ako sa vyhn zbyto n m probl mom pri dod vkach lrm do kraj n es n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri dodávkach LRM do krajín ES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri dodávkach LRM do krajín ES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri dodávkach LRM do krajín ES - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri dodávkach LRM do krajín ES. Elena Foffová 1 , Vladimír Foff 2. 1 Národné lesnícke centrum Stredisko kontroly LRM Liptovský Hrádok. 2 Lesnícka informačná agentúra Liptovský Hrádok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri dodávkach LRM do krajín ES


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ako sa vyhn zbyto n m probl mom pri dod vkach lrm do kraj n es

Ako sa vyhnúť zbytočným problémompri dodávkach LRM do krajín ES

Elena Foffová1, Vladimír Foff2

1 Národné lesnícke centrum

Stredisko kontroly LRM Liptovský Hrádok

2 Lesnícka informačná agentúra

Liptovský Hrádok

slide2
Vývoz - dovoz termíny pre výmenu tovaru s krajinami, ktoré nie sú členmi ES

Na spoločnom trhu ES termín obchodná výmena z členských štátov a do členských štátov ES

slide3
Predpokladom pre obchodovanie na spoločnom trhu je:

začlenenie nových krajín do Európskeho Spoločenstva (ES)

implementácioa smernice Rady (ES) č. 105/1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh do ich národných právnych predpisov pre obchod s lesným reprodukčným materiálom

Na Slovensku:

Zákon NR SR č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Vyhláška č. 571/2004 Z.z. o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu

§

slide4
Dôvody záujmu o LRM z nových krajín ES:

rôznorodé prírodné podmienky, vysoký podiel pôvodných zdrojov LRM,

dobré výsledky niektorých pôvodov z nových členských štátov v medzinárodných provenienčných pokusoch,

predpoklad, že materiál z kontinentálnejších podmienok bude lepšie zodpovedať zmeneným klimatickým podmienkam,

potreba zalesňovania rozsiahlych kalamitných plôch,

zalesňovacie projekty zamerané na zmenu drevinovej štruktúry lesných porastov v niektorých oblastiach Európy.

slide5
Obmedzenia a usmerňovanie použitia LRM:

Zalesňovanie reprodukčným materiálom neznámeho alebo nevhodného pôvodu môže byť príčinou nestability a nízkej produkcie porastov.

Väčšina lesnícky vyspelých štátov snaží motivovať vlastníkov lesov k tomu, aby používali LRM, ktorý je na danom stanovišti pôvodný alebo sa mu dokáže vhodne prispôsobiť.

Vo väčšine krajín EU majú usmernenia pre použitie LRM obvykle administratívny charakter alebo formu odporúčaní prepojených s poskytovaním podpory na zalesňovanie.

Vyslovené zákazy použitia LRM z iných štátov sa riešia podľa  nariadenia Komisie (ES) č. 1602/2002 na základe odôvodnených žiadostí členských štátov, ktoré musí odsúhlasiť Stály výbor EK pre osivo a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve.

slide6
Konkrétne možnosti použitia LRM z Čiech a Slovenska v iných členských štátoch:

Jedľa biela:

Nemecko: jedľa zo sudetskej a východoslovenskej oblasti (SO 4 a 5) pre rekonštrukciu smrekových monokultúr v Krušných horách

jedľa z východoslovenskej oblasti (SO 4 a 5) v provenienčných odporúčaniach pre Bavorsko

Smrekovec:

O smrekovec jeseníckeho typu, ktorý vyniká ekologickou plasticitou je záujem vo Francúzsku a Írsku.

Listnaté dreviny:

Záujem je hlavne v rokoch neúrody a kvôli rozdielom cien medzi štátmi ES – buk, duby, cenné listnáče

slide7
Upozornenie pre vývoz semien dubov:

Na trh by sa mali uvádzať iba oddiely s druhovou čistotou nad 99%, alebo ak je pri semenách blízko príbuzných druhov nižšia, treba uviesť podiel druhu v zmesi.

V dubových porastoch – i tých, ktoré sú zdrojmi LRM sa často vyskytuje zmes viacerých druhov tohto rodu.

Zmesové oddiely osiva alebo sadbového materiálu dubov nie je vhodné dodávať do iných členských štátov.

slide8
Obchodné aktivity:

Možnosti:

Obchod - predaj (registrované subjekty).

Zmluvné pestovanie sadbového materiálu z dodaného osiva, prípadne semenáčikov.

Partneri:

Producenti (škôlky), ktoré potrebujú doplniť svoj sortiment materiálom pre svojich zákazníkov.

Vlastníci alebo obhospodarovatelia lesov

Vhodnosť pôvodu alebo konkrétnych zdrojov LRM je vhodné konzultovať s pracovníkmi lesníckeho výskumu alebo kontrolných pracovísk v danej krajine.

slide9
Informácie o slovenskom LRM:

Na získanie informácii, zdrojoch LRM je možné využiť buď Zoznam spoločenstva, ktorý je ako súbor programu MS Excel verejne prístupný na webovej adrese: http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/comcatvar/library?l=/communityslistsofsapprov&vm=detailed&sb=Title

alebo národný zoznam uznaných zdrojov LRM publikovaný na webovej stránke NLC, kde sú k dispozícii aj informácie o právnych predpisoch,  semenárskych oblastiach a registrovaných pestovateľoch LRM na Slovensku v slovenskom jazyku: http://www.nlcsk.org/produkty_sklrm.htm

Anglická verzia týchto informácií je na stránke NLC dostupná na týchto adresách:

Národný zoznam: http://www.nlcsk.org/en/frm3.htm

Semenárske oblasti: http://www.nlcsk.org/en/frm2.htm

Neoficiálny preklad národných právnych predpisov:http://www.nlcsk.org/en/frm1.htm

slide13
Odporúčaný postup pri realizácii predaja:

Prvý kontakt so zákazníkom

Overenie, či sú registrovanými producentmi LRM (v súlade s požiadavkou smernice Rady (ES) č. 105/1999).

Najjednoduchšie je vyžiadať si od záujemcu webovú adresu kontrolného pracoviska pre LRM alebo priamy odkaz na publikovaný zoznam registrovaných producentov a obchodníkov s LRM v danej krajine a zistiť, či je v ňom potenciálny zákazník uvedený.

Pred vystavovaním faktúr: overenie IČ DPH v zozname platiteľov DPH na adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=SK

alebo na informačnej stránke národného daňového riaditeľstva

slide14
Predmet dodávky:

Zákazník obvykle presne prezentuje svoje požiadavky na druh, množstvo a kvalitu LRM.

Pri tejto komodite zohrávajú dôležitú úlohu:

informácie o pôvode,

vhodnosť použitia LRM na cieľovom stanovišti (aj informácie o kvalite zdroja LRM a ekologických podmienkach z ktorých pochádza).

O pomoc pri poskytovaní takýchto údajov a stanovísk k vhodnosti použitia LRM je možné požiadať národné výskumné pracoviská a kontrolný úrad pre LRM.

Parametre a kvalitu objednávaného materiálu – (overenie návštevou na mieste zberu alebo pestovania).

slide15
Kvalita LRM

Do roku 2000 (pred prijatím Smernice Rady (ES) č. 105/1999) pre oblasť obchodu s lesným reprodukčným materiálom v ES dva právne predpisy:

smernica Rady 66/404/EHS o uvádzaní na trh reprodukčného materiálu lesných drevín a

smernica Rady 71/161/EHS o normách vonkajšej akosti reprodukčného materiálu lesných drevín uvedených na trh v rámci spoločenstva - základ pre národné predpisy a normy o vonkajšej kvalite LRM, ktoré sa v rôznych formách udržiavajú doteraz.

slide16
Kvalita osív:

Výsledky skúšok – obvyklé parametre čistota a klíčivosť alebo životaschopnosť.

Pre potreby vývozov: Akreditované skúšobné laboratóriá ISTA, napr. VÚLHM –Uh. Hradiště, vykonávajú skúšky podľa Medzinárodných pravidiel pre skúšanie osív a vystavujú medzinárodné ISTA certifikáty o kvalite osiva

Sadbový materiál:

Pri sadbovom materiáli sa kvalita definuje merateľnými hodnotami (výška nadzemnej časti, hrúbka koreňového krčka, odchýlka koreňa od osi nadzemnej časti) a všeobecnými požiadavkami (zdravotný stav, poškodenie).

Koneční zákazníci môžu mať pre nákup sadeníc vypracované aj vlastné interné usmernenia.

slide17
Dohodnutie podmienok dodávky

Pri uzatváraní obchodu je potrebné so zákazníkom presne dohodnúť:

množstvá a kvalitatívne požiadavky na dodávaný materiál

všetky detaily dodávky (ceny, dodacie podmienky, realizáciu dodávky, dodacie doby,

vlastnícke práva, reklamácie, záruky,

spôsob platby a splatnosť faktúr ako aj spôsob riešenia sporov).

Ako podklad pre tieto dojednania môžu slúžiť všeobecné obchodné podmienky dodávajúcej firmy.

Ak všeobecné podmienky obchodu k dispozícii nie sú alebo sa pre konkrétny obchodný prípad zvolí iný postup, treba podmienky dodávky zdokumentovať v zmluve prípadne uviesť v ponukách a potvrdeniach objednávok.

slide18
Realizácia dodávky

Dohodnuté množstvá, kvalitu i dodacie podmienky je potrebné v maximálnej možnej miere dodržať, (vybavovanie sporov a reklamácií na veľkú vzdialenosť môže byť časovo a finančne veľmi náročné).

Problémy pri realizácii dohodnutých dodávok a odchýlky od dohodnutých parametrov alebo podmienok treba neodkladne oznámiť zákazníkovi a prekonzultovať s ním ďalší postup.

V prípade neprevzatia dodávky z dôvodu nesplnenia dohodnutých parametrov alebo podmienok vzniká dodávateľovi nielen strata z nerealizovaného obchodu, ale i dodatočné prepravné náklady na vrátenie tovaru.

slide19
Administratívne náležitosti

Štandardná súčasť každej dodávky LRM je sprievodný list.

Pre zákazníkov z iných členských štátov je vhodné použiť cudzojazyčný alebo viacjazyčný variant sprievodného listu (etikety) a v prípade potreby doplniť údaje, ktoré má tento dokument obsahovať v krajine, kam sa LRM dodáva.

Kontrolný úrad v členskom štáte, z ktorého sa LRM predáva vystavuje informačný dokument obsahujúci podobné údaje ako potvrdenie o pôvode (master certificate) a doručí ho kontrolnému úradu v členskom štáte, do ktorého sa materiál nakupuje

O každej dodávke do iných členských krajín teda musia dodávatelia svoj národný kontrolný úrad informovať.

slide22
Ak sú národné zvyklosti v niečom špecifické

je užitočné:

Informovať odberateľov z iných členských štátov o národných administratívnych postupoch.

Požiadať o údaje o špecifických nárokoch na sprievodnú dokumentáciu zásielok LRM v štáte dodávky a akékoľvek nejasnosti konzultovať s pracovníkmi kontrolných úradov v oboch členských štátoch najlepšie pred dodávkou tovaru.

slide23
Na záver

V Európe je rozkolísaný trh s LRM (kalamity, klimatické zmeny)

Vznikajú nové možnosti uplatniť LRM z nových členských krajín na spoločnom trhu ES.

Pre úspešnú realizáciu dodávok LRM a dlhodobejšie obchodné vzťahy:

profesionálny prístup pri produkcii LRM i uzatváraní obchodov,

primeraná orientácia na trhu,

pripravenosť operatívne komunikovať so zákazníkmi.

slide24
Využitie iných foriem spolupráce

Neštandardné pracovné postupy

s účasťou obchodného partnera

alebo s jeho technickými prostriedkami

Prínosy:

oboznámenie sa s novými pracovnými postupmi

väčší výkon alebo realizovaný objem zberu

lepšie možnosti odbytu

naštartovanie trvalejšej spolupráce