bankowo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bankowość

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Bankowość - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Bankowość. Warunki zaliczenia. System punktowy. Jedno kolokwium– maksymalnie 60 punktów Opracowanie i przedstawienie raportu – maksymalnie 15 punktów Obecność na zajęciach – maksymalnie 10 punktów Aktywność na zajęciach – maksymalnie 15 punktów. Raporty:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bankowość' - coby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bankowo

Bankowość

Warunki zaliczenia

system punktowy
System punktowy
 • Jedno kolokwium– maksymalnie 60 punktów
 • Opracowanie i przedstawienie raportu – maksymalnie 15 punktów
 • Obecność na zajęciach – maksymalnie 10 punktów
 • Aktywność na zajęciach – maksymalnie 15 punktów
raporty
Raporty:
 • Przygotowywane są na zadany temat wybrany z listy,
 • Opracowywane w grupach maksymalnie 4 osobowych,
 • Prezentowane są na ostatnich 30 minutach zajęć, począwszy od miesiąca listopada,
 • Raport powinien trafić do prowadzącego co najmniej tydzień przed terminem prezentacji,
 • Raport powinien być uzupełniony prezentacją, przygotowaną na jego podstawie.
zawarto raportu
Zawartość raportu
 • Część teoretyczna – niezbyt rozbudowana, powinna stanowić podstawę wyjścia dla części praktycznej,
 • Część praktyczna - przygotowywana najczęściej na podstawie analizy rynku
slide5
Projekt oceniany jest w skali od 1 do 15 punktów. Na ocenę tę składają się następujące elementy:b oceny raportu

1. Sposób prezentacji tematu (max. 3 pkt):

 • narzędzia wykorzystane przez zespół do prezentacji tematu,
 • sposób zainteresowania grupy tematem,
 • pomysł na prezentację,
2 przygotowanie prelegent w max 3 pkt
2. Przygotowanie prelegentów (max. 3 pkt.)
 • czy zespół prezentujący temat przygotował się do wystąpienia,
 • czy prezentacją była prowadzona z płynnością, czy też prelegenci jedynie odczytali raport,
 • na ile zespół zaangażował się w analizę rynku ofert bankowych,
 • czy z sali padły pytania i jak radzili sobie z nimi prelegenci,
 • ogólne wrażenie prowadzącego,
3 zawarto merytoryczna raportu max 5 pkt
3. Zawartość merytoryczna raportu (max. 5 pkt)
 • układ raportu (czy ma odpowiedni wstęp, rozwinięcie i zakończenie),
 • ilość wykorzystanych przykładów (czy jest wymagane minimum, czy też przykładów jest więcej),
 • sposób przeprowadzenia analizy,
 • czy przygotowany projekt nie odbiega od wybranego tematu,
 • ogólne wrażenie.

Zespół nie może uzyskać maksymalnej ilości punktów z zawartości merytorycznej jeżeli w treści raportu nie znajdzie się analiza rynku. Przy czym nie może być to jedynie prezentacja oferty rynkowej

4 wyci gni te wnioski max 4 pkt
4. Wyciągnięte wnioski (max. 4 pkt)
 • czy projekt zawiera wnioski?
 • trafność i poprawność wniosków,
 • czy wyciągnięte wnioski pozwalają na podjęcie właściwej decyzji?.
uwagi dodatkowe do oceny raportu
Uwagi dodatkowe do oceny raportu
 • Jeżeli zespół otrzyma za przygotowanie raportu od 0 do 3 punktów, to punkty te nie będą w ogóle brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
 • Jeżeli zespół otrzyma od 4 do 5 punktów, to punkty te będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej tylko po poprawieniu i uzupełnieniu raportu.
 • W przypadku choroby lub też innego zdarzenia losowego, które powoduje, że zespół lub też jego członek nie mogą być obecni na ćwiczeniach istnieje obowiązek dostarczenia, w wyznaczonym terminie, gotowego raportu do prowadzącego. Raport takiego zespołu oceniany jest jedynie biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną i wyciągnięte wnioski. Zespół traci punkty za sposób prezentacji oraz za przygotowanie prelegentów.
lista temat w
Lista tematów
 • Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem oraz wynikająca z niej rola i znaczenie rachunku bankowego.
 • Symulacja procesu decyzyjnego związanego z wyborem banku oraz portfela jego produktów i usług.
 • Szczegółowa analiza i ocena porównawcza zakresu i atrakcyjności ofert banków działających na rynku polskim.
 • Analiza i ocena porównawcza różnych metod finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa przez wybrane banki.
slide11
Analiza możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa w kontekście jego współpracy z bankiem.
 • Organizacyjne, prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych dla przedsiębiorstw.
 • Działalność depozytowa banków z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
 • Fundusze Poręczeń Kredytowych jako instytucje wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu i pożyczki. Możliwości zabezpieczenia transakcji przedsiębiorstw (kraj/ zagranica).
slide12
Współpraca przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym z NBP.
 • Uwarunkowania rozliczeń finansowych przedsiębiorstw w obrocie zagranicznym i krajowym.
 • Usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw.
 • Specyfika oferty bankowej dla samorządu terytorialnego (bankowość komunalna).
literatura
Literatura
 • Dahmen A. "Bankowa obsługa przedsiębiorstw" CeDeWu, Warszawa 2002,
 • Derejczyk M., Kudłaszyk A. "Relacje Bank firma partnerska współpraca" Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 1999,
 • Grzywacz J. "Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem" Warszawa 2003,
 • Grzywacz J. "Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa" 2004,
 • Grzywacz J. "Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą" DIFIN, Warszawa 2003,
 • Janc A. "Funkcjonowanie współczesnego banku" Poznań 2004,
 • Jurkowska A. „Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2003,
 • Kołecka B. "Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z UE" Poznań,
 • Kudłago H. "Analiza finansowa efektywności projektów inwestycyjnych" Warszawa 1989
 • Nowak Z. "Fundusze Poręczeń Kredytowych" 2004,
 • Ryżewska S. "Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego" Biblioteka Bankowca, Warszawa 2000,
 • Szewczyk R. "Bankowa obsługa firmy",
 • Wroński P. "Bankowość elektroniczna dla firm" CeDeWu, Warszawa 2004.
ustawy
Ustawy
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U z 2004r. nr 173, poz. 1307 z późniejszymi zmianami).
czasopisma
Czasopisma
 • Bank i Kredyt
 • Miesięcznik Bank
 • Gazeta bankowa
strony internetowe bank w
Strony internetowe banków
 • Aktualną listę stron internetowych wszystkich banków w Polsce można znaleźć na stronie NBP – www.nbp.pl
ad