polityka ekologiczna polski na rzecz zdrowia rodowiskowego l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO. Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju /Art. 5/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polityka ekologiczna polski na rzecz zdrowia rodowiskowego

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Marek Sobiecki

Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej

Ministerstwo Środowiska

slide2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju

/Art. 5/

 • Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska

/Art. 68 ust.4/

 • Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom
 • Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska

/Art. 74/

slide3

Unia Europejska

 • Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie.
 • Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości.

/6. Program Ramowy UE/

slide4

Polityka ekologiczna

Cel polityki ekologicznej

 • zaspokojenie rosnących potrzeb człowieka zarówno materialnych jak i tych związanych z jakością otaczającego środowiska

Podstawa formułowania

 • szeroko rozumiane zdrowie publiczne,
 • komfort środowiskowy służący jakości życia społeczności lokalnych i poszczególnych obywateli
slide5

Polityka ekologiczna

Realizacja

 • stopniowe transformowanie modeli produkcji i konsumpcji
 • obniżenie materiało-, wodo- i energochłonności poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii oraz wzorów dobrej praktyki
 • zastosowanie działań „na końcu rury”
 • aspekt ekologiczny elementem polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarki
 • włączanie aspektu ekologicznego w strategie rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym
slide6

Polityka ekologiczna -

najważniejsze problemy środowiskowe

 • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
 • jakość wody do picia
 • zanieczyszczenie chemiczne gleb i wód podziemnych,
 • odpady stałe przemysłowe i komunalne,
 • hałas
 • środowisko zamieszkania
slide7

Polityka ekologiczna -

najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia

 • choroby dróg oddechowych
 • nowotwory
 • alergie
 • uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony
slide8

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Cel strategiczny:
 • Zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe
 • Efekt realizacji:
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiskowego społeczeństwa
slide9

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

Kompleksowy program działań obejmujący:

 • Identyfikację obecnych i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych w środowisku
 • Ocenę narażenia i ryzyka środowiskowego
 • Wdrożenie przepisów dotyczących emisji do środowiska substancji szkodliwych dla zdrowia
slide10

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Kryteria zdrowotne jakości środowiska
 • podstawowy instrument polityki ekologicznej w aspekcie powiązań pomiędzy środowiskiem a zdrowiem
slide11

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Potrzeby
 • zweryfikowanie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku
 • dostosowanie monitoringu środowiska do nowych poziomów
 • dostosowanie nowych standardów jakości środowiska do kryteriów ochrony zdrowia grup o szczególnej wrażliwości – dzieci, osoby starsze
 • włączenie kryteriów ochrony zdrowia w procedurę oceny oddziaływania na środowisko szczególnie w przypadku nowych technologii i inwestycji przemysłowych i usługowych
slide12

Substancje chemiczne - działania

 • wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń dla środowiska związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem chemikaliów
 • stworzenie nowego systemu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dotyczącym produkowanych, stosowanych i wprowadzanych na rynek chemikaliów, który pozwoliłby unikać zagrożenia związanego z nie akceptowalnym ryzykiem dla zdrowia i środowiska
slide13

Jakość wody - działania

 • poprawa systemu monitoringu jakości wód w celu uzyskania możliwie pełnej informacji o potencjalnym zagrożeniu zdrowia spowodowanym zanieczyszczeniem wody
 • utworzenie krajowego systemu ustalania standardów jakości wody opartych na kryteriach zdrowotnych wynikających z oceny ryzyka zdrowotnego
slide14

Jakość powietrza atmosferycznego - działania

 • dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz dalsze obniżenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na pyły
 • modernizacja systemu monitoringowego pod kątem
  • wymagań UE
  • zmienionych krajowych norm jakości powietrza i kryteriów zdrowotnych
  • dostosowania do profilu zanieczyszczenia powietrza charakterystycznego dla danego regionu
slide15

Hałas - działania

 • obniżenie liczby ludności narażonej w sposób ciągły na wysoki poziom hałasu, przede wszystkim emitowanego przez środki transportu
 • określenie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu w skali lokalnej
 • przygotowanie odpowiednich instrumentów polityki
slide16

Odpady - działania

 • zmniejszenie, a w dalszym okresie wyeliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z oddziaływaniem składowisk odpadów stałych, uznanych za ekologicznie szkodliwe
 • zabezpieczenie lub likwidacja składowisk, które w ramach projektów badawczych zostaną wytypowane jako najbardziej zagrażające zdrowiu
slide17

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

Podstawa do określenia celów oraz kierunków działań

 • Polityka Ekologiczna Państwa
 • Narodowy Program Zdrowia
 • dokumenty Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r.
 • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
 • zobowiązania akcesyjne Polski w procesie integracji z Unią Europejską
slide18

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

 • 1999 – 2000
 • opracowanie przez resorty środowiska i zdrowia założeń Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”
 • 5 czerwca 2001 rok
 • ustanowienie Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” - Uchwała nr 64/2001 Rady Ministrów
slide19

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

Główny cel Programu

 • Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski
slide20

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ZDROWIA

REZULTATY

PROMOCJA

ZADANIA

RESORTU ŚRODOWISKA

ZADANIA

RESORTU ZDROWIA

Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska

Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska

GRUPY CELOWE

SPOŁECZEŃSTWO

slide21

1.0.0

WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA

2.0.0

STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA

1.1.0

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu

2.1.0

Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia

2.2.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska

2.3.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych

1.1.4

INFO

2.1.1

STRATEG

2.1.2

RYZYKO

2.1.3

OCENY

2.1.6

EDU

2.1.7

LOKALNY

2.2.1

WODA

2.2.2

TER - POP

2.3.3

TRANSPORT

P R O D U K T Y

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU

Zadania Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”

realizowane przez resort środowiska