Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tudás + képességek + attitűdök PowerPoint Presentation
Download Presentation
tudás + képességek + attitűdök

tudás + képességek + attitűdök

121 Views Download Presentation
Download Presentation

tudás + képességek + attitűdök

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A kompetencia elemei tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás K = 2(a+b) b = K/2–a 20 m hosszúságú kerítéssel téglalap formájú konyhakertet kerítenek el. Ha a kert szélessége 4 m, akkor mekkora a hosszúsága? K=20 a=4 b=?

  2. Kulcskompetenciák AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA 2005 suliNova programfejlesztés (programcsomagok) • Anyanyelven folytatott kommunikáció • Idegen nyelveken folytatott kommunikáció • Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén • Digitális kompetencia • A tanulás (meg)tanulása • Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia • Vállalkozói kompetencia • Kulturális kifejezőkészség Szövegértés - szövegalkotás Idegen nyelv (GB, F, D, H) Matematika, gondolkodás IKT (Educatio Kht) Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés Óvodai nevelés

  3. Kompetencia alapú oktatás A kompetencia alapú oktatás az egyes műveltségterületek ismeretanyagának közvetítése során tervezett módon gondoskodik az ismeretek alkalmazásához szükségesképességek folyamatos, rendszerszerű és differenciált fejlesztéséről, valamint az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakításáról. A kompetencia alapú oktatás alapdokumentuma a kompetenciafejlesztő pedagógiai program, amely biztosítja az adott kompetenciaterületet meghatározó készségek és képességek, valamint a tartalomfüggetlen kulcskompetenciák fejlesztését. A kompetenciafejlesztő pedagógiai program megvalósításának eszközrendszere akompetencia alapú programcsomag. A programcsomag a tanítási-tanulási folyamat megtervezését, megszervezését és megvalósítását segítő dokumentumok, szakmai eszközök rendszere.

  4. Alapelvek • ismeretátadás és képességfejlesztés • reális tananyagmennyiség • tanulóközpontú, differenciált módszertan • változatos tanulásszervezési megoldások • tevékeny tanulói magatartás • kooperáció, csapatmunka • a gondolkodási képesség fejlesztése • problémamegoldási stratégiák kialakítása

  5. alkalmazásképes tudás • motivált tanulók • egyéni tanulási utak • együttműködés és csapatmunka • gazdag módszertani kultúra • változatos tanulásszervezés • befogadó iskola • gyermekbarát környezet • versenyképesség • esélyteremtés Várható eredmények Minden gyerek számít. Minden gyerek tehetséges.