case study research n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การวิจัยแบบกรณีศึกษา ( Case Study Research) อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การวิจัยแบบกรณีศึกษา ( Case Study Research) อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การวิจัยแบบกรณีศึกษา ( Case Study Research) อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

การวิจัยแบบกรณีศึกษา ( Case Study Research) อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. หัวข้อนำเสนอ. วิธีดำเนินการ. ประเภท. ความหมาย. ลักษณะสำคัญ. ข้อดีและข้อจำกัด. ความหมาย. กรณีหรือสิ่งที่นักวิจัยทำการสืบค้นหาความรู้ความจริง. เป็นระบบใดระบบหนึ่ง ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง บุคคล, กลุ่มบุคคล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การวิจัยแบบกรณีศึกษา ( Case Study Research) อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์' - colin-patton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
case study research
การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research)อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์
slide2
หัวข้อนำเสนอ

วิธีดำเนินการ

ประเภท

ความหมาย

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและข้อจำกัด

slide3

ความหมาย

กรณีหรือสิ่งที่นักวิจัยทำการสืบค้นหาความรู้ความจริง

เป็นระบบใดระบบหนึ่ง ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง

 • บุคคล, กลุ่มบุคคล
 • โครงการ, เหตุการณ์
 • สถานที่, ชุมชน , องค์กร
 • เวลา

ความหมายของการวิจัยแบบกรณีศึกษา

เป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ดำเนินการสืบค้นหรือตรวจสอบปรากฏการณ์ภายในบริบทที่แวดล้อมปรากฏการณ์นั้น

ผลผลิตสุดท้ายของการสืบค้นหาความรู้ความจริง

เป็นการพรรณนาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์อย่างละเอียดลุ่มลึกและเป็นแบบองค์รวม

กระบวนการสืบค้นหาความรู้

ความจริง

slide4

ลักษณะสำคัญ

ธรรมชาติ

ลุ่มลึก

หลากหลายรูปแบ

ลักษณะสำคัญของการวิจัยแบบกรณีศึกษา

ลึกซึ้ง

ค้นหาแบบแผนของปรากฎการณ์

บรรยาย/อธิบาย

slide5

ประเภทของกรณีศึกษา

 • ชาติพันธุ์วรรณนา
 • ประวัติศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษา

สาขาวิชา

จุดมุงหมายรวม

 • พรรณนา
 • ตีความ
 • ประเมิน

ประเภท

จุดมุ่งหมายเฉพาะ

 • เน้นสาระภายใน
 • เน้นสารภายนอก
 • รวมกลุ่ม
slide6
ผู้อ่านทราบและเข้าใจความเป็นจริงอย่างลุ่มลึกและกระจ่างชัดผู้อ่านทราบและเข้าใจความเป็นจริงอย่างลุ่มลึกและกระจ่างชัด

ข้อมูลสารสนเทศสะท้อนคุณสมบัติของกรณีที่ศึกษา

เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ศึกษาเท่านั้น

เก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้สภาวการณ์ปกติธรรมชาติ ไม่ต้องควบคุม คาดหมาย หรือ จัดกระทำสิ่งใดๆ

ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามสภาพจริง เข้าใจง่าย และ-

นำไปใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ง่าย

ข้อดี

slide7
ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้

ผู้วิจัยต้องมีความรู้และประสบการณ์มาก

ใช้งบประมาณและเวลามาก

ผู้อ่านต้องอ่านอย่างวิเคราะห์และอย่างมีวิจารณญาณ

ข้อจำกัด

slide8
วิธีดำเนินการ

การดำเนินงานภาคสนาม

การเขียนรายงาน

การออกแบบ

slide9

- กำหนดคำถามหลัก

 • กำหนดคำถามย่อย
 • คัดเลือกคำถาม
 • ปรับปรุงแก้ไขคำถาม

- กำหนดขอบเขตเป็น บุคคล กลุ่มบุคล โครงการ สถานการณ์ ชุมชน องค์กร ช่วงเวลา สถานที่

- เลือกตัวอย่าง

- ภัยอันตรายและการเสี่ยงภัย

 • ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ
 • ความลับและความรู้สึกเป็นส่วนตัว

การออกแบบ

- สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทบทวนเอกสาร หลักฐานร่องรอย

 • วิเคราะห์ค้นหาข้อสรุปและตีความหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายวิธี

การกำหนดประเด็นคำถามวิจัย

การเลือกวิธีเก็บ/วิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล

การออกแบบ

การกำหนดขอบเขตและการเลือกกรณีเฉพาะ

การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรม

slide10

ตัวอย่างคำถามหลัก

อะไรเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนวัยรุ่น

พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นมีความหมายต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

slide11

ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อยตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

ผลจากการทะเลาะวิวาทคืออะไร

อะไรเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนวัยรุ่น

นักเรียนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทคือใคร มีบุคลิกลักษณะอย่างไร และเข้าร่วมเหตุการณ์ได้อย่างไร

slide12

ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อยตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นมีความหมายต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร

ผู้บริหารโรงเรียน ครู/ตำรวจ/ผู้ปกครอง และนักเรียนวัยรุ่นมีเจตคติต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีความหมายอะไรบ้างกับนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มผู้แพ้และผู้ชนะ

slide13

ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อยตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

มีปัจจัยภายในตัวนักเรียนอะไรบ้างที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น

slide14

การถอนตัวออกจากสถานที่ทำการศึกษา ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อให้เกิดปรับความรู้สึกที่ดีต่อกัน

การเข้าหาแหล่งข้อมูลหลักฐาน เป็นการแสดงตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เข้าร่วมในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้ และ ความจริงแท้ของข้อมูล ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เข้มงวดรัดกุมหรือเป็นทางการมากเกินไป

การดำเนินงานภาคสนาม

slide15
การเขียนรายงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษา

การแสดงรายละเอียดข้อมูล เอกสาร

ประเด็นปัญหา จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีวิจัย

การสร้างและพัฒนาประเด็นคำถาม

บทนำ

การแสดงข้อความสรุปและยืนยัน

บทส่งท้าย

slide16
อ่านเข้าได้ง่าย

เนื้อหาแต่ละส่วนสอดคล้องกัน

มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรองรับ

ประเด็นปัญหาและคำถามเป็นไปตามหลักวิชาการ

กรณีที่ศึกษาและบริบทมีการนิยามอย่างชัดเจน

นำเสนอเนื้อหาสาระอย่างน่าสนใจและเห็นภาพพจน์

ยกคำพูดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมานำเสนออย่างเหมาะสม

เขียนหัวข้อ แสดงภาพ ประกอบรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

ข้อสรุปของการตีความข้อมูลมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน

แสดงข้อมูลดิบอย่างเพียงพอ

คัดเลือกแหล่งข้อมูลและหลักฐานอย่างเพียงพอ

แสดงการตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และแหล่งข้อมูล อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คุณภาพของรายงานการวิจัย

slide17

Thank you!

Contact Address:

SompongPunturat

Tel: 081 872 9558

Email: sompo_pu@kku.ac.t

home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb