slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFO L okale A ntennepunten S EL Dinsdag 28 september 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFO L okale A ntennepunten S EL Dinsdag 28 september 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
coen

INFO L okale A ntennepunten S EL Dinsdag 28 september 2010 - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
INFO L okale A ntennepunten S EL Dinsdag 28 september 2010
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFO Lokale Antennepunten SEL Dinsdag 28 september 2010

 2. Voorstelling SEL-werking

 3. Wat is SEL MWVL? Vanaf 1 januari 2010 werd het SIT officieel omgevormd tot SEL. Vanuit 5 voormalige SIT’s werd 1 SEL gevormd. SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg. Missie: het SEL MWVL is actief binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteunt de thuiszorg door het aanmoedigen van het multidisciplinair overleg op patiëntenniveau en het verzekeren van het zorgcontinuüm van de patiënt door interactie en samenwerking tussen de partners in de thuiszorg en met de thuisvervangende en thuiszorgondersteunende zorgsector.

 4. Welke regio omvat SEL MWVL? Het gebied van SEL MWVL valt samen met de zorgregio “regionale stad Roeselare” en omvat volgende steden: • Roeselare (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Kortemark) • Diksmuide (Diksmuide en Houthulst) • Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede) • Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruislede, Wingene en Oostrozebeke) • Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke) • Poperinge (Poperinge en Vleteren)

 5. Kerntaken SEL MWVL • Het ondersteunen, bewaken en aanmoedigen van het multidisciplinair overleg (MDO) in de thuiszorg. Dit wordt gerealiseerd door: • het bewaken van de praktische organisatie van de multidisciplinaire overleg-momenten (te realiseren door de OCMW’s, de regionale dienstencentra of een andere zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft aan het SEL). • het toeleiden voor multidisciplinair overleg naar de zorgcoördinatoren van RDC’s en OCMW’s en naar andere zorgaanbieders die hun bereidheid hiertoe kenbaar hebben gemaakt aan het SEL; • het bewaken van de kwaliteit van de MDO’s; • het aanmoedigen tot het maken van zorgplannen en het gebruik van het communicatieschrift of e-zorgplan; • het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen; • samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines opstarten of opvolgen tot een betere afstemming van de zorg in de thuissituatie.

 6. Kerntaken SEL MWVL 2. Het zorgcontinuüm van de patiënt verzekeren. Dit wordt gerealiseerd door: • het opstarten van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines of het opvolgen tot het verzekeren van een zorgcontinuüm voor de patiënt; • de ondersteuning van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten.

 7. Kerntaken SEL MWVL 3. Communicatie en interactie Dit wordt gerealiseerd door: • het actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg via het thuiszorgzakboekje; • het bekendmaken van de werking en de initiatieven van het SEL MWVL; • adviezen verlenen aan of interactief meewerken met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse of federale instanties op het vlak van eerstelijnsgezondheidszorg; • een projectmatige werking uitbouwen in interactie en samenwerking met de tweedelijnsgezondheidszorg en/of andere organisaties en disciplines waarbij bepaalde noden of hiaten binnen de thuiszorg kunnen aangepakt worden en waarbij de gelijkwaardigheid van de partners steeds verzekerd wordt

 8. Structuur SEL MWVL 1. Centrale zetel • Om de middelen en de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten, wordt de zetel van het SEL MWVL gecentraliseerd op één plaats in het werkingsgebied. Deze vestigingsplaats is Mandellaan 101 te 8800 Roeselare 2. LAS: Lokale Antennepunten SEL • Het SEL werkt meer op regionaal niveau en de centrale zetel staat verder af van het patiëntengebonden zorgoverleg. Daardoor bestaat het gevaar dat het SEL de lokale accenten en invloeden zal verliezen. Er wordt uitgekeken naar een structuur die rekening houdt met deze lokale accenten. Een lokale verankering dringt zich hierbij op. Op die wijze beogen we niet alleen overleg en samenwerking op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau met de zorgaanbieders die actief zijn op het werkterrein

 9. Structuur SEL MWVL 3. Bestuurlijke organisatie • Eén VZW met Algemene Vergadering - Raad van Bestuur -Dagelijks Bestuur. De leden van de Algemene Vergadering zijn plaatselijke vertegenwoordigers van zorgaanbieders - werkzaam in de SEL-regio - vertegenwoordigers van verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. • Er wordt gestreefd naar evenwichtige vertegenwoordiging: - vanuit de verschillende disciplines - rekening houdend met een geografische verspreiding in de vertegenwoordiging van de disciplines en diensten. - er zijn 7 verplichte disciplines (huisartsen, thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen, dMW van de ziekenfondsen, diensten gezinszorg, OCMW’s, LDC’s en WZC’s) • De voorzitter of ondervoorzitter van het SEL is een huisarts.

 10. Voorstelling LAS-werking 3 bestaande vormen van lokale werking binnen de vroegere SIT-werking: • Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST) • Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) • Thuiszorgcoördinator (tzc)

 11. Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST) → van toepassing in SIT-regio ZWVL Werking • Doel: meer dynamiek ontwikkelen en dichter bij de gebruiker staan • Middel: Ontmoeten van collega’s, uitwisselen van ervaringen, samenwerken rond de thuiszorg. • Voor wie: iedere persoon die werkt of geïnteresseerd is in de thuiszorg (veldwerkers) • Hoe: 4x/jaar samenkomen – secretariaat wordt georganiseerd vanuit het OCMW • Mogelijke agendapunten: informatieronde met nieuws uit de sector, voorstelling diverse diensten/initiatieven, nieuws uit het SEL, thema’s aangebracht door leden van het LST, concrete (anonieme) thuiszorgsituaties, …

 12. Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST) Waarom lokaal? • Voordeel voor SEL: • Het SEL heeft nauwer contact met de lokale hulpverleners • Dynamische werking die gedreven wordt door lokale accenten • Veel lokale contacten, het SEL is goed gekend • De SEL-informatie stroomt gemakkelijk door naar de thuiszorgaanbieders

 13. Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST) Waarom lokaal? • Voordeel voor lokale zorgaanbieders: • De kans tot ontmoeting en uitwisseling van informatie • Op de hoogte blijven van regionale en lokale thuiszorginitiatieven • Afspraken dichter bij het natuurlijk milieu van de zorgbehoevenden • Samenwerken rond lokale thema’s • Lokale ideeën en visies worden meegenomen naar het SEL

 14. Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) → van toepassing in SIT-regio Roeselare • Wat: • Een vast moment waarop zorgaanbieders werkzaam binnen de gemeente enkele complexe zorgsituaties kunnen bespreken met alle betrokkenen. • Het gaat om individueel patiëntenoverleg, maar georganiseerd op gemeentelijk vlak, op een vaste locatie en een op een vast tijdstip. • De gebruiker (patiënt/cliënt) dient akkoord te gaan met het overleg. Zowel gebruiker als mantelzorger kunnen deelnemen aan het overleg.

 15. Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) → van toepassing in SIT-regio Roeselare • Doel: • Ondersteuning bieden om complexe zorgsituaties te bespreken • Zorgen dat alle zorgaanbieders erbij betrokken worden • Mensen langer thuis laten wonen door hun zorg te optimaliseren • Lokale zorgaanbieders en diensten met elkaar in contact brengen • Nuttige informatie aanbieden aan de zorgaanbieders

 16. Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) → van toepassing in SIT-regio Roeselare • Voordelen voor de burger/gebruiker: • Kwalitatief, goed georganiseerde hulp die ertoe bijdraagt dat de gebruiker zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen • Maximale inspraak van de gebruiker en zijn mantelzorgers • Extra winst in de vorm van bekendmaking mogelijke tegemoetkomingen, …

 17. Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) → van toepassing in SIT-regio Roeselare • Voordelen voor de zorgaanbieders: • Goede afstemming zorgt voor vlotter werken, betere werkomstandigheden • Uitwisseling van informatie • Betere bekendheid met andere zorgverleners zorgt ook voor betere werkrelaties buiten het GOT. • Tijdsefficiënt: er kunnen meerdere casussen besproken worden op eenzelfde tijdstip (na elkaar) • …

 18. Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (GOT) → van toepassing in SIT-regio Roeselare • Voordelen voor OCMW: • Afstemming van zorg waar de eigen diensten aan huis gaan • Meer kans betrokken te worden bij dossiers van eigen cliënten • Samenwerken met diverse partners om zorg binnen bereik van de burger te brengen, geeft vaak grotere kans op slagen. • Kans om de werking en visie vanuit het OCMW kenbaar te maken bij de private partners. • Vertrouwen groeit tussen betrokkenen, wat dan weer voordelen heeft bij realisatie van andere projecten i.k.v. LSB. • …

 19. Thuiszorgcoördinator (TZC) → van toepassing in SIT-regio Izegem • Waarvoor kan je terecht bij de thuiszorgcoördinator: • De TZC informeert. Hij heeft goede kennis van de sociale kaart van de regio voor wat betreft thuiszorg, ouderenzorg, welzijnszorg en gezondheidszorg. Hij is vlot bereikbaar en is een lokaal aanspreekpunt voor burgers, professionelen, mantelzorgers, … • De TZC ondersteunt het overleg en de organisatie ervan. Hij biedt ondersteuning bij de praktische organisatie van zorgoverleg en faciliteert waar nodig. Hij kan zelf het overleg organiseren op vraag van gebruiker of zorgaanbieder, … Hij legt de nodige contacten, maakt afspraken, … Hij adviseert en coördineert de communicatie indien hij daartoe gevraagd wordt.

 20. Thuiszorgcoördinator (TZC) → van toepassing in SIT-regio Izegem • Voordelen: • De TZC werkt aan een optimale communicatie/samenwerking tussen zorgaanbieders, gebruikers en mantelzorg bij moeilijke zorgsituaties. • De betrokkenheid van de TZC biedt een garantie tot het globaal en diepgaand bekijken van de probleemsituatie. • Er wordt gestreefd naar maximale betrokkenheid van de gebruiker en zijn mantelzorgers. • De TZC is een brugfunctie tussen gebruiker, mantelzorg, zorgaanbieders, zorgbemiddelaar, …

 21. Bespreken/uitwerken mogelijke lokale werking SEL MWVL met aanwezigen

 22. Voor meer informatie: SEL Midden West-Vlaanderen Coördinator: Ann Van Wanzeele Mandellaan 101 8800 Roeselare Tel. 051 20 40 74 Gsm. 0478 27 09 52 ann.van.wanzeele@sel-mwvl.be www.selwvl.be www.thuiszorgzakboekje.be