slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. POWIAT CHRZANOWSKI. Kraków, maj 2005. Oceny jakości śródlądowych wód powierzchniowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie' - coen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

w Krakowie

slide2

POWIAT CHRZANOWSKI

Kraków, maj 2005

oceny jako ci r dl dowych w d powierzchniowych
Oceny jakości śródlądowych wód powierzchniowych
  • Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zostały określone w Dyrektywie 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady. Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi dokument uznawany za jeden z najbardziej kompleksowych pakietów dotyczących celów, instrumentów i zobowiązań w zakresie gospodarki wodnej.
  • Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
  • W roku 2004 nowy sposób oceny jakości Śródlądowych wód powierzchniowych według 5 klas wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód(Dz. U. Nr 32, poz. 284).
  • Ocenę wód powierzchniowych przeprowadza się w punktach pomiarowo-kontrolnych.

Jest to istotna zmiana sposobu oceny stanu jakości rzek w Polsce w stosunku do lat poprzednich, kiedy rzeki oceniano w 3 klasach czystości (wody przekraczające parametry trzeciej klasy czystości traktowano jako wody pozaklasowe).

slide4
Podstawę oceny stanu jakości wód powierzchniowych stanowią:

wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.), wyniki badań jakości wód wykonane według zalecanych metod analiz i pomiarów (metodyki referencyjne badań wskaźników jakości wód powierzchniowych oraz warunki zapewnienia jakości danych – zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.),przyjęty sposób przedstawienia wyników klasyfikacji wód powierzchniowych (zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r.).

W celu oceny wód pod kątem różnych sposobów użytkowania wykonano:

ocenę wód pod kątem eutrofizacji

ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

ocena jako ci w d wed ug 5 klas
Ocena jakości wód (według 5 klas)

Przeprowadzono ocenę wód według 5 klas dla rzek badanych

w 46 punktach monitoringu diagnostycznego

ocena jako ci w d wed ug 5 klas 1
Ocena jakości wód (według 5 klas) (1)

Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 140 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2004 roku wynika, że 0,7% z ogółu badanych stanowiły wody klasy I bardzo dobrej jakości, 26,1% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowiły w województwie 50,7%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowiły 14,9%, a 7,5% to wody złej jakości.

Z oceny przeprowadzonej dla rzek w 135 punktach pomiarowych w województwie małopolskim w 2005 roku wynika, że 8,1% z ogółu badanych stanowią wody klasy I bardzo dobrej jakości, 25,2% wody klasy II dobrej jakości. Wody zadawalającej jakości klasy III stanowią w województwie 42,2%. Wody o jakości niezadawalającej klasy IV stanowią 14,1%, a 10,4% to wody złej jakości.

ocena jako ci w d wed ug 5 klas 2
Ocena jakości wód (według 5 klas) (2)

Z oceny wykonanej w 2004r dla 6 zbiorników zaporowych w 13 punktach pomiarowych nie stwierdzono wód o bardzo dobrej jakości, jak również wód złej jakości. Wystąpiły wody dobrej jakości klasy II (w 6 p.p.k.) i zadawalającej jakości klasy III (również w 6 p.p.k.), co stanowi po 46,2%. W jednym punkcie (7,6%) odnotowano wody klasy IV niezadawalającej jakości.

Natomiast, z oceny wykonanej w 2005r. dla 6 zbiorników zaporowych w 12 punktach pomiarowych nie stwierdzono wód o bardzo dobrej jakości, jak również wód o niezadawalającej i złej jakości. Wystąpiły wody dobrej jakości klasy II (w 9 p.p.k.) i zadawalającej jakości klasy III (w 3 p.p.k.).

slide8

Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych w powiecie chrzanowskim w 2004 roku

(według 5 klas)

Objaśnienia:

D – monitoring diagnostyczny

Klasyfikacja wód:

slide9

Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2005 roku

w punktach monitoringu diagnostycznego

(według 5 klas)

slide10

Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2005 roku

w punktach monitoringu diagnostycznego

(według 5 klas)

slide12

Zestawienie wykonanych ocen jakości wód rzek badanych w województwie małopolskim w 2005 roku

ocena w d ujmowanych do cel w zaopatrzenia ludno ci w wod do spo ycia
Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności wykonano zgodnie zrozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204/2002 poz.1728).

Przy czym , zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem:

  • wody kategorii A1 to wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji,
  • wody kategorii A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie końcowe),
  • wody kategorii A3 - wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania , koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).
slide14

Klasyfikacja wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

do spożycia w województwie małopolskim w 2004 i 2005 roku

ocena w d pod k tem eutrofizacji
Ocena wód pod kątem eutrofizacji

Ocenę wód pod kątem eutrofizacji oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093).

Zgodnie z art. 9.4. ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku, przez eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przy ocenie eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych stosuje się wskaźniki określone w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia.

ocena w d pod k tem eutrofizacji1
Ocena wód pod kątem eutrofizacji
  • Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód powyżej których występuje eutrofizacja są następujące:
slide17

Średnioroczne wartości wskaźników stosowanych przy ocenie eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych w powiecie chrzanowskim

w 2004 roku

slide18
Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

Ocenę wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1455).

W przypadku łososiowatych oznacza to wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidae (Coregonus) lub gatunku lipień (Thymallus thymallus); a karpiowatych oznacza to wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodziny karpiowatych (Cyprinidae) lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis) oraz węgorz (Anguilla anguilla).

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody, minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód oraz metodyki referencyjne analiz określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia wyłącznie w przypadkach, gdy wymagania te nie są spełniane na skutek naturalnego wzbogacania wody w pewne substancje, w taki sposób, że wartości określone w załączniku do rozporządzenia nie są osiągane, przy czym naturalne wzbogacanie oznacza samoczynny proces (bez interwencji człowieka), podczas którego zbiornik lub ciek wodny zasilany jest z gleby przez substancje w niej zawarte.

slide19

Wyniki badań przydatności wód do bytowania ryb w powiecie chrzanowskim zestawiono w poniższej tabeli.

slide21

Jakość wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludność

py zawieszony pm10
Pył zawieszony PM10

Średnie stężenie pyłu zawieszonego w 2005r

dwutlenek siarki
Dwutlenek siarki

Średnie stężenie dwutlenku siarki w 2005r

slide32

Zestawienie poziomu dwutlenku siarki

Na wykresach powyżej przedstawiono sezonową zmienność stężeń dwutlenku siarki w Trzebini i Chrzanowie.

dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu

Średnie stężenie dwutlenku azotu w 2005r

rozk ad rednich st e benzenu na obszarze wojew dztwa ma opolskiego w 2005 roku
Rozkład średnich stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w 2005 roku.
slide36
Porównanie średniorocznych stężeń benzenu na obszarze województwa małopolskiego w latach 2003-2005 na poszczególnych stanowiskach
slide39

Zwierzę

Dioksyny:

Świnka morska

0,001

Małpa

0,070

Szczur

0,200

Pies

3,000

Chomik

5,000

Ogólna nazwa całego szeregu związków,zawierających dwa pierścienie benzesowe połączone poprzez jeden lub dwa atomy tlenu. Związki, w których występują dwa atomy tlenu, nazywa się dibenzenodioksynami,z jednym atomem tlenu - dibenzenofuranami. Każdy z pierścieni benzesowych może zawierać do czterech atomów chloru, oznaczonych zgodnie z numeracją atomów węgla, do których są przyłączone:

Przyłączenie do tych cząsteczek od jednego do ośmiu atomów może się odbywać na wiele sposobów. Dla dibenzeodioksyny istnieje 75 możliwych kombinaci, a dla dibenzeofuranu 135, co w sumie daje 210 związków określanych dioksynami. Ze 75 dibenzeodioksyn 7 jest toksycznych, a ze 135 dibenzeofuranów trujących jest 10. Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzeodioksyna, w skrócie 2,3,7,8-TCDD, a często oznaczana jako TCDD, oraz 2,3,7,8-tetradibenzefuran, znany jako TCDF. Kolejne z najbardziej trujących to 1,2,3,7,8-PCDD i 2,3,4,7,8-PCDF, obydwa dwukrotnie mniej toksyczne niż TCDD. Resztę dioksyn można praktycznie uważaćza nietoksyczne. Całkowitą toksyczność próbki można określić, sumując wszystkiejej toksyczne składniki, uwzględniając ich zawartość w próbce oraz toksyczność. TCDD i TCDF mają wartość 1, inne 0,5 czy 0,01, a nawet 0,001. Odpowiednio to sumując, określa się tak zwany równoważnik toksyczny, czyli TEQ. Żeby przekonać się jak bardzo są toksycznedioksyny, spójrz na poniższą tabelę:

LD50[mg/g]

Jak widzimy dioksyny są najbardziej trującymi związkami,jakie otrzymał wyniku syntezy człowiek. Dla porównania : dla człowieka wartość LD50dla tak silnych trucizny, jak jad kiełbasiany, wynosi około 0,01 miligrama na kilogram, dla nikotyny zaś 1000 mg na kilogram.

slide43

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

tel. (12) 422-48-95, fax (12) 422-36-12

strony internetowe: www.krakow.pios.gov.pl