virksomhetsplan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIRKSOMHETSPLAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIRKSOMHETSPLAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

VIRKSOMHETSPLAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

VIRKSOMHETSPLAN. LEIKVANG BARNEHAGE 2010 - 2013. LEIKVANG BARNEHAGE Eidgata 19, 3264 Larvik. En privat foreldredrevet heldagsbarnehage , organisert som en forening, startet 1989 som barnepark. 28 plasser for barn i alderen 0 – 6 år Ansatte: Styrer 80 % stilling Hilde Almvik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VIRKSOMHETSPLAN' - collin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virksomhetsplan

VIRKSOMHETSPLAN

LEIKVANG BARNEHAGE

2010 - 2013

leikvang barnehage eidgata 19 3264 larvik
LEIKVANG BARNEHAGE Eidgata 19, 3264 Larvik
 • En privat foreldredrevet heldagsbarnehage,

organisert som en forening, startet 1989 som barnepark.

 • 28 plasser for barn i alderen 0 – 6 år
 • Ansatte:

Styrer 80 % stilling Hilde Almvik

Ped.leder 100% stilling Anne Mona Sjølyst

Førskolelærer 80 % stilling Sisse L. Baksjøberget

Ped.medarbeider 100 % stilling Therese Foldvik

Ped.medarbeider 100 % stilling Trude Carlstedt Andersen

Ped.medarbeider 100 % stilling Eirik Osland

Ped.medarbeider 100 % stilling Monica Thorsen

Ped.medarbeider/vikar 20 % stilling Anette Hartveit

Renholder 20 % stilling Kamilla Jeznach

Vikar Kari Borgersen

 • Hjemmeside: www.leikvangbarnehage.no
 • E-post: post@leikvangbarnehage.no
 • Makspris: 2 330,-
 • Åpningstid: 7.00 – 16.30, 3 uker ferie i juli
 • TELEFON: 33 18 36 46/ 98 02 10 83
innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
 • Virksomhetsplan og pedagogisk grunnsyn for Leikvang barnehage
 • Barnehagens visjon og målsetninger
 • Personalutvikling
 • Lover og retningslinjer
 • Organisasjonen for Private barnehager i Larvik (OFPB)
 • Rammeplanens innhold
 • Omsorg, lek, oppdragelse og læring
 • Barns medvirkning
 • Språk og sosial kompetanse
 • Fagområdene
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Samarbeid
 • Overgang barnehage - skole
 • Satsningsområde 2012 - 2013
 • Barnehagens innhold 2012 - 2013
leikvang barnehages virksomhetsplan og pedagogisk grunnsyn
Leikvang barnehages virksomhetsplan og pedagogisk grunnsyn

Pedagogisk grunnsyn

 • I Leikvang barnehage skal vi være omsorgsfulle voksne som bryr oss om det enkelte barnet.
 • Vi vil at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring.
 • De skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtilliten. De skal lære sosiale ferdigheter og utvikle sosial kompetanse
 • Vi skal være tilgjengelige voksne både i lek og samspill, samtidig som vi skal være lyttende og oppriktig interessert med klare grenser for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det.
 • Vi skal alltid være opptatt av barneperspektivet og barns medvirkning både i planlegging, gjennomføring og evaluering av vårt arbeid.

Virksomhetsplanen

 • Er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning og bygger på innholdet som er fastsatt i Lov om barnehager og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Leikvangs virksomhetsplan bygger på disse retningslinjene.
 • Er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
 • Er et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeide til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte
barnehagens visjon og m lsettinger
Barnehagens visjon og målsettinger

Målsettinger:

 • Vi legger til rette for lek og læring i et omsorgsfullt, humoristisk og kreativt miljø.
 • Vi skaper trygghet ved å være åpne, lyttende, og tilgjengelige voksne
 • Gjennom humor og respekt har/får vi et positivt og samarbeidsvillig arbeidsmiljø.

Visjon:

Leikvang barnehage-

”en trygg verden full av opplevelser”

personalutvikling
Personalutvikling

Utvikling

 • Barnehageåret 12-13 har vi hovedfokus på fagområdene:

”KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST”

 • Vi vil arbeide målbevisst med dette fagområdet i rammeplanen og bruke mye tid på synliggjøring/dokumentasjon av hva vi driver med.
 • Gjennom Organisasjonen for Private barnehager (OFPB), deltar vi på en rekke kurs og holder oss oppdatert innen nødvendige emner/områder.
 • Barnehagen tar imot studenter, elever og lærerkandidater.

Medvirkning – medvirkningsbaserte arbeidsmetoder

 • IGP (individuell, gruppe, plenum). En arbeidsmetode hvor alle får muligheter til å komme med innspill, meninger og oppfatninger. Gruppa kategoriserer så alle innspill og diskuterer fram til et resultat hele gruppa kan stå inne for.
lover og retningslinjer
Lover og retningslinjer
 • Lov om barnehager
  • www.lovdata.no, www.pbl.no, www.barnehageforum.no, www.bfd.no (barne- og familiedep)
 • Rammeplanen for barnehagen
 • St.meld. Nr 41, Kvalitet i barnehagen
 • Samarbeidsavtale med Larvik kommune
 • Medlemsskap i Organisasjon for Private bhg i Larvik
 • Leikvangs vedtekter, ”velkommen til Leikvang”, virksomhets-/årsplan, mnd.plan og ukeplan
organisasjon for private barnehager i larvik ofpb
Organisasjon for Private barnehager i Larvik (OFPB)
 • I Larvik er det 13 kommunale og 28 private barnehager (inkl familiebhg)
 • OFPB består av 21 private barnehager (-fambhg)
 • Felles målsetning er at kvaliteten på tilbudet skal ligge i møtet mellom mennesker, og at opplevelser i hverdagen skal stå i sentrum. Visjonen: I FRONT med klokskap og glede, med verdiene: Modig – ydmyk - kraftfull
 • Vi møtes 1 gang pr mnd til styrermøter hvor vi arbeider sammen om oppgaver vi tidligere har måttet jobbe med hver for oss (budsjett, tilskudd, politiske saker, kursing, vikarer, innhold i barnehagen etc..)
 • Det er ingen kostnader å være medlem i OFPB, men vi drar nytten av å dele på utgifter i forbindelse med brosjyrer eller andre fellesinnkjøp.
 • Medlemsbarnehager; Leikvang, Bakkebygrenda, Hakkebakkeskogen, Eventyrskogen, Skattekista, Gøy på landet, iFokus Grevle, iFokus Lysheim, iFokus Tjølling, iFokus Torpeløkka, Trollsteinen, Gonveien, Kvelde, Guriskogen, Salbutangen, Vårtun, Bisjord, Gjerstad og Gapatrosten.
rammeplanens innhold
Rammeplanens innhold
 • Omsorg, lek oppdragelse og læring
 • Barns medvirkning
 • Språk og sosial kompetanse
 • Fagområdene
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Samarbeid
slide10
I Leikvang barnehage vil vi jobbe med følgende for å utøve og arbeide med omsorg, lek, oppdragelse og læring
 • Gode opplevelser i sentrum
 • Skape venner og gode relasjoner, få til et godt fellesskap
 • Utøve god folkeskikk, steg for steg (pedagogisk program)
 • Oppfordre til å hjelpe og støtte hverandre
 • Legge til rette for alle typer lek
 • Veilede hverandre, fokus på egen refleksjon
 • Være nysgjerrige
 • Skape ting sammen
 • Gjentakelser er viktig
 • Markere den enkeltes positive sider og utvikling
 • Bruke bilder og konkreter aktivt for å dokumentere
 • Få til godt samarbeide med hjemmene
 • Behandle hver enkelt ut i fra sine premisser og sitt ståsted
barns medvirkning
Barns medvirkning
 • ”Barn i bhg har rett til å gi uttrykk for sitt syn på bhgs daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av bhgs virksomhet. Barnets synspkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”
 • Hva skal barn medvirke på?
  • LEK (barna bestemmer selv hva og hvem de skal leke med og hvor. Viktig at de gjør seg ferdige med en ting før de starter på nye..)
  • TUR (Delta i planlegging av turmål og innhold på tur/aktiviteter)
  • RUTINER (La barna jobbe selvstendig og motivere til egeninnsats)
  • UTELEK (perioder/dager hvor barna selv får velge ute/innelek)
  • AKTIVITETER (Barna kommer med forslag til tema og aktiviteter innenfor tema. Være med å handle, bestemme frukt, bistå matlaging, bursdagsfeiring etc..)
 • Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor, og må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk.
 • Arbeidsformer må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Barn skal ha stor frihet til valg av aktiviteter. Å finne den riktige balansen mellom barneinitierte og voksenledete aktiviteter er en utfordring.
spr klig og sosial kompetanse
Språklig- og sosial kompetanse
 • Språklig kompetanse:
 • I rammeplanen er Kommunikasjon, språk og tekst et eget fagområde. Herunder er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring, samt en presisering av personalets ansvar. Alle barn skal få muligheter til å møte språklige utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå, og vi har laget en plan hvor vi forsøker å beskrive hva vi ønsker å vektlegge på de ulike aldersnivåene. Dette vil selvsagt være et utgangspunkt, som vil justeres ut i fra barns ulike behov. Vi håper også at planen vår tydeliggjør progresjonen i arbeidet vårt.
 • Vi bruker observasjons materiell som Tras og Alle med.
 • Sosial kompetanse
 • Rammeplanen sier at sosial kompetanse er det mest sentrale utviklings- og læringsområdet for barn under skolepliktig alder. Vi kan dele sosial kompetanse i følgende underpunkter:
 • Empati og rolletaking:    Sette seg inn i ulike roller, og sette seg inn i andres følelser.
 • Prososial atferd:       Gjøre vennlige handlinger mot andre uten å vente noe igjen.
 • Selvkontroll:                      Kontrollere og utsette egne behov.
 • Selvhevdelse:                    Stå på sitt og hevde sin rett til å ha egne behov/ meninger.
 • Lek, glede og humor:        Tilrettelegge for et godt miljø; fysisk og psykisk for alle.

Vi arbeider med dette i alle hverdagsaktiviteter i Leikvang barnehage.

f a g o m r d e n e
F a g o m r å d e n e

Antall, rom og form

Kommunikasjon,

språk og tekst

Nærmiljø og samfunn

Fag

områdene

Kropp, bevegelse og helse

Etikk, religion og filosofi

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknikk

planlegging dokumentasjon og vurdering
Planlegging,dokumentasjon og vurdering

Planlegging:

For perioden 2010 – 2013, har vi utarbeidet en virksomhetsplan som rettesnor for arbeidet i barnehagen. Både barn og foreldre og personalet er blitt hørt. Det er samarbeidsutvalget som godkjenner virksomhetsplanen.

Vi utformer en periodeplan for hvert år som også må godkjennes av SAU.

Månedsplaner og ukeplaner utarbeides på personalemøter ca 1 gang pr. måned. Disse blir sendt på e-post til de som ønsker det, eller henges ut i barnehagen. De ligger også ute på hjemmesida.

Planleggingsdager: 30.juli, 19. og 22. oktober, 2, januar, og 10.mai

Dokumentasjon:

Vi dokumentere mye av det vi arbeider med, vi synliggjør dette i :

 • Barnas permer
 • Satsningsområdene dokumenteres på egen vegg/tavle.
 • Bilder og sitater

-Powerpoint presentasjon av vår og høsthalvåret

 • Dagen i dag
 • Jul og sommeravslutning
 • Hjemmeside: www.leikvangbarnehage.no
 • Profilering : Vi er aktive med både bilder og informasjon i bl.a. lokalavis og nærmiljøet vårt generelt. Viktig å vise hvem vi er og hva vi jobber med.

Vurdering:

Vurderingsarbeid foregår kontinuerlig gjennom hele året blant annet på personalmøter 1 gang pr.

måned. Vi vurdere planer på forhånd, underveis og i ettertid. Vi har daglige observasjoner og samtaler.

samarbeid
Samarbeid

”Utgangspunkt for alt samarbeid er lojalitet, respekt og toleranse.”

Foreldresamarbeid:

 • Hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse ligger i hjemmet, men at barna opplever sammenheng mellom hjem og bhg er veldig viktig. Dette gir barna trygghetsfølelse
 • Daglig samtale
 • Foreldresamtale, en (forpliktende) høst, etter behov på våren
 • Foreldremøte høst, vurdering om foreldremøte på våren

Andre samarbeidspartnere:

 • Larvik kommune
 • PPT
 • Barnevernet
 • Langestrand og Sky skoler
 • Helsestasjonene
overgang barnehage skole
Overgang barnehage-skole

”Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns

overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt

skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem”(Kunnskapsdep)

 • Vi vil jobbe systematisk med de største i barnehagen, både for å videreutvikle sosial kompetanse og utvikle ferdigheter som forbereder skolestart.
 • Vi jobber spesielt med fokus på at barna skal mestre blyantgrepet, at de skal kjenne igjen bokstavene i eget navn, og motiverer for at interessen for lesing og skriving er til stede i forkant av skolealder, ved å bruke skriftspråk og bøker til bl.a. høytlesning. Vi viser til språk og matematikk planen vår.
 • Vi vil jobbe med Steg for steg. Dette programmet har som hovedmål å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter, ved å styrke barns evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning.
  • Vi arbeider målrettet med å bli selvstendige (kneppe knapper, kle på seg, klare do-besøk, pakke sekk, kjenne eget utstyr etc).
  • Vi ønsker at barna skal vite hva de går til når de begynner på skolen. Dette handler om trygghet. Derfor vil vi gjøre oppgaver, samt ha aktiviteter som de vil kjenne igjen når de begynner på skolen.
  • Vi besøker de ulike skolene.
  • Vi har overnattingstur sammen med Langestrand barnehage.
satsningsomr der 2012 2013
Satsningsområder 2012 - 2013

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST