slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1. Cel programu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Źródło danych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska' - clover


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Źródło danych:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

slide2

1. Cel programu

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

slide3

2. Wskaźniki osiągnięcia celu

 • Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

*) - wartości planowane do zawarcia w latach (umowy zawarte)

**) wartości planowane do realizacji w latach (umowy zakończone)

Wskaźniki osiągnięcia celu określono przy założeniu, że równoważna liczba mieszkańców (RLM) obsługiwana przez wybudowane podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wynosić będzie 82,8 tys.

slide4

3. Budżet

Budżet Programu wynosi 300 000 tys. zł

w tym:

 • dla zwrotnej formy dofinansowania 150000 tys. zł
 • dla bezzwrotnej formy dofinansowania 150 000 tys. zł.
slide7

Okres wdrażaniaProgramu

 • Program będzie wdrażany w latach 2011 -2015.
 • Alokacja środków: 01.07.2011-30.06.2015.
 • Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 roku.
slide8

5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok.

 • Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. : Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 • Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Pożyczka i dotacja.

slide9

7.2 Intensywność dofinansowania

1) do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym :

a) do 45% w formie pożyczki;

b) do 45% w formie dotacji;

*) istnieje możliwość skorzystania w maksymalnej intensywności dofinansowania po 45% z każdej z przewidzianych form, dopuszcza się też, że beneficjent skorzysta wyłącznie z dofinansowania w formie pożyczki, jak również wyłącznie w formie dotacji, ale w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację po jego stronie jest zabezpieczenie pozostałych 55% środków niezbędnych do zrealizowania całości działania objętego wnioskiem aplikacyjnym.

slide10

7.3 Warunki dofinansowania

1) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;

2) warunki udzielania pożyczki:

a) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3) pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu.

slide11

7.4 Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.

slide12

Finansowane będzie:

I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:

1. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru igranie aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

2. Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

3. Obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.

II. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

slide14

9. W ramach Programu finansowane będą:

1.Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+Al:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony całość kosztów przedsięwzięcia objętego wnioskiem będzie niekwalifikowana.

2.Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

slide15

10. Koszty kwalifikowane

 • Dostawy i zakup urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu.
 • Przygotowanie terenu.
 • Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 • Roboty ziemne i budowlano-montażowe.
 • Montaż urządzeń.
 • Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
 • Rozruch urządzeń i instalacji.
 • Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych.
 • Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 • Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
 • Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

Środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 01.01.2011 roku.

W przypadku oczyszczalni przydomowych koszty zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy zrealizowany zostanie zakup i montaż nowej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

slide16

11. Procedura wyboru przedsięwzięć

 • Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.
 • Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne regulacje NFOSiGW