1 ผ่าตัดสมอง
 • 12.2 ให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • 13. หน่วยสำรองเตียง
 • 13.1 การรักษาทารกแรกเกิด
 • 13.2 การรักษาและการผ่าตัดสมองทางสมอง
 • และระบบประสาท
 • 13.3 การรักษาและการผ่าตัดหัวใจ
 • 13.4 การรักษาที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • Hemophilia
 • HIV

2.1 คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ (AVR)

2.2 Laboratory Testing CD4 VL PCR DR

2.3 Voluntary Counseling & Testing (VCT)

3.ข้อเข่าเทียม (อุปกรณ์)

4.นิ่ว

4.1 ผ่าตัดแบบเปิด/เจาะ

4.2 ส่องกล้อง

4.3 สลายนิ่ว

5. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กท่อน้ำดีตีบตั้งแต่กำเนิด 

6. ตา

6.1 การผ่าตัดตาต้อกระจก

6.2 Laser ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

7. ไตวายเรื้อรัง

7.1 การล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD)

7.2 การฟอกเลือดด้วยไตเทียม (HD)

7.3 การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT)

7.3.1 หน่วยบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

7.3.2 หน่วยบริการจ่ายยากดภูมิ

8. ปากแหว่ง/เพดานโหว่

8.1 ผ่าตัด

8.2 ฝึกพูด

8.3 จัดฟัน