slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU - PowerPoint PPT Presentation

coby
99 Views
Download Presentation

SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEMINÁŘ SVAZU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU • OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 2004 - 2006 • aktuální stav a výhled pro období let 2007 - 2013 Praha 23. května 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr ředitel odboru strukturálních fondů MPO

 2. POLITIKA SOUDRŽNOSTI EVROPSKÉ UNIE

 3. ROZDĚLENÍ ČR Z HLEDISKA CÍLŮ PODPOR Cíl 2 Cíl 1

 4. OPERAČNÍ PROGRAMY V ČR Evropská komise Platební orgán MPO MPSV MMR ŘO pro RPS MF ŘO pro OP ŘO pro OP ŘO pro OP MMR ŘO pro OP ŘO pro OP PJ pro OP PJ pro OP PJ pro OP PA pro OP PA pro OP NRP OPPP OP RLZ SROP SOP SOP

 5. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ALOKOVANÉ PRO OPPP • Částky jsou uvedeny v EUR. • Tyto prostředky platí pro rozpočtové období • 2004 -2006. • Prostředky se mohou čerpat až do r. 2008.

 6. PODPORA PODNIKATELŮ Z OPPP A JINÝCH EVROPSKÝCH FONDŮ Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace - PROSPERITA 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury - REALITY 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb – KLASTRY Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti podniků 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků - START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb - INOVACE 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie - ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Další zdroje podpory mimo OPPP - PHARE 2003 – TECHNOLOGIE, OPRLZ – PROFESE, SROP

 7. POČET ŽÁDOSTÍ O DOTACE DLE PROGRAMŮ

 8. AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE OPPP Operační program Průmysl a podnikání stav k 18. 5. 2006 ►4 493 žádostí ►2 467 schválených projektů celkem ►zazávazkováno přes 5,8 mld. Kč ►přes 1,6 mld. Kč na účtech podnikatelů

 9. STAV ČERPÁNÍ OPPP 1 793 856 321,76 Kč • platby do obrátkového fondu ČMZRB • 1 118 443 328,00 Kč • vyplacené dotace firmám (135 dotací) • 622 012 761,00 Kč • projekty 1.4 CzechTrade • 12 826 187,16 Kč • - technická pomoc • 40 574 045,60 Kč

 10. CERTIFIKOVANÉ VÝDAJE Dne 3.5. 06 byla na EK zaslána žádost o průběžnou platbu za 4. certif. období (16.11.05 – 28.2. 06) ve výši 8 947 473,11 €. POKROK V PROGRAMU OPPP Ing. Martin Tlapa, MBA

 11. POKROK V PROGRAMU OPPP 5,8 mld. Kč Alokace roku 2004 1,8 mld. Kč Alokace roku 2004 bez zálohy 1,6 mld. Kč

 12. PRIORITY KOHEZNÍ POLITIKY V LETECH 2007-2013 Konvergence Phasing-out Phasing-in Regionální konkurence- schopnost a zaměstnanost

 13. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Směry podpor v novém programovacím období Infrastruktura pro podnikání Výzkum, vývoj, inovace Podpora spolupráce podniků, VŠ a VVI Podpora aplikovaného VaV a transferu technologií Podpora internacionalizace podniků Podpora inovací v podnicích Podpora inovační infrastruktury Podpora klastrových iniciativ Podpora služeb pro podnikání Podpora netechnických inovací v podnicích Podpora využívání ICT v podnicích Podpora podnikavosti, zakládání spin-off firem Podpora ekologických inovací Podpora využívání ICT v podnicích Podpora snižování energetické náročnosti výroby Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích Podpora efektivního využívání energií Lidské zdroje pro podnikání Úspory energií

 14. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 1 – Podnikání a inovace Priorita 1 se soustředí na vytváření podmínek pro vznik nových a rozvoj existujících firem, s důrazem na inovačně orientované firmy. Pozornost bude věnována provozu a službám inkubátorů, problematice dostupnosti vhodných finančních zdrojů, včetně vytváření nových pro-inovačně působících finančních nástrojů. Důraz bude kladen na nejširší možné zavádění nových technologií včetně ICT, na podporu a na ochranu patentových aktivit, a na podporu ekologické energetiky. Cílem je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podporovaných podniků a usnadnit přístup začínajícím podnikatelům ke kapitálu.

 15. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 2 – Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 2 sleduje vytváření vhodnéhoprostředí pro rozvoj podnikání a pro inovační procesy. V jejím zaměření budou podporovány především všechny formy efektivní kooperace mezi podniky, zejména mezi MSP a dalšími subjekty – klastry, póly excelence, technologické platformy a rozvoj podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, center transferu technologií, vědeckotechnologických parků.

 16. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání Priorita 3 zaměřuje podporu na rozvoj a využití kvalitních poradenských a informačních služeb, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních příležitostí a odborné přípravy na posilování pozice českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Podpora v rámci této priority se soustředí na zlepšení kvalifikačních a materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů. Dále bude orientována na analýzy světových trendů v oblastech podnikání, realizace výsledků VaVa inovací, jakož i na analýzy příležitostí, výzev a rizik globalizace.

 17. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013

 18. Aktuální informace hledejte na Zelená linka 800 800 777 www.mpo.cz www.czechinvest.org www.cmzrb.cz