Download
stolpe in f r elbranschen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stolpe in för elbranschen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stolpe in för elbranschen?

Stolpe in för elbranschen?

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Stolpe in för elbranschen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hållbara transporter Stolpe in för elbranschen? Henrik Wingfors Svensk Energi 2010-11-18

  2. Innehåll • Mål för transportpolitiken och vägen dit • Elfordon som dellösning på transportsektorns klimatproblem • Laddstationsmarknaden

  3. Mål för transportpolitiken • En fossiloberoende transportsektor år 2030 • Elen är ett av flera klimatneutrala bränslen. • Två vägar – Effektivisering och Bränslebyte • Supermiljöbilspremie Rubrik

  4. Elbranschens vision av ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Bygg upp möjlighet till fossilbränsleoberoende transportsektor Verkställ fossilbränsleoberoende transportsektor 1,0 Fossiloberoende fordonsflotta Nordisk el är klimatneutral Andelen fossila bränslen Europeisk el är klimatneutral 2020 2030 Idag 2050

  5. Vision 2030 – scenario Effektiv och Bränslebyte

  6. Elfordon • Minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn • Är tysta och rena • Innebär energieffektivitet: • 2 TWh räcker till ca 800 000 elfordons årliga körning • Laddel är ingen stor affär… Rubrik

  7. Var ska laddstationer stå? • 50 % småhus och arbetsplatser • 25 % flerbostadshus • 10 % publika parkeringsplatser • 15 % gatumiljö, lågkostnadslösningar • <1 % ”synliga laddstationer” Källa: EdF EdF bedömning för elbilar, BEV

  8. Vem bygger laddstationer på en avreglerad elmarknad? • Släpp laddstationsmarknaden fri! • Många aktörer ska få bygga där det behövs • Snöröjning, tillgänglighet • Icke-koncessionspliktiga nät • Reservera parkeringsmark för elfordon på gång • Men vem bygger i glesbygd? Förorter?

  9. Vad gör Svensk Energi? • Elsäkerhet, ingen stor fråga! • Vägledning: Att bygga laddstationer – så funkar det! • Målgrupp: fastighetsägare, BRF, stormarknadsägare, entreprenörer, kommuner och energibolag • Tillstånd, regler, standarder, ställa krav vid upphandling, elsäkerhet m.m. Rubrik

  10. Tack för uppmärksamheten! henrik.wingfors@svenskenergi.se Tfn 0766 – 23 63 55