slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod IOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod IOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
colt-hewitt

Úvod IOP - PowerPoint PPT Presentation

72 Views
Download Presentation
Úvod IOP
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAMMinisterstvo pro místní rozvojStaroměstské nám. 6110 15 Praha 1www.mmr.cz Integrovaný operační program (IOP)

 2. Úvod IOP • Operačním program realizovaný pro cíl 1 – Konvergence • Charakterizován jako tématický OP • Koncipován jako program komplexních intervencí národního rozměru pro řešení společných problémů na území České republiky • Navazuje na principy Lisabonské strategie • Zpracován na základě principu partnerství • Opřen o nařízení o ERDF a obsažen v NSRR • Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj • Schválen vládou dne 5.3.2007 usnesením č. 197 Integrovaný operační program (IOP)

 3. Globální cíl IOP Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti - veřejné správy - veřejných služeb - řízení územního rozvoje. Podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR. Integrovaný operační program (IOP)

 4. Struktura IOP Integrovaný operační program (IOP)

 5. Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy Prioritní osa řeší - modernizaci ústřední a územní veřejné správy prostřednictvím informatizace – Smart Administration - rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) Hlavním cílem je vytvoření efektivní správní administrativy. Prioritní osa obsahuje 2 tzv. oblasti intervence (1.1 a 1.2). Integrovaný operační program (IOP)

 6. Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě • rozvoj elektronické veřejné správy – eGovernment, eTax, eCulture, eHealth aj. • tvorba registrů (živnostenské, finanční, katastrální úřady, zdravotní pojištovny, správy soc. zabezpečení) • tvorba a sdílení dat ve veřejné správě Příjemci:organizační složky státu a jejich zřizované organizace, vč. finančních a katastrálníchúřadů, ap. Integrovaný operační program (IOP)

 7. Prioritní osa 1 – Smart administration 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě • rozvoj a obnova informační infrastruktury v územní VS • aplikace ICT standardů ve veřejné správě Příjemci: kraje, obce a jejich zřizované organizace, svazky obcí Integrovaný operační program (IOP)

 8. Prioritní osa 2 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Priorita se zaměřuje na zajištění a podporu kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti - sociální péče - zdravotnictví - zaměstnanosti - bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Podstatné z regionálního hlediska je, že se jedná o služby, které je nutno zajišťovat plošně v celém území ČR. Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence. Integrovaný operační program (IOP)

 9. Prioritní osa 2 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace • investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb • budování institucí zajišťující návrat sociálně ohrožených osob na trh práce – Romská komunita • podpora sociální ekonomiky Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé v sociální ekonomice Integrovaný operační program (IOP)

 10. Prioritní osa 2 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví • modernizace přístrojového vybavení • oblast prevence zdravotních rizik • řízení systému zdravotní péče, aj. Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji a obcemi, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., nebo zákona č. 258/2000 Sb. Integrovaný operační program (IOP)

 11. Prioritní osa 2 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti • adaptace a modernizace systému služeb zaměstnanosti tvorbou a podporou • regionálních školících středisek, • výcvikových a rekvalifikačních institucí Příjemci: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce), kraje a jimi zřizovanéorganizace Integrovaný operační program (IOP)

 12. Prioritní osa 2 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik • infrastruktura veřejné správy pro oblast bezpečnosti a prevence rizik – modernizace složek Integrovaného záchranného systému (Hradec Králové) • podpora investic pro policejní služebny a policejní operační střediska Příjemci:organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace Integrovaný operační program (IOP)

 13. Prioritní osa 3 –Národní podpora územního rozvoje Priorita je zaměřena na zlepšení efektivity řízení a koordinace sektorů - cestovního ruchu - kultury - bydlení - tvorby územních plánů Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence. Integrovaný operační program (IOP)

 14. Prioritní osa 3 –Národní podpora územního rozvoje 3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu • organizace, řízení a podpora marketingu cestovního ruchu na národní úrovni • řízení cestovního ruchu na národní úrovni • zajištění standardizace kvality služeb cestovního ruchu Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Integrovaný operační program (IOP)

 15. Prioritní osa 3 –Národní podpora územního rozvoje 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví • Zefektivnění výkonu veřejné správy v oblasti kulturního dědictví • Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby • Ekonomizace kulturního dědictví formou zefektivnění poskytovaných a vzniku nových služeb Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,NNO a zájmová sdružení právnických osob Integrovaný operační program (IOP)

 16. Prioritní osa 3 –Národní podpora územního rozvoje 3.3 – Zlepšení prostředí pro bydlení • revitalizace problémových sídlišť • podpora bytových domů (pilotní projekty zahrnující sociální bydlení – Romská komunita) Příjemci: vlastníci domů, obce Integrovaný operační program (IOP)

 17. Prioritní osa 3 –Národní podpora územního rozvoje 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik • tvorba a aktualizace územních plánů a územních analytických podkladů • vytvoření systému trvalé aktualizace dat a standardizace výstupů z různých zdrojů Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace Integrovaný operační program (IOP)

 18. Závěr Celkové finanční zdroje1 553 010 664 € - příspěvek Evropského společenství 274 060 706 € - národní zdrojeZprostředkující subjekty:Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury Integrovaný operační program (IOP)

 19. Děkuji za pozornost.Ing. Marcela OndráčkováMinisterstvo pro místní rozvojOdbor řízení operačních programůvíce informací na www.strukturalni-fondy.cz Integrovaný operační program (IOP)