1 / 11

SOKOL

VY_32_INOVACE_1C10. SOKOL. Občanské sdružení zaměřené na pohybovou aktivitu a kulturní činnost. Sokol. založen v roce 1862 na základě antické myšlenky kalokagathie ideál harmonie = vyvážená tělesná a duševní krása 1. starosta Jindřich Fügner náčelník Ph.Dr. Miroslav Tyrš /1832 – 1884/.

clyde
Download Presentation

SOKOL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_1C10 SOKOL Občanské sdružení zaměřené na pohybovou aktivitu a kulturní činnost

 2. Sokol • založen v roce 1862 • na základě antické myšlenky kalokagathie • ideál harmonie = vyvážená tělesná a duševní krása • 1. starosta Jindřich Fügner • náčelník Ph.Dr. Miroslav Tyrš /1832 – 1884/

 3. Základní pravidla • oslovení „bratře“ a „sestro“ • společný kroj /navrhl Josef Mánes/ • sokolský pozdrav „Nazdar“ • heslo „Tužme se“ • rozvoj osobnosti po tělesné a duševní stránce

 4. Tyršovy sokolské zásady • síla a mužnost • činnost a vytrvalost • láska k volnosti a vlasti • dobrovolná práce a kázeň

 5. Všestranné zaměření • tělesná cvičení kromě neděle • nářaďová cvičení • skoky, zápas, veslování, šerm, střelba, plavání • prostná cvičení • pravidelné společné výlety a společenská zábava

 6. Historie Sokola v datech • 1863 - vzniká 1. sokolovna • 1871 - založení časopisu Sokol • 1882 - Jubilejní slavnost „Sokola Pražského“ • od 1882 všesokolské slety v Praze • 1889 – název Česká obec sokolská/ČOS/ • 1915 – byla úřady ČOS zakázána

 7. Konkurenční spolky • DTJ /Dělnická tělovýchovná jednota/ • FDTJ / Federace dělnických tělocvičných jednot/ • Orel • Skauting

 8. Poválečná historie • Po vzniku Československa /1918/ má dostatečnou podporu pro pokračování v činnosti • 1926 otevřeno sídlo Tyršův dům • Během 2. světové války pronásledování členů • 1946 – 1. poválečný slet

 9. Poválečná historie • 1948 – XI. slet na Strahově-500 000 členů • v éře socialismu mnoho členů emigrovalo a zakládalo spolky v zahraničí • 1990 – znovu obnoven, modernizace • 2000 – vyvrcholení dlouhodobé činnosti za přítomnosti V. Havla jako společensko-sportovní přehlídka na Strahově XIII.slet • 2012- výročí 150 let Sokola – XV. slet

 10. Použitá literatura a zdroje • NOVOTNÝ, J.. Sokol v životě národa. [s.l.] : Melantrich, 1990. • STEINIGER, Bohumil. Tělocvičné spolky a skauting v období Rakouska-Uherska. Historický obzor, 2003 • wikipedia

 11. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_1C10 Jméno autora: Radka Kurfurstová Název práce: Sokol Předmět:Tělesná výchova Ročník: 4. Časová dotace: cca 20 minut Vzdělávací cíl: Seznámení s organizací Sokol Pomůcky:Počítač, dataprojektor, (active board) Inovace: Studenti shlédnou prezentaci s využitím ICT Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Vytvořeno 20.12.2012

More Related