Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény
Download
1 / 28

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény. A közoktatás intézményei: A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei. -Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. A pedagógiai szakszolgálatok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény ' - coby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • A közoktatás intézményei: sajátos nevelési igény

 • A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei.

 • A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei.

 • -Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények.


A pedagógiai szakszolgálatok sajátos nevelési igény

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;

b) fejlesztő felkészítés;

c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység;

d) a nevelési tanácsadás;

e) a logopédiai ellátás;

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

g) a konduktív pedagógiai ellátás;

h) a gyógytestnevelés.


A pedag giai szakszolg lat int zm nyeinek m k d si rendje
A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek sajátos nevelési igény működési rendje

 • A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttműködnek a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaivala sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségfeltárása, a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése céljából.

 • A pedagógiai szakszolgálat intézménye tevékenysége során együttműködik a szülővel, segítséget nyújt a gyermek otthoni neveléséhez.


A nevel si tan csad s feladata
A nevelési tanácsadás feladata sajátos nevelési igény

 • Annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd

 • Szakvélemény készítése

 • A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával

 • E feladatai körében

  • pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak

  • támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját

  • segíti a családdal a kapcsolattartást

 • Elláthatja az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatait is


Nevel si tan csad feladatai
Nevelési tanácsadó feladatai sajátos nevelési igény

14/1994. MKM rendelet 22. §

Szakvéleményt kell készíteni: (1)

a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába

b) Az óvoda vezetőjének megkeresésére az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentés céljából

c) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.


Nevelési Tanácsadó sajátos nevelési igény

Szakvélemény tartalmazza:

- a … tanulási nehézség … megállapítását és az azt alátámasztó tényeket

- Javaslatot a tanuló iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatosan

- javaslatot a nevelési, oktatási intézmény által biztosítandó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra

 - Annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított rehabilitációs célú – képességfejlesztő terápia, pszichoterápia stb. – foglalkozáson kell résztvennie, ennek időkeretét


 • Ha a nevelési tanácsadó úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

  (Egyet nem értés esetén a Szakmai Szolgáltató Intézmény dönt)


 • Átlaglétszám számításnál 2 főnek számít gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • Nem igényli a pedagógiai program módosítását

 • A kt. 52.§ (7) pontja szerint egyéni felzárkóztató,

 • fejlesztő foglalkozást szervez

 • Finanszírozás: a költségvetési törvény 5. sz.

 • melléklete 16 pontjában megfogalmazott

 • felhatalmazás alapján az OKM rendeletben

 • szabályozza az igénylés módját


Saj tos nevel si ig ny tanul k
Sajátos nevelési igényű tanulók gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 29. pontja szerint az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd


Tanul i jogviszony
Tanulói jogviszony gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

Minden gyermek tanköteles:

Legkorábban abban a tanévben, amelyben hatodik, legkésőbb amelyben nyolcadik életévét betölti (szülő kérelmére, NT, SZB javaslatára.)

Teljesíthető: iskolába járással, vagy magántanulói jogviszonyban (szülő kérése, orvosi ill. NT, SZB javaslat)

SNI tanuló: integrált

szegregált intézményi szervezésben


Oszt lyba sorol s
Osztályba sorolás gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • Osztálylétszám számításkor az sni tanulókat két illetve három főként kell figyelembe venni (megengedett osztálylétszám)

 • Összevont osztályok: jogszabályban megfogalmazottak szerinti-e az összevonás


Szak rt i v lem ny tartalma
Szakértői vélemény tartalma gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • SZB adatai

 • A gyermek/tanuló ill. a szülők adatai

 • Vizsgálat rövid leírása

 • Fogyatékosságra vonatkozó megállapítás, az azt alátámasztó tények

 • Tankötelezettség teljesítésének módja

  • Magántanuló esetében a heti foglalkoztatás ideje, a felkészüléshez szükséges szakemberek


 • Kijelölt nevelési/oktatási intézmény gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • Osztályra, tagozatra vonatkozó javaslat

 • A tanuló nevelésével/oktatásával kapcsolatos javaslat:

  • Sajátos követelmények

  • Egyes tantárgyakból, tananyagrészekből az értékelés, minősítés alóli mentesítés

  • Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásra vonatkozó javaslat


Az sni tanul kat ell t int zm ny
Az sni tanulókat ellátó intézmény gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • Alapító okirata a feladatot konkrétan jelöli;

 • Pedagógiai programja tartalmazza a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elemeket;

 • Óratervében a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációra fordítandó órák megjelennek;

 • A fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű gyógypedagógiai tanár/terapeuta segíti a munkát;

 • Az osztályok a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működnek.


Ir nyelvek 2 2005 iii 1 om sz m rendelet
Irányelvek 2/2005. (III.1.) OM számú rendelet gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

Az Irányelvnek az értelmi fogyatékos tanulók oktatására

vonatkozó fejezetei:

 • javaslatot tartalmaznak az egyes műveltségi területek százalékos arányaira;

 • meghatározzák az egyes műveltségi területek keretében feldolgozásra kerülő nagyobb témaköröket és fejlesztési feladatokat;

 • meghatározzák az egyes műveltségi területek kiemelt habilitációs/ rehabilitációs feladatait.


Az Irányelv tartalmazz gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából a:

 • A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezőket;

 • az ellátás közös elveit, céljait és feladatait;

 • a különböző képesítésű pedagógusok - óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus - feladatait és kompetenciáit.

  2005. szeptember 1-jétől: az integrált nevelésben, oktatásban

  részesülők részére egyéni fejlesztési lap vezetése kötelező. (Külív: Tü. 356 r.sz.; belív: Tü. 357 r.sz.)


Pedagógus feladatai: gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • A tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulását

 • Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít

 • Tanórai tevékenység során szükség esetén megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz

 • egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres

 • alkalmazkodik az eltérő viselkedésekhez

 • Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatokba


Gy gypedag gus feladatai
Gyógypedagógus feladatai gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

 • Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését

 • Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására

 • Segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában

 • Javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására

 • Figyelemmel kíséri a tanulók haladását

 • Figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit

 • Terápiás fejlesztő tevékenységet végez.


Az EGYMI gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából pedagógiai szakszolgálat feladatköréből elláthatja:

 • a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés ésgondozás;

 • fejlesztő felkészítés;

 • a logopédiai ellátás;

 • a konduktív pedagógiai ellátás

 • a gyógytestnevelés tevékenységeit

  valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetését.


A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatköréből elláthatja:- a szaktanácsadást, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítését, szervezését;- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.


Fel lvizsg lat kt 126
Felülvizsgálat (kt. 126. §) elláthatja

 • A SZB 2007. december 31-ig – hivatalból indított eljárás keretében – megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sni-vé nyilvánított tanulókat.


C l annak meg llap t sa hogy a tanul
Cél: annak megállapítása, hogy a tanuló elláthatja

 • sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt

 • sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt

 • nem sajátos nevelési igényű, hanem beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzd.


A SZB azoknak a tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, 2008. március 31-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére.

Amennyiben a tanuló külön osztályban, tagozaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, intézkedni kell arról, hogy a következő tanévben átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba.


A nevelési tanácsadás feladata, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.


A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményben foglaltak ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele indokolja.


 • Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás keretében valósulhat meg.


ad