Navodila za pisanje diplomske naloge
Download
1 / 28

Navodila za pisanje diplomske naloge - PowerPoint PPT Presentation


 • 427 Views
 • Uploaded on

Navodila za pisanje diplomske naloge. Višja strokovna šola Novo mesto Pripravila: Elizabeta Adamlje Izvaja: Simona Špes Šajn Novo mesto, oktober 2007. SPLOŠNE DOLOČBE. diplomsko delo je javno delo je rezultat samostojnega dela kandidata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Navodila za pisanje diplomske naloge' - colin-chambers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Navodila za pisanje diplomske naloge

Navodila za pisanje diplomske naloge

Višja strokovna šola Novo mesto

Pripravila: Elizabeta Adamlje

Izvaja: Simona Špes Šajn

Novo mesto, oktober 2007


Splo ne dolo be
SPLOŠNE DOLOČBE

 • diplomsko delo je javno delo

 • je rezultat samostojnega dela kandidata

 • dostopno je v Knjižnici Ekonomske šole Novo mesto in Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

 • dostopno je tudi na spletni strani šole - izjava o avtorstvu


Oblika diplomskega dela

1 oblikovanje platnice (priloga 1)

2 hrbtni naslov

(priloga 2)

3 oblikovanje naslovne strani (priloga 3)

4 podatki o diplomskem delu ali ključna dokumentacijska informacija (priloga 4)

5 povzetek

6 oblikovanje besedila

7 kazala

8 zahvala

9 številčenje strani

OBLIKA DIPLOMSKEGA DELA


Oblikovanje besedila

velikost črk 12

pisava Times New Roman ali Arial

razmak med vrsticami je 1,5

obseg 30 – 50 strani (brez kazala, prilog, zahvale, literature)

vezava v umetno usnje, barva modra, napis v zlati barvi

format A4 z robovi:

zg. 25 mm, sp. 25 mm, levi 30 mm, desni 25 mm

OBLIKOVANJE BESEDILA


Tevil enje poglavij
ŠTEVILČENJE POGLAVIJ

 • poglavja pišemo z arabskimi številkami,

 • GLAVNA POGLAVJA z VELIKIMI ČRKAMI, KREPKO, velikost črk 14 (vedno na novo stran)

  npr. 1 UVOD

 • podpoglavja ločimo s piko, npr. 1.1, pišemo z VELIKIMI ČRKAMI, navadno, velikost črk 12

 • podpodpoglavja tudi ločimo s pikami, npr. 1.1.1, pišemo pa z malimi črkami, krepko, velikost črk 12


Klju na dokumentacijska informacija
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

 • Ime in PRIIMEK:

 • Naslov diplomskega dela:

 • Kraj:

 • Leto:

 • Število strani:

 • Število prilog:

 • Mentor-/-ica:

 • Somentor-/-ica v podjetju:

 • Ključne besede:

 • Povzetek:

  Prevod v angleščino/nemščino

 • Title/Der Titel:

 • Keywords/Schlüsselwörter:

 • Abstract/Zusammenfassung:


Povzetek
POVZETEK

 • predstavlja kratko vsebino DN, v slovenskem + angl./nem. jeziku

 • obsega do 250 besed

 • omogoča hiter vpogled v bistvo DN


Kazala
KAZALA

 • Kazalo vsebine

 • Kazalo tabel

 • Kazalo slik in grafov

 • Kazalo prilog


Tevil enje strani
ŠTEVILČENJE STRANI

PRIIMEK, I. Skrajšan naslov … Dipl.delo. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, leto stranMAVER, E. Poslovna darila. Dipl. delo. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2005 1


Tabele slike grafi
TABELE, SLIKE, GRAFI

 • vsi morajo imeti zaporedno številko in naslov

 • nad tabelo napišemo njeno zaporedno številko, naslov, v ( ) pa vir z navedbo avtorja in leto

  Npr.: Tabela 1: Vrste izdelkov (Glas, 2003, str. 29)

 • naslov grafa ali slike napišemo z zaporedno številko in virom pod grafom oz. sliko

  Npr.: Graf 1: Oblike zavarovanja (Klemenčič, 2004, str. 14)

 • slike, grafi … so lahko v barvni ali črno-beli tehniki

 • če naredite tabelo ali graf na osnovi podatkov iz lastnih rezultatov, vira ni potrebno pisati


Poglavja diplomskega dela

UVOD

TEORETIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE

PRAKTIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE

ZAKLJUČEK

VIRI

PRILOGE

IZJAVA O AVTORSTVU

POGLAVJA DIPLOMSKEGA DELA


Navodila za pisanje diplomske naloge

na kratko opredelimo namen DN (Zakaj?)

predstavimo zgradbo DN (poglavja)

predstavimo hipoteze DN (problem)

Napovemo cilj DN

predstavimo uporabljene metode DN

UVOD


Teoreti ni del dn
TEORETIČNI DEL DN

 • je najpomembnejši del DN

 • študent razvija,

  pojasnjuje spoznanja in

  jih dokazuje s strokovno literaturo


Prakti ni del dn
PRAKTIČNI DEL DN

 • s pomočjo anket, intervjujev … raziskuje in zbira rezultate

 • rezultate ankete prikaže z grafi, tabelami


Zaklju ek
ZAKLJUČEK

 • na kratko povzame najvažnejša spoznanja

 • ugotovi, ali je dosegel zastavljene cilje DN

 • potrdi ali ovrže hipoteze

 • opozori na nerešena vprašanja

 • nakaže potrebo po nadaljnji obravnavi problema


Navajanje literature in virov
NAVAJANJE LITERATURE in VIROV

 • vire navajamo na koncu diplomske naloge

 • vire navajamo po abecednem vrstnem redu priimka avtorjev

 • vire moramo oštevilčiti

 • če avtor dela ni znan, namesto priimka napišemo naslov dela


Priloge
PRILOGE

 • priloge so oštevilčene

 • vsaka priloga ima svoj naslov

 • med priloge se šteje: anketni vprašalnik, primer analize itd.

  IZJAVA O AVTORSTVU

 • je sestavni del diplomskega dela (vezana)

 • mora biti lastnoročno podpisana

 • nahaja se čisto na koncu diplomskega dela za prilogami


Citiranje
CITIRANJE

 • citat je dobesedno navedeno oz. prepisano besedilo iz določenega vira

 • dobesedno citiramo, kar je novo ali pomembno

 • citati naj bodo kratki in smiselno vključeni v besedilo

 • popolnoma se morajo ujemati z izvirnikom

 • ko citiramo napišemo besedilo v „Besedilo”, (poševno) na koncu pa navedemo (Avtor, leto, str.)


Povzemanje
POVZEMANJE

.

 • kadar misli določenega avtorja preberemo, nato pa besedilo napišemo oz. obnovimo s svojimi besedami, ne pišemo v “ “…

 • Primer:

 • Klemenčič (2004) pravi, da …

 • … (Klemenčič, 2004).


Monografske publikacije 1 do 3 avtorji
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE -1 DO 3 AVTORJI

1 avtor

 • PRIIMEK, I.: Naslov. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  MANNING, M.: Vodenje pisarne : priročnik za učinkovitost in uspešnost. Maribor : Doba, 1999.

  2 ali 3 avtorji

 • PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I.: Naslov. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  FLORJANČIČ, J., FERJAN, M., BERNIK, M.: Planiranje in razvoj kadrov. Kranj : Moderna organizacija, 1999.


Monografske publikacije ve kot 3 avtorji
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE – VEČ KOT 3 AVTORJI

 • NASLOV. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  SODOBNA razlaga organizacije. Kranj : Moderna organizacija, 1999.


Del knjige oz prispevek v knjigi
DEL KNJIGE OZ. PRISPEVEK V KNJIGI

 • PRIIMEK, I.: Naslov prispevka. V: Naslov knjige. Kraj : založba, leto, stran.

  Primer:

  VIDIC, F.: Uspešno trženje. V: Sodobni marketing : zbornik gradiv za seminar Večerna šola marketinga in prodaje. Ljubljana : GEA College, 1996, str. 45-74.


Lanki v revijah
ČLANKI V REVIJAH

 • PRIIMEK, I.: Naslov članka. Naslov revije, leto, letnik, številka, stran.

  Primer:

  ŠUŠTAR, H.: Načrtovano in premišljeno obdarovanje. Tajnica, 2003, let. 10, str. 33-34.


Referati na kongresih posvetovanjih
REFERATI NA KONGRESIH, POSVETOVANJIH

 • PRIIMEK, I.: Naslov referata. Naslov posvetovanja. Kraj in datum kongresa. Kraj : založba, leto, stran.

  Primer:

  ŽMITEK, J.: Ključni dejavniki učinkovitega sestanka in vloga tajnice. V: Kongres tajnic in poslovnih sekretark 2003. Portorož, 2003. Ljubljana : GV Izobraževanje, 2003, str.

  23-30.


Elektronski viri
ELEKTRONSKI VIRI

 • PRIIMEK, I.: Naslov (elektronski vir). (citirano, datum, ura). Dostopno na URL-naslovu: http://www.

  Primer:

  ROLIH, R.: Največje napake podjetnikov pri uporabi direktnega marketinga (elektronski vir). (citirano 14. nov. 2001; 13.30). Dostopno na URL-naslovu: http://www.uspeh.com.


Uradni dokumenti
URADNI DOKUMENTI

 • ZAKON. V: Naslov. Letnik (datum), leto, številka, stran.

  Primer:

  ZAKON o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V: Uradni list RS. Let. 53 (29. feb.), 1996, str. 841-842.


Netiskane publikacije
NETISKANE PUBLIKACIJE

 • npr. videokaseta, zvočni posnetek, CD ROM, DVD

 • Avtor ali NASLOV : podnaslov. (Vrsta gradiva). Kraj : založba, leto.

  Primer:

  KAKO telefonirati : pravila učinkovite telefonske komunikacije. (videokaseta). Ljubljana : Videocenter, 2002.


Za vzpodbudo
ZA VZPODBUDO

Uspeh ni večen, neuspeh ni usoden: šteje edinole pogum, da nadaljujemo.

Winston Churchill