1 / 12

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací. Název práce Jméno a příjmení autora Předmět , v rámci něhož byla práce vypracována. Směrnice a zásady tvorby snímků / 1.

collin
Download Presentation

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací

 2. Název práce Jméno a příjmení autora Předmět , v rámci něhož byla práce vypracována

 3. Směrnice a zásady tvorby snímků / 1 • Slovní komentář k jednomu snímku(mimo titulního a děkovného)má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 10 snímků– ne více !! • Každý snímek by měl mít svůjnadpis. • Na jednom snímku by nemělo být vícenež cca 9 až 11 řádků textu(kromě nadpisu).Prezentace není promítáním textových stránek z práce či projektu ! • Pokud to není nezbytně nutné,neumisťujte do prezentace hypertextové odkazyna jiné soubory ani na Internet.

 4. Směrnice a zásady tvorby snímků / 2 • Používejtekrátké a stručné věty (hesla), ne věty dlouhé a rozvětvené ! • Užívejte typ písmaArial, Arial NarrowčiHelvetica, nikolinapř.TimesNewRoman či jiné specifické fonty. • Písmonadpisůminimálně36 bodůči větší. • Písmo běžnéhotextu 28 bodůči větší. • Minimální použitá velikost písmana snímku by neměla klesnoutpod 24 body. Pro posluchače v zadních řadách se prezentace stává nečitelnou !!

 5. Směrnice a zásady tvorby snímků / 3 • V jednom snímkuneužívejte víc než 2 až 3 dru-hy písma. Vyvarujte se užití písma typukurzíva. • Neužívejtelemováníči„ozdobné“ okrajesnímků Vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky. • Musíte-li– spíše výjimečně –v prezentaci použítspeciální symboly (Wingdings, Webdings, Symbol apod.), ověřte si její výslednou podobu předem na počítači, který při prezentaci použijete. • Celou prezentacipřed použitím důkladně zkon-trolujte, a toi pravopisně !

 6. Kontrast a barevné schéma snímků • Vysoký kontrast prezentaceje velmi důležitý. • Užívejtesvětlý text/popis na tmavém pozadí– nikoli naopak !!Např.: • Text:bílá, žlutá,světle zelená, světle modrá • Pozadí:tmavě modrá • POZOR:červený,oranžový,modrý, šedýtext/popis je při projekci na tmavém pozadí nevýrazný, nekontrastní a špatně čitelný.

 7. Animace a přechody snímků • Pokud nechcete, aby se celý obsah snímku zobrazil najednou, použijteanimaci jeho částí, tj.postupné řízené zobrazováníjednotlivých částí snímku. • Používejte jenjednoduchéanimačníefekty,a to vždy jenv nezbytné míře. Nepoužívejte nahodilé efekty animace, spirály, přelety, překrytí a podobné. • Nastavtevysokou rychlost přechodu snímků, bez zvukus případnoujednoduchou animacíčibez animace. Příliš mnoho příliš složitých animačních efektů ruší prezentaci a rozptyluje pozornost posluchačů.

 8. Příklady špatných prezentací • Následující dva snímky ukazují příklady špatných úprav prezentace, které by zásadně neměly být používány: • nevhodnébarevné,animačníatextovéschéma prezentace • užití nevhodných a nekontrastních barev

 9. (Pro pokračování stiskni„Enter”) • Snímek nemá nadpis. Nadpisy snímků pomáhají posluchačům při sledování prezentace. Všechny snímky s výjimkou fotografií by měly být opatřeny nadpisem. • Velikost písma tohoto snímku je příliš malá. Písmo je čitelné na obrazovce PC, avšak při prezentaci přečtou text jen posluchači v „předních řadách“. Pro posluchače dále od promítací plochy je Vaše prezentace nečitelná a výsledky Vaší práce jsou pro ně ztraceny. • JE-LI VEŠKERÝ TEXT PSANÝ VELKÝMI PÍSMENY ČI KURZÍVOU, je rovněž obtížněji čitelný. Užívej tmavé pozadí snímků; ne světlé ! • Snímek bude lépe čitelný, pokud bude členěn výraznými odrážkami a odstavci. • Snímek obsahuje příliš mnoho textu. Prezentace nemá Vaši přednášku kompletně nahradit a vše co říkáte promítnout, je pouze stručným obrazovým doprovodem toho, co chcete posluchačům říci. • Na snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu.

 10. Board 1 Board 2 Board 3 ASP ASP ASP tdo tck PSBM tms tdi trst Užití nevhodných barev a velikostí • špatný kontrast • špatná kombinace barev textu a pozadí • příliš tenké čáry • malá velikost písma

 11. Souhrn • Prezentujte jen jednoduché, jasné, přehledné a stručné snímky. • Používejte dostatečně velká písmena textu • 36 bodů pro nadpisy, • 28 bodů pro ostatní text. • Používejte vysoce kontrastní barvy prezentace: tmavé pozadí bez grafiky a světlý text. • Nezabíhejte do detailů, zaměřte svou prezen-taci jen na hlavní a důležité věci.

 12. Prezentace má pouze doprovázet Váš ústní projev, není nutné ani vhodné doslova číst celý zobrazovaný text. • Prezentace má „oživit“ Vaše vystoupení především projekcí dokumentačních obrázků, grafů, schémat, diagramů či fotografií. • U každého snímku (s výjimkou titulního) se musíte „zdržet“ aspoň 1 až 2 minuty – prezentace není „běžící“ film !

More Related