ird su i zhvillimi i integruar regjional n komun n e suharek s n sektorin e bujq sis
Download
Skip this Video
Download Presentation
IRD Su I Zhvillimi i Integruar Regjional në Komunën e Suharekës në sektorin e bujqësisë

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

IRD Su I Zhvillimi i Integruar Regjional në Komunën e Suharekës në sektorin e bujqësisë - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Mbledhja e Par ë e Komitetit Drejtues Përkrahje ndaj zhvillimit organizativ Z hvillimi i I ntegruar R egjional S uharekë 2010-08-20 Ing. Mag. Jürgen Erber (ODS). IRD Su I Zhvillimi i Integruar Regjional në Komunën e Suharekës në sektorin e bujqësisë. Vi zioni / Mision i.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IRD Su I Zhvillimi i Integruar Regjional në Komunën e Suharekës në sektorin e bujqësisë' - cole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ird su i zhvillimi i integruar regjional n komun n e suharek s n sektorin e bujq sis
Mbledhja e Parë e Komitetit Drejtues

Përkrahje ndaj zhvillimit organizativ

Zhvillimi i Integruar Regjional Suharekë

2010-08-20

Ing. Mag. Jürgen Erber (ODS)

IRDSuIZhvillimi i Integruar Regjional në Komunën e Suharekës në sektorin e bujqësisë

slide2
Vizioni/Misioni

Plani Strategjik

Plani operues

Përmirësimi i vazhdueshëm

Menaxhimi i grpit,

Divizioni, Departmenti, Ekipi

menaxhimi i performancës

Menaxhimi i individëve

Objektivat individual

Rezultatet kyçe të biznesit

MENAXHIMI EFEKTIV/NDËRTIMI I NJË ORGANIZATE

slide3
Brenda 10 viteve të ardhshme QKZH-ja do të bëhet Qendra e Shërbimit në Kosovë për të zhvilluar ekonominë në fushën e bujqësisë. Ajo do të përforcojë komunën dhe regjionin, fermerët, industrinë lokale dhe identifikimin e produktet nacionale lokale.

DEKLARATA E VIZIONIT QKZH

slide4
Qkzh-ja është qendër për shërbim për fermerët dhe industrinë bujqësore në parimin e qendrës me të gjitha shërbimet. Ekspertët e QKZH-së do të ndihmojnë konsumatorët përmes shërbimeve konsultuese, zhvillimin e projekteve dhe marrjen e fondeve nga donatorët ndërkombëtarë.

DEKLARATA E MISIONIT QKZH

slide5
Vizioni/Misioni

Plani strategjik

Plani operativ

Përmirësimi i

Vazhdueshëm

Menaxhimi i grupit,

Divizionit, Departamentit, Ekipit

Pmenaxhimi i

Performancës

Menaxhimi i individëve

Objektivat individuale

Rezultatet kyçe të biznesit

EFFECTIVE MANAGMENT/BUIDLING UP AN ORGANIZATION

slide6
OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHËM TË QKZH-së
 • Qendra informative e bazuar në shërbimet që ofron
 • Promovimi i integruar dhe i qëndrueshëm i zhvillimit rural në Suharekë
 • Përforcimi i prodhimtarisë bujqësore
 • Zhvillimi i tregjeve bujqësore
 • Të ndihmuarit e vendosjes së industrive lokale bujqësore për përpunim
 • Zgjerimi dhe zhvillimi i zingjirit të vlerave
slide7
OBJEKTIVAT AFATSHKURTË TË QKZH-së
 • Trajnimi i të punësuarve për të qenë në gjendje të plotësoj shërbimet
 • Fillimi i operimit të QKZH-së
 • Të ndihmuarit e fermerëve mbi dorëzimin e thirrjeve të para dhe atyre pasuese të LDF-së
slide8
OBJETIVAT AFATMESME TË QKZHsë
 • Monitorimi dhe ndihma ndaj implementimit të projekteve
 • Përkrahja ndaj projekteve të LDF-së për të qenë të suksesshme
 • Operimi i suksesshëm i QKZH-së
 • Zhvillimi i aftësive për të shkruarit e propozimeve në tenderët ndërkombëtarë
slide9
OBJEKTIVAT AFATGJATË TË QKZH-së
 • Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik në Suharekë
 • Qendra më e mirë për shërbim në Kosovë në fushën e bujqësisë
 • Pjesëmarrje e suksesshme në programet ndërkombëtare
 • Përkrahje e vazhdueshme ndaj fermerëve lokal dhe bizneseve në të shkruar të propozimeve
 • Implementimi i projekteve në Suharekë
slide12
Drejtori i QKZH-së
 • Njësia e biznesit
 • marketingu/shitja
 • produktet
 • - Planifikimi i biznesit
 • bashkëpunimet &
 • industritë
 • Njësia teknike
 • bujqësi, perime &
 • pemë (përgjithshme)
 • - blegtori & kultivim të shpezëve
 • pylltari & pemë (trupa) .

ORGANIZIMI I BRENDSHËM I QKZH-së

slide13
„QENDRA ME TË GJITHA SHËRBIMET “ - QKZH

QKZH-JA përkrahë fermerët/bizneset bujqësorenë:

 • Pyetjet teknike të kultivimit (p.sh. Kultivim të kafshëve, perimkulturë për treg)
 • Pyetjet e biznesit (p.sh. Investimet, kalkulim të shpenzimeve)
 • Zhvillim të projektit
 • Ngritje të fondeve
 • Rrjedhën burokratike brenda komunës
slide14
EXAMPLE OPERATION

Çështjet teknike

QKZH

Biznesi

1 Person

Teknike

1 Person

Çështjet e biznesit

Ekipi i projektit (2)

Zingjiri i furnizimeve

Komuna e Suharekës

Zhvillimi i projektit

+financimi

slide15
TRAJNIMET TANI MË TË MBAJTURA
 • Deklarata e vizionit
 • Deklarata e misionit
 • Strukturimi i organizatave
 • Analizat SWOT (e dyta është e domosdoshme)
slide16
HAPAT E ARDHSHËM
 • Finalizimi i përshkrimeve të punës së personelit të QKZH-së
 • Zhvillimi i planeve individuale të trajnimit për personelin
 • Plani i punës për 12 muajt e ardhshëm
 • Implementimi i mëtutjeshëm i programit për trajnime për personelin dhe palët e interesuara
ad