slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การบริหารเขตสุขภาพ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

การบริหารเขตสุขภาพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

การบริหารเขตสุขภาพ. อดีต. ปัจจุบัน >>>>>>>> อนาคต. การบริหารโดยคณะบุคคล ( Board เขต) การทำงานโดยทีมงานต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์/ระบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก board และ เสนอเรื่องที่สำคัญสู่การตัดสินใจของ board. การสั่งการ/บริหารขึ้นกับบุคคล สถานบริการ/เครือข่ายเดี่ยว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารเขตสุขภาพ' - coby-riley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การบริหารเขตสุขภาพ

อดีต

ปัจจุบัน>>>>>>>>อนาคต

การบริหารโดยคณะบุคคล (Board เขต)

การทำงานโดยทีมงานต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์/ระบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก board และ เสนอเรื่องที่สำคัญสู่การตัดสินใจของ board

 • การสั่งการ/บริหารขึ้นกับบุคคล
 • สถานบริการ/เครือข่ายเดี่ยว
slide2

ประธาน: น.พ.สุริยะวงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5

รองประธาน: น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขต 5

เลขาฯ: พ.ญ.ดารารัตน์รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5

slide3

ส่งเสริมป้องกัน

 • บริหาร
 • - บริหารการเงินการคลัง
 • - บริหารงบลงทุน
 • บริหารร่วมเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย
 • บุคลากร
 • งบประมาณ
 • เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์+รังสี
 • บริการ
 • - Service Plan
 • - ระบบส่งต่อ- ฉุกเฉินEMS/PHER/ICS
 • - พัฒนาปฐมภูมิ
 • - พัฒนาคุณภาพบริการพบส.วิชาชีพ: การพยาบาล,Lab. / รังสี, ฟื้นฟู, เภสัช
 • - HR & Investment Plan
 • ยุทธศาสตร์
 • และอำนวยการ
 • - Secretary & บริหารทีมต่างๆ, บูรณาการกับสปสช.
 • - บริหารจัดการงปม.
 • บริหารความเสี่ยง
 • - ควบคุมภายใน & กฏหมาย
 • -งานอำนวยการ สำนักงาน
 • - ปชส.
 • โครงสร้างงานเขตสุขภาพที่ 5
 • Strategic Management
 • ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกันตามกลุ่มวัย
 • พัฒนาระบบข้อมูล
slide4

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้อำนวยการสำนักงานเขต

 • (COO, CCO)
 • พญ.ดารารัตน์รัตนรักษ์
 • เจ้าหน้าที่ประจำ(3)
 • ประสานงานยุทธศาสตร์
 • บริการ + PP
 • เจ้าหน้าที่PT(5)
 • เลขาทีมบริการ
 • เลขาทีม PP
 • รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
 • นางจารุภา จำนงศักดิ์
 • หัวหน้างานสำนักตรวจราชการเขต 5
 • รองผู้อำนวยการด้านบริการ
 • นพ.สุพจน์ จิระราชวโร
 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์รพ.ราชบุรี
 • เจ้าหน้าที่ประจำ(5)
 • ประสานงาน อำนวยการ ธุรการ
 • บริหารบุคลากร
 • การเงินการคลัง
 • สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่PT(1)
 • เลขาทีมบริหาร
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (ที่ตั้งจ.ราชบุรี)
 • CSO: นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผอ.รพ.ราชบุรี
 • CHRO: นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.รพ.ยมราช สุพรรณ
 • CFO:ทีม สสจ.กาญจนบุรี
 • CIO: ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ สสจ.ประจวบฯ
 • CNO: รองผอ.ด้านการพยาบาล รพ.ราชบุรี
slide5
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5พันธกิจ: บริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ เขตสุขภาพที่ 5
 • Strategic Management: การตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ เตรียมการ วางแนวทางการดำเนินการ จัดการ/วางกระบวนการ และ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
 • Secretary: การประชุม Board เขต กำหนดวาระสำคัญ
   • ที่มา/ หลักเกณฑ์
   • ประเด็นสำคัญที่เป็นภาพใหญ่ของเขต
   • ข้อเสนอต่อ board และ ประเด็นที่ board ต้องตัดสินใจ
 • การสื่อสารกับ CEO/ board/ ทีมทุกระดับ
 • งานอำนวยการ งานสำนักงาน
 • บริหารจัดการงบประมาณของเขต (ทุกแหล่งงบฯ)บูรณาการดำเนินงานกับ สปสช.
 • บริหารความเสี่ยง (ร้องเรียน / ควบคุมภายใน)
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทั้งในยามปกติ และฉุกเฉิน
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 และ 12 เดือน
slide6

แผนพัฒนาสุขภาพ3 ด้าน

 • บริการ
 • บริหาร
 • ส่งเสริมป้องกัน (PP)
 • สุขภาพสตรี และเด็ก 0-5 + BS
 • การเงินการคลัง
 • พัฒนาบริการ 10 สาขา
 • การบริหารกำลังคน-จริยธรรม
 • สุขภาพเด็กวัยเรียน + BS
 • พัฒนาระบบส่งต่อ
 • การบริหารระบบข้อมูล
 • คุณภาพบริการ
 • สุขภาพวัยรุ่น + BS
 • การบริหารเวชภัณฑ์
 • การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย
 • สุขภาพวัยทำงาน
 • พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง
 • ยาเสพติด
 • สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • โครงการพระราชดำริ
 • รูปแบบการบริหารCUP(CUP Management Model)
 • อาหารปลอดภัย

1.แผนพัฒนาสุขภาพอำเภอ เป็นแผนเดียว

(Single District Plan)

2.การบริหารการเงินของ CUP เป็นหนึ่งหน่วย

(Single Financial Unit)

3.การบริหารบริการปฐมภูมิเป็นหนึ่งเครือข่าย

(Single Primary Care Network)

CUP Mgt+Focalpoint+Project Manager

 • การควบคุมโรคติดต่อ
 • สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ
 • การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
slide7
แนวทางพัฒนาบริการ

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การเข้าถึงบริการ

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน

Self contained

Seamless

Service Network

One Region One Hospital

เพิ่มศักยภาพสถานบริการให้สูงขึ้น

Referral Cluster & mapping กลุ่มโรคตาม service plan และสภาพภูมิศาสตร์

โรคฉุกเฉิน วิกฤต: พัฒนาระบบ แนวทางการดูแล+ เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ลดความเสี่ยงผู้ให้บริการ

โรคเรื้อรัง:เน้นการเข้าถึงบริการครอบคลุมประชากรมากขึ้น โดยกระจายบริการ & registration& ระบบข้อมูล

slide8
แนวทางพัฒนาบริการ

สธ.: เครือข่ายมาตรฐานระบบบริการที่มีประสิทธิภาพโรคที่เป็นปัญหา

MOU

รร.แพทย์

เขต:

 • แผนพัฒนาบริการภาพรวม + Service Plan 10 สาขา
 • การบริหารจัดการ+ ระบบส่งต่อ Referral Cluster + EMS+ PHER/ ICS
 • การพัฒนาคุณภาพ + เครือข่ายวิชาชีพ และ พบส. + R2R
 • HR Plan + Investment Plan

คณะกรรมการ/คทง.ร่วม:ศิริราช & เขตสุขภาพที่ 5

Cancer

Interventional Radiology

Cardiac

Newborn

Trauma

Geriatric Care

R2R

การศึกษาเวชศาสตร์ครอบครัว

Refer

Financial(ศิริราช&เขตสุขภาพ5&สปสช.5)

จังหวัด:

 • แผนจังหวัดที่สอดคล้องกับเขต + ปัญหาสุขภาพเฉพาะของพื้นที่
 • สร้างเครือข่ายปฏิบัติในจังหวัดติดตามกำกับรายงานผล

รพ.:

 • บริการในรพ.ตามระดับประสานในรพ.+รพ.อื่นๆในเครือข่ายจว.
 • แนวทางการดูแลผป. + Referral Mapping
 • HRD+HRM + พบส.ใช้ทรัพยากรร่วม
 • การติดตามผล + KPI

A:รพศ./รพ.จว.เป็นเจ้าภาพหลักทำงานคู่ สสจ.

S,M1: ช่วยแบ่งเบาภาระ รพศ.

M2: Strengthen เพิ่มศักยภาพแม่ข่าย รพช.

F: Gate keeper Dx+ลดความเสี่ยงผป.+รับกลับ

P ศสม./รพ.สต.Super PCU: Family Medicine + Screening ,Detect, ฟื้นฟู+ Core packages

slide9
แผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับแผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับ
f2 f3

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ระดับ F2/F3

F3

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

referral cluster 5

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

นครปฐม

นครปฐม

ราชบุรี

สมุทรสาคร

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

Referral Cluster เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์รับส่งต่อ

1. รพ. ราชบุรี

2. รพ.นครปฐม

3. รพ.สมุทรสาคร

4. รพ.เพชรบุรี

รพ.หัวหิน

2

1

3

4