slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. ПРОГРАМ ФОНДА ЗА 2012 ГОДИНУ (средства Фонда за Развој). ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС ЗА 2012. ЦИЉЕВИ ФОНДА. Активности Фонда биће усмерене ка следећим циљевима :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ' - colby-gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА 2012 ГОДИНУ

(средства Фонда за Развој)

slide2
ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС ЗА 2012.ЦИЉЕВИ ФОНДА

Активности Фонда биће усмерене ка следећим циљевима :

 • подстицању равномерног регионалног развоја у oквиру чега је развој недовољно развијених подручја
 • подстицању пословања правних лица и предузетника у РС
 • подстицању конкурентности и ликвидности привреде РС
 • подстицању запошљавања
 • подстицању производње робе намењене извозу
 • подстицању развоја инфраструктуре
slide3
ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС ЗА 2012.ЦИЉЕВИ ФОНДА

Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти на подручју Републике Србије, који:

 • доставе финансијске извештаје за претходне две године, у којима није исказан губитак
 • привреднисубјектикојису у већинскомприватномилидржавномвласништву, осимјавнихпредузећа;
 • привреднисубјектикојиимајуучешћедруштвеногкапиталамањеод 40%.
slide4
ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС ЗА 2012.ЦИЉЕВИ ФОНДА

Приоритет у коришћењу средстава имају:

 • програми који обезбеђују отварање нових радних места,
 • програми који подстичу производњу за извоз,
 • програми који обезбеђују примену иновационе технологије,
 • програми који обезбеђују већу енергетску ефикасност,
 • програми који под осталим једнаким условима имају веће учешће сопствених средстава у структури финансирања у односу на средства Фонда,
 • програми малих предузетника, занатских радњи и женског предузетништва, који ће ангажовањем кредитних средстава Фонда остваривати виши раст годишњег прихода и обезбедити већи број новозапослених радника.
slide5
Критеријуми за оцену инвестиционог програма:

Oдступање од наведених критеријума могуће је у оправданим случајевима где постоји посебан интерес Републике Србије који је утврђен закључком Владе.

Оцена финансијског стања и кредитне способности:

 • профитaбилност,
 • финансијска стабилност,
 • токови готовине,
 • показатељи ликвидности,
 • нето обртни фонд,
 • показетељи задужености,
 • показатељи економичности,
 • показатељи рентабилности,
 • претходна пословна сарадња са Фондом,
 • уредна кредитна историја у сарадњи са Фондом и пословним банкама.

Економска оцена пројекта:

 • ликвидност пројекта,
 • општа стопа приноса,
 • нето садашња вредност,
 • интерна стопа рентабилности,
 • време повраћаја улагања,
 • пројектовани приход, расход, нето добит.

Оцена инструмената обезбеђења:

 • вредност инструмената обезбеђења.
slide6
Средства и пласмани:

Планирани прилив средстава по изворима у 2012.години:

slide7
Средства и пласмани:

Планирани одлив и распоред средстава у 2012.години:

slide9
Кредитирање женског предузетништва
 • Корисници кредита за подстицај и развој женског предузетништва су привредни субјекти где су оснивачи жене које и управљају својим бизнисом)
 • Услови за коришћење средстава
 • Право на коришћење средстава имају привредни субјекти регистровани у Агенцији запривредне регистре, који у претходне две године нису пословали са губитком.
 • Кредити се одобравају за изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацијупословногпростора / производних и индустријских објеката или за куповину нове или половне опреме.
 • Средства по овом Програму се не могу користити за:
 • Производњу и продају оружја и војне опреме;
 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • За производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним
slide10
Кредитирање женског предузетништва
 • Кредити се одобравају под следећим условима:
 • Ова кредитна линија је намњена за подстицај и развој женског предузетништва, икредити ће сеодобравати искључиво привредним субјектима где су оснивачи женекоје и управљају својим бизнисом.
 • Код привредних друштава неопходно је даоснивач са минимум 51% удела, и директор друштва буде жена
 • Максималан износ кредита за финансирање женског предузетништва износи 5.000.000,00динара, а минимални 500.000,00 динара
 • рок отплате до 5 година, у оквиру којег је период почека од 12 месеци
 • каматна стопа је 2% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђењагаранција/авалирана меница пословне банке, у осталим случајевима 3% на годишњемнивоу уз примену валутне клаузуле
 • тромесечна отплата кредита
 • Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова улагања.Под новимулагањима, која се могу кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована дошест месеци пре датума подношења захтева за кредит, а корисник кредита је обавезанда достави адекватне доказе о висини и периоду таквих улагања
 • Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује бројзапослених радника.
slide11
Кредитирање женског предузетништва
 • Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита
 • гаранција или авалиране менице пословне банке; или
 • меница и менично овлашћење дужника
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника
 • хипотека првог реда на непокретностима-у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита, зависно од врсте хипотековане непокретности, може износити:
  • 1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће);
  • 2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцелатрије,
  • управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
  • 3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, хала, магацина,
  • млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл;
  • 4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта;
slide12
Кредитирање женског предузетништва
 • Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита
 • залога на поизводној опреми у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 70% тржишне вредности нове опреме и до 50% тржишне вредности опреме старије од две године
 • залога на акцијама привредног друштва, које се континуирано котирају на Београдској берзи у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 40% тржишне вредности, с тим да номинална вредност акција које се залажу мора бити једнака или већа од износа потраживања Фонда;
 • залога на обвезницама старе девизне штедње у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 90% тржишне вредности обвезница у моменту залагања;
 • цесија потраживања државних институција и привредних друштава, уколико износ потраживања покрива целокупан износ потраживања Фонда.
 • Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења које је предвиђено за овај програм, а по Програму Фонда за 2012.годину, уколико анализом захтева утврди да је то потребно.
slide13
Кредитирање женског предузетништва
 • Пријем захтева ће се вршити све док се не потроше средства за ову намену.
 • Потенцијални корисници подносе захтеве Фонду за развој Републике Србије у седишту Фонда у Нишу и филијали Београд.
slide14
Контакт

Фонд за развој Републике Србије

Булевар Немањића 14а

18000 Ниш

Кнеза Михаила 14

11000 Београд

Тел. 018/4150-200

Факс. 018/45-555-00

www.fondzarazvoj.gov.rs

[email protected]

ad