Download
z sady a doporu en pro tvorbu elektronick ch prezentac n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

 2. Název práce Jméno a příjmení autora Předmět , v rámci něhož byla práce vypracována

 3. Směrnice a zásady tvorby snímků / 1 • Slovní komentář k jednomu snímku(mimo titulního a děkovného)má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 10 snímků– ne více !! • Každý snímek by měl mít svůjnadpis. • Na jednom snímku by nemělo být vícenež cca 9 až 11 řádků textu(kromě nadpisu).Prezentace není promítáním textových stránek z práce či projektu ! • Pokud to není nezbytně nutné,neumisťujte do prezentace hypertextové odkazyna jiné soubory ani na Internet.

 4. Směrnice a zásady tvorby snímků / 2 • Používejtekrátké a stručné věty (hesla), ne věty dlouhé a rozvětvené ! • Užívejte typ písmaArial, Arial NarrowčiHelvetica, nikolinapř.TimesNewRoman či jiné specifické fonty. • Písmonadpisůminimálně36 bodůči větší. • Písmo běžnéhotextu 28 bodůči větší. • Minimální použitá velikost písmana snímku by neměla klesnoutpod 24 body. Pro posluchače v zadních řadách se prezentace stává nečitelnou !!

 5. Směrnice a zásady tvorby snímků / 3 • V jednom snímkuneužívejte víc než 2 až 3 dru-hy písma. Vyvarujte se užití písma typukurzíva. • Neužívejtelemováníči„ozdobné“ okrajesnímků Vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky. • Musíte-li– spíše výjimečně –v prezentaci použítspeciální symboly (Wingdings, Webdings, Symbol apod.), ověřte si její výslednou podobu předem na počítači, který při prezentaci použijete. • Celou prezentacipřed použitím důkladně zkon-trolujte, a toi pravopisně !

 6. Kontrast a barevné schéma snímků • Vysoký kontrast prezentaceje velmi důležitý. • Užívejtesvětlý text/popis na tmavém pozadí– nikoli naopak !!Např.: • Text:bílá, žlutá,světle zelená, světle modrá • Pozadí:tmavě modrá • POZOR:červený,oranžový,modrý, šedýtext/popis je při projekci na tmavém pozadí nevýrazný, nekontrastní a špatně čitelný.

 7. Animace a přechody snímků • Pokud nechcete, aby se celý obsah snímku zobrazil najednou, použijteanimaci jeho částí, tj.postupné řízené zobrazováníjednotlivých částí snímku. • Používejte jenjednoduchéanimačníefekty,a to vždy jenv nezbytné míře. Nepoužívejte nahodilé efekty animace, spirály, přelety, překrytí a podobné. • Nastavtevysokou rychlost přechodu snímků, bez zvukus případnoujednoduchou animacíčibez animace. Příliš mnoho příliš složitých animačních efektů ruší prezentaci a rozptyluje pozornost posluchačů.

 8. Příklady špatných prezentací • Následující dva snímky ukazují příklady špatných úprav prezentace, které by zásadně neměly být používány: • nevhodnébarevné,animačníatextovéschéma prezentace • užití nevhodných a nekontrastních barev

 9. (Pro pokračování stiskni„Enter”) • Snímek nemá nadpis. Nadpisy snímků pomáhají posluchačům při sledování prezentace. Všechny snímky s výjimkou fotografií by měly být opatřeny nadpisem. • Velikost písma tohoto snímku je příliš malá. Písmo je čitelné na obrazovce PC, avšak při prezentaci přečtou text jen posluchači v „předních řadách“. Pro posluchače dále od promítací plochy je Vaše prezentace nečitelná a výsledky Vaší práce jsou pro ně ztraceny. • JE-LI VEŠKERÝ TEXT PSANÝ VELKÝMI PÍSMENY ČI KURZÍVOU, je rovněž obtížněji čitelný. Užívej tmavé pozadí snímků; ne světlé ! • Snímek bude lépe čitelný, pokud bude členěn výraznými odrážkami a odstavci. • Snímek obsahuje příliš mnoho textu. Prezentace nemá Vaši přednášku kompletně nahradit a vše co říkáte promítnout, je pouze stručným obrazovým doprovodem toho, co chcete posluchačům říci. • Na snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu.

 10. Board 1 Board 2 Board 3 ASP ASP ASP tdo tck PSBM tms tdi trst Užití nevhodných barev a velikostí • špatný kontrast • špatná kombinace barev textu a pozadí • příliš tenké čáry • malá velikost písma

 11. Souhrn • Prezentujte jen jednoduché, jasné, přehledné a stručné snímky. • Používejte dostatečně velká písmena textu • 36 bodů pro nadpisy, • 28 bodů pro ostatní text. • Používejte vysoce kontrastní barvy prezentace: tmavé pozadí bez grafiky a světlý text. • Nezabíhejte do detailů, zaměřte svou prezen-taci jen na hlavní a důležité věci.

 12. Prezentace má pouze doprovázet Váš ústní projev, není nutné ani vhodné doslova číst celý zobrazovaný text. • Prezentace má „oživit“ Vaše vystoupení především projekcí dokumentačních obrázků, grafů, schémat, diagramů či fotografií. • U každého snímku (s výjimkou titulního) se musíte „zdržet“ aspoň 1 až 2 minuty – prezentace není „běžící“ film !