kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet s nn kset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset. HtusN Heidi Aliranta / MMM. Uudistustarpeen tausta. Laillisuusvalvojat (EOA, AOKA) huomauttaneet tietyistä puutteista voimassa olevassa kalastuslaissa kalastuksenvalvontaa koskien:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset' - clodia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet s nn kset

Kalastuksen valvontaa koskevat kalastuslain uudet säännökset

HtusN Heidi Aliranta / MMM

uudistustarpeen tausta
Uudistustarpeen tausta

Laillisuusvalvojat (EOA, AOKA) huomauttaneet tietyistä puutteista voimassa

olevassa kalastuslaissa kalastuksenvalvontaa koskien:

 • Valan tai vastaavan vakuutuksen antaneen kalastuksenvalvojan asema ja toimivalta epäselvä
 • Koulutusta ja sen tasoa ei ole määritelty riittävästi
 • Kalastuksenvalvojaa koskevat kelpoisuus- ja pätevyysehdot puuttuvat
 • Viranomaisvalvonta heikkoa
 • Säännökset eivät sääntele toimenpiteestä luopumisesta tai huomautuksenannosta
 • Perustuslain 124 §:n vaatimukset täytettävä (mm. perusoikeuksien vaarantamisen kielto)

=> kiireellinen uudistustarve kalastuksenvalvontaa koskevassa lainsäädännössä

uudistuksen tavoitteet
Uudistuksen tavoitteet
 • Selkeyttää kalastuksenvalvojan asemaa julkisessa hallintotehtävässä
 • Ajanmukaistaa kalastuksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely kalastuksenvalvojien ammattitaidon ja kalastuksenvalvonta-toimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi
 • Tehostaa valvontatoiminnan viranomaisvalvontaa
 • Tehostaa kalastuksenvalvojien koulutuksen ja koulutustoiminnan viranomaisvalvontaa
 • Selkeyttää viranomais- sekä kalastuksenvalvojatoiminnan välisiä rajoja
uudistukset 1
Uudistukset (1)

Valvonnassa noudatettavat periaatteet (96 a §):

Suhteellisuusperiaate:

 • tehtävän toteuttamisesta ei saa aiheutua suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin kalastuksenvalvonnan suorittamiseksi on välttämätöntä
 • valvontatoimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa valvonnalla tavoiteltavaan päämäärään ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarvioon vaikuttaviin seikkoihin.

Kalastuksenvalvojan virkavastuu (96 b §)

 • rikosoikeudellinen virkavastuu, vahingonkorvausvastuu VahKorvL mukaan, hallinnon yleislait
uudistukset 2
Uudistukset (2)

Kalastuksenvalvonnan operatiiviset toimijat ja valvontatehtävien

organisointi

 • Operatiiviset toimijat samat kuin nykyisin; kalastuksenvalvojat, kalastusviranomainen, poliisi, raja, tulli, metsähallituksen erävalvojat- vesialueen omistajilla ja kalastusoikeuden haltijoilla avustava rooli, vain suppeat toimivaltuudet
 • Lisäksi uusina toimijoina tulisivat kouluttajatahot - näitä voisivat olla esim. kalatalousoppilaitokset, kansalaisopistot, kalatalousalan järjestöt tai muut rekisteröidyt yhdistykset
slide6

MMM

-operatiivinen valvonta

-asetuksenantovaltuudet:

-koulutuksen ja kokeen sisältö, -näyttömääräys

-kalastuksenvalvojakortti, tunnusten ulkoasu

Kalastuksenvalvojan

kouluttajat

-koulutus

ELY-operatiivinen valvonta

-kalastuksenvalvojaksi hyväksyminen ja sen peruuttaminen- kalastuksenvalvojakoe

Kalastuksenvalvoja (yksityishenkilö tai ostopalvelu)

-valvonta määritellyllä toimialueella

-laillisuusvalvonta

Poliisi

-operatiivinen valvonta

-lausunnonanto kalastuksenval-vojaksi hakijasta

Kalastusoikeuden haltija

-kalastus omilla tai yhteisillä vesillä

Raja, metsähallituksen erävalvojat, (tulli)

-operatiivinen valvonta valtion vesialueilla ja rajavesissä

Kalastusalue, osakaskunta, vesialueen omistaja tai kalastusoikeudenhaltija

-kalastuksenvalvojan valtuutus (toimialue)

- vom/valvojia avustava

Kalastusoikeutta omistamaton kalastaja

-kalastus yleiskalastus-oikeudella

Ammattikalastaja

-kalastus omilla vesillä, vuokravesillä, yleisvedellä

Kalastuksenvalvonnan

organisaatiomalli.

uudistukset 3
Uudistukset (3)

Kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyminen (97 §)

 • Oikeustoimikelpoisuus, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva
 • koe perusvaatimuksena
 • Valvojaksi hyväksymistä haetaan hakemuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Ely)
 • Ely hyväksyy, voimassa 10 vuotta (=> kokeen uusiminen jos haluaa jatkaa valvojan tehtävässä)
 • Ely voi myös peruuttaa hyväksymisen (97 c §)
 • Ei enää valan tai vakuutuksen antamista (puolen vuoden siirtymäaika)
uudistukset 4
Uudistukset (4)

Kalastuksenvalvojan koe ja koulutus (97 a §)

 • Kokeen järjestää ELY-keskus
 • Koetta edeltävän koulutuksen sisältö: - valvontatehtävän kannalta riittävä kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon perusteiden tuntemus sekä muut tiedolliset ja taidolliset valmiudet
 • Koulutuksen vaihtoehtona on muu riittävä perehtyneisyys kalastuksenvalvontaan- osoitetaan suorittamalla koe- käytännössä esim. aikaisempi toimiminen kalastuksenvalvojana, omaehtoinen opiskelu
 • Koulutuksen sisältö täsmennetään valtioneuvoston asetuksella- kalastuksenvalvojan tehtävät ja kalastuksenvalvojatoiminta- kalastuksenvalvontaa koskevat säädökset, kalastuksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet, hyvän hallinnon perusteet- yhteistoiminta poliisin ym. viranomaisten kanssa- perustiedot kalastusmuodoista (vapaa-ajankalastus/ammattikalastus)- turvallisuuskoulutusta
uudistukset 5
Uudistukset (5)

Kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus (97 b §)

 • Valvojan kortti (Ely) - valokuva, nimi, toimialue, valtuuttaja
 • Pidettävä mukana valvontatehtävissä ja esitettävä pyydettäessä
 • Kalastuksenvalvojan tunnus - asusteissa, veneessä, varusteissa
 • Kortin sisällöstä ja tunnuksen ulkoasusta säädetään MMM:n asetuksella
 • Kortti palautettava Elylle, jos hyväksyminen peruutetaan (97 c § 4 mom.)
uudistukset 6
Uudistukset (6)

Kalastuksenvalvojan toimivaltuudet

 • Tarkastusoikeus (99 §): saalis, pyydys, kalastusoikeus- varasto ja kalankuljetustilat rajattu viranomaiselle
 • Talteenotto-oikeus (100 §): saalis, pyydys, kalastusväline- ei enää kulkuvälinettä- ei lunastusmaksua
 • Pysäyttämisoikeus (104 §)- kulkuväline on pysäytettävä selvästi havaittavasta pysähtymismerkistä
 • Henkilöllisyyden selvittämisoikeus (104 §)
 • Näyttömääräys (104 a §)
 • Huomautus (104 b §)
 • Toimenpiteestä luopuminen (104 c §)
 • Ei toimivaltaa valvoa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä
 • Ei velvollisuutta (eikä oikeutta) kiellettyjen pyydysten hävittämiseen
uudistukset 7
Uudistukset (7)

Kalastuksenvalvojan velvollisuudet

 • Virkavastuu, hallinnon yleislakien noudattaminen, suhteellisuusperiaate, esitettävä toimivaltuutta koskevat asiakirjat
 • Tarkastettuun pyydykseen jätettävä valvojan nimi ja yhteystiedot
 • Pyydyksen talteenottopaikalle jätettävä tiedot talteen ottajasta ja tavaran säilytyspaikasta (mahdollisuuksien mukaan)
 • Talteenotetusta tavarasta ilmoitettava poliisille
 • Laadittava tapahtumailmoitus (104 d §)

- talteenotosta, toimenpiteestä luopumisesta ja huomautuksesta - ilmoitukset toimitettava vuosittain ELY-keskukseen

 • Valvontatoimintaa koskevat tiedot luovutettava viranomaiselle pyydettäessä
uudistukset 8
Uudistukset (8)

Vesialueen omistajan, osakkaan tai kalastusoikeudenhaltijan rooli

 • Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen ja siitä ilmoittaminen ELY-keskukselle 98 §)
 • Tarkastusoikeus (101 §): pyydyksen kalastuslupaa koskeva merkintä
 • Talteenotto-oikeus (101 §): pyydys, jossa ei kalastuslupaa koskevaa merkintää + siinä oleva saalis- vain, jos omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei kehotuksesta poista sitä JA- jos saatavilla ei ole apua viranomaiselta tai kalastuksenvalvojalta. - sama menettely kuin valvojilla (102 §) - ei lunastusmaksua
 • Mahdollisuus hakeutua koulutukseen ja hankkia valvojan pätevyys
uudistukset 9
Uudistukset (9)

Kalastuksenvalvojien toiminnan valvonta (106 a §)

 • Kalastuksenvalvojien yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kalastuksenvalvojien valvonnasta toimialueellaan
 • Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on oikeus saada kalastuksenvalvojalta ja kalastuksenvalvojakoulutuksen heidän toimintansa valvonnassa tarvittavia tietoja kalastuksenvalvontatehtävien suorittamisesta ja kalastuksenvalvojakoulutuksen järjestämisestä
 • Kalastuksen valvonnassa ja kalastuksenvalvojien sekä kalastuksenvalvojakoulutuksen valvonnassa kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999)
uudistukset 10
Uudistukset (10)
 • Pyydysten merkintä (33 §)-Kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muun vesiliikenteen havaittavissa. - Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. - Säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valvontajaosto työstää.
 • Alamittaisen kalan vapauttamisvelvollisuus (36 §)- Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.- Täysimittainen kala on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydettyrauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai kielletyllä kalastustavalla.
 • Valtion maksujen tositteiden esittäminen (89 §)- ei enää velvollisuutta esittää vesialueen omistajalle kalastuksenhoitomaksua tai viehekalastusmaksua koskevia tositteita
uudistukset 11
Uudistukset (11)

Kalastusrikkomuksena (108 § 1 mom) rangaistavaksi tulee seuraavat teot:

3) - - -kalastaa 37 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi asetetun rajoituksen vastaisesti (ns. norppasopimukset) -> voimaan jo 1.4.2011

8) laiminlyö 33 §:ssä säädetyn pyydyksen merkitsemisvelvollisuuden

9) laiminlyö 36 §.ssä säädetyn vapauttamisvelvollisuuden

voimaantuloaikataulu
Voimaantuloaikataulu
 • Koko paketin voimaantulo 1.4.2012
 • Sen jälkeen valan tai vakuutuksen nojalla valvovilla on toimivaltuus valvoa kalastusta vielä kuuden (6) kuukauden ajan eli 31.9.2012 asti.
 • Huom! Ns. norppasopimusten vastaista kalastusta koskeva kalastusrikkomus tulee voimaan jo 1.4.2011.
uudistukseen liittyv t asiakirjat
Uudistukseen liittyvät asiakirjat
 • www.eduskunta.fi -> Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat
 • HE 271/2010 vp
 • Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 35/2010 vp
 • Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 65/2010 vp
 • Eduskunnan vastaus EV 363/2010 vp
 • http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/
 • Laki kalastuslain muuttamisesta 270/2011