polityka ekologiczna polski na rzecz zdrowia rodowiskowego l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO. Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwo Środowiska. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju /Art. 5/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO' - clove


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polityka ekologiczna polski na rzecz zdrowia rodowiskowego

POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI NA RZECZZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Marek Sobiecki

Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej

Ministerstwo Środowiska

slide2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • Rzeczpospolita Polska /.../zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju

/Art. 5/

 • Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska

/Art. 68 ust.4/

 • Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom
 • Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska

/Art. 74/

slide3

Unia Europejska

 • Osiągnięcie takiej jakości środowiska, w której poziomy zanieczyszczeń nie będą powodowały znaczącego wpływu lub ryzyka dla zdrowia, włączając w to promieniowanie.
 • Zdrowie jest rozumiane jako stan kompleksowy dobrego fizycznego, mentalnego oraz psychicznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub słabości.

/6. Program Ramowy UE/

slide4

Polityka ekologiczna

Cel polityki ekologicznej

 • zaspokojenie rosnących potrzeb człowieka zarówno materialnych jak i tych związanych z jakością otaczającego środowiska

Podstawa formułowania

 • szeroko rozumiane zdrowie publiczne,
 • komfort środowiskowy służący jakości życia społeczności lokalnych i poszczególnych obywateli
slide5

Polityka ekologiczna

Realizacja

 • stopniowe transformowanie modeli produkcji i konsumpcji
 • obniżenie materiało-, wodo- i energochłonności poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii oraz wzorów dobrej praktyki
 • zastosowanie działań „na końcu rury”
 • aspekt ekologiczny elementem polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarki
 • włączanie aspektu ekologicznego w strategie rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym
slide6

Polityka ekologiczna -

najważniejsze problemy środowiskowe

 • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
 • jakość wody do picia
 • zanieczyszczenie chemiczne gleb i wód podziemnych,
 • odpady stałe przemysłowe i komunalne,
 • hałas
 • środowisko zamieszkania
slide7

Polityka ekologiczna -

najważniejsze skutki środowiskowych zagrożeń zdrowia

 • choroby dróg oddechowych
 • nowotwory
 • alergie
 • uszkodzenia przy urodzeniu oraz przedwczesne zgony
slide8

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Cel strategiczny:
 • Zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i obniżenie ryzyka zdrowotnego wywołanego narażeniem na czynniki środowiskowe
 • Efekt realizacji:
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiskowego społeczeństwa
slide9

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

Kompleksowy program działań obejmujący:

 • Identyfikację obecnych i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych w środowisku
 • Ocenę narażenia i ryzyka środowiskowego
 • Wdrożenie przepisów dotyczących emisji do środowiska substancji szkodliwych dla zdrowia
slide10

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Kryteria zdrowotne jakości środowiska
 • podstawowy instrument polityki ekologicznej w aspekcie powiązań pomiędzy środowiskiem a zdrowiem
slide11

Środowisko i zdrowie

w Polityce Ekologicznej Państwa

 • Potrzeby
 • zweryfikowanie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku
 • dostosowanie monitoringu środowiska do nowych poziomów
 • dostosowanie nowych standardów jakości środowiska do kryteriów ochrony zdrowia grup o szczególnej wrażliwości – dzieci, osoby starsze
 • włączenie kryteriów ochrony zdrowia w procedurę oceny oddziaływania na środowisko szczególnie w przypadku nowych technologii i inwestycji przemysłowych i usługowych
slide12

Substancje chemiczne - działania

 • wprowadzenie pełnej kontroli zagrożeń dla środowiska związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem chemikaliów
 • stworzenie nowego systemu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dotyczącym produkowanych, stosowanych i wprowadzanych na rynek chemikaliów, który pozwoliłby unikać zagrożenia związanego z nie akceptowalnym ryzykiem dla zdrowia i środowiska
slide13

Jakość wody - działania

 • poprawa systemu monitoringu jakości wód w celu uzyskania możliwie pełnej informacji o potencjalnym zagrożeniu zdrowia spowodowanym zanieczyszczeniem wody
 • utworzenie krajowego systemu ustalania standardów jakości wody opartych na kryteriach zdrowotnych wynikających z oceny ryzyka zdrowotnego
slide14

Jakość powietrza atmosferycznego - działania

 • dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz dalsze obniżenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na pyły
 • modernizacja systemu monitoringowego pod kątem
  • wymagań UE
  • zmienionych krajowych norm jakości powietrza i kryteriów zdrowotnych
  • dostosowania do profilu zanieczyszczenia powietrza charakterystycznego dla danego regionu
slide15

Hałas - działania

 • obniżenie liczby ludności narażonej w sposób ciągły na wysoki poziom hałasu, przede wszystkim emitowanego przez środki transportu
 • określenie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu w skali lokalnej
 • przygotowanie odpowiednich instrumentów polityki
slide16

Odpady - działania

 • zmniejszenie, a w dalszym okresie wyeliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z oddziaływaniem składowisk odpadów stałych, uznanych za ekologicznie szkodliwe
 • zabezpieczenie lub likwidacja składowisk, które w ramach projektów badawczych zostaną wytypowane jako najbardziej zagrażające zdrowiu
slide17

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

Podstawa do określenia celów oraz kierunków działań

 • Polityka Ekologiczna Państwa
 • Narodowy Program Zdrowia
 • dokumenty Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r.
 • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
 • zobowiązania akcesyjne Polski w procesie integracji z Unią Europejską
slide18

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

 • 1999 – 2000
 • opracowanie przez resorty środowiska i zdrowia założeń Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”
 • 5 czerwca 2001 rok
 • ustanowienie Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” - Uchwała nr 64/2001 Rady Ministrów
slide19

Program Wieloletni

„Środowisko a Zdrowie”

Główny cel Programu

 • Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski
slide20

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ZDROWIA

REZULTATY

PROMOCJA

ZADANIA

RESORTU ŚRODOWISKA

ZADANIA

RESORTU ZDROWIA

Wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny zagrożeń zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki środowiska

Stymulowanie, programowanie, wdrażanie i ocena skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej profilaktyki medycznej skutków zdrowotnych środowiska

GRUPY CELOWE

SPOŁECZEŃSTWO

slide21

1.0.0

WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA

2.0.0

STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA

1.1.0

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu

2.1.0

Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia

2.2.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska

2.3.0

Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych

1.1.4

INFO

2.1.1

STRATEG

2.1.2

RYZYKO

2.1.3

OCENY

2.1.6

EDU

2.1.7

LOKALNY

2.2.1

WODA

2.2.2

TER - POP

2.3.3

TRANSPORT

P R O D U K T Y

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU

Zadania Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”

realizowane przez resort środowiska