1 / 20

לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין. השתלמות תעודה בנושא משפט מסחרי "היבטי מס וחברות היי-טק" ד"ר איל שנהב, עו"ד. שנהב ושות' עורכי דין. 28 באוקטובר 2010. השחקנים בתחום ההיי-טק. יזמים משקיעים פרטיים ( Angels ) קרנות הון סיכון משקיעים מוגבלים שותף כללי משקיעים זרים עובדים

collin
Download Presentation

לשכת עורכי הדין

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. לשכת עורכי הדין השתלמות תעודה בנושא משפט מסחרי "היבטי מס וחברות היי-טק" ד"ר איל שנהב, עו"ד. שנהב ושות' עורכי דין. 28 באוקטובר 2010

 2. השחקנים בתחום ההיי-טק • יזמים • משקיעים פרטיים (Angels) • קרנות הון סיכון • משקיעים מוגבלים • שותף כללי • משקיעים זרים • עובדים • חברת ההיי טק (חברת הזנק)

 3. סוגיות במיסוי המשקיע היזם • שיעורי המס לפני 2003 • שיעורי המס החל מ- 2003 • פרשת פוליטי (ע"א 8569/06) ופרשת ויסברוט (עמ"ה 1185/06). • מניות הכפופות לרכישה חוזרת (Reverse Vesting) • מעבר היזם לחו"ל (סעיף 100א)

 4. סוגיות במיסוי המשקיע הפרטי (Angel) • שיעורי המס החלים על המשקיע (20 – 25%) • קיזוז הפסדים מתי וכנגד מה? • קיזוז כנגד רווחי הון ו/או שבח מקרקעין. • קיזוז כנגד דיבידנד וריבית. • הצעת החוק בנושא השקעה כהוצאה

 5. מהי קרן הון סיכון • קרן הון סיכון הינו גוף המתמחה בהשקעה בחברות הזנק. • הקרן משקיעה בפורטפוליו של חברות (12-20). • הקרן לוקחת חלק פעיל בניהול החברות ובהתוויית דרכן. • הקרן מתאגדת כשותפות מוגבלת. המשקיעים הינם שותפים מוגבלים ואילו המנהלים מהווים את השותף הכללי.

 6. מהי קרן הון סיכון (המשך) • הקרן משלמת דמי ניהול שנתיים (2-2.5%) לשותף הכללי. • הקרן משלמת "דמי הצלחה" (Carried Interest) בשיעור 20% מרווחיה לשותף הכללי.

 7. מיסוי השותפים המוגבלים • האם פעילות הקרן יוצרת הכנסה מעסק? • הוראת ביצוע 14/2004- "מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן". • מיסוי שותפים ישראלים – הכלל גופים מוסדיים פטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה. • יחידים וחברות מדווחים על רווחי הקרן כרווח הון.

 8. מיסוי השותף הכללי האם דמי הצלחה הם הכנסה פירותית או רווח הון? • עמדת רשות המיסים – דמי הצלחה הינם רווחי עסקים שהופקו בישראל וחייבים בשיעור מס מלא. • יחד עם זאת, על רקע הסדרי המיסוי לאופציות לעובדים על פי סעיף 102 לפקודה וקביעת "מסלול רווח הון" לרווחים מהאופציות, נקבע הסדר דומה לגבי המשתתפים הישראלים ב"דמי ההצלחה" בקרנות הון סיכון שניתן להן אישור מקדמי מהנציב, וזאת על פי הסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה והאיגוד הישראלי לקרנות הון סיכון מיום 6.4.2004.

 9. מיסוי השותף הכללי (המשך) • על פי ההסדר ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה לאישור הנאמן לתוכנית ולקביעת שיעורי המס על "דמי ההצלחה". • שיעור המס שיחול על "דמי ההצלחה" של "משתתף" בתוכנית הנו שקלול של יחס הון הקרן שמקורו במשקיעים זרים או בגופים הפטורים לפי סעיף 9(2) לפקודה ובין הון הקרן הנובע ממשקיעים אחרים. • בגין מרכיב המשקיעים הזרים והגופים הפטורים לפי סעיף 9(2) לפקודה ישוקלל שיעור מס של 25% ואילו בגין מרכיב המשקיעים האחרים ישוקלל שיעור מס שולי של 50% (או מס שולי מרבי שיחול באותה עת ליחידים כיום 45%).

 10. מיסוי השותף הכללי (המשך) • שיעור המס המתקבל משקלול כאמור מבוסס על שיעורי המס של היחידים ועל כן, שיעור המס המשוקלל יחול גם אם המשתתף מחזיק בזכויות ל"דמי הצלחה" דרך חברה. במקרה זה שיעור המס הנו שיעור מס כולל וסופי עד לרמת היחיד. כלל הרווחים מדמי הצלחה על פי הסדר זה יחשבו לרווחים במסלול רווח הון. • המשתתפים בתוכנית כוללים את תושבי ישראל שהם עובדים, יזמים, יועצים פנימיים, בקרן, בשותף הכללי או בחברת הניהול של הקרן (ולמעט יועצים חיצוניים של הקרן והגופים הקשורים לה), הזכאים במישרין או בעקיפין ל"דמי הצלחה" מהקרן. • הזכויות לדמי הצלחה יועברו לנאמן ויוחזקו לתקופת חסימה מינימאלית הקבועה בסעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון, קרי, 24 חודשים מתום שנת המס שבה הוקצו הזכויות למשתתף (ומכל מקום, יום ההקצאה לא יהיה לפני 1.1.2003).

 11. מיסוי השותף הכללי - דוגמא • קרן הון סיכון גייסה סך של 100 מיליון דולר. • 25 מיליון ממשקיעים מוסדיים בישראל. • 65 מיליון ממשקיעים מוסדיים בחו"ל. • 10 מיליון מיחידים תושבי ישראל. • מיסוי דמי ההצלחה הינו: (0.25*90 + 0.45*10)/100 = (22.5 + 4.5)/100 = 27%

 12. מיסוי משקיעים זרים • הכלל סעיף 89(ב)(2) לפקודת מס הכנסה – תושב חוץ חייב במס על רווח הון שנצמח או הופק בישראל. • מקום צמיחתו של רווח ההון יהיה בישראל אם: • הנכס הנמכר נמצא בישראל • נמכרת מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל • נמכרת זכות בחבר בני אדם תושב חוץ שהוא בעיקרו בעל זכות במישרין או בעקיפין לרכוש הנמצא בישראל (לעניין חלק מהתמורה הנובע מרכוש הנמצא בישראל).

 13. מיסוי משקיעים זרים (המשך) • פטור ממס אפשרי לפי אמנות למניעת כפל מס. • החל משנת 2009 פטור גורף למשקיעי חוץ במסגרת סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה. • סוגיית הניכוי במקור בעת מכירת חברות שהתאגדו בישראל ומחוץ לישראל.

 14. מיסוי אופציות לעובדים • על פי המקובל בתעשיית ההיי טק לעובדי החברה מוענקות אופציות לרכישת מניות החברה. • האופציות מוענקות במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. • סעיף 102 מאפשר הענקת אופציות במסלול הוני.

 15. מיסוי אופציות לעובדים (המשך) • יתרונות המסלול ההוני: • הענקת האופציה איננה אירוע מס • מימוש האופציה למניה איננו אירוע מס • מכירת המניה ממוסה בשיעור מס של 25%. • חסרונות המסלול ההוני: • החברה המשלמת מוותרת על ההוצאה. • שיעור המס המופחת מותנה בתקופת חסימה של שנתיים (הפקדת האופציות אצל נאמן).

 16. מיסוי החברה – היבטי חוק עידוד השקעות הון • חברת ההיי טק זכאית להטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון. • החוק מאפשר פטור ממס חברות לתקופה שבין שנתיים לעשר שנים (לפי מיקום החברה). • ראה נספח – פירוט ההטבות.

 17. מבנה הפעילות (Structure) • מבני מס אפשריים • חברת אם ישראלית וחברת בת זרה (ארה"ב) • חברת אם אמריקאית (דלוואר) וחברת בת בישראל • חברת Offshore עם חברת בת בישראל

 18. מבנה הפעילות (המשך) • שיקולים בבחירת מקום ההתאגדות: • מיצוב • גיוס הון • עלות • ביצוע עסקת המכירה (Exit) • היבטי מיסוי • רגולציה

 19. תכנון המס במכירת החברה • היבטי מס בעסקת מכירת מניות • היבטי מס של הקונה • היבטי מס של המוכר • היבטי מס בעסקת מכירת נכסים • היבטי מס של הקונה • היבטי מס של המוכר • היבטי מס בעסקת מיזוג

 20. ד"ר איל שנהב, עו"ד שנהב ושות', עורכי דין מגדלי אור, בניין B, קומה 11 רח' הנחושת 4, רמת החי"ל תל-אביב 69710 טלפון: 03-611-0760 פקס: 03-611-0788 דוא"ל: ayal@shenhavlaw.co.il

More Related