state enterprise law focus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง PowerPoint Presentation
Download Presentation
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

www.sepo.go.th. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.). ข้อมูลทั่วไป. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. สังกัด : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ : นายพรชัย รุจิประภา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง' - colman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
state enterprise law focus

www.sepo.go.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ข้อมูลทั่วไป

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สังกัด: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ : นายพรชัย รุจิประภา

กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

Website : www.nsm.or.th

โทร.025779999

 • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
 • กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9)
 • จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน(ม. 6)
 • การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7)
 • วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8)
 • การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง
 • การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1)
 • การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด)

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร

 • ผู้อำนวยการ (CEO) : นายพิชัย สนแจ้ง
 • สัญญาจ้างลงวันที่ : 3 ส.ค. 52
 • ระยะเวลาจ้าง : 3 ส.ค. 52 – 2 ส.ค. 56
 • วาระที่ 1 วาระที่ 2
 • ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO
 •  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก
 • : ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • รอง CEO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง
 • CFO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลังSTATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือนพนักงาน

 • วัตถุประสงค์
 • ส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้สึกและความบันเทิงแก่ประชาชน
 • รวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
 • วิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
 • ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • (ม.6 ดูม. 7 ประกอบ)

กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน

 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง

 มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง

 ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น

อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58

Min-max ของเงินเดือน: 5,510 – 113,520 บาท

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) :

สายวิชาการ 9,670 บาท สายสนับสนุน 8,610 บาท

จำนวนพนักงาน : 112คน ลูกจ้าง 77คน (31 พ.ค. 54)

มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ

 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป

 ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

 • จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ครม. แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ (ม. 11)
 • วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี กก. ที่ ครม. แต่งตั้ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ม.13)
 • การแต่งตั้งกรรมการอื่น : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (ม.11)
 • ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกำหนดอัตราเงินเดือนด้วยความเห็นชอบของ ครม. (ม. 18)
 • ผู้ว่าการอาจพ้นจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ตามเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ (มาตรา 20 (3))

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการของ อพวช. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ อพวช. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อพวช. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อพวช. ในกิจการตามมาตรา 7 (5) (ม.12)

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการของ อพวช. (ม.19)

หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

ที่มาของข้อมูล

 สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th

 มติคณะรัฐมนตรี

 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1

ผู้อำนวยการส่วน : -

ผู้จัดทำ : นางสาวชนิกานต์ สุขขะเสริมสุข

โทร. 022985880-9 ต่อ 6754

วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update)

ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง (เลขเรื่องเสร็จ) -